Diwrnod Hacio’r GIG: Codau QR, Helmedau Beicio a Gwaith Caled

Dydd i mewn i Ddiwrnod Hacio’r GIG ac rydw i wedi gweld atebion yn cael eu cynnig i rai o broblemau’r GIG yn barod. Fel rhywun sy’n beicio i’r gwaith, roeddwn i’n frwdfrydig am y syniad o lynu codau QR ar helmedau beicio fel gall staff ysbytai cyrchu manylion meddygol sylfaenol a gwybodaeth am berthnasau agosaf cleifion.

Ffoto gan Paul Clarke, gwreiddiol ar gael o http://www.flickr.com/photos/paul_clarke/12131990033/in/set-72157640139264593// Photo by Paul Clarke, original available at http://www.flickr.com/photos/paul_clarke/12131990033/in/set-72157640139264593/

Ffoto gan Paul Clarke, llun gwreiddiol ar gael o / Photo by Paul Clarke, original available at http://www.flickr.com/photos/paul_clarke/12131990033/in/set-72157640139264593/

Cynnigwyd y syniad gan David Rankin ar ôl i’w frawd-yng-nghyfraith dod o hyd i rywun a oedd wedi torri ei ysgwydd a’i chlun ar ochr y ffordd wrth fynydd Cwmcarn. Doeddwn nhw ddim yn gwybod ei enw e nag unrhyw beth amdano fe.

Es i draw i siarad amdano’r prosiect, ac fe wnes i ddod o hyd i Ben, David, Robyn Miller ac Alistair Ruff yn gweithio’n galed. Roedd Robyn, Ymarferydd Nyrsio Uwch ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, yn ymchwilio telerau ac amodau. Ar y pwynt ‘ma, roedd hi eisoes wedi siarad â’r Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, ac wedi ffeindio allan byddai’n haws i staff ddefnyddio’r wybodaeth os oedd e’n gysylltiedig â mapio’r Ordnance Survey yn hytrach na GPS.

Y grwp yn gweithio'n galed / The group hard at work

Mae gan Robyn brofiad uniongyrchol o apps y GIG, gan fod hi eisoes wedi gweithio ar app hunan-asesu Oes Angen Meddyg Arnaf? Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae hwn wedi helpu i fwydo syniadau am hygyrchedd i’r broses – mae fe wedi ei leoli ar y we felly mae’n hawdd ei ddiweddaru ac mae’n llwyfan annibynnol, ac mae’r botymau mawr yn ei gwneud yn hygyrch i amrywiaeth o bobl.

Fe fydd ar gael yn fuan ar http://www.Bcon.cc, ac fe fydd yn cael ei chynnal ar weinydd David yn y lle cyntaf. Mae’n rhyfeddol beth gall criw ysbrydoledig gwneud yn un prynhawn.

Dyfrig

Rhannu ymarferion gofal heb ei drefnu

Ar gyfer yr erthygl yma, dwi wedi penderfynu trio rhywbeth ychydig yn wahanol. Byddai’n tynnu at ei gilydd ychydig o ymarfer diddorol mae fy nghydweithwyr wedi darganfod wrth ysgrifennu adroddiad ar Ofal Heb ei Drefnu. Mae rhai darnau bach o arfer da yn yr adroddiad a dwi’n teimlo bod angen eu rhannu. Felly dyma (dim ond) rhai syniadau neis o’r adroddiad fallai bydd yn dal eich sylw – ond wrth gwrs mae’r adroddiad yn cynnig llawer mwy na allai i fan hyn.

Dros y byd, cynhaliwyd nifer o ymgyrchoedd i geisio newid y ffordd mae’r cyhoedd yn defnyddio gwasanaethau gofal heb ei drefnu. Mae yna elfen gryf o farchnata i’r ymgyrchoedd yma ac mae llawer o esiamplau ar gael i helpu cyrff GIG dylunio eu cyfathrebiadau – cymerwch olwg ar y posteri.

