Tag Archif: archwilydd cyffredinol

Busnes peryglus?

Defnydd effeithiol o Dechnoleg Gwybodaeth

Ar ôl pob seminar ni’n ceisio rhannu gwybodaeth gyda chyfranogwyr cyn gynted â phosib fel bod ni’n gallu gwneud y fwyaf o’r momentwm o’r digwyddiad. Felly yn yr wythnos ar ôl ein Seminar Dysgu a Rennir ar Dechnoleg Gwybodaeth creuwyd bwrdd Pinterest, casglom ddefnydd cyfryngau cymdeithasol trwy Storify, llwython ni cyfweliadau gyda chyflwynwyr ar Vimeo ac anfonon ni negeseuon e-bost gyda’r allbynnau o’r seminarau i fynychwyr.

Roedd yna dipyn o gyffro yn seminar Gogledd Cymru pan wnaeth Archwilydd Cyffredinol Cymru annog mudiadau i gymryd risgiau sydd wedi’u cynllunio’n dda.

Cymryd risgiau?

Fe wnaethon ni anfon y neges yma ymlaen drwy e-bost i gyfranogwyr fel y gallan nhw rannu fe gyda’u mudiadau er mwyn annog gwelliant.

Er wnaeth y ddarlith gyweirnod cymryd lle yn ein seminar ar dechnoleg gwybodaeth, nid jyst i’r maes yma mae’r neges yn berthnasol. Dyma beth ddywedodd yr Archwilydd Cyffredinol yn ein Seminar Dysgu a Rennir ar Weithio ar draws y Cenedlaethau:

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal y seminar yma fel rhan o’i hymrwymiad i gefnogi cyfnewid gwybodaeth a dod ag arferion a phrofiadau byd-eang i Gymru. Yn fy marn i mae hyrwyddo dulliau newydd arloesol yn unol â’n swyddogaeth ni i hyrwyddo gwelliant mewn gwasanaethau cyhoeddus a rhoi sicrwydd i bobl Cymru. Mae gan wasanaethau cyhoeddus dyletswydd i newid yn unol â’r amgylchedd maent yn gweithredu ynddo ac i gymryd risg yn wybodus a chyfrifol. Mae’r gwaith rydym eisoes wedi gwneud ar hyrwyddo, lledaenu ac addasu arfer da wedi cael derbyniad da, felly rydw i wedi gwneud ymrwymiad cadarn i ddilyn hyn i fyny gyda hyd yn oed mwy o bwyslais ar ddysgu a rennir.

Rôl y Gyfnewidfa Arfer Dda yw rhannu neges yr Archwilydd Cyffredinol gyda dulliau newydd neu ddiddorol o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Ni’n ymwybodol bod pobl yn delio gyda materion tebyg, ac rydyn ni eisiau rhannu sut mae mudiad wedi rheoli problem ac annog mudiadau eraill i feddwl os gallai gweithio iddyn nhw trwy addasu’r dull i gwrdd â’i anghenion nhw.

Yn realiti mae hwn yn meddwl bod lot o’r gwaith caled wedi cael ei wneud yn barod a thrwy rannu gwybodaeth gyda mudiadau eraill gall mudiadau elwa mewn sawl ffordd wahanol. Ni’n teimlo bod hyn yn hollbwysig, achos rhaid gwneud y fwyaf o bob cyfle mewn amser ble mae adnoddau’n prinhau.

Rhaid rhoi’r gair olaf i’r Archwilydd Cyffredinol ei hun, a wnaeth atgyfnerthu’r neges yma ar Twitter yn dilyn seminar Rhanddeiliaid Allanol Swyddfa Archwilio Cymru.

Cymryd risgiau?

Dyfrig

Diogel i Fethu

Rydw i wedi bod yn dilyn blog What’s the PONT Chris Bolton ers sbel, cyn i mi ddechrau gweithio yng Nghyfnewidfa Arfer Dda Swyddfa Archwilio Cymru hyd yn oed. Mae gan Chris dawn ar gyfer teitlau arbennig, felly pan wnaeth e flogio am Lygod Trojan fe wnes i dalu sylw.

