Rhifyn arbennig i Gymru o’r Journal of Integrated Care – beth yw’r ots?!!!

Sut allwn integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn well? Isod mae Stewart Greenwell o ADSS (Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol) Cymru yn rhannu’r gwersi o rifyn Cymru o’r Journal of Integrated Care.

Stewart GreenwellMae’n bur debyg bod ysgrifennu am beth rydych chi’n ei wneud yn rhywbeth cyffredin mewn sawl arena broffesiynol ond, fel rheol, mae ar gyfer cynulleidfa gyfyngedig iawn – y cyflogwr, defnyddwyr gwasanaeth weithiau hyd yn oed, fel eu bod yn gallu gweld gweithiwr proffesiynol yn esbonio beth mae wedi’i weld, beth mae wedi’i wneud a beth mae’n bwriadu ei wneud. Mae ysgrifennu ar gyfer cyfnodolyn academaidd yn ddarn gwahanol o waith – mae’r gynulleidfa’n ehangach, y rheolau’n teimlo’n fwy cymhleth ac mae mwy o graffu ar yr ysgrifennu.

Rydw i wastad wedi teimlo bod ysgrifennu’n gyfrwng i fyfyrio ar beth rydw i wedi’i wneud a’r gobaith yw y bydd y rhifyn arbennig o’r Journal of Integrated Care sy’n canolbwyntio’n benodol ar Gymru’n dod â rhai o’n hymdrechion yng Nghymru i arena gyhoeddus ehangach, er mwyn i eraill – llunwyr polisïau ac ymarferwyr yng Nghymru yn arbennig – elwa.

Rydw i wastad wedi teimlo bod cydweithredu a/neu integreiddio yn ffordd naturiol o greu cynghreiriau er mwyn sicrhau nad yw pobl yn cael eu gyrru o un lle i’r llall. Yn anffodus, o ’mhrofiad i, mae’r sector cyhoeddus wedi gwneud hynny i bobl gyffredin, gan eu gadael yn wynebu tasg heriol o feistroli systemau, llefydd a phobl er mwyn ceisio cael ymateb i gyfres o amgylchiadau sy’n eu poeni nhw. Felly drwy leihau nifer y drysau y mae’n rhaid cnocio arnyn nhw, nifer y rhifau ffôn i’w ffonio a’r bobl i siarad â nhw, mae’r llwybr yn llai peryglus ac yn llai blinedig wedyn, ac yn fwy tebygol o arwain at lwyddiant i bobl gyffredin.

Daw hynny’n rhesymeg ar gyfer cydweithredu ac integreiddio – er mwyn gwella bywydau pobl a dim ond y diwedd hwnnw sy’n rhoi boddhad.

Nid oedd y bobl sydd wedi cyfrannu at rifyn Cymru wedi cael llawer o brofiad o ysgrifennu at bwrpas cyhoeddi. Roeddent i gyd wedi ysgrifennu ar gyfer eu hasiantaethau eu hunain, gan ddadlau o blaid newid arferion, dros neilltuo rhywfaint o adnoddau ychwanegol a thros y rhesymau niferus eraill sy’n gwneud i ni roi pensel ar bapur (neu fysedd ar allweddell) i’n cyflogwyr.

Mae wedi bod yn frwydr; fe gymerodd bopeth fwy na’r disgwyl, ac roedd rhyw gyfeiriad arall i edrych arno bob amser. Mewn sawl ffordd, mae’n adlewyrchu’r frwydr y mae llawer o’r awduron yn cyfeirio ati, sef credu bod yr hyn roeddent yn mynd ar ei ôl yn werth yr ymdrech, ac ymatal rhag y teimlad o ‘Mewn gwirionedd, does gen i ddim byd i’w ddweud y bydd pobl eisiau ei glywed’.

Roedd eu hymdrechion, ein hymdrechion a dweud y gwir, ers i’r peth ddechrau wrth i ni i gyd siarad am y syniad mewn ystafell mewn canolfan eglwysig yn yr Amwythig – dechrau da, gan ei fod yn ein hatgoffa bod rhaid i chi dorri’r rheolau weithiau er mwyn cyflawni rhywbeth (yn yr achos hwn, dewis cyfarfod y tu allan i Gymru!!) – yn werth y cyfan.

