Esbonio’r Jargon gyda Barod

bci-image-for-blog-pages

Ym Mhennod Pump, cawsom ein herio gan Barod i “Esbonio’r Jargon Abertawe”. Cynhaliwyd hyn gan Barod yn ystod Gŵyl Newid Ymddygiad Abertawe. Y nod oedd newid ymddygiad o ran sut mae pobl yn cyfathrebu, trwy eu cael i gymryd rhan mewn gêm ble byddech yn cael eich taro allan am ddefnyddio jargon. Mae pedwar rhan i’r podlediad yma:

 • Rhan 1: Alan o Barod yn esbonio sut y datblygwyd Esbonio’r Jargon;
 • Rhan 2: Alan a Simon o Barod yn trafod enghraifft o Esbonio’r Jargon i Chris o’r Gyfnewidfa Arfer Da (dydy Chris ddim yn gwneud yn dda iawn);
 • Rhan 3: Anne o Barod yn trafod esblygiad Esbonio’r Jargon a’r effaith ar ymddygiad y bobl y bu’n siarad â nhw,
 • Rhan 4: Ena o’r Gyfnewidfa Arfer Da yn trafod sut mae’r profiad o Esbonio’r Jargon wedi newid ei hymddygiad.

 

Yr Athro Dave Snowden ac Andy Middleton

bci-image-for-blog-pages

Ym Mhennod Pedwar, mae’r Athro Dave Snowden yn esbonio ei ymagwedd ‘Hwb nid Hergwd’ i newid ymddygiad. Gan ddefnyddio naratif i nodi ble mae pobl ar hyn o bryd, eu hanianawd i newid a hybiau bach a fydd yn eu helpu i symud. (2.45 – 8.15 munud). Mae Andy Middleton yn trafod yr Isafswm Cymhwysedd Dichonadwy mewn ardaloedd allweddol fel gofyniad ar gyfer rhai sy’n gwneud penderfyniadau wrth geisio gweithredu newid ymddygiad yn rhan o’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. (8.20 – 21.10 munud). Mae’r Athro Dave Snowden yn esbonio ei Ddull Anghytuno Defodol.  Defnyddir hyn i ddatblygu datrysiadau cadarn yn gyflym a fydd yn gwrthsefyll archwiliad yn y byd go iawn. (21.15 – 27 munud). Gwrandewch isod:

Rachel Lilley a Matt Stowe

bci-image-for-blog-pages

Ym Mhennod Tri, mae Rachel Lilley o Brifysgol Aberystwyth yn sôn am newid sut mae pobl yn meddwl am ddefnydd ynni yn y cartref gydag Ymlaen Ceredigion. (1.43 – 9.20 munud). Yna bydd Matt Stowe o Gartrefi Conwy yn esbonio’r gwelliannau amgylcheddol yn Ystâd Dai Parc Peulwys, a sut llwyddont i newid ymddygiadau a helpu sicrhau dyfarniad Baner Werdd Cadw Cymru’n Daclus. (10.30 – 25.30 munud). Gwrandewch isod:

 

Manylion National Energy Action Cymru o weithio gydag Ymlaen Ceredigion mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion a Phrifysgol Aberystwyth yn cynnwys dolen i adroddiad gan Rachel Lilley.

Cynllun Rheoli Parc Peulwys 2015-2020, a gynhyrchwyd gan Gartrefi Conwy.Adroddiad gan BBC Wales ar sicrhau dyfarniad Baner Werdd Cadw Cymru’n Daclus ym Mharc Peulwys.

 

Chris Subbe ac Olwen Williams

bci-image-for-blog-pages

Ym Mhennod Dau, byddwn yn siarad gyda Chris Subbe, sy’n esbonio’r ‘Wee Wheel’, a gyflwynwyd i leihau anafiadau arennau acíwt ar gyfer cleifion ysbyty (1.45 – 7.30 munud). Yna mae Olwen Williams yn sôn am yr ymagwedd ‘Profi dim Siarad’ i wella sgrinio iechyd rhywiol (8.00 – 21.30 munud). Gwrandewch isod:

 

Fideo’n esbonio’r ‘Wee Wheel’:

 

