Mae angen i ni newid y system yn gyntaf

Photo of Simon Pickthall

Simon Pickthall

Blog gwadd gan Simon Pickthall, Vanguard, yn paratoi am ein digwyddiad Ail-lunio Gwasanaethau gyda’r Cyhoedd #ReshapeServices

Mae’r rhan fwyaf o bobl y rheng flaen sy’n gweithio yn y gwasanaethau cyhoeddus yn meddwl am gyd-gynhyrchu fel cam cadarnhaol. Fodd bynnag, dro ar ôl tro, rydw i’n cwrdd â phobl sy’n gweithio yn y ffordd yma o dan y radar, neu ymgymryd â gwaith cyffrous ac arloesol er gwaethaf y system y maent yn gweithio ynddi. Yn naturiol, mae hyn yn cyfyngu ar ba mor effeithiol y gallant fod.

Fy nysgu allweddol yw, oni bai eich bod yn newid y system y mae pobl yn gweithio ynddi yn gyntaf, bydd cyd-gynhyrchu drwy’r amser yn wynebu brwydr lan y bryn.

Er enghraifft, rydw i wedi cael y fraint i weithio gyda llawer o bobl ysbrydoledig ym maes gofal cymdeithasol. Fel yr arfer, roeddent wedi ymrwymo i weithio gydag unigolion sydd angen cefnogaeth. Fodd bynnag, roeddent yn cael eu cyfyngu ac, mewn rhai achosion, atal, i ddarparu’r cymorth hwn mewn ffordd gyd-gynhyrchiol gan y system y maent yn gweithio ynddi.

Drwy dreulio amser yn dilyn gwaith drwy’r system o safbwynt y bobl sy’n derbyn cymorth, o fewn chwe diwrnod roeddent wedi datgelu’r problemau sylfaenol yn y system. Darganfyddont nifer o asesiadau a gollodd stori’r person, dangosyddion perfformiad yn gyrru ymddygiad camweithredol, a nifer o atgyfeiriadau rhwng gweithwyr proffesiynol sy’n arwain at faint enfawr o fiwrocratiaeth, gan gynnwys rhai gweithwyr proffesiynol a oedd angen cyfeirio at eu hunain!

Fodd bynnag, y mater sylfaenol dysgon nhw, yw bod y system wedi ei thanategu gan y dybiaeth bod angen i ni ddarparu ‘gwasanaethau’ i ddinasyddion. Gan fod gan y rheng flaen dewislen o wasanaethau y gallent eu cynnig, roedd yr unigolion ymroddedig hyn yn asesu’r dinesydd i ffitio i mewn i’r ddewislen hon. Mae’r system hefyd yn trin pob cais am gymorth fel trafodiad sengl, heb fod mewn sefyllfa i ddeall beth sydd wir yn bwysig i’r unigolyn a’u helpu i gyflawni hyn. Mae hyn, yn ei dro, yn arwain at nifer enfawr o ailgyfeiriadau, fel unigolion yn dychwelyd gan nad yw beth sy’n bwysig iddynt wedi cael ei gyflawni. Y rhagdybiaeth y tu ôl i ddyluniad y system yw bod safoni a bwydlenni yn angenrheidiol i reoli’r gyllideb – yn wir, trwy yw cyfyngu gallu’r system i ddelio ag amrywiaeth, a helpu pobl i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt, mae costau yn parhau i godi. Gwaethygir hyn ymhellach drwy ddarparu gwasanaethau i bobl, yn hytrach na gweithio gyda nhw.

Unwaith iddynt sylweddoli hyn, roeddent mewn sefyllfa i herio’r rhagdybiaethau a oedd wedi arwain at gynllun y system gyfredol. Roeddent, felly, yn awyddus iawn i roi cynnig ar rywbeth gwahanol. Dechreuodd y dull gwahanol â chael sgwrs dda gyda’r dinesydd. Yn hytrach na throi i fyny gydag offeryn cofnodi asesiad, fe wnaethant ofyn amrywiadau o “Beth fyddai bywyd da yn edrych fel i chi?”. Mae’r cwestiwn hwn yn creu atebion hollol wahanol. Yn syml, dywedodd dinasyddion pethau fel: “Hoffwn i fynd i siopa”, ac “Hoffwn barhau i wisgo’n smart”. Heb y cyfyngiad o ddewislen o wasanaethau, roedd y gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr iechyd proffesiynol yn gallu meddwl yn greadigol am sut i ddatrys y problemau hyn gyda’r unigolyn, nid dim ond ceisio datrys y broblem ar eu cyfer.