Prosiectau bach sy’n ddiogel i fethu yw Llygod Trojan. Un o brif egwyddorion y Gyfnewidfa Arfer Dda yw dydyn ni ddim yn ailddyfeisio’r olwyn, felly does dim synnwyr i mi amlinellu’r theori i gyd eto pan mae blogiau Chris yn gwneud hyn yn wych yma ac yma.

Edrychais ar ôl y Clwb Blog Wythnosol wythnos diwethaf, ac wrth feddwl am un o flogiau diweddaraf Chris, penderfynais wneud crynodeb yr wythnos ychydig yn wahanol. Mae’r Clwb Blog Wythnosol yn ffordd wych o drio gweithio mewn ffyrdd gwahanol i beth rwy’n gwneud fel arfer.

Yn ystod yr wythnos fe wnes i fynd i ddigwyddiad Geek Speak ar apps defnyddiol. Siaradais â Russell Todd, sy’n gweithio gyda’r tîm Cyngor a Chymorth Cymunedau yn Gyntaf yng Nghyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a siaradom am Pinterest.

Dywedodd Russell bod e’n ffeindio byrddau Andrew Coulson yn ddiddorol, ac awgrymais dylai dilyn Marilyn Booth, gan ei bod hi’n pinio pethau grêt ynglŷn ag ymgysylltu â’r gymuned.

Roeddwn i heb ddefnyddio Pinterest o’r blaen, ond roeddwn i’n meddwl byddwn i’n cael gwell dealltwriaeth ohono a’i ddefnydd i wasanaethau cyhoeddus, hyd yn oed os byddwn i ddim byth yn ei ddefnyddio eto.

Felly roedd hwn wir yn brosiect lle’r oedd e’n ddiogel i fethu. Roedd e’n lwyddiant (o leiaf o ran adborth ac arbed amser, er wnaeth e gymryd sbel i fi ffeindio allan sut i fewnblannu byrddau, sy’n hawdd iawn gyda llaw). Y cam nesaf yw meddwl am sut gall Pinterest ffitio mewn i’n gwaith ni, a sut gallai helpu ni yn y dyfodol. Does dim synnwyr mewn defnyddio cyfrwng cymdeithasol arall heb feddwl mwy am sut byddwn ni’n ei ddefnyddio – rhaid i ni fod yn strategol.

Rhaid i ni hefyd feddwl am sut gallwn ychwanegu gwerth i fyd Pinterest – does dim synnwyr mewn dyblygu beth mae pobl fel Andrew a Marilyn eisoes wedi gwneud, yn enwedig pan dydw i ddim yn meddwl gallwn ni wella ar eu gwaith gwych nhw.

Rydw i wedi rhoi bwrdd at ei gilydd sydd yn seiliedig ar ein Seminar Rheoli Ynni sy’n dangos sut gallai fod yn ddefnyddiol i gasglu gwybodaeth o’n gwaith ni. Ond gan fod e’n gyfrwng cymdeithasol, rhaid i ni hefyd meddwl amdano sut gallwn ei ddefnyddio i ymgysylltu a dysgu oddi wrth eraill.

Mae hwn yn dod â fi yn ôl at bwysigrwydd gweithio mewn ffyrdd gwahanol. Daeth neges glir o Seminar Rhanddeiliaid Allanol Swyddfa Archwilio Cymru – bod e’n hanfodol ein bod ni’n arloesi wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Roedd trafodaethau diddorol yn cymryd lle ar y pryd, yn cynnwys y drafodaeth isod lle mae’r Archwilydd Cyffredinol yn amlinellu sut bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn cefnogi hwn yn ein gwaith.

Twitter conversation / Trafodaeth ar Twitter

Dyfrig