Codi tâl ai peidio?

A all cynghorau wneud gwell defnydd o’u hadnoddau drwy godi tâl am wasanaethau gwastraff? Mae Gwyndaf Parry o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi blogio i ni ar ddigwyddiad a gafodd ei chynnal gyda Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae gwasanaethau yn dod o dan fwy a mwy o bwysau, gyda disgwyl i awdurdodau lleol ddarparu mwy gyda llai. Er mwyn darparu ystod eang o wasanaethau i drigolion a chynnal gwasanaeth o safon uchel, mae gan Gynghorau yng Nghymru y pwerau cyfreithiol i godi tâl am ystod eang o wasanaethau, gan gynnwys gwastraff gardd neu wastraff gwyrdd, casglu swmp-wastraff a rhoi biniau neu gynwysyddion ailgylchu newydd.

Cynhaliwyd y digwyddiad gan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a chafodd ei hwyluso gan Dîm Ymarfer Da Swyddfa Archwilio Cymru, i annog awdurdodau lleol yng Nghymru a’u galluogi i rannu arfer da wrth gyflwyno tâl am wasanaethau casglu gwastraff. Cafodd cyfranogwyr eu hannog i gymryd rhan mewn trafodaethau a dysgu oddi wrth eraill, gan eu helpu i osgoi’r un camgymeriadau ac arbed costau ac amser.

Andy Phillips o Swyddfa Archwilio Cymru gyflwynodd y diwrnod, a dangosodd, mewn ffordd ddiddorol, yr incwm sy’n dod o wasanaethau gwastraff fesul trigolyn, gan ddangos y gwahaniaeth rhwng Cymru, yr Alban a Lloegr. Mae’r incwm a gafwyd yn Lloegr wedi codi’n gyson ers 2008/9 tra’i fod wedi gostwng yng Nghymru a’r Alban.

Graff sy'n dangos bod yr arfer o godi tâl am wasanaethau gwastraff wedi gostwng yng Nghymru a'r Alban ers 2008/9, ond wedi cynyddu yn Lloegr

Rhannodd Di Bradbury o Gyngor y Wirral ei phrofiad o gyflwyno tâl am gasglu gwastraff gardd, a sut gwnaeth Cyngor y Wirral reoli cyflwyno taliadau yn ôl yn 2013/14. Un darn o gyngor allweddol gan Di oedd sicrhau bod system TG gadarn ar waith o’r dechrau’n deg, a sicrhau bod eich system TG yn gallu delio â chofrestru cwsmeriaid, rheoli cronfa ddata cwsmeriaid a rheoli taliadau. Pwysleisiodd Di mai dyma oedd un o’r elfennau mwyaf llafurus o gyflwyno gwasanaeth y codir tâl amdano – mae pobl yn disgwyl gwasanaeth o safon uchel pan maent yn talu am wasanaeth. Dylid osgoi methu casgliad pan fyddwch yn adeiladu gwasanaeth casglu y codir tâl amdano sydd ag enw da.

Roedd Cyngor y Wirral yn cydnabod pwysigrwydd ymgynghori â’r cyhoedd. Fel rhan o’i waith cynllunio gwastraff ymgynghorodd â’r cyhoedd i geisio eu barn ynglŷn â chodi tâl. Roedd 51.7% o’r ymatebwyr o’r farn bod gorfod talu am gasglu gwastraff gardd yn gwbl annerbyniol. Fodd bynnag, roedd cyfyngiadau ar y gyllideb yn golygu bod yn rhaid iddynt gyflwyno tâl. Fodd bynnag, gwnaeth sicrhau bod opsiynau amgen ar gael i drigolion gan gynnwys:

  • Disgownt o £5 am danysgrifio ar-lein (mae 89% o gwsmeriaid yn defnyddio’r opsiwn hwn),
  • Opsiwn rhannu bin gyda chymydog
  • Hyrwyddo biniau compostio cartref.