Mae’r erthyglau’n tynnu sylw at themâu digwyddiadau SAC ar 14eg ac 22ain Hydref, sef bod integreiddio a chydweithredu’n ymwneud llai â gwyddoniaeth a mwy â chrefft a gweithio’n galed; gwthio ffiniau’r ffordd draddodiadol o feddwl yn gyson a’n hatgoffa ein hunain nad oes byth reswm dros beidio â ‘gwneud y peth iawn’, ond yn aml mae sawl rheswm dros ddal ati i ‘wneud pethau’n iawn’. Mae’r cyntaf yn ymwneud â phobl a’r olaf yn aml ag ychydig bach mwy na glynu wrth broses.

Er hynny, roedd y broses yn egnïol ac, yn y pen draw, yn llwyddiannus. Mae’n dyst i gymeriad a chryfder arferion da, pwysigrwydd arweiniad diwyro a phenderfynol a’r mwyaf allweddol o’r cwbl, bod ffocws ar beth sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yn eich tynnu chi drwodd a thu hwnt i bawb sy’n amheus ac yn ymwrthod!!

Amser i newid ein alaw…


50. Marcus Longley photo 50. Tony Garthwaite photo
Erthygl blog gwadd gan Marcus Longley a Tony Garthwaite, Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru cyn digwyddiadau ‘Atgyfnerthu’r Cysylltiadau‘ mis Ebrill.

Beth ydym yn ei olygu wrth ‘Atgyfnerthu’r Cysylltiadau‘? Mae dwy enghraifft yn dangos beth mae hyn yn wir i gyd amdano …

Mae Richard yn ddyn 88 oed yn byw ar ei ben ei hun  yn ei gartref. Un prynhawn dydd Gwener, mae ei gymydog yn dod i boeni am ei gyflwr, ac yn galw y feddygfa leol. Mae’r meddyg teulu yn ymweld cyn y clinig nos ac yn gyflym yn sylweddoli bod gan Richard haint sydd angen triniaeth ar unwaith. Mae’n gwbl ymarferol i’w drin yn y cartref, ond mae Richard yn mynd i angen mewnbwn nyrsio, a gofal arall yn y cartref dros y penwythnos i sicrhau ei fod yn derbyn gofal priodol. Os gall y meddyg teulu drefnu hyn yn gyflym, gall Richard aros gartref. A yw hynny’n pecyn gofal sydd ar gael ar unwaith, neu a fydd Richard gael eu derbyn i’r ysbyty, gyda’r risg real iawn y bydd ei allu i fyw’n annibynnol byth yn cael ei adfer?

Mae Eileen yn dioddef o gyflwr terfynol, ond gan ei bod dan reolaeth dros dro, mae hi ar fin cael ei rhyddhau o’r ysbyty. Mae’r gweithwyr cymdeithasol yn ffonio ei merch y i ddweud wrthi bod Eileen ar fin dod adref i dŷ y ferch, gan tawo fan  hynny cafodd ei derbyn i’r ysbyty. ‘Ond ni allaf darparu lefel y gefnogaeth mae angen bellac, dwi allan yn y gwaith bob dydd’, mae hi’n dweud wrth y gweithiwr cymdeithasol. ‘Beth bynnag, pam na feddyliodd unrhywun am hwn pan gafodd ei derbyn gyntaf?’ ‘Wel, rydym lle yr ydym. Bydd yn rhaiddatgan eich mam yn ddigartref, ac yna gofyn i’r adran Dai  asesu ei hanghenion. ” Ond mae hynny’n mynd i gymryd diwrnodau … Fedrwch chi ddim datrys rhywbeth yn uniongyrchol gyda’ch cydweithwyr Tai? ” O na, nid oni bai ei bod yn ddigartref mewn gwirionedd ‘. A yw Eileen yn mynd i dreulio diwrnod gwerthfawr yn aros ar y ward er mwyn i’r system weithio ar chyfer hi?

