Neuadd Ogwen: Y Cyllell Byddin y Swistir o Leoliadau Cerddoriaeth

Mae Neuadd Ogwen yn ased sydd wedi cael ei drosglwyddo i’r gymuned. Beth all grwpiau eraill dysgu o’i llwyddiant a’i hyblygrwydd? Aeth Dyfrig Williams i ffeindio allan.

Fel rhywun sy’n caru cerddoriaeth byw, mae fe wedi bod yn dorcalonnus i weld cymaint o leoliadau cerddoriaeth cau. Cefais fy magu yng Nghaerfyrddin, ble mae’r Parrot wedi cau (a bellach wedi’i ail agor yn dilyn ymgyrch ariannu torfol llwyddiannus), a hyd yn oed yn fy nghartref newydd yng Nghaerdydd mae lleoliadau fel y Barfly wedi cau oherwydd diffyg arian. Os mae yna broblemau mewn llefydd eithaf mawr, pa siawns sydd gyda thref fach fel Bethesda o gynnal lleoliad?

Eithaf da fel mae’n troi mas. Mae Neuadd Ogwen wedi gwneud y fwyaf o Gadeirydd a staff sy’n angerddol am ddiwylliant y dref. A phan wnaethon ni ymweld â’r neuadd, roedden nhw’n paratoi am gig Sweet Baboo, sydd wedi cael ei enwebu ar gyfer y Wobr Gerddoriaeth Gymreig ac sy’n cael ei chwarae’n reolaidd gan 6 Music.

Cefndir y Neuadd

Mae’r lleoliad wedi bod yn neuadd gymunedol am dros 100 mlynedd, ac yn yr amser hynny mae’r neuadd wedi cael ei ddefnyddio am sawl bwrpas, gan gynnwys gwerthu anifeiliaid a chynnal cyngherddau anffurfiol.

Llun o Neuadd Ogwen

Neuadd Ogwen

Cwpl o flynyddoedd yn ôl fe wnaeth Cwmni Tabernacl cais i wneud y Neuadd yn ganolfan broffesiynol, gyda goleuadau da a digwyddiadau o safon, wrth ffocysu ar anghenion tra-leol. Ac achos rydym mewn cyfnod ble mae arian cyhoeddus yn brin, mae’n debyg fe fydd sawl mudiad gwirfoddol a Chynghorau Tref a Chymuned yn ffeindio ei hunain mewn sefyllfa debyg.

Beth ddigwyddodd

Dyfrig Jones, Cadeirydd y Tabernacl, wnaeth y gwaith sylfaenol trwy wneud y gwaith papur a wnaeth troi’r breuddwyd yn realiti. Ac er bod yr adeilad bellach yn agored, mae dal gan y neuadd sgôp eang ar gyfer beth sy’n bosib.

Siaradais â Dilwyn Llwyd, Rheolwr y Neuadd, amdano sut maen nhw wedi gwneud yr adeilad mor aml-ddefnydd a phosib. Meddyliwyd amdano ffynonellau incwm, achos bod mwy o weithgareddau yn meddwl mwy o ddefnydd gan y gymuned. Cafodd holiadur ei greu er mwyn derbyn syniadau aelodau’r cyhoedd ac i ffeindio allan os oeddynt eisiau gwirfoddoli. Mae hyn wedi cynhyrchu rhestr o 50 gwirfoddolwr. Y cam nesaf ar gyfer y gwirfoddolwyr yma yw hyfforddiant priodol, er enghraifft hyfforddiant ar safon bwyd, fel gall y defnydd o’r caffi a bar helpu i dyfu incwm y neuadd.

Llun o du fewn i Neuadd Ogwen

Tu fewn i Neuadd Ogwen

Mae canlyniadau’r holiadur hefyd wedi helpu creu rhaglen y Neuadd. Mae pobl wedi dod a syniadau eu hunain, fel yoga. Mae yna hefyd marchnad unwaith y mis, cic focsio, digwyddiadau i’r henoed, cyngherddau a chawl a chan, a digwyddiadau un-tro fel partïon pen-blwydd a phriodasau.

Mae’r Neuadd hefyd yn gweithredu fel sinema – mae’n dangos 3 ffilm y mis. Mae ffilmiau plant yn hynod o lwyddiannus, gan fod y sinema agosaf yn bell i ffwrdd. Mae’r rhain i gyd yn cynyddu’r nifer o ymwelwyr, ac yn sicrhau bod pobl yn ymwybodol o beth sy’n digwydd yn rheolaidd. A gan fod hwn yn brosiect cymunedol, mae’r arian i gyd yn cael ei fuddsoddi yn ôl i’r safle.

Mae’r ffaith bod yr adeilad yn cael ei ddefnyddio mor aml yn profi angen a bod yna werth cymunedol i’r adeilad. Mae gan y Neuadd targed o fod ar agor am 100 awr yr wythnos, sy’n darged uchelgeisiol, ond mae’n helpu i ffocysu’r staff i edrych ar sut allant hybu defnydd y Neuadd er fudd y gymuned.

Staffio

Roedd e hefyd yn ddiddorol i glywed am sut mae Neuadd Ogwen wedi gwneud y fwyaf o gynllun Twf Swyddi Cymru er mwyn hybu capasiti staff y lleoliad. Mae’r cynllun wedi galluogi iddynt gyflogi dau aelod o staff er mwyn gwneud gwaith marchnata, gwaith gweinyddol a gofalu am y lleoliad. Mae hyn wedi galluogi Dilwyn i ffocysu ar adeiladu rhaglenni a’r gwaith rheoli o ddydd i ddydd.

Felly nid jyst edrych i oroesi mae’r neuadd, ond edrych i ffynnu. A gan fod y Neuadd yn edrych ar holl anghenion y gymuned yn ei gyfanrwydd, mae’n sefyllfa dda i wneud hynny. Rwy’n edrych ymlaen at fynd i weld gig yna tro nesaf rydw i yn y Gogledd.