Gwers werthfawr a ddysgwyd gan Gyngor y Wirral oedd cynnig cyfnod ailfeddwl o 14 diwrnod. Yn ôl y gyfraith, dylid cynnig cyfnod o 14 diwrnod i drigolion, lle gallant gael ad-daliad. Yn y Cyngor, roedden nhw ond cynnig ad-daliad os na chasglwyd gwastraff y trigolyn.

Yn ôl y disgwyl, gwelwyd gostyngiad yn nifer y tunelli o wastraff gardd a gasglwyd wrth ymyl y ffordd yn y Wirral, fodd bynnag gwelodd y Canolfannau Gwastraff Cartref ac Ailgylchu gynnydd sylweddol mewn llif gwastraff gardd. Yn gyffredinol cafwyd gostyngiad o 11% yn nifer y tunelli o wastraff gardd dros gyfnod o ddwy flynedd. Gostyngodd y cyfraniad tuag at gyfradd ailgylchu’r Gwastraff Solet Trefol (MSW) cyffredinol am ddwy flynedd ar ôl cyflwyno tâl, fodd bynnag, yn ystod y drydedd flwyddyn gwelir bod y gyfradd wedi bod cynyddu bron i’r lefel wreiddiol. Yn ddiddorol ddigon, yn ystod yr un cyfnod, mae nifer yr achosion o dipio anghyfreithlon wedi gostwng yn gyson.

A yw’r dyfodol yn wyrdd?

Cafodd y gweithdy sesiwn grŵp cyntaf hwn ei gynnal gan Jim Espley o Gyngor Sir Ddinbych. Ar ôl codi tâl am wasanaeth gwastraff gardd ar 30 Mawrth 2015, Sir Ddinbych yw’r awdurdod lleol diweddaraf yng Nghymru i godi tâl, ac felly roedd ganddo gyngor gwerthfawr i’r cynghorau eraill.

Ar ôl cael cymeradwyaeth i godi tâl ym mis Medi 2014, roedd gan Sir Ddinbych gyfnod cymharol fyr i gyflwyno’r gwasanaeth. Y gweithgareddau allweddol er mwyn sicrhau llwyddiant oedd:

  1. Cyfathrebu â thrigolion – cyflwyno’r gwasanaeth newydd a oedd ar gael,
  2. Sefydlu system TG addas gan gynnwys system prosesu taliadau.
  3. Delio â chwynion a sefydlu prosesau addas,
  4. Prynu codau bar a sganwyr addas ar gyfer y biniau.

Cofrestrodd 12,500 (30%) o dai ar gyfer y gwasanaeth ar y dechrau. Erbyn diwedd y flwyddyn cynyddodd hyn i 17,000 (40%) o dai. Gallai cwsmeriaid gofrestru ar-lein (gyda disgownt) neu wyneb yn wyneb, dros y ffôn ac mewn Siopau Un Stop. Gweithiodd Sir Ddinbych yn agos gyda’i adran TG i sicrhau bod system addas at y diben ar waith. Roedd cronfa ddata bwrpasol yn ei gwneud yn bosibl i gasglu manylion cyfeiriad, y dyddiad casglu, gwybodaeth casglu â chymorth, yn ogystal â hanes casglu arall. Caiff pob bin sticer cod bar a chysylltir hwn â’r gronfa ddata cwsmeriaid. Mae’r gronfa ddata hefyd wedi’i chysylltu â system meddalwedd ‘Trackyou’ sydd â thechnoleg yn y cab sy’n galluogi’r criw i fonitro a chasglu manylion cwsmeriaid mewn amser real. Mae hyn yn helpu Sir Ddinbych i gynnig gwasanaeth o safon uchel i’w drigolion.

Gwers werthfawr a rannodd Jim gyda’r grŵp oedd y byddai tanysgrifiadau ar-lein yn sicrhau bod data o ansawdd da yn cael ei fwydo i’r gronfa ddata TG. Cafwyd nifer o wallau gyda manylion cwsmeriaid pan gwblhawyd gwaith papur ar gopi caled. Felly mae Sir Ddinbych yn gweithio tuag at annog mwy a mwy i danysgrifio ar-lein.