Yr Athro Judy Hutchings a Rupert Moon

bci-image-for-blog-pages

Ym Mhennod Un, byddwn yn siarad gyda Rupert Moon ar weithio gyda chwaraewyr rygbi yn Rygbi Gogledd Cymru i ddatblygu’r ymddygiadau a aeth tu hwnt i’r cae chwarae (01.30 – 15.20 munud). Yna, bydd yr Athro Judy Hutchings yn trafod y rhaglen gwrth-fwlio KiVa mewn ysgolion gyda ni. Dysgu o’r Ffindir le gall ymagwedd ysgol gyfan newid ymddygiadau a lleihau bwlio (15.25 – 27.10 munud). Gwrandewch isod:

Rhaglen KiVa Prifysgol Bangor

Rupert Moon ar chwaraeon a gwella llesiant

 

Taclo Anghydraddoldeb

Ers ei lansio yn 2012 mae Chwaraeon Cymru wedi buddsoddi £4miliwn o gyllid y Loteri Genedlaethol dros ddau gyfnod o’i raglen GalwAmWeithredu mewn 21 prosiect unigol.  Mae wedi arddangos ymarfer rhagorol trwy bartneriaethau arloesol i gyflawni cyfranogiad gan grwpiau anodd eu cyrraedd.

Mae Carwyn Young – swyddog arweiniol Chwaraeon Cymru ar gyfer GalwAmWeithredu yn rhoi ei safbwynt personol ar y dysgu sy’n codi o werthusiad arhydol Gwasanaeth Ymgynghorol Ymchwil y Deyrnas Unedig (RCS) o’r rhaglen a beth allai olygu ar gyfer Chwaraeon Cymru a’r sector.

Rwy’n dal i gofio’r sgwrs yn Ionawr 2014 a arweiniodd at roi’r dasg i mi o sefydlu Cam 2 GalwAmWeithredu.  Gyda chasgliadau gwerthusiad mewnol o Gam 1 i’m harwain, ymroddiad cyllideb ddangosol o £3miliwn a phedwar maes Ffocws:

 • Merched a Menywod Ifanc
 • Pobl ag anableddau
 • Pobl o gefndir BME
 • Pobl ifanc yn byw mewn tlodi

Buan iawn y sefydlais weithgor traws sefydliadol, felly dim fi oedd yr unig un!

Ac wedyn tair blynedd yn ddiweddarach, gydag 11 o brosiectau wedi eu cefnogi, gwerth dwy flynedd o adolygiadau cynnydd a chasgliadau gwerthuso, pa ddysgu sydd wedi codi?

Dwi’n mynd i gychwyn gyda rhai o’r “Gwersi Mawr” mae RCS wedi casglu o’u canfyddiadau mwyaf diweddar:

 • Mae’n bosibl ymgysylltu gyda grwpiau anodd eu cyrraedd
 • Mae ymgysylltu â’r grwpiau hyn yn galw am ddulliau arloesol……
  • …o ran llywodraethu a phartneriaeth…
  • …a chyflawni.
 • Mae hefyd yn cynnwys elfen o risg i enw da ac ariannol sy’n dderbyniol ac y gellir ei reoli, ond sy’n parhau……
 • Gall gwersi o GalwAmWeithredu hysbysu Chwaraeon Cymunedol, iechyd y cyhoedd ac amcanion llesiant ehangach

I gyd yn bethau positif ym marn pawb, dwi’n credu, felly beth yw rhywfaint o’r dysgu wrth wraidd y “Gwersi Mawr” yma?

Dwi’n mynd i edrych eto ar gasgliadau allweddol adroddiad Effaith Dros Dro cyntaf RCS, ond dwi wedi crynhoi’r canfyddiadau allweddol yn fy ngeiriau fy hun:

Amseru a Chyflymder:  Yn eich gwaith cynllunio, gadewch amser i ddod i adnabod ac ymgysylltu gyda’r grŵp targed cyn i’r cyflawni ddechrau.

Allbynnau a Ragwelir: Byddwch yn glir o ran beth mae’ch prosiect i fod i’w wneud a beth all ei gyflawni

Cyfranogi: Sicrhewch eich bod yn cipio effaith ar unigolion nid dim ond y niferoedd

Llywodraethu a Phartneriaethau: Mae prosiectau yn effeithiol pan fydd partneriaid yn cyfuno eu meysydd arbenigedd.  Byddwch yn glir ynghylch beth ydych chi ei eisiau gan ac y gallwch ddarparu i’r bartneriaeth

Ffyrdd o Weithio: Rhaid deall y sawl rydych eisiau cynnwys yn yr ymgysylltu a phersonoli eich negesu/ymgysylltu.   Cyflawnwch beth mae pobl eisiau, nid beth ydyn ni’n meddwl maent angen i feithrin hyder ac ymddiriedaeth.

