Cofnod Dysgu Coronafeirws Wythnos 6: Rhoi syniadau ar waith

Roedd canfyddiadau’r wythnos ddiwethaf yn canolbwyntio ar symud o sail ddamcaniaethol ar gyfer ein gwaith i’w roi ar waith.  Rwyf wedi myfyrio ar y 5 brif her a’r hyn rwyf wedi ei ddysgu ohonynt.

 • Casglu data
 • Gweithio mewn amgylchedd ‘dysgu cyflym’
 • Gweithio ar draws y sefydliad
 • Egluro’r data
 • Rheoli ein hamser

Casglu data

triad

Lansiwyd ein hofferyn rhannu data Sensemaker yr wythnos hon.  Gwnaethom anfon ein harolwg at y timau yma yn Archwilio Cymru i weld beth oeddent wedi ei weld ynghylch y ffordd mae gwasanaethau cyhoeddus yn newid eu hymddygiad.  Roeddem eisiau sicrhau nad oedden yn methu unrhyw beth a all ymddangos yn amherthnasol ynddo’i hun, ond ochr yn ochr â mewnbwn arall, gall fod yn arwyddocaol.  Gwnaethom gyfeirio at hyn yn blaen yn yr arolwg, gan ddweud wrth gyfranogwyr:

“Gosodwch unrhyw bryderon ynghylch ‘a yw hyn yn berthnasol?’ i un ochr. Mae’r holl wybodaeth yn werthfawr, a gall fod yr union beth mae rhywun arall angen ei wybod”

Rydym yn gofyn iddynt ddisgrifio’n union ba newidiadau maent wedi eu gweld.

Rydym yn gofyn iddynt fanylu ar ffocws yr hyn maent wedi ei ddisgrifio. A yw’r ffocws ar fodloni amcanion y sefydliadau, ymateb i gymdeithas, neu ar lefel unigol? A allai fod yn newid economaidd, yn un amgylcheddol, neu un sydd wedi ei anelu at newid y ffordd y mae pobl yn rhyngweithio?

Mae gofyn i gyfranwyr wedyn fanylu ar effaith y newidiadau mae ein harchwilwyr wedi eu profi, a beth y gellir ei ddysgu gan y newidiadau mae’r gwasanaethau hyn wedi eu gwneud.

Rydym hefyd yn gofyn iddynt ystyried unrhyw fethiannau sydd ynghlwm â’r newid a beth y gellir ei ddysgu ohonynt.

 • Wrth gynnal ymchwil neu gasglu data, mae angen ystyried canlyniadau gwahanol. Byddwch yn drylwyr yn eich dadansoddi a gofynnwch a oes ffyrdd o fynd i’r afael â’r ymchwil nad ydych wedi eu harchwilio eto. Bydd hyn yn eich galluogi i fod â safbwynt trylwyr a chymesur o’r syniad rydych yn ei archwilio, heb ormod o duedd i gadarnhau.

Amgylcheddau ‘dysgu cyflym’

peer to peer

Mae amgylcheddau ‘dysgu cyflym’ yn amgylcheddau lle mae dysgu yn medru digwydd yn gyflym, gan ddefnyddio dull profi a methu gyda phenderfyniadau a defnyddio technoleg.

I ddechrau, nid oeddem yn ystyried y gwaith rydym yn ei wneud o safbwynt dysgu cyflym. Fodd bynnag, mae’r gyfradd yr ydym wedi bod yn datblygu’r prosiect hwn, ynghyd â’n defnydd o offer fel cynadledda ar-lein yn ei osod yn gadarn yn y categori hwnnw!

Rydym yn bwriadu gofyn pa rai o’r newidiadau rydym yn eu gweld rydym eisiau eu cadw. Gallwn wedyn drefnu cyfres o ddigwyddiadau neu weminarau i drafod y materion hyn, gan rannu gwybodaeth yn ôl drwy sianeli fel blogiau, podlediadau a fideos, yn tynnu ar ganfyddiadau wrth fynd ymlaen.

 • Gall hwyluso’r ffyrdd rydym yn dysgu ei fod yn rhywbeth cyflym a hawdd i’w wneud; gall hyn fod drwy sefydliad yn cynnal digwyddiadau dysgu, gan ymestyn eu defnydd o dechnoleg – gan gynnwys cynadledda dros fideo, a’i wneud yn haws i staff rwydweithio. Ar ben hynny, drwy oedi bob hyn a hyn i adolygu eich camau gweithredu, gallwch arfer disgyblaeth ac addysgu eich hun i wella’n barhaus

Gweithio ar draws y sefydliad

trello

Mae dysgu cyflym wedi ei adlewyrchu yn ein ffyrdd o weithio fel tîm hefyd.  O ddefnyddio Trello i gofnodi a rhannu’r tasgau sydd wedi eu neilltuo inni, i newid ein patrymau gweithio i bwysleisio cyfathrebu a phroses olygyddol gadarn, rydym yn dysgu ac yn addasu. Rydym yn bwydo ein canfyddiadau ar gyfer yr wythnos ar ddydd Gwener, rydym yn cyfarfod â’n tîm cyfathrebiadau i gytuno ar weithgareddau ac rydym hefyd yn ymgysylltu â rheolwyr archwilio i rannu’r data rydym yn ei gasglu.

Mae ffyrdd eraill rydym yn archwilio dysgu cyflym yn cynnwys drwy syniadau fel cyfarfodydd sgwrs anffurfiol a threialon coffi ar hap y gallwch ddarllen amdanynt yn y cofnod dysgu diwethaf.

 • Wrth rannu eich syniadau, ystyriwch y cwestiynau a all godi. Rhoi ystyriaeth i ddiddordebau a phroses feddwl yr unigolion neu sefydliadau yr ydych yn ymgysylltu â nhw, gan eu galluogi i ddeall unrhyw beth rydych yn eu cyflwyno iddynt. Bydd hyn yn galluogi ac yn gwella cyfleoedd i gydweithio.

Egluro ein syniad

Yr wythnos hon rydym wedi bod allan yn siarad â sefydliadau sydd â diddordeb yn y gwaith rydym yn ei wneud i weld sut y gallwn weithio gyda nhw a’u rhwydweithiau.  Dangosodd rai ddiddordeb yn sut allwn rannu a dadansoddi’r data rydym yn ei gasglu, gan ei wneud yn dryloyw ac agored.

Gwnaethom hefyd gynnal cyfarfodydd yn fewnol i sicrhau bod bwriadau cwestiynau’r arolwg yn glir.  Bydd cymryd yr amser i wneud hyn yn golygu bod yr ymatebion yn dod o arsylwi sut mae pethau – peidio â chael eich llethu â dyfarniadau beirniadol nac, yn wir, canmoliaeth, a rhoi cyfrif gonest a diduedd o unrhyw beth a welwyd.

 • Sicrhewch eich bod yn egluro eich syniadau yn glir ac yn gryno. Bydd rhwydweithio a siarad â phobl o wahanol sefydliadau a chefndiroedd yn gwneud y broses hon yn haws ac yn gwella eich sgiliau cyfathrebu.