Pa mor wyrdd yw eich cwm?

Roedd ail weithdy a gynhaliwyd gan Carl o Sir Fynwy yn ymwneud â rhannu gwersi a ddysgwyd. Mae gan Sir Fynwy wasanaeth casglu gardd y codir tâl amdano ers nifer o flynyddoedd. O fis Gorffennaf 2013 mae Sir Fynwy wedi bod yn codi tâl am gasglu gwastraff gardd. Ar ôl codi tâl o £8 am gasglu sach hesian 90 litr y gellid ei hailddefnyddio yn wreiddiol, erbyn 2016/17 mae’r tâl a godir wedi cynyddu i £14 fesul sach.

Rhoddir sach am ddim i drigolion a rhaid iddynt dalu am drwydded sydd wedi’i thagio ar y sach. Unwaith eto pwysleisiodd Sir Fynwy bwysigrwydd bod â system TG addas at y diben – gall hyn olygu’r gwahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant gwasanaeth.

Mae nifer y trigolion sy’n cofrestru ar gyfer y gwasanaeth y codir tâl amdano wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn yn Sir Fynwy, gyda chartrefi sy’n tueddu i fod â gerddi mwy yn prynu nifer uwch o fagiau. Pwysleisiodd Carl fod nifer y tunelli o wastraff gardd sy’n mynd i’w Canolfannau Gwastraff Cartref ac Ailgylchu wedi cynyddu, felly mae’n bwysig bod â Chanolfannau Gwastraff Cartref ac Ailgylchu ar waith sy’n gallu rheoli’r cynnydd hwnnw.

Prif Gyngor

Neges allweddol y dydd oedd buddsoddi a neilltuo amser ac adnoddau ar gyfer system TG addas at y diben sy’n gallu rheoli taliadau cwsmeriaid a data a gwybodaeth cwsmeriaid, gan ei gwneud yn haws gwybod pwy sydd wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth ac os yw casgliadau wedi cael eu cyflawni ai peidio. Mae cwsmeriaid yn disgwyl gwasanaeth o safon uchel pan maent yn talu amdano.

Sawl gwaith ydych chi wedi bod yn styc y tu ôl i lori bin pan mae rhaid i chi fynd i’r gwaith ar frys?

Gall eich sefydliad chi elwa o optimeiddio llwybrau? Yn y blogbost isod mae Andy Phillips, Archwilydd Perfformiad yn Swyddfa Archwilio Cymru yn edrych ar y manteision posibl. 

Rubbish / SbwrielMae pigo fyny sbwriel yn weithgaredd hanfodol i’r cyngor ac mae yna dystiolaeth weladwy i bawb o effeithlonrwydd y gwasanaeth anddeniadol yma. Er bod y swydd yn ymddangos i fod yn un syml ar yr olwg gyntaf, mewn gwirionedd rhaid cynllunio’n drwyadl ac ystyried yr angen i gadw costau mor isel â phosibl, rhoi rowndiau casglu mewn lle sy’n cwmpasu’r sir gyfan, sy’n rhedeg yn effeithlon ac er boddhad preswylwyr a masnachwyr. A gyda chyn lleied o darfu ag sy’n bosibl.

Dim jyst sbwriel sy’n cael ei gasglu. Mae’r maint o ailgylchu yn cynyddu, jyst fel y mathau o ddeunyddiau a gesglir megis bwyd, deunydd ailgylchu sych a gwastraff gardd. Mae’r faint o rain sydd angen i gynghorau gasglu yn newid yn gyson gyda gweithgarwch economaidd, tymhorau, a chyflwyno strategaethau gwastraff. Yn ymarferol, gall hyn olygu bod angen nifer o wahanol fathau o gerbydau casglu ar gynghorau, ac efallai bydd rhaid i weithredwyr sortio deunydd ailgylchadwy ar ymyl y ffordd. Mae’r criw ar rowndiau casglu yn wynebu her gorfforol sylweddol i lwytho sbwriel a deunydd ailgylchu drwy’r dydd ac ym mhob tywydd, felly rhaid i rowndiau casglu amddiffyn eu diogelwch a’u lles a chydbwyso eu llwythi gwaith yn deg rhwng pob criw.