Mae gofal a gwasanaethau cymorth yn eu hanfod yn ymwneud â cwrdd ag anghenion unigolion ac eto mae’r asiantaethau llywodraeth sy’n trefnu ac yn darparu’r gwasanaethau hynny yn biwrocratiaethau mawr, gyda eu ffocws yn aml yn ymddangos i fod ar gymysgedd o wleidyddiaeth, cyllidebau, systemau a strategaethau. Felly, sut y gallwn sicrhau bod yr unigolyn, sydd trwy ddiffiniad ar bwynt sy’n agored i niwed mewn bywyd, yn parhau i fod yn brif sylw comisiynwyr a darparwyr, gyda’r fiwrocratiaeth yn dod yn y rhan fwyaf yn gefnlen anweledig?

Mae’r fenter ‘Atgyfnerthu’r Cysylltiadau‘ wedi ei gynllunio i ddod a chydweithwyr yn y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol ac annibynnol yn nes at ei gilydd i sicrhau bod pobl yn derbyn gwasanaethau heb deimlo y lympiau o gael eu trosglwyddo o un i’r llall. Mae gwersi a ddysgwyd mewn mannau eraill yn awgrymu bog rhaid i arweinwyr a rheolwyr wrthsefyll y demtasiwn i ganolbwyntio eu hymdrechion integreiddio ar strwythurau a newid sefydliadol ac, yn lle hynny, blaenoriaethu’r gofal sydd ei angen gan ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a chleifion ar y lefel unigol. Wrth gwrs, bydd newidiadau yn y systemau a phrosesau yn hanfodol i wneud y newidiadau angenrheidiol, ond dim ond os ydynt yn cael eu gwneud ar ran yr unigolyn.

Mae SIGCC – Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru  – yn falch o fod yn cefnogi ADSS Cymru a Chonffederasiwn y GIG Cymru, a’u partneriaid, gyda’u prosiect ‘Atgyfnerthu’r Cysylltiadau’ trwy pedwar digwyddiad arddangos rhanbarthol mawr ledled Cymru. Bydd y rhain yn dod â amrywiaeth o bobl o bob rhan o’r sectorau gwirfoddol ac annibynnol iechyd, gofal cymdeithasol ynghyd i glywed am fentrau llwyddiannus yn integreiddio gwasanaethau ac i drafod sut y gellir gwneud cynnydd ranbarthol a chenedlaethol.

Bydd SIGCC hefyd yn gweithio’n agos gydag arweinwyr a rheolwyr allweddol yn y saith gymuned iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru er mwyn helpu i ddod o hyd i ffyrdd o symud yr agenda integreiddio yn ei blaen. Bydd y ‘sgyrsiau strategol’ yn helpu i adnabod y galluogwyr a rhwystrau i gynnydd a nodi’r camau allweddol sydd eu hangen. Mae integreiddio wedi saethu i fyny’r siartiau gair hud yn ddiweddar. Os yw am wneud gwahaniaeth i’r gofal a chefnogaeth mae pobl yn ei dderbyn, bydd rhaid i’r dôn gyfarwydd o “i Chi, i Fi” newid.

Gadewch i ni roi’r gorau i redeg pobl o gwmpas

49. Stewart PhotoBlog gwadd gan Stewart Greenwell, ADSS Cymru

Felly pam cymaint o sylw ar integreiddio gwasanaethau, yn enwedig iechyd a gwasanaethau cymdeithasol? Wel, mae’n gwneud synnwyr os yw’r sector cyhoeddus yn symud i ffwrdd oddi wrth, yn anffodus, yr hyn y mae wedi bod yn dda iawn yn gwneud, cyhyd ag y gallaf gofio a chyn belled gan fy mod wedi bod yn rhan ohono – felly nid ydw i’n ysgrifennu fel paragon o rinwedd!!

Mae’n achosi pobl redeg o gwmpas

Gofynnwch i unrhywun sy’n defnyddio iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn rheolaidd a byddant yn gallu disgrifio amgylchiadau pan fyddant wedi eu pasio yn ôl ac ymlaen rhwng asiantaethau a gweithwyr proffesiynol, yn aml yn cael eu gadael i ddatrys y gwahaniaeth rhwng prosesau gwahanol asiantaethau a’u cyfrifoldebau gwahanol, heb gymorth a chefnogaeth.

Pryd i fynd at y cyngor, pryd i’r GIG, pryd i sefydliad gwirfoddol? A beth yw’r canlyniadau os ydych yn ei gael yn anghywir? Ar y gorau gall hyn olygu oedi ac, ar y gwaethaf, dim cael mynediad i’r wybodaeth a’r cyngor cywir i’ch helpu i ddod o hyd i ateb neu ymateb i’r hyn sy’n eich poeni.