Rheoli ein hamser

Dywedodd un o’m cydweithwyr yr wythnos hon ‘Rwyf wedi dysgu mai symudedd yw’r ffordd orau o guddio oddi wrth y plant. Daliwch ati i symud, ni fyddant yn medru dod o hyd ichi’

Mae’n rhaid inni oll addasu ein patrymau gweithio o gartref oherwydd amgylchiadau personol, a’r ffaith y gall popeth deimlo’n wahanol yng nghyd-destun coronafeirws. Yr wythnos ddiwethaf, mynychais weminar ar yr union bwnc hwn, a oedd yn pwysleisio pwysigrwydd hyblygrwydd ac empathi. Mae un dyfyniad pwysig o’r gweminar wedi ei nodi isod:

‘Gall y rheiny nad oeddent yn gweithio o adref eisoes fod wedi eu taflu i fyd heb strwythur ac mae’n rhaid iddynt addasu wrth reoli eu pryderon. Mae’n bosibl y bydd gan bob un ohonom ni rywbeth i’w ddysgu ynghylch hunanddisgyblaeth, hunan-ynysu a chymhelliant. Ac mae’r pellter rhwng gwaith a’r person wedi erydu’n aruthrol. Nid yw’n amhosibl i blentyn bach gor-frwdrydig amharu ar gyfarfod rhith pwysig. Ychydig wythnosau’n ôl, efallai y byddai hynny wedi bod yn destun cywilydd .’

Erbyn hyn mae llai fyth o wahaniaeth rhwng bywyd gwaith a bywyd cartref. Mewn byd lle mae angen inni ffitio ein bywyd cartref o amgylch bywyd teulu a pharhau i gael y sgyrsiau anffurfiol hynny gyda chydweithwyr gan ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael, mae syniadau ynghylch bod yn rhy ffurfiol a gwahanu’r ddau feddylfryd, yn llai perthnasol nag erioed o bosib.

 • Rheoli eich amser yn effeithiol. Pan rydym yn gweithio o adref, nid ydym yn cael amser hamdden, ond eto nid ydym yn yr amgylchedd mwyaf ffurfiol ychwaith. Gall sylweddoli hynny a threfnu ein diwrnod yn effeithiol arwain at well synnwyr o lesiant emosiynol.

Cofnod Dysgu Coronafeirws Wythnos 5: Cydweithio ac adrodd stori

Heriau Allweddol:

 • Egluro pam ein bod yn gwneud y gwaith hwn
 • Harneisio’r gallu i gasglu a rhannu data
 • Gweithio ar draws seilos
 • Bod yn agored a hygyrch
 • Gweithredu’n wahanol

Adrodd y stori

1_w9xolgS_-ON5qp5jplGebg

Hyd yn hyn, mae ein gwaith wedi canolbwyntio’n bennaf ar dreialu ffordd o weithio sy’n cynnwys casglu data ar ffordd wahanol o weithio mewn ymateb i’r coronafeirws. Rydym wedi defnyddio theori a dadansoddiad i egluro ein rhesymeg y tu ôl i’r prosiect ac rydym wedi canolbwyntio ar straeon darluniadol i egluro ein gwaith i gynulleidfaoedd gwahanol.

Gwyddom nawr fod angen i ni symud o’r cam cysyniad i’r cam gweithredu

Byddwn yn egluro sut ydym yn bwriadu gwneud hyn dros yr wythnosau nesaf, ond mae meddwl am hyn wedi fy arwain i ystyried sut fyddai newyddiadurwr yn mynd ati i’w wneud.  Mae’n debyg y byddai’n dilyn patrwm tebyg i hyn:

 • Maent yn cyflwyno eu straeon i olygyddion, neu’n cyflwyno’r syniad ar fwrdd stori i weld a yw’n werth chweil
 • Maent yn gwneud eu hymchwil, gan ddewis a dethol gwybodaeth berthnasol
 • Dros amser mae naratif yn dod i’r amlwg, sy’n addo stori gydlynol
 • Mae gan stori neu naratif sy’n ennill apêl dorfol y potensial i ddylanwadu ar ymddygiad a’r broses gwneud penderfyniadau

Ein naratif hyd yn hyn – ‘Dros yr wythnosau nesaf bydd pobl a sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus yn gwneud pethau nad ydynt erioed wedi’u gwneud o’r blaen. Bydd peth o’r arfer newydd hwn yn ddefnyddiol ar gyfer y dyfodol’ – wedi cyflwyno’r syniad hwn, rydym nawr yn edrych ar sut y gallwn gasglu a rhannu data, y gall patrymau neu naratif amlwg ddeillio ohono. Ein bwriad yw, y bydd y rhain, yn eu tro, yn dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn meddwl am wasanaethau cyhoeddus yn ystod y pandemig coronafeirws ac yn y dyfodol.

Casglu a rhannu

Data-collection-and-sharing-in-an-SN-https-doiorg-101371-journalpone0215856g001

Fel tîm rydym wedi bod yn trafod yr wythnos hon sut y dylem symud tuag at ‘wneud penderfyniadau a lywir gan ddata’ fwyfwy – rydym yn cydnabod nad ydym wedi cyrraedd yr holl ardaloedd yr hoffem fod wedi’u cyrraedd yn ein digwyddiadau a thrafodaethau ac felly mae’n bosib bod bylchau yn y dystiolaeth a gasglwn. Yn anochel, dilynodd sgwrs am ddata yn ystod y pandemig coronafeirws.

Dywedodd un o fy nghydweithwyr fod y naratif ‘sefydlogi’r gromlin’ yn gwneud ei waith.  Rhannodd bodlediad gyda mi, yr oedd wedi gwrando arno, yn serennu Carl Bergstrom , biolegydd cyfrifiadol ym Mhrifysgol Washington, lle gwnaed pwynt diddorol am y modd y gellir defnyddio dulliau delweddu data:

 • Er mwyn arddangos sut mae’r byd neu sefyllfa: dweud wrth y cyhoedd; dyma’r sefyllfa, cymerwch yr wybodaeth hon neu beidio
 • Er mwyn dweud wrthych sut y dylech fod yn ymddwyn mewn bywyd; a pha gamau gweithredu y dylech eu cymryd

Mae’r graffiau yr ydym wedi’u gweld am yr angen i gadw capasiti ysbytai o dan bwynt penodol, yn ateb y diben yn yr ystyr eu bod yn darlunio’r sefyllfa o ran capasiti’r GIG yn ogystal â darparu arf gweledol i’r moto ‘Arhoswch Adref. Amddiffynnwch y GIG. Arbedwch Fywydau’

Yr hyn a wnaeth y model penodol hwnnw, yn ôl Bergstrom yw ‘dangos i bobl pam mae ymbellhau cymdeithasol yn angenrheidiol’.

‘Mae’r model ei hun yn niwtral, gellid dadlau. Fodd bynnag, mae rheswm dros eu gwneud’, aiff yn ei flaen ‘Mae modelau yn cael adborth – maent yn dylanwadu ar ein hymddygiad mewn ffordd sy’n ei dro yn newid y sefyllfa yr ydym ynddi, sy’n newid y data’

Rydym eisiau defnyddio’r cofnodion dysgu hyn i gyflwyno ffyrdd gwahanol o weithio a mapio’r ymatebion yr ydym wedi’u gweld, gan ddefnyddio modelau gwahanol ar gyfer eu delweddu. Bydd y data, gyda lwc, yn profi’r pwynt y dylem edrych ar addasu’r ffordd yr ydym yn gweithio ac adnabod yr arferion arloesol hynny y gallwn eu datblygu yn y byd ar ôl y coronafeirws. Ar y llaw arall, gall fod yn ddefnyddiol hefyd arddangos hwyliau gweithwyr y sector cyhoeddus a darparu darlun manwl o’u hymateb i’r coronafeirws. Yn fwy pwysig, mae angen i ni ddehongli’r data hwnnw’n deg, casglu ystod eang o safbwyntiau, osgoi rhagdybiaethau ynghylch sut mae gwasanaethau yn gweithredu neu y dylent fod yn gweithredu.

