Gweminarau: Beth ddysgais i o Harvard a Kanye West

Sut gallen ni wella ein gweminarau? Gwyliodd Dyfrig Williams webinar Adolygiad Busnes Harvard ar ddylanwad yn y gwaith i weld beth y gallai dysgu.

Sa i’n meddwl o ni’n gwybod beth oedden ni’n dechrau pan gynhalion ni ein gweminar cyntaf. Dechreuodd e fel sesiwn gyflym i ddilyn ein seminar Technoleg Gwybodaeth, ond rydyn ni nawr yn defnyddio nhw i gyrraedd cymunedau o ddiddordeb fyddai wedi bod yn anodd cyrchu trwy ddigwyddiadau traddodiadol.

Ar 12 Mai, byddwn yn cynnal gweminar gyda IdeasUK ar Syniadau Staff: Ymgysylltu sy’n cefnogi gwella. Mae’r mudiad wedi’i leoli yn y Deyrnas Unedig, ond mae gweminar yn cwrdd â’i anghenion achos bod ganddynt aelodaeth byd-eang.

Mae embargo yr etholiad wedi rhoi bach o amser i ni hunan-fyfyrio am ein gweminarau, felly rydyn ni wedi edrych ar beth sy’n gweithio’n dda a beth sydd ddim.

Rydw i wedi blogio am beth rydw i wedi dysgu o gynnal gweminar yn barod, ond yn yr ysbryd o welliant parhaus, fe wnes i gwylio gweminar Adolygiad Busnes Harvard ar ‘Dylanwad yn y Gwaith: Beth Sy’n Gallu Mynd yn y Ffordd a Beth i’w Wneud Amdani‘ er mwyn gweld beth gallai i ddysgu am y pwnc a beth gallwn i cymryd o’i dull.

Beth dysgais am ddylanwad yn y gwaith

Fe wnaeth sesiwn Rhagfarn Anymwybodol Paul Hessey yn ein digwyddiad cydraddoldeb mewnol rhoi man cychwyn da i ni o ran sut gall argraff gyntaf effeithio ar sut rydyn ni’n gweld rhywun. Yn y gweinar eglurodd Dr. Heidi Grant Halvorson pam bod camsyniadau mor gyffredin. Roedd e’n ddiddorol gweld cynlleied o wybodaeth sydd ar gael i’r siaradwr a gwrandäwr er mwyn ffurfio barn am rywun. Fel mae’r tabl isod yn dangos, dim ond ymddygiad y siaradwr a beth maen nhw’n dweud sydd ar gael i’r dau ohonynt.

Available Information / Gwybodaeth sydd ar gael

Rydw i wedi bod yn aelod o’r tîm Arfer Da am bron i dau mlynedd nawr, felly mae’r angen i cael gwybod ‘beth mae da yn edrych fel’ wedi’i ymgorffori ynddo fi. Felly beth allwn ni wneud i roi gwell argraff gyntaf? Mae ymddiriedaeth yn rhan allweddol o hyn. Dyma sut gallwn ni gyfleu cynhesrwydd a hyder yn well:

  • Cynnal cyswllt llygaid
  • Gwenu pan mae pobl yn gwenu atom
  • Nodio i gyfleu ein bod ni’n gwrando
  • Gwrando’n go iawn
  • Cadarnhau pan mae galw i ni wneud hynny

Os hoffech chi gael gwybod mwy am hyn a lot mwy, mae’n werth gwylio recordiad y gweminar neu ddarllen y crynodeb ohono.

Beth dysgais am gweminarau

Pan maen dod i gyflwyniadau mewn digwyddiadau, ni’n gweithio ar y ddamcaniaeth bod llai yn fwy. Does dim byd gwaeth na chyflwynwyr sy’n darllen yn syth o’u Powerpoint am awr, yn enwedig pan mae cymaint o destun neu ddata mae’n wneud e’n amhosibl i’w darllen. Ni wnaeth Dr. Halvorson gorlwytho ni gyda data, ond defnyddiodd hi lot o sleidiau, ac fe wnaeth hyn cadw y webinar yn ddiddorol mewn modd gweledol er doedd dim webcam.

Defnyddiodd Dr. Halvorson delweddau a diagramau i egluro pwyntiau ac ystyr ymhellach. Roedd e’n diddorol i weld hi’n cyfeirio i’r diwylliant pop. Defnyddiodd hi sleid am yr achlysur pan wnaeth Kanye West mynd ar y llwyfan wrth i Taylor Swift derbyn gwobr MTV er mwyn dangos sut gall pobl ddod ar draws wahanol i sut mae nhw’n bwriadu.