Arddangos Gwerth: Sicrhewch fod gennych chi’r prosesau yn eu lle i gipio holl effaith y prosiect o’r cychwyn

Newid strwythurol: Byddwch yn hyblyg a chael y gallu i addasu’r prosiect wrth i heriau godi

Mi hoffwn i feddwl wrth i chi ddarllen trwy’r casgliadau yma i chi feddwl “mae hynny’n go amlwg” ond mi hoffwn i chi hefyd ystyried os yw’ch dulliau presennol o weithio yn eu cynnwys pob tro? Os ydych chi, a allech chi ei wneud hyd yn oed yn well?

Mae un o fy hoff ddarnau o ddysgu sydd wedi codi o’r prosiect GemauStryd ‘Ni Ferched’ ac mae’n beth mae nhw wedi ei alw yn “ymgysylltu cyn cynnar”.  Mae’n golygu ymgysylltu gyda’r grŵp targed i feithrin ymddiriedaeth a dealltwriaeth fel bod perthynas yn ffurfio rhyngddynt a’r prosiect cyn hyd yn oed crybwyll y mater o fod yn egnïol.  O safbwynt ‘Ni Ferched’, roedd yr “ymgysylltu cyn cynnar” ar ffurf sesiynau coluro, sesiynau sgwrsio rhithwir, ymweliadau i weithgareddau, a daeth yr amser ac ymdrech i wneud hyn yn elfen allweddol o’r prosiect.  Doedd “ymgysylltu cyn cynnar” ddim yn ddull y byddech fel arfer yn ei gysylltu gyda phrosiect a gefnogir gan Chwaraeon Cymru, ond yn un sydd wedi profi i fod yn allweddol i ymgysylltu’n llwyddiannus gyda’r grŵp yma o ferched.

Mi hoffwn i gloi trwy ategu un o “Wersi Mawr” RCS, “Mae’n bosibl ymgysylltu gyda grwpiau anodd eu cyrraedd”.  Mae prosiectau GalwAmWeithredu wedi cadarnhau nad yw hyn yn hawdd, ond mae’n braf gweld effaith y prosiectau ar fywydau pobl.  Dyma ddolenni i ambell fideo i ddangos hyn:

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

‘Ni Ferched’ Chwiorydd Mawr

Hoffwn nodi hefyd bod yr hinsawdd rydym yn gweithio ynddi ar hyn o bryd yn sylweddol wahanol i 2014 pan lansiwyd cam 2 GalwAmWeithredu.  Doedd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ddim hyd yn oed yn bodoli!  Gallech ddadlau fod GalwAmWeithredu eisoes wedi dechrau gweithredu rhywfaint o’r ‘5 Ffordd i weithio’.  Byddai gweithredu’r dewis i gam 3 o GalwAmWeithredu yn gymharol syml, her fwy yw i’w gweithredu i beth fyddwn ni’n ei wneud yn ddyddiol ac mae’n un dwi’n credu yr ydw i Chwaraeon Cymru yn barod amdani.

Felly rwy’n gymharol hyderus yn yr amgylchedd newidiol hwn yr ydym yn gweithredu ynddo bod gennym ddigon o’n plaid ond peidiwch â chymryd fy ngair i am hyn, darllenwch yr adroddiadau gwerthuso RCS.

ColaBoraBora: Ail-ddiffinio ‘BETH’ trawsffurfio ‘SUT’

Mae Rosa o ColaBoraBora wedi paratoi’r blog isod i ni cyn ei gweithdy yn ein cynhadledd sy’n dwyn y teitl ‘Buddion Cyffredin: Creu Cydweithrediad Rhwng Cymru a Gwlad y Basg’. Mae’n sôn am ethos diddorol ColaBoraBora, cydgysylltu’r gymuned a’r sector preifat, a’r prosiectau y maent wedi gweithio arnynt hyd yn hyn …

Gan mai cynhadledd am Wlad y Basg yw hon, mae’r blog hwn wedi’i gyhoeddi mewn Basgeg, Cymraeg a Saesneg.