Gweithio ar draws seilos

Yn y cofnodion dysgu hyn rydym wedi siarad llawer am gydweithio fel sefydliad a defnyddio ein sgiliau a galluoedd i ddatblygu’r prosiect hwn ar gyfer rhannu gwybodaeth a gesglir o ymatebion i’r coronafeirws.

Un ffordd yr ydym yn gwneud hyn yw drwy gydweithio’n agos â’n hadran gyfathrebu. O ystyried bod Archwilio Cymru wedi mabwysiadu’r prosiect hwn fel ffordd i’r timau archwilio perfformiad gynnal eu gwaith, yn ystod y cyfnod hwn o amhariad na welwyd ei debyg o’r blaen, mae’r prosiect yn mynnu strategaeth gyfathrebu glir ar gyfer rhannu gwybodaeth a phwy well i droi atynt ar gyfer hynny na’n timau cyfathrebu?

Tra byddwn yn cyflwyno llawer o’r wybodaeth a gesglir drwy ffeithluniau a data, rydym eisiau edrych ar sut y gallwn rannu’r hyn a ddysgwn yn ehangach.  Rydym eisiau ehangu ein strategaeth gyfredol o ysgrifennu’r cofnodion dysgu hyn a’u cyhoeddi ar y blog GPX i gynulleidfa gymharol gyfyngedig. Un syniad a awgrymwyd oedd y gallai pobl wahanol gyfrannu cynnwys bob wythnos, fel ffordd o arddangos safbwyntiau gwahanol. Mae gwneud y prosiect hwn yn rhan o ddulliau cyfathrebu ehangach Archwilio Cymru, yn ein caniatáu i gyrraedd cynulleidfa fwy, wrth gyflwyno’r prosiect ar yr un pryd fel cyfrifoldeb sefydliad cyfan, yn hytrach na gweithgaredd niche, wedi’i gyfyngu i un adran.

Un ffordd arall yr ydym yn goresgyn seilos yw drwy geisio dileu’r diffyg cyfathrebu o fewn ein tîm ei hun. Wrth i mi ysgrifennu hwn, rydym newydd gytuno i gael cyfarfodydd wythnosol dros skype lle byddwn yn trafod yr hyn yr ydym wedi’i ddysgu mewn amgylchedd anffurfiol a digyswllt. Ar hyn o bryd, mae’r dysgu hwnnw yn cael ei rannu yn y blogiau hyn, ac – er fy mod yn hoff o feddwl amdanynt fel adnodd defnyddiol – mae ganddynt eu cyfyngiadau yn yr ystyr bod tuedd y golygydd i gadarnhau (h.y. fi), a llwybrau byr meddyliol cydlyniad ôl-weithredol (yr ydym yn eu defnyddio i drefnu a strwythuro profiadau), yn atal ein hymdrechion i gyfathrebu’n rhydd ac yn agored fel tîm.

Un peth olaf i’w grybwyll am gyfathrebu; gair am dreialon coffi ar hap. Os ydych yn anghyfarwydd â’r cysyniad, mae’n  ffordd o rwydweithio, lle mae unigolion yn cytuno i gymryd rhan mewn prosiect, yn cael eu paru ar hap ac yna’n gorfod trefnu sgwrs gyda’i gilydd dros goffi (dewis diod yn opsiynol). Mae treialon o’r syniad yn digwydd ar draws sefydliadau, sectorau a diwydiannau cyfan.  Rydym ni, er enghraifft, yn cynnal treialon gyda Cymdeithas Tai Newydd a’r grŵp CLARI (Change Lab Action Research Initiative), sydd wedi’u lleoli yn Nova Scotia. Mae’n syniad syml ond eto’n galluogi sgyrsiau rhwng unigolion na fyddai fel rheol yn cael y cyfle i rwydweithio. Mae’r syniad yn un ffordd o wneud i’r sgyrsiau hyn ddigwydd.

Agored a hygyrch

Nid yn unig y mae gwneud gwybodaeth yn agored a hygyrch yn bwysig i arddangos atebolrwydd, ond mae hefyd yn bwysig os ydym yn gofyn i bobl newid ymddygiad a gweithredu. Ddoe, dywedodd cydweithiwr wrthyf ‘Es i’r siop ddoe ac roedd criw o fechgyn yn sefyll wrth y drws.  Dywedodd perchennog y siop wrthynt i symud, ond roeddent yn fygythiol. Bûm yn pendroni a ddylwn ffonio’r heddlu, ond nid oeddwn yn gwybod a fyddwn yn gwastraffu eu hamser. Yn ddiweddarach, dysgodd y gallwch anfon neges i’r heddlu drwy’r ap Facebook messenger am droseddau fel yr un yma.

Mae’r stori hon yn pwysleisio pwysigrwydd sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn gyhoeddus, fel bod unigolion sy’n dymuno ymgysylltu â’r gwasanaethau cyhoeddus yn gallu gwneud y penderfyniadau iawn. Wrth drafod hyn ymhellach, cyfeiriodd fy nghydweithiwr mi at ddwy wefan y daeth ar eu traws:

Mae Ymchwil y Senedd, yn disgrifio’r hyn a wna fel darparu ‘sylwadau a gwybodaeth gryno a hawdd ei deall ar ddatblygiadau a materion pynciol o fewn y Cynulliad Cenedlaethol’. Mae’n categoreiddio’r wybodaeth i gategorïau ar yr amgylchedd, i’r economi a hawliau dynol, ac mae’n pwysleisio’n agored yr angen am iaith syml wrth wneud y cynnwys yn ddealladwy i’r nifer ehangaf posibl o grwpiau a phobl.

Yr adnodd arall oedd gwefan y swyddfa gartref yn nodi manylion y cymorth sy’n bodoli i ddioddefwyr cam-drin domestig – mae ffocws penodol wedi bod ar hyn yn ddiweddar gyda Covid-19, credir bod y cyfyngiadau symud wedi arwain at fwy o achosion o gam-drin domestig. Mae’r wybodaeth yn darparu diffiniad o drais yn ogystal â manylion cyswllt ar gyfer dioddefwyr, a chanllawiau ar yr hyn y gallant ei wneud i gael eu hunain allan o’r sefyllfa.

Mae hyn yn codi rhai gwersi pwysig wrth i ni ddechrau casglu a dosbarthu gwersi am arferion newydd ac arloesol. Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod yr wybodaeth a gynhyrchwn yn ddealladwy ac yn hawdd cael gafael arni. Yn fwy pwysig, gellir edrych ar ddod o hyd i ffyrdd o gyflawni’r nod honno fel arfer da ynddo’i hun.

Gweithredu’n wahanol

Yn gynharach yr wythnos hon, mynychais weminar dan arweiniad panel ar Arloesi Corfforaethol. Mae’n debyg y byddaf yn ailymweld â’r pwnc hwn yn ddiweddarach, un pwnc a ddaliodd fy sylw oedd, pam nad oeddem yn gweithredu cynt, yn rhai o’r ffyrdd yr ydym yn gweithredu ynddynt nawr. Yn y weminar mae Stuart Laws o’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn nodi – ‘Mae rhai timau ymateb wedi cwtogi eu hamseroedd gweithio ar gyfer glanhau ambiwlansys a chael y cynhyrchion hynny i’r farchnad cyn gynted ag sy’n bosibl. Mae’r broblem o’ch blaen, datryswch hi, symudwch ymlaen i’r broblem nesaf. Meddyliwch yn y tymor hwy pan fydd popeth yn dod yn ôl i’r ‘normal newydd’.