Mae creu system sy’n helpu dinasyddion mynegi beth mae bywyd da yn edrych fel iddynt, a chyd-gynhyrchu dulliau i’w helpu i gyflawni eu bywyd da, yn gwaredu’r anghydbwysedd grym rhwng dinasyddion a’r wladwriaeth. Yn ogystal, mae’n arbed arian.

Isod ceir rhai o’r canlyniadau a gyflawnwyd drwy weithio yn y ffordd hon ym maes gofal cymdeithasol:

 • Gostyngiad o 28% mewn lleoliadau preswyl a gofal nyrsio, ynghyd â gostyngiad mewn oriau gofal yn y cartref – pecynnau gofal ar gyfartaledd wedi gostwng o 12 awr i 9.7 awr yr wythnos.
 • Gostyngiad o 46% mewn cysylltiadau â Gwasanaethau Cymdeithasol.
 • Gyllideb gofal yn y gymuned wedi tanwario (osgoi cost o £1.5 miliwn yn 2013-2014).
 • Gostyngiad o 30% mewn asesiadau.

Mae dogni drwy safoni bwydlen yn gyrru costau, ac yn atal unigolion ymroddedig rhag cofleidio cyd-gynhyrchu. Y neges yw bod angen i ni helpu’r gweithwyr rheng flaen yn y sector cyhoeddus wrth adeiladu perthnasau, nid rhoi bwydlenni iddynt. Mae adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Locality a Vanguard, yn dangos y gall dros £16 biliwn o arbedion cael eu gwneud ar draws y sector cyhoeddus os rydym yn symud i’r egwyddorion gwahanol hyn. Mae’r adroddiad ar gael yma: “Saving money by doing the right thing: why local by default must replace diseconomies of scale”.

Gellir gwneud hwn, drwy ymyrryd yn y systemau’r sector cyhoeddus yn uniongyrchol. Unwaith y bydd yr egwyddorion presennol tu ôl i ddyluniad a rheoli gwaith yn cael eu deall, gellir eu herio a’u newid. Allan o hyn, gall system newydd gael ei greu gan alluogi cyd-gynhyrchu i ffynnu a lleihau costau.

Fel hynny, y man cychwyn yw treulio amser yn deall sut a pham y mae’r system bresennol yn gwneud cyd-gynhyrchu mor anodd, yn hytrach na dim ond bolltio cyd-gynhyrchu ymlaen a gobeithio am y gorau.

Newid Meddwl – Newid Bywydau

Gweithiodd Simon Pickthall yn y sector cyhoeddus yng Nghymru am flynyddoedd lawer cyn ffurfio Vanguard Consulting Cymru. Mae wedi bod yn ffodus i weithio gyda llawer o arweinwyr yng Nghymru i’w helpu i ddeall eu sefydliadau gan ddefnyddio’r Dull Vanguard – a’u gwella o ganlyniad. Cafodd Simon digon o fraint i weithio ar yr Adolygiad Munro ar Amddiffyn Plant, ac mae wedi ymrwymo i helpu’r sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector sicrhau cyfiawnder cymdeithasol. simon.pickthall@vanguardwales.co.uk

Chwilio am enghreifftiau ymarferol o ‘gyd-gynhyrchu’

Yn gynyddol, soniwn am ddylunio a darparu gwasanaethau drwy ‘cyd-gynhyrchu’. Ond beth yw ystyr hyn yn ymarferol? Buom yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i ddatblygu digwyddiad rhoi enghreifftiau clir o arferion da yn ‘cyd-gynhyrchu’.

Mae cyd-gynhyrchu yn ymwneud â newid y berthynas rhwng y rhai sy’n darparu a’r rhai sy’n defnyddio gwasanaethau. Mae’n ymwneud ag ail-lunio sut ydych chi’n dylunio, cynllunio a darparu gwasanaethau, ond yn gwneud hyn ochr yn ochr â’r cyhoedd.