Mae ColaBoraBora yn gwmni cydweithredol o fenter gymdeithasol, sy’n ymroddedig i ddylunio gwasanaethau a helpu i greu amgylcheddau a phrosesau arloesi ar y cyd sy’n canolbwyntio ar bobl. Rydym yn helpu gwahanol fathau o gleientiaid i ddychmygu sefyllfaoedd posib a dymunol ar gyfer y dyfodol er mwyn creu cyfleoedd newydd ar adegau o newidiadau. Yn ogystal, rydym hefyd yn eu helpu i’w rhoi ar waith yn llwyddiannus. Mae ein gwaith yn seiliedig ar roi’r un sylw i’r BETH (yr heriau) ag a rown i’r SUT (sut i fynd i’r afael â’r heriau).

Proponemos nuevos sistemas y metodologías para abordar retos relacionados con la innovación estratégica, organizativa y social. Trabajamos principalmente en proyectos donde se interrelacionan lo público, lo comunitario y lo privado.

Nuestra propuesta de trabajo se sitúa a medio camino entre lo cultural, lo social, lo económico y lo político, abordándolo desde unas perspectivas CO- y TRANS-. Ofrecemos un mix de servicios a medida, basados en la combinación de diversas maneras de hacer, entre la investigación, la consultoría, el diseño, el acompañamiento y la formación. El objetivo es aplicar la creatividad desde la inteligencia colectiva, para pasar de lo abstracto a lo concreto, desarrollando las ideas en forma de productos, servicios y experiencias tangibles.

En ColaBoraBora somos una pequeña tribu de personas entusiastas y críticas, curiosas y comprometidas. Un grupo con formaciones y experiencias diversas (artes, diseño, economía, sostenibilidad, facilitación de procesos, marketing…). Un equipo de profesionales que trabajamos de manera transdisciplinar, remezclando prácticas y saberes.

Diseñando para el bien común

En ColaBoraBora entendemos el diseño como un conjunto de procedimientos para crear soluciones y abordar oportunidades, mediante una planificación y organización diferencial, significativa y eficiente de recursos, procesos, infraestructuras y/o personas. Perseguimos un diseño transformador, un diseño libre y abierto, un diseño para todas, que se sigue preguntando sobre cómo vivimos y cómo podríamos vivir. Un diseño orientado a la comunidad, entendida como un grupo social en un contexto situado, con ciertas características u objetivos compartidos, ya sea esta una empresa, un vecindario, un grupo de usuarias, un gobierno, etc.

Un diseño, en el que los QUÉs y los CÓMOs, atienden a la cada vez más pertinente idea de bien común, desde el procomún y de forma comunitaria.

 • Bien común, un antiguo concepto filosófico, político y económico, que se refiere a aquello que es compartido y beneficioso para el conjunto de los miembros de una comunidad. El bien común es expresión de la voluntad colectiva, se logra a través de una participación co-responsable y puede disfrutarse tanto individual como colectivamente.
 • Procomún (del término anglosajón commons), un modelo de gobernanza de los bienes comunes. La manera de producir y gestionar en comunidad bienes y recursos tangibles e intangibles, que nos pertenecen a todas, o mejor, que no pertenecen a nadie, como por ejemplo: las semillas, internet, el folclore, las lenguas, el agua potable, el genoma o el espacio público. Gracias a la ética hacker y las licencias libres, el procomún se hace extensible a cada vez más ámbitos vitales a través del diseño de productos y sistemas libres y abiertos.
 • Auzolan, una forma propia de trabajo vecinal en beneficio de la comunidad, basada en la co-responsabilidad, la participación y la colaboración comunitaria. Además de servir para el mantenimiento y desarrollo de recursos comunes, contribuye a fortalecer el sentimiento de pertenencia, la confianza y el reconocimiento entre los miembros de la comunidad.

Rydym yn cyflwyno systemau a dulliau newydd i fynd i’r afael â heriau sy’n gysylltiedig ag arloesi strategol, sefydliadol a chymdeithasol. Rydym yn gweithio’n bennaf ar brosiectau lle mae’r sector cyhoeddus, y gymuned a’r sector preifat yn cael eu cydgysylltu.

Mae ein cynnig gwaith wedi’i leoli hanner ffordd rhwng y diwylliannol, y cymdeithasol, yr economaidd a’r gwleidyddol. Rydym yn cynnig cymysgedd o wasanaethau wedi’u teilwra, yn seiliedig ar gyfuniad o wahanol ddulliau, megis ymchwil, ymgynghori, dylunio, cefnogi a hyfforddi. Yr amcan yw cymhwyso creadigrwydd trwy ddeallusrwydd ar y cyd, symud o’r haniaethol i’r pendant, datblygu syniadau ar ffurf cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau diriaethol.