Unscheduled Care

Does dim llawer o brofiad marchnata gyda fi ac fe rannodd yr adroddiad nai o brif elfennau llwyddiant, wedi eu hysgrifennu gan y Ganolfan Genedlaethol Marchnata Cymdeithasol. I mi, roedd y rhain yn lle da i ddechrau:

 • Ceisiwch newid ymddygiad go iawn pobl, nid yn unig eu hagweddau;
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall eich cwsmeriaid yn hollol;
 • Defnyddiwch theori ymddygiadol (rhywbeth bydd rhaid i rai ohonom ni ddysgu);
 • Ceisiwch ddeall beth sy’n ysgogi’ch cwsmeriaid;
 • Ystyriwch yn ofalus y costau a’r buddion o ymddygiadau newydd;
 • Deall beth arall sy’n cystadlu am sylw eich cwsmeriaid;
 • Osgoi ‘un dull sy’n addas i bawb’ (sydd yn cyd-fynd yn dda gyda bwriad y Gyfnewidfa Arfer Da); a
 • Defnyddiwch nifer o ddulliau gwahanol.

Roedd hefyd yn ddiddorol darllen am rai ymarferion newydd mae’r GIG wedi bod yn profi.

Mae rhai ysbytai yn Lloegr wedi bod yn defnyddio sustem larwm i gysylltu â chlinigwyr pan mae cleifion yn cyrraedd yr adran achosion brys. Mae hyn yn golygu gellir dweud pryd maent yn disgwyl ymateb i’r alwad ac yn galluogi’r ysbyty i gadw llygad ar amseroedd amser. Mae mwy o esiamplau fel hyn yn yr adroddiad NHS Improvement: Making the connections with the challenges of unscheduled care.

Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi bod yn profi ymarfer newydd, o’r enw ‘Galwch yn Gyntaf’. Mae’r cyhoeddusrwydd wedi bod yn annog cleifion i alw yn gyntaf, i dderbyn y lefel cywir o ofal, yn ymestyn o helpu eu hunain i fynd i’r adran achosion brys. Maent yn aros i weld sut mae’r prawf yn gweithio ac, os mae’n llwyddiannus, bydd y Bwrdd yn ymestyn yr ymarfer i ysbytai eraill.

Mae Grŵp Mynediad i Ofal Sylfaenol Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan was lansio cynllun o’r enw ‘A for Access‘ lle mae practisau’n cael sgôr am eu trefniadau mynediad. Daeth y cynllun o brosiect ar y cyd rhwng y bwrdd iechyd a’r Sefydliad Gofal Sylfaenol. Mae’r sgorau yn cael eu cyhoeddi ar wefan y bwrdd iechyd ac mae angen i bob practis arddangos tystysgrif gyda’i sgôr.

Felly, i bobl sy’n gweithio ym myd gofal heb ei drefnu, ble allwch fynd i gael mwy o gyngor ar arfer da?

Yn adroddiad y Sefydliad Gofal Sylfaenol, Urgent care in general practice, mae rhai egwyddorion allweddol ar gyfer gwella mynediad i ofal brys yn ogystal ag astudiaethau achos.

Mae Adroddiad Canolfan Atebion Iechyd Deloitte Primary care: Today and tomorrow, Improving General practice by working differently yn darparu tystiolaeth o fodelau ar gyfer darparu gofal sylfaenol.

Gobeithio bydd rhai o rhain o ddefnydd i chi.

Tanwen

5 Ateb Sydyn mewn Rheoli Ynni

4. Energy Management PhotoWythnos diwethaf, daeth grŵp o arbenigwyr mewn ynni – gyda chyfanswm o dros 300 mlynedd o brofiad – at ei gilydd yn ein Seminar Rheoli Ynni. Gyda chyfoeth o wybodaeth fel hyn mewn un ystafell, roedd trafodaeth ddiddorol iawn o ddulliau gwahanol o reoli ynni. Ni ddylai’r wybodaeth yma gael ei gyfyngu i rheini a fynychodd y Seminar, felly hoffwn rhannu gyda chi rhai syniadau a dulliau allweddol fe ddysgais i yn ystod y diwrnod. Y bwriad, fel arfer, yw eich ysbrydoli chi i gymryd risgiau sydd wedi eu rheoli a’u hystyried yn dda ac addasu neu ddewis rhannau o ddulliau llwyddiannus.