Felly dyna’r rheswm pam fod integreiddio a chydweithio rhwng asiantaethau mor bwysig. Mae’n ei gwneud yn haws i bobl weithio allan eu ffordd o amgylch y system, neu fel arfer SYSTEMAU. Anaml y bydd yn teimlo fel un system.

Mae ‘Cryfhau’r Cysylltiadau’ yn ceisio pontio’r bwlch y mae pobl yn profi rhwng y GIG a llywodraeth leol, tra’n cydnabod bod yna lawer o asiantaethau eraill sy’n cynnig cymorth i bobl pan fydd angen help hefyd, felly mae angen cysylltiadau hawdd a perthynas da ar draws yr holl asiantaethau. Nid yw pobl yn byw eu bywydau yn y ffiniau cyfrifoldebau asiantaethau, felly dylai gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau ei wneud yn hawdd i rywun i weithio allan eu ffordd i gael cymorth, dim gadael pobl yn sownd mewn beth sy’n teimlo fel system gymhleth iawn. Mae Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a’r Conffederasiwn GIG Cymru yn gweithio gyda’i gilydd ar y prosiect hwn i wneud i hyn ddigwydd, gan ddangos ei bod yn bosibl i oresgyn gwahaniaethau, os ydym yn canolbwyntio ar ein nod cyffredin, i wella’r gwasanaethau sydd ar gael i bobl a’u profiadau o’r gwasanaethau hynny.

Fe dalodd Llywodraeth Cymru am y prosiect hwn fel rhan o gefnogi gweithrediad darn pwysig iawn o ddeddfwriaeth sydd ar hyn o bryd yn gwneud ei ffordd trwy bwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru). Mae’r Mesur yn blaenoriaethu gwella bywydau pobl, gan roi rheolaeth i bobl dros eu bywydau a chael gwared ar rwystrau diangen a di-fudd i bobl dderbyn gwasanaethau o safon.

Mae rhai negeseuon pwysig a chyffredin sy’n dod i’r amlwg o’n gwaith a fydd yn arwain at welliannau go iawn:

Gwrando ar yr hyn mae pobl yn ei ddweud wrthych am yr hyn sy’n gweithio a’r hyn sydd ddim – gwneud mwy o’r hyn sy’n gweithio a llai o’r hyn sydd ddim. 

Datblygu dealltwriaeth o fusnes asiantaethau eraill – bydd hyn yn rhwystro chi rhag basior baich i eraill ac yn eich gwahodd i helpu pobl i weithio allan eu ffordd tuag at wasanaeth da.

 Os ydych yn gwneud rhywbeth ar eich pen eich hun, mae’n debyg eich bod yn ei wneud yn anghywir – fel gweithiwr rheng flaen, chwiliwch am y gweithwyr eraill sy’n rhan o fywyd y person ac yn cysylltu â nhw; fel rheolwr, siarad â rheolwyr o asiantaethau eraill ac ystyried beth y gallwch ei wneud gyda’n gilydd – darganfod y llawenydd o rannu cyfrifoldeb! 

Byddwch yn barod i adael i fynd o fod mewn rheolaeth o’r hyn sy’n digwydd – gall fod gan bobl eraill rhywbeth defnyddiol i’w gynnig ac yn aml y person sydd angen cymorth, pan roddir llais, yn gallu roi cliw i hyn a fydd yn gwneud gwahaniaeth i’w bywydau.

Mae Cryfhau’r Cysylltiadau yn golygu hynny’n union: rhaid inni ddod o hyd i ffyrdd o ddod a gwasanaethau at ei gilydd fel ein bod yn adeiladu yr hyn sydd gennym i’w gynnig o gwmpas bywydau pobl, yn hytrach na disgwyl i bobl ffitio i mewn i’r ffiniau artiffisial yr ydym wedi creu o gwmpas ymddygiad proffesiynol a chyfrifoldebau asiantaethau.

Fodd bynnag, nid yw’n hawdd, gan fod rhaid i ni adael fynd o sut yr ydym wedi gwneud pethau yn y gorffennol ac mae’n rhaid i ni ganiatáu i eraill i ddylanwadu ar yr hyn rydym yn ei wneud, ond …..