Kanye West / Taylor Swift
O ran ein gweminar ar syniadau staff, dydw i ddim yn gallu addo digonedd o gyfeiriadau i’r byd pop, ond gallaf addo byddwn yn gwella ochr gweledol ein gweminar. Mae yna banelwyr o fudiadau amrywiol, o’r Weinyddiaeth Amddiffyn i’r Gymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan, felly os ydych chi eisiau dysgu mwy am ddefnyddio cynlluniau syniadau i gynnwys staff yn natblygiad eich mudiad, mae’n werth tiwnio mewn.

Gweminar a chwmwl: torri tir newydd

Defnydd effeithiol o Dechnoleg Gwybodaeth

Seminar Defnydd Effeithiol o Dechnoleg Gwybodaeth oedd y digwyddiad cyntaf gweithiais yn uniongyrchol arno ar gyfer y Gyfnewidfa Arfer Da, ond nid dyna’r unig beth ddigwyddodd am y tro cyntaf – dyma’r tro cyntaf i seminar gofyn mwy o gwestiynau na chynnig atebion. Fe wnaeth y sesiwn cwmwl darparu man cychwyn diddorol ar gyfer mudiadau a oedd yn awyddus i weithio’n wahanol, ond yn ymarferol sut gallent symud heibio’r tâp coch i’r ffordd newydd ‘ma o weithio?

Fel mae unrhyw un sy’n cynnal digwyddiadau yn gwybod, maen nhw’n gallu fod yn bethau costus. Roedden ni eisoes wedi cynnal digwyddiadau yng Ngogledd a De Cymru, ac roedden ni am wneud yn siŵr bod pawb yn cael y cyfle i gael atebion i’w cwestiynau.

Byddai’r sesiwn yn edrych ar gyfrifiadura cwmwl, pwnc mwy penodol na’r seminar Technoleg Gwybodaeth, ac felly ni fyddai’n rhedeg mor hir. Penderfynom gynnal gweminar, ac yn ffodus roedd e’n ffitio’n dda ‘da’r pwnc, gan ei fod ar lwyfan cwmwl. Roedd hwn yn ddull newydd i bawb, ond eto’n syniad cyffrous i ni gyd.

Gan fod y gweminar yn ddigwyddiad peilot, penderfynom ei gadw ar raddfa fach gyda 20 o fynychwyr. Roedd y cyflwyniadau eu hunain yn wych, gyda Evan Jones, Llywodraeth Cymru yn ffocysu ar faterion Cyfrifiadura Cwmwl, a Peter Middleton Swyddfa’r Cabinet yn trafod rhinweddau’r G-Cloud. Un o fanteision y system dewisom oedd bod ni’n gallu cael fideo o’r weminar, a gallwch weld rhannau ohono uchod ac isod.

Fe wnaethon ni cael copi sain o’r weminar hefyd, felly fe wnaethon ni torri hwn i lawr i gael bodlediadau bach ar Audioboo, fel y gall pobl canfod y rhai sy’n ymwneud a’u materion nhw’n gyflym.

Efallai dyw e ddim yn syndod bod yna pethau byddem yn newid os byddem yn cael y cyfle eto, gan roedd y gweminar yn un peilot. Roedd cael sawl gliniadur yn yr un ‘stafell yn golygu bod yna sawl microffon, ac fe wnaeth hyn creu adlais o’r sain am hanner munud cyntaf y gweminar. Wrth edrych yn ôl, mae’n glir gallwn ni wedi osgoi hwn os byddai’r cyflwynwyr a’r hwyluswyr wedi eistedd mewn ‘stafelloedd ar wahân.

Mae ‘na hefyd elfennau hoffwn ddatblygu yn y dyfodol. Doeddwn ni ddim eisiau cymryd gormod ‘mlaen ar ein cynnig cyntaf, ond yn bendant hoffwn ni annog rhyngweithio ar gyfryngau cymdeithasol er mwyn cyrraedd mwy o gyfranogwyr a datrys materion ehangach. Mae’r sesiwn holi ac ateb yn golygu bod ni’n gallu mynd i’r afael â phryderon pobl yn uniongyrchol, felly byddai’n wych i ymhelaethu ar y potensial trwy ddefnyddio hashnod.

Ar y cyfan mae’r weminar wedi rhoi llawer inni feddwl amdano. Dyw e ddim yn rhoi’r un potensial i rwydweithio, rhannu syniadau a datrysiadau a mynychu digwyddiad mewn person, ond fe wnaeth e alluogi i ni edrych ar bwnc yn fanwl mewn ffordd oedd yn gyfleus i gyfranogwyr. Dyw e ddim yn ateb i bob anhawster, ond mae’n declyn arall gallwn ddefnyddio er mwyn rhannu gwybodaeth a gwella gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Dyfrig