 1. Peidiwch ag anghofio dŵr, yr adnodd sy’n aml yn cael ei anghofio. I rai sefydliadau, gall dŵr fod yn gyfle cudd i arbed arian. Roedd rhai esiamplau da yn y seminar o ddefnyddio archwiliadau dŵr a systemau monitro i adnabod problemau (fel gollyngiad) ac ymateb yn gyflym – yn ogystal â newid ymddygiad pan mae patrymau anarferol yn ymddangos. Cyn bo hir, byddwn ni’n llwytho astudiaeth achos newydd o Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan ar y pwnc yma; mae’r Bwrdd wedi gweld rhai llwyddiannau da o reoli dŵr effeithiol. Cadwch lygad ar ein cyfrif Twitter ar gyfer mwy o wybodaeth ar hyn.
 2. Y buddiannau go iawn o fonitro ynni. Mae ffeithiau a ffigyrau yn aml yn cael eu hadrodd i uwch-reolwyr, ond gellir eu defnyddio i greu tabl cynghrair ar gyfer adrannau; mae cystadlu yn aml yn ffordd dda i newid ymddygiad. Trafododd rhai cynrychiolwyr eu defnydd nhw o dablau cynghrair ac fe aeth rhai i ffwrdd yn bwriadu dechrau defnyddio tablau cynghrair – y buddiannau o rannu dysgu.
 3. Ymgorffori rheoli egni yn eich sefydliad. Trafododd y cynrychiolwyr adrodd rheolaidd i lefel uwch-arweinwyr ac ymgysylltu â staff cyn prosiectau newydd. Un syniad arbennig o ddiddorol i mi oedd ymgorffori rheoli ynni o fewn gwerthusiad staff. Mae hwn yn galluogi’r Prif Weithredwr i herio’r Arweinwyr, a’r Arweinwyr i herio’r Rheolwyr Adran. Dadleuol efallai, ond gallai hwn gael ei addasu ar gyfer sefydliadau gwahanol.
 4. Nid yw’n angenrheidiol dechrau prosiectau rheoli ynni o ddim. Mae ffitio technoleg i systemau sy’n bodoli eisoes yn bosib ac fe rannodd y cynrychiolwyr rhai esiamplau da o redeg prosiectau mewn adeiladau sy’n bodoli eisoes. Fe ganolbwyntiodd cyflwyniad Dŵr Cymru ar reoli beth sydd yno yn barod yn hytrach na gwario arian ar dechnoleg newydd drud.
 5. Gwnewch y maths. Ni fydd pob prosiect rheoli ynni yn addas ar gyfer eich sefydliad, yn arbennig pan fo cyllid yn dynn. Ond peidiwch ag ofni buddsoddi i arbed yn y tymor hir. Yn hytrach, fe ddysgais i o drafodaeth y dydd bod angen ystyried yn ofalus pa brosiectau sydd fwyaf addas i’ch sefydliad. Er enghraifft, cafwyd gyflwyniad diddorol gan Geoff Walsh o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar ffitio goleuadau LED mewn i hen adeilad – ond fe allai hwn weithio’n well mewn adeiladau â goleuni 24/7 yn hytrach nag oriau swyddfa fer.

Dim ond rhai o’r syniadau gwych rhannodd y cyflwynwyr a’r cynrychiolwyr yn ystod y seminar. Cyn bo hir, byddwn yn llwytho’r dulliau rhannodd pobl yn ystod y dydd, yn ogystal â rhai o’r problemau cyffredin. Cymerwch olwg ar yr allbynnau yma i weld os oes unrhyw brosiectau hoffech glywed mwy amdanynt, neu unrhyw un allwch chi eu helpu.