Archifau Categori: Dim categori

Cau’r Mewnwelediad Newid Ymddygiad gyda Clover Rodriguez

bci-image-for-blog-pages

Yn y bennod olaf hon o’r gyfres podlediadau Newid Ymddygiad, mae Chris yn cwrdd â Clover Rodriguez o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i drafod y casgliadau allweddol a negeseuon i’w cofio o’r Gwyliau Newid Ymddygiad.

Mae’r bennod hon yn ddelfrydol os hoffech chi glywed crynodeb fer am wyddoniaeth Newid Ymddygiad, tra hefyd yn clywed yn uniongyrchol gan Chris am gynnal y digwyddiadau a llunio’r rhaglen.

Diana Reynolds ac Anna Sussex

bci-image-for-blog-pages

Ym Mhennod Chwech, mae Diana Reynolds, Rheolwr Newid Datblygiad Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, yn sôn am raglen helaeth i newid sut mae Gweision Sifil yng Nghymru yn ymddwyn a gwaith mewn perthynas â’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. (2.50 -21.40 munud)

Yna bydd Anna Sussex o WEDFAN (Rhwydwaith Mynychwyr Mynych Adrannau Argyfwng Cymru) yn dilyn hyn gydag enghraifft o’i gwaith gydag unigolyn i leihau ei ymweliadau i’r Adran Argyfwng ac i’w gadw allan o’r carchar. (21.40 – 31.40 munud). Gwrandewch isod:

Esbonio’r Jargon gyda Barod

bci-image-for-blog-pages

Ym Mhennod Pump, cawsom ein herio gan Barod i “Esbonio’r Jargon Abertawe”. Cynhaliwyd hyn gan Barod yn ystod Gŵyl Newid Ymddygiad Abertawe. Y nod oedd newid ymddygiad o ran sut mae pobl yn cyfathrebu, trwy eu cael i gymryd rhan mewn gêm ble byddech yn cael eich taro allan am ddefnyddio jargon. Mae pedwar rhan i’r podlediad yma:

  • Rhan 1: Alan o Barod yn esbonio sut y datblygwyd Esbonio’r Jargon;
  • Rhan 2: Alan a Simon o Barod yn trafod enghraifft o Esbonio’r Jargon i Chris o’r Gyfnewidfa Arfer Da (dydy Chris ddim yn gwneud yn dda iawn);
  • Rhan 3: Anne o Barod yn trafod esblygiad Esbonio’r Jargon a’r effaith ar ymddygiad y bobl y bu’n siarad â nhw,
  • Rhan 4: Ena o’r Gyfnewidfa Arfer Da yn trafod sut mae’r profiad o Esbonio’r Jargon wedi newid ei hymddygiad.

 

Yr Athro Dave Snowden ac Andy Middleton

bci-image-for-blog-pages

Ym Mhennod Pedwar, mae’r Athro Dave Snowden yn esbonio ei ymagwedd ‘Hwb nid Hergwd’ i newid ymddygiad. Gan ddefnyddio naratif i nodi ble mae pobl ar hyn o bryd, eu hanianawd i newid a hybiau bach a fydd yn eu helpu i symud. (2.45 – 8.15 munud). Mae Andy Middleton yn trafod yr Isafswm Cymhwysedd Dichonadwy mewn ardaloedd allweddol fel gofyniad ar gyfer rhai sy’n gwneud penderfyniadau wrth geisio gweithredu newid ymddygiad yn rhan o’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. (8.20 – 21.10 munud). Mae’r Athro Dave Snowden yn esbonio ei Ddull Anghytuno Defodol.  Defnyddir hyn i ddatblygu datrysiadau cadarn yn gyflym a fydd yn gwrthsefyll archwiliad yn y byd go iawn. (21.15 – 27 munud). Gwrandewch isod:

Rachel Lilley a Matt Stowe

bci-image-for-blog-pages

Ym Mhennod Tri, mae Rachel Lilley o Brifysgol Aberystwyth yn sôn am newid sut mae pobl yn meddwl am ddefnydd ynni yn y cartref gydag Ymlaen Ceredigion. (1.43 – 9.20 munud). Yna bydd Matt Stowe o Gartrefi Conwy yn esbonio’r gwelliannau amgylcheddol yn Ystâd Dai Parc Peulwys, a sut llwyddont i newid ymddygiadau a helpu sicrhau dyfarniad Baner Werdd Cadw Cymru’n Daclus. (10.30 – 25.30 munud). Gwrandewch isod:

 

Manylion National Energy Action Cymru o weithio gydag Ymlaen Ceredigion mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion a Phrifysgol Aberystwyth yn cynnwys dolen i adroddiad gan Rachel Lilley.

Cynllun Rheoli Parc Peulwys 2015-2020, a gynhyrchwyd gan Gartrefi Conwy.Adroddiad gan BBC Wales ar sicrhau dyfarniad Baner Werdd Cadw Cymru’n Daclus ym Mharc Peulwys.

 

Chris Subbe ac Olwen Williams

bci-image-for-blog-pages

Ym Mhennod Dau, byddwn yn siarad gyda Chris Subbe, sy’n esbonio’r ‘Wee Wheel’, a gyflwynwyd i leihau anafiadau arennau acíwt ar gyfer cleifion ysbyty (1.45 – 7.30 munud). Yna mae Olwen Williams yn sôn am yr ymagwedd ‘Profi dim Siarad’ i wella sgrinio iechyd rhywiol (8.00 – 21.30 munud). Gwrandewch isod:

 

Fideo’n esbonio’r ‘Wee Wheel’:

 

Yr Athro Judy Hutchings a Rupert Moon

bci-image-for-blog-pages

Ym Mhennod Un, byddwn yn siarad gyda Rupert Moon ar weithio gyda chwaraewyr rygbi yn Rygbi Gogledd Cymru i ddatblygu’r ymddygiadau a aeth tu hwnt i’r cae chwarae (01.30 – 15.20 munud). Yna, bydd yr Athro Judy Hutchings yn trafod y rhaglen gwrth-fwlio KiVa mewn ysgolion gyda ni. Dysgu o’r Ffindir le gall ymagwedd ysgol gyfan newid ymddygiadau a lleihau bwlio (15.25 – 27.10 munud). Gwrandewch isod:

Rhaglen KiVa Prifysgol Bangor

Rupert Moon ar chwaraeon a gwella llesiant