Yn ddiweddarach yn yr un Weminar, eglurodd Dave Grant o Zoom, ‘Rydym yn cymryd yr amser. Roeddem yn symud yn gyflym o’r blaen – ond nid oeddem bob amser yn symud yn effeithlon’. Yn y pen draw, mae angen i ni ymateb i broblemau mewn ffyrdd newydd ac arloesol ac yna meddwl yn y tymor hwy ynghylch sut y gellir cymhwyso’r syniadau hyn mewn amgylchedd ‘normal newydd’, ‘ar ôl i hyn i gyd fynd heibio’.

Mae angen i ni feddwl yn ofalus am sut yr ydym yn cofnodi’r dysgu a beth fydd o werth ‘ar ôl i hyn i gyd fynd heibio’.

Cyfleoedd Dysgu

 • Sicrhewch fod gennych naratif. Gall stori dda i ategu eich bwriadau helpu i wneud eich syniadau yn haws i’w hegluro a’u rhesymu i gynulleidfaoedd gwahanol. Cymerwch ofal, cofiwch fod datblygu’r rhain yn broses barhau ac y gall eich naratif neu ffyrdd o ddisgrifio eich gwaith i bobl newid wrth i chi wneud cynnydd.
 • Cyflwynwch unrhyw wybodaeth neu ymchwil a gasglwch mewn ffordd onest; bod yn onest am yr hyn a ddangosa’r data a gasglwyd gennych, yn ogystal â thynnu llinell amlwg rhwng dadansoddiad a ffaith, a bod yn atebol am unrhyw anghysondebau neu ddiffygion posibl yn yr wybodaeth.
 • Mewn unrhyw gysyniad sy’n blaenoriaethu cyfathrebu a chydweithio fel gwerth, mae’n bwysig cydnabod y ffyrdd y gallech fod yn meddwl ar wahân a gweithio i oresgyn hynny drwy estyn allan i sefydliadau, adrannau neu grwpiau perthnasol yr ydych efallai wedi’u gadael yn y niwl.
 • Gwnewch y siŵr fod yr wybodaeth a gynhyrchir yn hygyrch i ystod eang o bobl; nid yw’n ddefnyddiol os ydych yn ysgrifennu blog wedi’i ddylunio ar gyfer pawb, os mai dim ond y golygyddion sy’n gallu ei ddeall. Edrychwch ar hygyrchedd ac argaeledd eich gwaith yn gyson.
 • Wrth ddod o hyd i arferion arloesol mae’n bwysig ein bod yn sylweddoli pam oeddem yn ymddwyn yn y ffordd y gwnaethom cyn y pandemig. Os digwydd bod rheswm da dros ymddwyn yn y ffordd honno, mae’n bosib bod angen i ni ystyried effeithiolrwydd newid y dull hwnnw. Os nad oedd rheswm da neu os oedd y rhesymau y tu ôl i’r dull yn gymharol fechan, edrychwch am ddulliau eraill.

Log Dysgu Coronafeirws Wythnos 4: Ymddiriedolaeth a Rhwydweithiau

Log Dysgu Coronafeirws Wythnos 4: Ymddiriedolaeth a Rhwydweithiau

Heriau Allweddol:

 • Gadael y drws ar agor i bobl, nid eu gwthio i gorneli
 • Dysgu datblygu prosiect mewn amser real
 • Ceisio cynnal ymdeimlad o strwythur a defod
 • Peidio â neidio i gasgliadau o’r ymchwil rydyn ni’n ei wneud
 • Gweithio mewn rhwydweithiau sefydledig

Agor Drysau

‘Weithiau mae’n rhaid i chi ganiatáu i bobl wneud eu camgymeriadau eu hunain a dysgu oddi wrthyn nhw’ meddai Chris Bolton.

“Rydyn ni wedi cynllunio system yn ymwneud â gofyn, sut ydyn ni’n dadansoddi ac yn rhannu dysgu’n gyflym â phobl sydd angen gwybod? Nid yw casglu pethau o unrhyw ddefnydd os na allwch ddod o hyd i lwybr lle gellir ei ddefnyddio’n effeithiol. Dydw i ddim yn meddwl eu bod wedi meddwl digon am hynny”

Derbyniodd Chris hyfforddiant gan ffrind wnaeth ei gynghori bod yn rhaid i chi ganiatáu i bobl wneud eu camgymeriadau eu hunain a dysgu oddi wrthynt weithiau. ‘Nid yw cael tystiolaeth i ddangos eich ffordd o weithio, yn golygu y bydd rhywun yn gwrando arnoch chi’

yoda

Mae’n dyfynnu dyfyniad gan y cymeriad Yoda yn Star Wars ‘Mae ofn yn arwain at ddicter; mae dicter yn arwain at gasineb. Mae casineb yn arwain at ddioddefaint”

Efallai nad hon yw’r ffynhonnell fwyaf proffesiynol, yn yr alaeth hon beth bynnag. Fodd bynnag, yn cael ei ddangos yma, mae’r wers bod gwthio pobl i gorneli yn ysgogi ymatebion gwael.

Mae hyn yn cyfeirio at ymddiried mewn syniadau y tu allan i’ch ffordd o feddwl. Un darn o lenyddiaeth a ddarllenais yn fy ymchwil yr wythnos hon oedd ‘Gwybodaeth, rhwydweithiau a chymhlethdod ymddiriedaeth’ gan Henry a Dietz. Maent yn tynnu sylw at y ffaith bod ffyrdd wedi’u sefydlu ymlaen llaw o feddwl ‘’(yn) ysgogiad pwysig ar gyfer ystyried y rôl cred a gwerth unigolion yn ei chwarae wrth ysgogi ymddygiad gwleidyddol a gwrthdaro dros wybodaeth sy’n berthnasol i bolisi’’. Term arall am yr anwybodaeth hwn tuag at wybodaeth newydd yw Tuedd i Gytuno.

Strwythur a Defod

Diffiniad ‘Defod’: ‘set o weithredoedd penodol ac geiriau weithiau sy’n cael eu perfformio’n rheolaidd, yn enwedig fel rhan o seremoni’

Mae pobl yn aml yn siarad am ‘ddefodau bore’ ac arferion mewn ffordd fodlon. Yr wythnos hon, cafodd Sion Owen fwy o ddefod seremonïol pan wnaeth fynychu angladd perthynas, a gwneud hynny ar-lein. ‘Fe wnes i golli defod y ffarwel, y canu cymunedol, y cyfarfod gyda’r teulu’. Mae’n dweud gall trawsnewidiadau ym mywyd rhywun trwy ddefod grefyddol ganiatáu i chi symud ymlaen, ac mae’r un rhesymeg yn berthnasol i ddefod o ddydd i ddydd.

Rydych chi wedi clywed y term ‘mae’r dyddiau’n cymylu i mewn i un’, ac mae hynny’n wir. Mynd ar drên, byrlymu i mewn i’r gwaith, siarad wyneb yn wyneb â chydweithiwr … Mae’r rhain nid yn unig yn sicrhau rhywfaint o les meddyliol, ond hefyd yn rhesymeg i’r ffordd mae bodau dynol yn gweithredu, gan ganiatáu iddynt wahanu eu bywyd cartref o’u bywyd gwaith, a’u bywyd cymdeithasol. Wedi dweud hynny, mae yna ffyrdd y gallwn ni gadw hynny: ‘Mae cyfarfodydd Skype yn bwynt da i angori eich diwrnod o’u cwmpas’ meddai Sion. Byddwn yn ychwanegu bod mynd allan am dro ar amser penodol bob dydd a braslunio amserlenni i chi eich hun, i gyd yn ddefodau a all ein helpu.