Mae ei wneud yn wahanol hefyd yn llawer mwy o hwyl, yn fwy heriol ac yn galw ar mwy o greadigrwydd, wrth i ni ddod o hyd i ffyrdd o symud ymlaen gyda’n gilydd a chyda’r cyhoedd rydym yn eu gwasanaethu.

Cryfhau ein Cysylltiadau #integration14

Mae’r Tîm Arfer Da wedi dod o hyd i rai partneriaid newydd i helpu rannu gwybodaeth ac arfer da ym maes iechyd a gofal cymdeithasol integredig. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn gweithio gyda Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Conffederasiwn GIG Cymru a Sefydliad Cymru dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Byddwn yn rhannu rhai o’r syniadau diddorol ac arferion da sy’n dod allan o’u prosiect Cryfhau Cysylltiadau, sy’n edrych ar gydweithio ac integreiddio rhwng llywodraeth leol a GIG Cymru.

Felly, sut ddigwyddodd hyn? Cawsom ni, y Tîm Arfer Da, sgwrs gyda chydweithwyr am y themâu allweddol y dylem fod yn canolbwyntio ar y flwyddyn hon. Fe wnaeth iechyd a gofal cymdeithasol integredig fflachio i fyny fel maes lle y gallai rhannu rhywfaint o arfer da a ffyrdd o weithio bod yn fuddiol. Felly, dechreuom ni gynllunio rhai seminarau dysgu a rennir. Gallwch ddychmygu pa mor hapus oeddem wedyn i ddarganfod prosiect ‘Cryfhau’r Cysylltiadau’ ADSS Cymru, Conffederasiwn GIG Cymru a WIHSC. Ac fel rhan o’r prosiect hwn, eu bod hyd yn oed yn cynllunio cyfres o ddigwyddiadau arddangos ar draws Cymru i arddangos rhai astudiaethau achos diddorol a syniadau. Yr ateb amlwg? I uno ein digwyddiadau a gweithio gyda’i gilydd i rannu arfer da a gwybodaeth yn ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol integredig.

A pham ydym yn credu bod y dull hwn yn fuddiol? Wel, mae’n ddull integredig ynddo’i hun. Rydym yn cael cyfuno profiad y Tîm Arfer Da wrth rannu gwybodaeth ac arfer da gydag arbenigedd ein partneriaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym yn cael cynnwys yr astudiaethau achos diddorol a welsom ni o fewn digwyddiadau arddangos mwy o faint a gwneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd y gynulleidfa gywir. Mae hyn yn cynnwys rhai enghreifftiau ardderchog o rannu data o Sir Gaer a gofal integredig mewn cartrefi gofal o Sheffield. Rydym hefyd yn cael helpu rhannu’r gwaith gwerthfawr y mae ein partneriaid yn ei wneud eleni. Ond yn bwysicaf oll, mae gweithio gyda’n gilydd yn helpu i gydlynu’r ymdrech i ddarparu gofal integredig, a chanolbwyntio yn wirioneddol ar anghenion unigol. Mae Cronfa’r Brenin wedi cynhyrchu fideo gwych i ddod â gofal integredig i fywyd ac dangos yr hyn y mae mewn gwirionedd ei olygu i gleifion.

Nawr mae gennym rai cynlluniau am sut y gallwn helpu ein partneriaid i rannu syniadau, gwybodaeth ac arfer da sy’n datblygu allan o’u gwaith. Dros y mis nesaf, byddwch yn gweld rhai blogiau gwadd yma gan ein partneriaid ac eraill i rannu gwybodaeth yn y maes integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn rhannu dolenni i erthyglau, syniadau ac adnoddau diddorol ar ofal integredig ar Twitter – bydd yn wych i glywed gan unrhyw un ohonoch sy’n gwybod am waith da s’yn mynd ymlaen yn y maes hwn. Ac wrth gwrs, byddwn yn trydar a blogio o gwmpas y cyfres o ddigwyddiadau arddangos a gynlluniwyd ar gyfer mis Ebrill, yn gadael i chi gymryd rhan yn y sgwrs, rhannu eich syniadau eich hun a gweld yr allbynnau o’r digwyddiadau.