Mae optimeiddio dyluniad llwybrau casglu gwastraff yn ffordd dda o wneud y llwybrau’n fwy effeithlon. Gall dylunio gofalus o lwybrau lleihau nifer y cerbydau neu asedau eraill sy’n cael eu defnyddio. Gall hyn arwain at lai o filltiroedd, llai o danwydd a llai o ôl-troed carbon. Ond does neb yn gwybod y rowndiau yn well na’r criwiau eu hunain. Dyma pam mae angen iddynt fod yn rhan o unrhyw adolygiad o’u rowndiau oherwydd gall beth sy’n edrych fel llwybr gwych ar fap cael lot o broblemau ymarferol fel mynediad trwy strydoedd cul neu dagfeydd, fel y gwelir wrth gasglu gwastraff pan mae pobl ar y ffordd i’r ysgol.

Mae rheolwyr gwastraff o bob rhan o Gymru yn cwrdd yn Ganolfan Adnoddau’r Cyfryngau yn Llandrindod ar ddydd Mercher 25 Mawrth i weithdy optimeiddio llwybrau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru profiad gwych o redeg seminarau dysgu a rennir ar gyfer meysydd eraill drwy ei Chyfnewidfa Arfer Da, ac fe fydd bydd yn cynorthwyo gyda’r gweithdy. Bydd siaradwyr o’r diwydiant gwastraff yn arddangos eu technegau optimeiddio llwybr a meddalwedd, ac fe fydd cynrychiolwyr o gynghorau sydd eisoes wedi rhesymoli eu rowndiau casglu gwastraff yn rhannu eu profiadau ac yn cynnig rhai arferion da. Bydd y sesiynau yn rhyngweithiol ac fe ddylai fod yn ddadl fywiog sy’n arwain at fudd mawr o ran rhannu mynediad cyflym i wybodaeth a phrofiad, a chreu trafodaethau a chydweithrediadau a all barhau ar ôl i’r cyfarfod dod i ben. Bydd y ffocws ar yr arbedion a wnaed, yr heriau a wynebir a’r gwersi a ddysgwyd.

Er bod y gweithdy hwn ar gyfer rheolwyr gwastraff, gall yr un broses o optimeiddio llwybrau cael ei ddefnyddio ar gyfer meysydd eraill, fel cynnal a chadw yn y gaeaf, glanhau strydoedd, gwasanaethau symudol megis llyfrgelloedd, archwiliadau priffyrdd, torri porfa a gwrychoedd, ceisiadau gofal cymdeithasol fel ymweliadau cartref arferol, casglu plant o’r ysgol a’r ganolfan ddydd neu fwyd Pryd ar Glud. Trwy gymryd y wybodaeth a gafwyd o’r gweithdy a’i rhannu o fewn eich sefydliad eich hun, gallwch gynyddu’r manteision o fynychu’r gweithdy yn Llandrindod. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno am 10am, hynny yw os nad ydych chi’n mynd yn styc tu ôl i lori bin…

Gall pethau bach gwneud gwahaniaeth mawr: Bagiau atal gwylanod

Rydym yn aml yn clywed am newidiadau mawr sydd wedi cael eu rhoi ar waith sydd wedi newid gwasanaethau mewn ffordd ddramatig. Ond weithiau gall newidiadau bach gael effaith fawr. Yn y Gynhadledd Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan clywsom am fagiau atal gwylanod Dinbych y Pysgod a’r gwahaniaeth maen nhw wedi gwneud. Dyma Tracy Wornham i esbonio mwy.