Mae ColaBoraBora yn griw bach o bobl frwdfrydig, feirniadol, chwilfrydig ac ymroddedig. Grŵp gyda hyfforddiant a phrofiad amrywiol (celf, dylunio, economeg, cynaliadwyedd, hwyluso, marchnata ac ati). Tîm o weithwyr proffesiynol sy’n gweithio mewn ffordd trawsddisgyblaethol, gan ailgymysgu arferion a gwybodaeth.

Dylunio er lles pawb

Yn ColaBoraBora, rydym yn meddwl am ddylunio fel set o brosesau ar gyfer creu atebion a mynd i’r afael â chyfleoedd, trwy gynllunio a threfnu adnoddau, prosesau, isadeileddau a / neu bobl yn unigryw, sylweddol ac effeithlon. Rydym yn ymdrechu i gael dyluniad trawsnewidiol, dyluniad am ddim ac agored, dyluniad i bawb, sy’n cwestiynu’n barhaus sut ydym yn byw a sut y gallem fyw. Dyluniad sy’n canolbwyntio ar y gymuned, a ddeellir fel grŵp cymdeithasol mewn cyd-destun wedi’i leoli, gyda rhai nodweddion neu amcanion a rennir, boed yn gwmni, cymdogaeth, grŵp defnyddwyr, llywodraeth ayyb.

Dyluniad lle mae’r ‘BETH’ a’r ‘SUT’ yn mynd i’r afael â’r syniad cynyddol berthnasol er lles pawb, mewn modd pro-gyffredin a chyfunol.

 • Er lles pawb, cysyniad athronyddol, gwleidyddol ac economaidd sy’n cyfeirio at yr hyn sy’n cael ei rannu ac sy’n fuddiol i holl aelodau cymuned. Mae er lles pawb yn fynegiant o’r ewyllys torfol, fe’i cyflawnir trwy gyfranogiad cyd-gyfrifol a gellir ei fwynhau yn unigol ac ar y cyd.
 • Pro-gyffredin (o’r cyfnod Eingl-Sacsonaidd), model llywodraethu’r cyffredin. Y ffordd i gynhyrchu a rheoli nwyddau ac adnoddau diriaethol ac anniriaethol mewn cymuned, sy’n perthyn i bob un ohonom, neu yn hytrach, yn perthyn i neb, er enghraifft: hadau, y rhyngrwyd, llên gwerin, ieithoedd, dŵr yfed, y genom neu’r gofod cyhoeddus. Diolch i foeseg yr haciwr a thrwyddedau am ddim, mae’r pro-gyffredin yn cael ei ymestyn i feysydd mwy a mwy hanfodol trwy ddylunio cynhyrchion a systemau am ddim ac agored.
 • Auzolan, math o ‘waith cymdogaeth’ er lles y gymuned, yn seiliedig ar gydgyfrifoldeb, cyfranogiad a chydweithio cymunedol. Yn ogystal â chynnal a datblygu adnoddau cyffredin, mae’n helpu i gryfhau’r teimlad o berthyn, ymddiriedaeth a chydnabyddiaeth ymhlith aelodau’r gymuned.

Ychydig o hanes yr hyn rydym wedi’i wneud hyd yn hyn:

A lo largo de nuestra trayectoria hemos diseñado y desarrollado infinidad de proyectos; desde la facilitación de pequeños procesos puntuales, al diseño y puesta en marcha de proyectos de larga duración con una gran complejidad e implicando a numerosos agentes. A continuación enumeramos una selección de proyectos, que sirva para ilustrar nuestro trabajo

 • Diseño de entornos para la innovación ciudadana y emprendimiento social como HARROBItik HARROBIra con BilbaoEkintza, El Far con BarcelonaActiva, What if…? con ZaragozaActiva o #1CeS1FINDE con el Ayuntamiento de Sant Boi.
 • Programa de formación sobre emprendimiento social colectivo para mujeres en situación de vulnerabilidad Juntas Emprendemos, con la Diputación de Bizkaia en el marco de RedKOOP.
 • Conceptualización, diseño y puesta en marcha del Centro de Innovación Social EUTOKIA con Bilbao Ekintza.
 • Diseño y puesta en marcha del programa Bherria, impulsado por el Gobierno Vasco y dirigido a fomentar nuevas formas de participación y relaciones entre la administración pública y las iniciativas ciudadanas.
 • Conceptualización y el diseño del programa cultural la Capital Cultural Europea DSS2016EU con el Ayuntamiento de Donostia.
 • Puesta en marcha de la red social de crowdfunding Goteo como parte de la Fundación Goteo, de su nodo local GoteoEuskadi con a Irekia del Gobierno Vasco, así como las convocatorias dirigidas específicamente a proyectos de salud CROWDSASUNA con a Innobasque.