Mae hyn yn ymwneud â’r thema, yn yr ystyr bod pobl yn ymddiried mewn defodau ac yn amau ansicrwydd. Gall cael y cyfarfodydd ar-lein hynny a chymryd rhan yn y galwadau skype hynny greu syniad o ymddiriedaeth rhwng cydweithwyr. Wedi dweud hynny, mae yna achosion lle gall rhoi gormod o ymddiriedaeth mewn arferion fod yn ddiangen,…

Datblygu Prosiectau mewn Amser Real

‘Yn y tymor hwy a ddylai ein rôl yn GPX ymwneud ag ymateb i’r hyn sydd yma nawr?’ gofynna Bethan Smith. Mae hi’n cyfeirio at ein rhaglen flynyddol – amserlen o ddigwyddiadau, gweminarau a seminarau, gyda bobl sydd yn sector y cyngor a’r sector cyhoeddus, ac ar thema astudiaethau cenedlaethol Archwilio Cymru.

Y rheswm nad yw hyn wedi’i wneud yw am fod ymateb mewn amser real i ddigwyddiadau’r byd go iawn wedi cael ei ystyried yn ‘rhy anodd’

Fodd bynnag, fel y profwyd gan Covid19, gellir tarfu ar ‘fusnes fel arfer’. Mae Chris yn ymhelaethu: ‘Yn nodweddiadol, rydych chi’n dechrau gyda syniad o’r hyn rydych chi am ei wneud. Rydyn ni wedi meddwl am hyn yn gyflym iawn. Fe wnaethon ni gyrraedd pwynt yn gyflym iawn lle gallen ni reoli prosiect mewn amser real’

Dyna pam rydyn ni wedi bod yn adolygu ein cynllun blynyddol ac yn gweld pa ddigwyddiadau i’w symud ar-lein, a pha rai i’w gohirio.

Mae rhai yn arbennig o berthnasol, gan gynnwys yr un ar drais domestig ‘sy’n fater mwy nag erioed o’r blaen’, Mae’r llinell gymorth Genedlaethol ar Gam-drin Domestig wedi gweld cynnydd o 25% mewn galwadau ers y cyfyngiadau symud, ac mae’r llywodraeth wedi addo rhoi £2m ychwanegol i elusennau cam-drin domestig. Roedd ‘tlodi’ hefyd ar yr agenda – er bod y materion sy’n ymwneud â thlodi wedi newid, mae hyn yn dal yn hynod berthnasol, gan ystyried effeithiau economaidd posibl y coronafeirws.

Mae hyn yn ymwneud ag ymddiriedaeth mewn prosesau – yn aml, pan fyddwch wedi arfer ag un ffordd o weithio, gall fod yn anodd dargyfeirio, hyd yn oed os ydych chi’n sylweddoli y gallai ffactorau nad ydych wedi’u gweld o’r blaen, fel y coronafierws, eich gorfodi i newid eich cynlluniau.

Peidiwch â Neidio i Gasgliadau

 Mae ‘rhywun sy’n dweud “allwn ni ddim rhagweld beth sy’n mynd i ddigwydd” yn wahanol i rywun yn gwneud yn ôl y cyfrifiadau bras’ mae Sam Williams yn nodi.

Byddwn yn gweld llawer o ddata yn hedfan o gwmpas am y Coronafeirws, ac er y gallwch ei ddefnyddio i ddadansoddi tueddiadau, mae’n annhebygol y bydd ceisio dod i gasgliadau am yr hyn a fydd yn digwydd yn creu darlun llawn.

‘un o’r ffyrdd hawsaf i’w ddehongli yw graddio rhywbeth mewn dyddiau -“rydyn ni bedwar diwrnod ar ddeg y tu ôl i’r Eidal”- mae bod x diwrnod y tu ôl i rywun yn awgrymu eich bod chi ar yr un taflwybr’ mae Sam yn egluro. h.y. gall grymoedd fel polisi, pellhau cymdeithasol a systemau iechyd newid lledaeniad firws. Felly, er bod graddio mewn dyddiau yn ddefnyddiol ar gyfer dangos lle’r ydym mewn cymhariaeth â gwlad arall, nid yw’n awgrymu y byddwn yn yr un sefyllfa yn union â’r wlad honno, erbyn yr adeg honno.

Un enghraifft o hyn yw’r cyfeiriad at ‘fflatio’r gromlin’. Fodd bynnag, ‘nid yw hyn yn golygu bod y gromlin yn wastad mewn gwirionedd’. Un agwedd a all achosi anghysondeb yw adrodd ar benwythnosau. Mae’n bosibl i ddiffyg adrodd un penwythnos, roi’r camargraff bod achosion yn lleihau, ac yna i’r niferoedd wibio i fyny ar y dydd Llun canlynol, wrth i ffigurau’r penwythnos gael eu cynnwys.

Mae profi yn ffactor arall. Er ei bod yn werth nodi y gall mwy o brofi ac olrhain wneud epidemig yn haws ei drin, mae Sam yn nodi ‘gyda mwy o brofion, bydd nifer yr achosion sy’n cael eu hadrodd yn cynyddu’

Nid yw hyn yn diystyru’r rhai sy’n defnyddio data i wneud rhagfynegiadau – o’u defnyddio’n gywir, gallwch chi wneud rhagfynegiadau addysgedig. Camgymeriad fodd bynnag fyddai ymddiried yn ddall fod y feirws yn mynd i gymryd un cwrs, oherwydd eich arsylwadau o graff academaidd, heb ystyried y gwahanol amgylchiadau sy’n pennu’r ffordd mae setiau data’n edrych a’r cwrs y mae’r feirws yn ei gymryd.

Cyfaddawd

blog-41-img-3

Er mwyn ailadrodd yn gyflym, mae galluoedd pawb yn cael eu rhoi ar waith, yn golygu y gall hierarchaethau traddodiadol ‘Rydw i’n dweud, rwyt ti’n gwneud’ yn gallu diflannu i raddau helaeth mewn argyfwng. Ni all ‘arferion gorau’ fod yn berthnasol oherwydd y ffaith nad oes unrhyw un yn gyfarwydd â’r sefyllfa. Felly, trwy arbrofi a ‘gweld beth sy’n gweithio’, gallwn ddarganfod ffyrdd arloesol o weithio, y gallwn eu cario i’r byd ôl-coronafeirws.

Gyda hynny mewn golwg, beth am siarad am ffordd hollol wahanol o edrych ar y sefyllfa. Mewn unrhyw argyfwng, mae disgwyl y bydd yr hierarchaethau sydd ar waith yn ailymgynnull ac yn ceisio darganfod y ffordd ‘orau’ o ddelio â’r sefyllfa. ‘Os ydych chi’n ansicr rydych chi’n cadw at y strwythur – dyna pam mae’r fyddin a’r heddlu wedi’u sefydlu mewn ffordd mor hierarchaidd’ meddai Sion Owen.

‘Mae yna bum cam o alar. A oes cyfatebiaeth i sefydliad?’ gofynna. Efallai bod. Model a anfonwyd ataf gan Deb Allen yr wythnos diwethaf, yw Ffurfio-Stormio-Normio-Perfformio: Y broses mae timau’n ei defnyddio i droi’n grwpiau, yn dadlau dros y ffordd ‘orau’ o weithio ac yn datrys eu gwahaniaethau cyn setlo i mewn i gyfaddawd arferol, y maen nhw’n rhagori arno! Mae hyn yn wahanol i’r model arbrofol rydyn ni’n ei ddefnyddio yn GPX.