Weithiau, bydd gwasanaethau cyhoeddus yn saethu ymlaen â datblygu gwasanaethau newydd a gorffen gyda rhestr o’r gwasanaethau ffurfiol y maent yn gwthio’r cyhoedd mewn iddynt. Mae aelodau o’r cyhoedd yn teimlo’n rhwystredig bod eu hawdurdod lleol yn cynnig gwasanaethau sy’n cael eu gweld fel gwastraffus a ddim yn cynnig pethau syml y maent wir angen. Mae llawer o wasanaethau cyhoeddus dal yn cael eu darparu o safbwynt y darparwyr gwasanaethau unigol. Mae hyn yn arwain ar ddinasyddion yn profi dulliau lluosog a thameidiog gall arwain at:

 • Ymyriadau anghyson ac sy’n gwrthdaro;
 • Canlyniadau gwael ar gyfer y defnyddiwr gwasanaeth; a
 • Gwastraff ar adnoddau gwerthfawr a gwerth gwael am arian.

I unrhyw un sydd â diddordeb mewn enghreifftiau eraill ymarferol o arfer da o gyd-gynhyrchu, gallech ddechrau gyda’r ddau gasgliad defnyddiol o astudiaethau achos yma:

Chwiliom ni am enghreifftiau penodol o sefydliadau sy’n gweithio’n agos â’r cyhoedd i ddatblygu’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt mewn gwirionedd. Er bod y digwyddiad yng Nghaerdydd yn llawn (gyda’r llefydd ar gael o hyd yng Ngogledd Cymru), byddwch yn gallu dod o hyd i’r holl gyflwyniadau arfer da hyn ar ein gwefan ar ôl y digwyddiad.

Yr Athro Tony Bovaird, Prifysgol Birmingham, yw ein prif siaradwr, a fydd yn edrych ar enghreifftiau ymarferol o gyd-gynhyrchu canlyniadau cyhoeddus sydd o bwys gwirioneddol:

Saesneg yn unig

Yna gwelsom bedwar gweithdy grêt:

 • Bydd Kerrine Phillips, Caerdydd Cyngor Trydydd Sector, yn sôn am y portffolio o brosiectau Cyd-gynhyrchu Newid Iachus;
 • Bydd Simon Pickthall, Vanguard, yn siarad am enghreifftiau ymarferol o ail-lunio gwasanaethau yn radical ar lefel ardal leol;
 • Bydd Sally Church, Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen a Jon Argent, GLL, yn rhoi enghraifft ymarferol o’r rôl gall mentrau cymdeithasol  chwarae wrth ail-lunio gwasanaethau â’r cyhoedd; a
 • Bydd Alan Armstrong, Barod CIC, yn rhedeg gweithdy ymarferol yn edrych ar bŵer, rheolaeth a gwybodaeth glir wrth weithio gyda’r cyhoedd.

Bydd Barod hefyd yn dangos enghraifft ymarferol iawn o sut i weithio gyda’r cyhoedd ar newid gwasanaethau – y Gwasanaeth Sibrwd. Mae Barod yn arbenigo mewn gwneud gwybodaeth yn haws i ddeall, a gwneud cyfarfodydd a digwyddiadau yn fwy cynhwysol. Mae’r gwasanaeth sibrwd yn gyfieithiad ar y pryd o’ “siarad cynhadledd” mewn i eiriau clir, bob dydd. Sut ydych chi ‘gyd-gynhyrchu’ gwasanaethau â’r cyhoedd pan ydych yn gweithio o fewn iaith a phrosesau efallai nad yw rhai’n deall?

Am y ddwy wythnos nesaf, byddwn yn rhannu blogiau ychydig o’r siaradwyr hyn, yn rhannu eu profiadau eu hunain. Byddwn hefyd yn rhannu nifer o ddolenni at wefannau defnyddiol, astudiaethau achos ac adnoddau eraill ar Twitter ar #ReshapeServices. Gallwch hefyd ddilyn  yr hashtag yma i gymryd rhan yn y sgwrs yn ystod ein seminar Ail-lunio Gwasanaethau gyda’r Cyhoedd.

Atal: Beth yw Gwirionedd Symud eich Adnoddau?

Bromford's preventative approach

Dull ataliol Bromford

Mae’r term ‘atal’ yn cael ei ddefnyddio’n fwyfwy rhydd mewn gwasanaethau cyhoeddus ar hyn o bryd. Ond beth yw gwirionedd symud y ffocws gwasanaethau i ffwrdd o ymateb a thuag at atal? Buom yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru (Rhaglen Gwasanaethau Effeithiol ar gyfer Grwpiau Agored i Niwed Grŵp Arwain y Gwasanaethau Cyhoeddus) i gasglu rhai enghreifftiau ymarferol o sut y mae sefydliadau wedi mynd i’r afael â’r agenda ‘atal’ hwn mewn ffurf seminar. Rydym hefyd am gael y bobl sy’n gweithio i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus i mewn i ystafell a gofyn iddynt beth oedd eu profiadau nhw.

