Tag Archif: clllc

Gweithdy Optimeiddio Llwybrau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru – Sut yr aeth hi…

What is Route Optimisation? / Beth yw Optimeiddio Llwybrau?

Rydym ni i gyd yn gwybod y gall gwasanaeth gwastraff fod yn wasanaeth anodd ei newid. Mae’n un o’r gwasanaethau mwyaf gweladwy a redir gan yr awdurdod lleol. Mae unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth yn cael effaith ar bob preswylydd, felly does dim angen dweud y dylid ystyried goblygiadau unrhyw newidiadau yn y gwasanaeth yn drylwyr. Gall rhoi sylw i optimeiddio llwybrau hwyluso pontio rhwydd heb effeithio ar gyflenwi’r gwasanaeth. Gall hefyd gyflawni arbedion ariannol sylweddol, gan helpu i gadw’r cyhoedd a’r gwleidyddion yn hapus.

Nid yw’n hawdd – nid oes ffon hud – ond nid yw hi’n anodd ychwaith, ond mae dyrannu’r adnoddau cywir yn hanfodol er mwyn cael y canlyniadau gorau.

Dyma grynodeb o’r dulliau a grybwyllwyd yn ein gweithdy:

Dull Sir Gâr

Yn ei gyflwyniad, rhannodd Hywel Thomas o Gyngor Sir Gâr eu profiadau o ddilyn y broses optimeiddio llwybrau. Mae gan Sir Gaerfyrddin anghenion amrywiol, gan fod gogledd y sir yn eithaf gwledig a’r de yn fwy trefol. Ond ni waeth ym mha ran o’r sir y maen nhw, mae’r boblogaeth yn mynnu gwasanaeth casglu cadarn, cost effeithiol, effeithlon a dibynadwy.

Y penderfyniad mwyaf pwysig oedd neilltuo staff penodedig i’r prosiect. Symudwyd nhw oddi wrth eu gwaith arferol a galluogodd hyn y staff i ganolbwyntio 100% ar y prosiect optimeiddio llwybrau.

Cyn dechrau gweithio ar y prosiect ei hun, mae’n hanfodol casglu data cadarn, gan gynnwys: y tunelleddau a gesglir ar y llwybrau presennol, yr amser ar gyfer y llwybrau presennol, capasiti’r cerbydau (fesul math o ffrydiau deunydd), a mynediad at ardaloedd anodd eu cyrraedd. Mae’r diwrnod gwaelodlin hwn yn hanfodol ar gyfer mesur yr arbedion effeithlonrwydd a wnaed.

Pan fydd y data sylfaenol i gyd wedi’i gasglu, mae’r gwaith go iawn yn cychwyn. Defnyddiodd Sir Gaerfyrddin wybodaeth ac arbenigedd lleol i gynllunio eu llwybrau eu hunain gan sicrhau bod y tîm gweithredu yn hapus â’r manylion terfynol.

Canlyniad yr holl waith caled hyn oedd arbedion a buddiannau sylweddol:

  • Gwasanaeth effeithlon
  • Gostyngiad o 6 yn nifer y cerbydau rheng flaen
  • Gostyngiad o 31% mewn milltiredd
  • Cyngor ac arweiniad ar gyfer Awdurdodau Lleol

Y gweithdai

Dyma grynodeb o’r pwyntiau allweddol o’r pedwar gweithdy.

Cawsom wybod o weithdy Webaspx fod data gwaelodlin cywir yn hanfodol fel man cychwyn. Clywsom hefyd os ydych yn rhedeg amrywiaeth o sefyllfaoedd, y gallwch sicrhau eich bod yn cael y canlyniad gorau ar gyfer eich awdurdod lleol, gan ei fod yn rhoi tystiolaeth bendant i chi i helpu â’r broses o wneud penderfyniadau.

Yn y gweithdy Sgiliau Integredig, clywsom sut y mae ‘Binfo’ yn galluogi criwiau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf yn ‘fyw’ i reolwyr gweithredol a rheolwyr gwastraff. Clywsom eto fod data cywir yn hanfodol, gan fod dibynnu ar ragdybiaethau a chyfartaleddau’n gallu achosi trafferthion. Y neges allweddol a ddaeth o’r gweithdy oedd nad yw arbedion yn arbedion tan eu bod wedi eu cyflawni – mae’n rhaid cyflawni cynlluniau’n effeithiol.

Canolbwyntiodd y drafodaeth yng ngweithdy Sir Gâr ar neilltuo amser ac adnoddau o’r dechrau ar gyfer casglu gwybodaeth berthnasol. Mae gan staff mewnol y wybodaeth a’r arbenigedd lleol y dylem fanteisio arno er mwyn gwneud y gorau o’r dechnoleg, oherwydd gall staff a thechnoleg weithio law yn llaw i gyflawni arbedion dryw optimeiddio llwybrau.