Yn y pen draw, ‘rydym angen dysgu parchu dulliau mwy rheoaethol o weithio, gan hybu ein dull ein hunain.

  Cyfleoedd Dysgu:

 • Peidiwch â cheisio gorfodi pobl i weld materion o’ch safbwynt chi, waeth pa mor argyhoeddedig ydych chi. Mae profiadau pobl a ffyrdd o weithio yn penderfynu sut maen nhw’n gweld y byd. Felly, yn aml mae angen i chi ganiatáu i bobl wneud eu camgymeriadau eu hunain a dysgu’r gwersi, cyn eu darlithio ar ddewisiadau amgen. Yn y sefyllfa honno, cadwch ddrws agored fel y gallant ofyn am eich help eto yn y dyfodol.
 • Dylech gynnal ymdeimlad o strwythur a defod sy’n caniatáu hyblygrwydd i chi ond yn atal diwrnodau rhag ‘cymylu i mewn i un’.
 • Dylech asesu bob amser p’un a yw eich cynlluniau’n berthnasol ac yn ddefnyddiol; Os ydych chi’n gweld eich bod yn gwneud rhywbeth allan o ymdeimlad haniaethol o rwymedigaeth neu drefn, gofynnwch sut y gallech chi fod yn fwy defnyddiol yn y ffordd rydych chi’n treulio’ch amser; gall hyn gynnwys rhoi’r gorau i gynllunio ymlaen llaw yn y tymor hir, ac ymateb i’ch amgylchiadau a’ch amgylchedd uniongyrchol.
 • Peidiwch â neidio i gasgliadau am unrhyw beth. Yn aml tydi’r wybodaeth rydych chi wedi’i hennill o ymchwil neu ddadansoddiad i bwnc penodol ddim ond cystal â’r ymchwil y tu ôl i hynny. Yn lle hynny edrychwch am ddiffygion yn y data, gofynnwch gwestiynau am yr hyn rydych chi wedi’i ddysgu a’r wybodaeth rydych chi wedi dod o hyd iddi, a chadwch feddwl agored i ddeunydd sy’n gwrth-ddweud eich syniadau eich hun am y byd.
 • dysgwch ddod i gyfaddawd trwy weithio gyda phobl nad yw eu ffyrdd o weithio o reidrwydd yn cydweddu i’ch un chi. Parchwch y gwahaniaethau hynny wrth weithio i gysoni’n ystyrlon unrhyw anawsterau neu fethiannau wrth wneud penderfyniadau a allai ddeillio ohonynt.

Log Dysgu Coronafeirws Wythnos 3: Addasu a Gwneud Synnwyr

Yn log dysgu’r wythnos ddiwethaf fe wnaethom drafod ein nod i gyrraedd ar draws Swyddfa Archwilio Cymru a’r sector cyhoeddus, gan ddefnyddio ein cysylltiadau yno i gasglu gwybodaeth a data ar ffyrdd arloesol o weithio maen nhw wedi’u mabwysiadu mewn ymateb i’r Coronafeirws.

Heriau allweddol

 • Gwneud yn siŵr bod ein hamser yn cael ei dreulio’n dda
 • Dysgu sut i gyfathrebu mewn gwahanol ffyrdd
 • Gwneud cynnwys cyfryngau a data dealladwy
 • Goresgyn camddealltwriaeth, a methiant mewn cyfathrebu
 • Dysgu gweithio mewn gwahanol amgylcheddau

Amser Wedi’i Dreulio’n Dda

HIYXZTHLGRIWVLBLKXAMVX7YLM

‘Ydy faint o dargedau y gwnaethoch chi eu creu fisoedd yn ôl yn dal i fod y pethau iawn i ganolbwyntio arnyn nhw’ gofynnai Toby Lowe

Rydym yn gwybod bod angen gwahanol ffyrdd o weithio ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd. Rwy’n ei chael hi’n anodd meddwl am ddiwydiant lle nad yw hyn yn berthnasol.  Mewn cyfieithiadau, efallai eich bod chi’n gweithio gartref ac yn cyfieithu cynnwys am y coronafeirws. Mewn archfarchnadoedd, rhaid i chi fod yn barod i roi rheoliadau pellhau ar waith.

Mae gwaith Archwilio Perfformiad wedi’i atal dros dro ac mae prosiectau fel log dysgu Covid19 yn pennu’r gwaith y byddwn yn ei wneud hyd y gellir rhagweld. Yn yr ystyr hwnnw, mae angen addasu’r gwaith rydyn ni’n ei wneud.

Cyn y pandemig, fy nod oedd rhyddhau podlediadau, gan gyfweld â Chomisiynwyr Heddlu a Throsedd Cymru ynghylch Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. O ystyried y cyd-destun y recordiwd y podlediadau hynny ynddo fodd bynnag, a bod etholiadau PCC wedi cael eu gohirio, mae cynnwys Coronafeirws yn ddefnydd mwy adeiladol o fy amser.

Er gwaethaf hyn, mae rhai yn awyddus i osgoi newid arferion. “Mae pobl yn dweud ‘dyma sefyllfa frawychus fawr. Beth am i mi wneud fy hun yn brysur, fel nad oes rhaid i mi feddwl amdano” meddai Chris Bolton, gan dynnu sylw y gall arferion cyfarwydd weithredu fel mecanwaith tynnu sylw.

Nid yw hyn yn hollol ddrwg. Er enghraifft, gall cadw at oriau gwaith cyfarwydd gadw eich ffocws. Fodd bynnag, mae Andy Brogan yn nodi ei bod yn bwysig osgoi trefn arferol, i’r graddau lle mae newidiadau yn ennyn mwy o ansicrwydd neu’n arwain at sefyllfaoedd anhrefnus ‘mae mathau o ansicrwydd yn ennyn pryder ynom. Mae hyn, yn ôl pob tebyg, yn arwain at ymddygiadau patholegol’

Yn ddiddorol, mae Bolton yn mynd ymlaen i ddweud ‘Os gallwch chi egluro pam eich bod yn gwneud rhywbeth mewn ffordd benodol, mae’n debyg ei fod yn iawn’ – gan dynnu sylw at yr angen i werthuso ein hunain yn barhaus, ac asesu p’un a yw ein gweithredoedd yn gynhyrchiol.

Cyfathrebu Mewn gwahanol ffyrdd

‘Mae angen i ni ryddhau ein hunain i ymddwyn yn wahanol. I fod yn gydfuddiannol a gwrando ar ein gilydd’ ymhelaetha Brogan, gan gyfeirio at y cysyniad bod sefyllfaoedd cymhleth yn aml yn gofyn am ddod ag ystod o safbwyntiau at y bwrdd.

1_w9xolgS_-ON5qp5jplGebg

O ystyried mai ein bwriad yw gweithio gydag archwilwyr, cyrff cyhoeddus, ac adrannau eraill i gasglu gwybodaeth am ffyrdd newydd o weithio, un her yw addasu ein tôn a’r ffordd rydyn ni’n cyflwyno ein hunain.

Esboniodd Chris Bolton y gwaith yr oedd wedi’i wneud yn argyhoeddi archwilwyr a chyfarwyddwyr i ymgymryd â’r gwaith hwn fel prosiect i’r sefydliad “At ddibenion cyfathrebu â chynulleidfa wahanol, roedd yn rhaid i mi siarad mewn ffordd lawer mwy ffurfiol” mae’n egluro “Rwy’n gweld fy rôl fel rôl gryno – dyna beth rydyn ni’n ei wneud fel y tîm Arfer Da. Sut ydyn ni’n pontio i wahanol amgylcheddau?’