Hoffwn i rannu rhai o brofiadau cadarnhaol y cynrychiolydd o ymdrechu tuag at atal a hefyd yr hyn y maent yn cael trafferth â nhw o ddydd-i-ddydd.

Yn gyntaf, ceir rhai enghreifftiau da o wasanaethau cyhoeddus yn edrych y tu hwnt i’w meysydd penodol o arbenigedd. Mae’r Gwasanaethau Tân ac Achub yn enghraifft glir, pan fyddant wedi cymryd golwg gyfannol ar les pobl o fewn eu cartrefi. Clywsom hefyd gan Ganolfan Trin Alcohol Caerdydd, lle mae sectorau amrywiol (megis Undeb y Myfyrwyr, yr adran drwyddedu Cyngor a chyrff iechyd) i gyd yn elwa o un prosiect. Hefyd roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn trafod eu gwaith i gysylltu Meddygfeydd i asedau cymunedol ar gyfer iechyd a lles, er enghraifft trwy sicrhau bod gweithiwr iechyd cymunedol yn seiliedig mewn meddygfeydd teulu.

Mae yna hefyd rai cyfleoedd gwych o fewn rôl y sector gwirfoddol. Pwysleisiodd y cynrychiolwyr y rôl y gallant ei chwarae wrth gymryd rhywfaint o gyfrifoldeb oddi wrth y sector cyhoeddus ar gyfer atal, a’r adnoddau ychwanegol y maent yn eu darparu ar gyfer gwaith ataliol arbenigol. Trafododd cynrychiolydd Cyngor Gweithredu Cwirfoddol Cymru gwaith ymyrraeth gynnar bod y sector eisoes yn ei wneud mewn cymunedau. Fodd bynnag, roeddent yn teimlo nad oedd llawer o bobl yn gwybod faint y maent mewn gwirionedd yn cynnig a bod llawer mwy o le i gynnwys y sector gwirfoddol nid fel ‘trydydd’ sector ond fel rhan annatod o wasanaethau ataliol yn y gymuned.

Yn olaf, ceir enghreifftiau o fudiadau sy’n barod i gymryd risgiau a reolir yn dda ac addasu ymagweddau newydd fel y maent yn mynd. Trafod Cyngor Sir Ynys Môn eu gwaith ar drawsnewid gwasanaethau plant, gan symud o sicrwydd diogel i ansicrwydd diogel. Fel mae Bromford wedi’i wneud, trafododd Cartrefi Conwy gwaith ar broffilio tenantiaid, er mwyn symud i ffwrdd o’r dull un-maint-i-bawb ac addasu i bob cleient. Clywsom enghreifftiau o sut mae newidiadau bach iawn mewn adnoddau fel y rhain, ynghyd â pharodrwydd i lansio gwasanaethau amherffaith ac addasu yn ôl yr angen, yn gallu cael effaith fawr ar ddatblygu gwasanaethau ataliol.

Fodd bynnag, fe hefyd trafodom ni amrywiaeth o heriau y mae profiadau cynrychiolwyr yn eu rolau o ddydd i ddydd. Y cyntaf ac efallai’r un a ddisgwylir fwyaf o’r rhain oedd cyllid. Yn benodol, sut i daro cydbwysedd rhwng ariannu gwasanaethau statudol ac ariannu dulliau atal arloesol. Ar ben hynny, os mae gweithgareddau atal yn llwyddiannus, mae disgwyl y bydd gwariant yn lleihau dros amser yn aml. Ond yn dal angen adnoddau hyn i gynnal gwaith atal.

Yn ail, sut yr ydych yn dangos manteision gwaith ataliol? Sut ydych chi’n dangos rhywbeth yr ydych yn rhwystro rhag digwydd? Roedd hyn yn her arbennig i gynrychiolwyr pan mae’r canlyniadau ariannol neu eraill yn cael eu gweld gan eraill.

Gallwch weld yr holl gyflwyniadau ar ein gwefan, yn ogystal â mwy o’r syniadau allweddol a godwyd yn ystod y dydd.