Bu llawer o drafodaethau yng ngweithdy Caerffili, gan gynnwys manteision ymgysylltu â’ch staff a’r undebau o’r dechrau, er mwyn gallu dod â phawb ar y daith gyda chi – byddwch yn agored ac yn dryloyw. Bydd hyn hefyd yn helpu i gynnal perthynas barhaus gyda’r criwiau wrth addasu newidiadau ychwanegol. Mae’n hanfodol cael cynllun prosiect cadarn gydag amserlen realistig, ac mae manteision i ymgynghori ag adrannau eraill fel yr adran gynllunio er mwyn deall datblygiadau adeiladu’r dyfodol

Beth gefais i o’r diwrnod?

Wrth adael y gweithdai, roedd hi’n amlwg mai’r tair prif neges oedd:

  • Data gwaelodlin cadarn
  • Ymgysylltu â’r holl randdeiliaid cyn gynted ag y bo modd
  • Defnyddio staff mewnol a gwybodaeth leol

Y camau nesaf i chi?

Mae’n bosibl bod cymorth ar gael i chi a’ch cyngor gan y Rhaglen Newid Gydweithredol drwy Raglen Gweithredu’r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau (WRAP).

Cyfathrebu yw’r allwedd i sicrhau llwyddiant yn ystod y broses optimeiddio llwybrau. Mae cyfleoedd ar gael i rwydweithio drwy Grwpiau Rheolwyr Gwastraff De a Gogledd Cymru. Cofiwch fod trafod yn syniad da.

Gwyndaf Parry, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dysgu i Rannu – sut all weithio ar y cyd helpu’r sector cyhoeddus

7. WLGA Blog ImageErthygl gwadd gan Neville Rookes, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Yn ddiweddar, gweithiais i gyda’r Gyfnewidfa Arfer Da yn Swyddfa Archwilio Cymru i helpu rhedeg seminar ar Reoli Ynni. Dwi’n gweithio i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) ac fe drafodwyd nifer o bynciau yn y seminar sydd yn apelio at y rhan fwyaf o awdurdodau lleol. Roedd rhywbeth yna i bawb. Felly, roeddwn i am rannu beth ddysgais i o’r seminar a phamfod y  gwersi yma yn bwysig i lywodraeth leol – ac wrth gwrs, beth fydd camau nesaf CLlLC.

Pam ddewisodd CLlLC weithio ar y cyd â Swyddfa Archwilio Cymru ac Arfer Da Cymru ar gyfer y seminar? Agorodd y seminar ddrysau i ni o ran datblygu polisïau, oherwydd fe wnaeth i mi sylweddoli bod gan sectorau eraill ddulliau gwahanol o reoli ynni y gellir eu haddasu ar gyfer anghenion llywodraeth leol. Does dim angen ail-ddyfeisio’r olwyn, gan y gallai llywodraeth leol gymryd ysbrydoliaeth gan nifer o sectorau eraill.

A pam ddewision ni rheoli ynni fel pwnc i gydweithio arno? Rydym yn helpu i redeg cyfres o seminarau ar reoli asedau ac fe ddechreuom ni’r gyfres gydag ynni. Rydym yn cydnabod bod asedau yn ardal lle mae angen i ni fod yn fwy clyfar yn cadw ar ben beth sydd gyda ni a sut allwn ni defnyddio hwn yn fwy effeithlon ac effeithiol. Nid yw hwn i wneud â buddsoddi mewn prosiectau cyfalaf enfawr; mae i wneud ag addasu neu ffitio systemau / technoleg i adeiladau sy’n bodoli eisoes er mwyn rheoli a lleihau defnydd – ac wrth gwrs costau dosbarthu gwasanaethau.

Mae gan y seminarau yma amgylchedd wedi ymlacio sydd yn gwneud y cynrychiolwyr yn gyfforddus i gymryd rhan yn y gweithdai a gweithio â phobl nad ydynt fel arfer yn ymgysylltu â hwy. Rydym wedi derbyn adborth positif am y darnau dysgu a rhannu o’r gweithdai, lle drafododd y cynrychiolwyr y gwaith maent yn ei wneud a beth maen nhw’n cael trafferth ei wneud. Dwi nawr yn deall y ‘peth traws-sector’ yma – rydym i gyd yn dod ar draws yr un problemau, felly gallwn ni ddysgu o’n gilydd.

Felly, beth yw fy nghamau nesaf ar ôl y seminar yma?

Fel hwylusydd ar gyfer un o’r gweithdai, ni ches i’r cyfle i gymryd rhan yn y rhai eraill ar y dydd, felly byddai’n ail-ymweld â gwefan SAC i weld pa arfer da allai eu cymryd o’r rhain. Trwy’r seminar yma, gallai weld sut allwn ni ddysgu o gyrff cyhoeddus eraill ac fe fydda i’n gwasgaru’r neges. Ond dwi hefyd yn sylweddoli bod yna bobl ac adrannau tu fewn i’n sefydliadau ni y gallwn ddysgu oddi wrthynt ac fe fyddai’n siŵr o chwilio am y cysylltiadau yma a’u rhannu nhw.

O fewn diwrnod neu ddau o gymryd rhan yn y seminar, gofynnodd ein harweinwr cyllid i mi os oeddwn yn  ymwybodol o unrhyw gysylltiadau yn gweithio ar brosiectau goleuadau LED – a diolch i’r seminar roedd gen i gwpwl o enwau i’w rhoi iddo yn syth!

– Neville