Mae sylwadau Sion yn dangos safbwynt mwy systemig ‘Gan fod archwilwyr wedi’u hyfforddi i feddwl yn fforensig, maen nhw’n mynd i fod yn gofyn cwestiynau lletchwith’ mae’n nodi, gan dynnu sylw at y ffaith bod yr hyn rydyn ni’n ei ofyn – h.y. i’r rhai rydyn ni’n gweithio gyda nhw feddwl yn wahanol am y gwaith maen nhw’n ei wneud – yn eithaf sylweddol:

 “Rydyn ni’n ceisio rhoi diben newydd i swyddfa archwilio Cymru, o wirio bod arian yn cael ei wario’n briodol, i weld sut mae pobl yn ymateb i’r argyfwng hwn, gan ofyn ‘Sut ydych chi’n mynd ati i wneud hyn, gan fflipio o fod yn rheoleiddiwr, i fod yn arsylwr”

Mae Sion yn mynd ymlaen i ddweud bod ganddo brofiadau o orfod gwisgo masgiau gwahanol wrth weithio i gyngor Gwynedd. ‘Roeddwn bob amser ar gael i helpu cynghorwyr gyda’u cwestiynau TG, i’r pwynt lle roeddwn yn helpu gyda’u cefnogaeth TG ac yn cymryd ychydig o bwysau oddi ar yr adran TG’. Mae’n nodi pwysigrwydd caniatáu eich hun i wneud cysylltiadau, mewn unrhyw agwedd ar fywyd, ond yn enwedig wrth geisio ehangu eich set sgiliau, i gasglu barn neu brofiadau:

 ‘Trowch i fyny lle mae’r bobl rydych chi am eu cyrraedd yno’n barod, yna manteisiwch ar y gynulleidfa honno’

Cydnabyddir nad oes gennym ni fel adran fynediad ar unwaith i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus, a chynghorau. Fodd bynnag, rydym yn gweithio gyda phobl sydd â’r math hwnnw o fynediad. Mae hyn yn esbonio’r angen i ddechrau gyda’ch cysylltiadau uniongyrchol ac estyn allan yn ehangach oddi yno, wrth geisio gwneud cysylltiadau.

Goresgyn camddealltwriaeth

Mae pobl yn rhyngweithio’n wahanol pan mae argyfwng ymlaen

Mae Deb Allen yn dweud stori wrthyf am un o’i chymdogion, sy’n byw ar eu pennau eu hunain, ac a gafodd eu pen-blwydd yn 81 mlwydd oed yr wythnos diwethaf. Gan arddangos caredigrwydd gwefreiddiol yn ystod yr amseroedd hyn o unigedd, daeth y gymdogaeth allan o’u tai, sefyll ar stepen eu drws a chanu pen-blwydd hapus. Ysgogodd hyn ddau ymateb gwahanol iawn.

Daeth y cyntaf gan berson lleol arall, a ddychwelodd i weld aelodau o’r gymuned yn sefyll y tu allan ac aeth at y cyfryngau cymdeithasol i gwyno bod parti stryd anghyfrifol yn digwydd, a bod y weithred yn dangos byrbwylltra mewn cyfnod lle rydym i fod i gadw pellter cymdeithasol. Yn eu hamddiffyniad, esboniwyd yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd yn ddiweddarach i’r unigolyn a thynnwyd y neges i lawr. Yn bwysicach na hynny serch hynny, oedd ymatebion pobl a welodd y recordiad o’r digwyddiad, a gadael sylwadau o ganmoliaeth.

‘Mae’n dod â’r gorau a’r gwaethaf allan o bobl’ meddai Deb, gan nodi achos arall a welodd mewn siop lle aeth gweithiwr sy’n pentyrru silffoedd yn wallgof gyda chwsmer, pan gerddon nhw heibio iddyn nhw. ‘Fyddech chi ddim yn gweld hynny mewn amgylchiadau arferol’ mae’n mynd ymlaen, gan godi sylw at sut mae pobl wedi dechrau gweld ei gilydd yng nghyd-destun Covid19.

Mae potensial y bydd y coronafeirws yn ein gwneud yn fwy gwerthfawrogol o’n gilydd yn yr amser sy’n dilyn. Mae yna bryder hefyd y bydd yn gwneud pobl yn fwy drwgdybus. Gall yr hyn sy’n digwydd fwyaf ddibynnu ar y ffordd yr ydym yn ymateb i’r pandemig hwn, trwy ein rhyngweithio ar-lein a’n rhyngweithio hanfodol, a’r ffordd yr ydym yn dewis trin y rhai sy’n cael eu heffeithio’n fwyaf andwyol gan y newidiadau hyn i gymdeithas.

Gweithio mewn gwahanol amgylcheddau

Sgwrs sydd wedi codi rhyngof i a nifer o aelodau staff yw sut fydd ein gweithleoedd yn y dyfodol yn edrych.

Mae Sion Owen yn tynnu sylw bod gweithleoedd nad oedden nhw’n caniatáu gweithio gartref yn flaenorol yn debygol o’i chael hi’n anodd cyfiawnhau peidio â chaniatáu hynny, ar ôl y Coronafeirws – os gallwch ymddiried mewn staff trwy argyfwng, gallwch ymddiried ynddyn nhw yn ystod adeg heddwch.

Mae aelod o’n tîm cyfraith a moeseg yn tynnu sylw ataf fod Swyddfa Archwilio Cymru yn treialu desgiau poeth, h.y. symud i ffwrdd o fannau corfforol sefydlog lle mae pobl yn gweithio, i gael cyfrifiaduron y gall unrhyw weithiwr fewngofnodi iddynt.

Yn wir, gall fod yn wir y bydd ein gweithleoedd yn y dyfodol yn cael eu lleihau yn sylweddol, a bod mentrau fel y rhain yn dod yn arferion ‘normal newydd’

Y ddadl yn erbyn hyn wrth gwrs yw nad yw gweithio gartref yn gyfleus i bawb, a bod llawer yn mwynhau’r agweddau cymdeithasol o fynd i’r gwaith. Gwn fy mod i’n sicr yn colli’r daith i’r gwaith, yr amgylchedd a sgyrsiau mewn coridorau.

Felly, cam bwysig i weithleoedd ei chymryd yn y sefyllfaoedd hyn yw casglu barn staff, edrych am atebion consensws sy’n gweithio i ystod eang o bobl, ac addasu ein gweithleoedd yn unol â hynny.

Nid yn unig mae hyn yn helpu i wneud penderfyniadau, ond mae’n grymuso gweithwyr i’w helpu i’w gwneud.

Gwneud Cynnwys Dealladwy

“Rwy’n credu y byddwn yn edrych yn ôl ar ddarluniau’r coronafeirws ac yn eu hystyried fel rhai eiconig ym myd y data” meddai Sam Williams, gan gyfeirio at y graffiau a ddefnyddir i gyd-fynd ag ymdrechion i leihau twf achosion coronafeirws.