Original photo of Tenby by Dave Smith http://bit.ly/1y7cLGH (Creative Commons License) Llun wreiddiol o Ddinbych y Pysgod gan Dave Smith (Trwydded Creatrive Commons)

Llun wreiddiol o Ddinbych y Pysgod gan Dave Smith (Trwydded Creatrive Commons)

Roedd nifer o bryderon yn cael eu codi am sbwriel yn llenwi strydoedd cyrchfannau gwyliau wedi i wylanod ac anifeiliaid eraill ymosod ar fagiau bin du a adawyd allan ar gyfer eu casglu. Yn ogystal â’r ffaith eu bod yn edrych yn flêr ac yn annymunol, mae’n achosi problemau i wasanaethau casglu gwastraff a’r gwasanaethau glanhau strydoedd hefyd. Cysylltodd Cyngor Tref Dinbych-y-Pysgod â Chyngor Sir Penfro yn rhan gyntaf 2014 er mwyn gweld beth y gellid ei wneud i wella’r sefyllfa. Yn dilyn cyfarfod, cytunwyd i dreialu bagiau atal gwylanod amldro.

Beth Wnaethom Ni

Dewiswyd sawl eiddo domestig o fewn ardal fach yn Ninbych-y-Pysgod (sy’n cynnwys chwe stryd) i’w treialu lle’r oedd y problemau gyda bagiau gwastraff du ar eu gwaethaf. Gwnaethom yn siŵr hefyd fod y treial yn cynnwys cymysgedd o aelwydydd gwahanol e.e. tai a fflatiau. Yr un timau casglu gwastraff a glanhau strydoedd a oedd yn gofalu am yr ardal a ddewiswyd hefyd, felly roedd modd cael adborth cyson ganddynt.

Cyflwynodd Cyngor Tref Dinbych-y-Pysgod lythyr i bob aelwyd yn eu gwahodd i gymryd rhan yn y cynllun. Ymatebodd 73 o dai yn gofyn am fagiau. Cychwynnodd y treial ar 2 Mehefin a daeth i ben ar 1 Awst.

Beth Wnaethom ei Gyflawni

Er mwyn mesur pa mor effeithiol oedd y treial, cyflwynwyd holiadur byr un dudalen i bob aelwyd a fu’n cymryd rhan – roedd cyfradd yr ymateb tua 40%. Dim ond un unigolyn oedd ddim am weld y cynllun yn parhau. Ar y cyfan, roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn.

Cawsom farn y gweithwyr casglu gwastraff a gwasanaethau glanhau hefyd, ac unwaith eto roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn.

Mae’r gwaith hwn yn gysylltiedig â dau o’r dangosyddion perfformiad cenedlaethol hefyd, sef:

STS005a Y Dangosydd Glendid

STS005b Canran y priffyrdd a’r tir perthnasol a arolygir sydd â safonau glendid uchel neu dderbyniol. Mae’r dangosydd hwn yn rhan o’n Cerdyn Sgorio Rheolaeth Perfformiad Corfforaethol a chaiff ei fonitro bob chwarter. Cyflwynir y perfformiad data hwn i’n Bwrdd Rheolaeth Corfforaethol a’n Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar y Cabinet a’r Amgylchedd bob chwarter.

Mae’r gwaith hwn hefyd yn cysylltu’n uniongyrchol â’r gwaith o gyflawni un o Brif Ganlyniadau Cyngor Sir Penfro “Gall pobl Sir Benfro fanteisio ar amgylchedd deniadol, cynaliadwy ac amrywiol”.

Y Camau Nesaf

Bydd Cyngor Tref Dinbych-y-Pysgod yn trafod y treial mewn cyfarfod yn y dyfodol. Unwaith y gwyddom y canlyniad, gellir gwneud penderfyniad ynglŷn â chyflwyno’r cynllun yn ehangach.