Participamos impartiendo conferencias o talleres en numerosos foros como TED x Madrid, NESI Forum, Labmeeting, Open Design Conference, Librecon, Arquitecturas Colectivas, Think Commons, Zinc Shower, etc.

Formamos parte activa de numerosas redes y grupos de trabajo colectivo entre las que destacan: Wikitoki, laboratorio de practicas colaborativas; KARRASKAN, red vasca para la innovación en cultura y cultura de la innovación; Eiken+, cluster de las industrias creativas de Euskadi; REAS, red estatal de economía alternativa y solidaria; Goratuz, red de cooperativas pequeñas de Bizkaia; Innobasque, red vasca para la promoción de la innovación; o Espacio Plaza / Sarean, asociación para el desarrollo comunitario desde la acción cultural en el barrio de San Francisco (Bilbao).

Drwy gydol ein hanes, rydym wedi dylunio a datblygu amrywiaeth eang o brosiectau; o hwyluso prosesau bach penodol, i ddylunio a gweithredu prosiectau hirdymor gyda chymhlethdod mawr ac yn cynnwys nifer o bartïon. Mae detholiad o brosiectau, sy’n dangos y math o waith rydym yn ei wneud wedi’u rhestru isod:

 • Dylunio amgylcheddau ar gyfer arloesi gan ddinasyddion ac entrepreneuriaeth gymdeithasol megis HARROBItik HARROBIra gyda BilbaoEkintza, El Far gyda BarcelonaActiva, What if …? gyda ZaragozaActiva a #1CeS1FINDE gyda chyngor dinas Sant Boi.
 • Juntas Emprendemos, rhaglen hyfforddi ar entrepreneuriaeth gymdeithasol gyfunol ar gyfer menywod sy’n agored i niwed, gyda chyngor taleithiol Bizkaia fel rhan o RedKOOP.
 • Cynllunio, dylunio a gweithredu Canolfan Arloesi Cymdeithasol EUTOKIA gyda Bilbao Ekintza.
 • Dylunio a gweithredu’r rhaglen Bherria, a lansiwyd gan lywodraeth Gwlad y Basg a’i hanelu at feithrin ffurfiau newydd o gyfranogiad a chysylltiadau rhwng gweinyddiaeth gyhoeddus a mentrau dinasyddion.
 • Cynllunio a dylunio’r rhaglen ddiwylliannol Prifddinas Diwylliant Ewrop DSS2016EU gyda chyngor dinas Donostia.
 • Sefydlu Goteo, gwefan cyllido torfol, fel rhan o Sefydliad Goteo, ei gwesteiwr lleol, GoteoEuskadi, gyda llywodraeth Gwlad y Basg, Irekia, yn ogystal â’r galwadau a gyfeirir yn benodol at brosiectau iechyd CROWDSASUNA gydag Innobasque.

Rydym yn cymryd rhan mewn darlithoedd neu weithdai mewn nifer o fforymau megis TED x Madrid, Fforwm NESI, Labmeeting, Cynhadledd Dylunio Agored, Librecon, Collective Architectures, Think Commons, Zinc Shower ayyb.

Rydym yn rhan weithgar o nifer o rwydweithiau a grwpiau gwaith ar y cyd, ymhlith y rhain mae: Wikitoki, labordy o arferion cydweithredol; KARRASKAN, rhwydwaith Gwlad y Basg ar gyfer arloesi mewn diwylliant a diwylliant o arloesi; Eiken +, grŵp o ddiwydiannau creadigol o fewn Gwlad y Basg; REAS, rhwydwaith wladwriaeth ar gyfer economi amgen ac economi yn seiliedig ar undod; Goratuz, rhwydwaith o gydweithfeydd bach yn Bizkaia; Innobasque, rhwydwaith Basgaidd ar gyfer hyrwyddo arloesi; a Espacio Plaza/Sarean, cymdeithas ar gyfer datblygu cymunedol yn seiliedig ar weithredu diwylliannol yng nghymdogaeth San Francisco (Bilbao).