“Rwy’n rhywun sy’n eithaf cyfforddus yn edrych ar daenlen…serch hynny, gall delweddu data yn well eich galluogi i gymhathu gwybodaeth yn llawer cyflymach’’ mae’n parhau

total

Mae trafodaeth yn dilyn am y ffordd mae Covid-19 yn cael ei chynrychioli’n weledol. Mae graffiau â chod lliw sy’n dangos twf y feirws bron bob amser yn cyd-fynd â geiriau sy’n nodi’r angen i ‘lefelu’r gromlin’. Mae allfeydd newyddion yn cynhyrchu canllawiau gweledol wedi’u gwneud yn anhygoel o dda ar gyfer y pandemig coronafeirws. Mae’r rhain yn ateb y diben deuol o wneud y sefyllfa’n ddealladwy a gweithredu fel tacteg newid ymddygiad, i wneud i grwpiau o bobl gymryd yr epidemig o ddifrif.

Gall delweddu da ddod â naratif neu ddarparu ffordd o edrych ar sefyllfa – dyna’n rhannol pam, wrth hyrwyddo’r prosiect log dysgu, y byddwn yn debygol o weld mwy o bwyslais ar setiau data i wneud synnwyr o wahanol ffyrdd o addasu i Covid19.

Mae un o’n prosiectau yn defnyddio data i ddadansoddi faint o bobl sy’n mynychu ein digwyddiadau corfforol. Er bod y prosiect hwn yn dyddio’n ôl cyn y Coronafeirws, mae’n rhoi rhywfaint o gyd-destun defnyddiol ar gyfer sut a ble y byddwn yn cynnal ein digwyddiadau yn y dyfodol (yn y llun)

Yna mae’r her sy’n dod o gynnwys cyfryngau. ‘Celfyddyd ddirgel yw golygu’, meddai Sion Owen, gan gyfeirio at ei ymdrechion diweddar i olygu sgwrs a recordiwyd ymlaen llaw gan gynrychiolydd o ganolfannau teulu Conwy. Mae’n sylw ingol yn yr ystyr bod ‘y golygydd yn rhoi strwythur – mae angen iddyn nhw lunio barn’. Efallai fy mod i’n darllen gormod i mewn i hyn ond o ystyried cyflwr presennol cymdeithas, gall strwythur a threfn ymddangos fel ymadroddion hynafol.

Efallai mai dyna ein rôl. Ni allwn ail-drefnu’r byd ond trwy gynnwys fel Delweddu Data yn ogystal â chynnwys fel blogiau, fideos, podlediadau a phosteri – ynghyd â’r ymchwil helaeth rydyn ni’n ei wneud mewn partneriaeth â gweddill Swyddfa Archwilio Cymru, gallwn helpu i wneud synnwyr o’r byd mewn rhyw ffordd fach.

Cyfleoedd Dysgu:

 • Dylai’r gwaith rydyn ni’n ei wneud fod yn angenrheidiol a dylem bob amser allu egluro pam yr ydym yn ei wneud; sylweddoli nad yw bod yn brysur o reidrwydd yr un peth â bod yn gynhyrchiol. Os yw ein hamserlenni’n brysur, efallai y byddai’n werth edrych arnyn nhw a gofyn pa weithgareddau sy’n ddefnyddiol, a pha rai rydyn ni’n eu gwneud allan o drefn arferol
 • Ceisiwch wneud cysylltiadau trwy gynnwys eich hun mewn gwahanol gyfleoedd a siarad â phobl na fyddwch fel arfer yn siarad â nhw; gall hyn olygu newid eich tôn neu’r ffordd rydych chi’n cyflwyno’ch hun ychydig, i weddu i wahanol amgylcheddau, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n deall anghenion a phrosesau meddwl pwy bynnag rydych chi’n eu cyfarch.
 • Gwnewch yn siŵr bob amser bod gennych chi lun llawn cyn neidio i gasgliadau am fwriadau neu weithredoedd rhywun; mae’r amseroedd hyn yn gofyn am feithrin rhywfaint o ymddiriedaeth rhwng pobl felly mae bod yn ofalus gyda’r ffordd rydyn ni’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol, a sut rydyn ni’n cynghori pobl yn arbennig o bwysig.
 • Derbyniwch safbwyntiau nad ydyn nhw’n safbwyntiau i chi; efallai bod gennych achos cryf dros newid rhywbeth am y ffordd mae eich sefydliad yn gweithio. Fodd bynnag, efallai bod gan rywun syniadau a safbwyntiau gwahanol ar sut i wneud hyn; ymgynghorwch â’r ffeithiau a cheisio adeiladu consensws
 • Sicrhewch fod cynulleidfa allanol yn gallu deall unrhyw gynnwys rydych chi’n ei gynhyrchu. Efallai eich bod chi’n fedrus mewn un ffordd o ganfyddiad, ond bydd gan rywun arall set wahanol o alluoedd gwybyddol. Meddyliwch am wahanol ffyrdd y gallwch chi helpu eraill i wneud synnwyr o’r wybodaeth rydych chi’n ceisio ei chyfleu a’i threialu!

Log Dysgu Coronafeirws Wythnos 2: Cyfathrebu a Cynefin

Roedd fy nghanfyddiadau yr wythnos hon yn canolbwyntio ar ddod o hyd i ffyrdd newydd o gyfathrebu. Bydd yr erthygl blog hwn yn ehangu ar y syniadau hynny:

Heriau:

 • Dysgu meddwl yn nhermau damcaniaethol cymhlethdod a’r fframwaith cynefin
 • Gweithio ar lefel gydweithredol, cymar i gymar gyda chyfarwyddwyr Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd Cyffredinol
 • Gwneud yn siŵr ein bod yn dosbarthu tasgau ymysg ein gilydd yn gyfartal
 • Osgoi cydlyniad ôl-weithredol
 • gweithredu mewn gofod a all deimlo ‘y tu allan i’r byd’

Cymhlethdod a Cynefin

Cawsom weminar gyda’r athro Dave Snowden yr wythnos hon; Mae ei waith damcaniaethol o amgylch fframwaith Cynefin, wedi bod yn rhan bwysig o’n dysgu fel adran, felly rydw i’n mynd i geisio esbonio’r theori orau ag y gallaf mewn perthynas â Covid-19.

I’w esbonio yn y ffordd symlaf, mae’r fframwaith cynefin, yn ffordd o hwyluso pobl i wneud penderfyniadau. Mae’n plotio heriau ar raddfa syml, cymhleth, dyrys ac anhrefnus:

749bdf2d1882a7e503ecc19e10e98b01

Syml:

Dyma amgylchfyd ‘Arfer gorau’, atebion yr ydym yn gwybod eu bod yn gweithio:

 • mae’n hawdd gweithio allan beth yw’r berthynas rhwng achos ac effaith
 • Mae Snowden yn rhoi’r enghraifft o “newid bwlb golau’’.
 • Mae gweithio gartref yn enghraifft dda o ddatrysiad syml ar gyfer cau swyddfa, gan ei fod yn rhywbeth mae gennym ni eisoes y cyfarpar i’w wneud
 • Mae’n bwysig sicrhau nad yw ‘‘arfer gorau’’ yn dod yn arfer generig, er mwyn atal argyfyngau rhag mynd yn anhrefnus pan fyddan nhw’n digwydd

Cymhleth:

Dyma amgylchfyd ‘Arfer Da’, ac mae’n anoddach dod o hyd i atebion:

 • Efallai y bydd arbenigwyr yn anghytuno ar achos ac effaith, ond bydd o leiaf un ateb bob amser
 • Enghraifft o hyn fyddai perfformio llawdriniaeth feddygol – ni fyddai gan y mwyafrif o bobl y wybodaeth i wneud hynny
 • Yn ystod yr wythnos gyntaf o weithio o bell fe wnaeth gliniadur Sam Williams dorri – roedd hyn yn golygu bod rhaid iddo weld aelod o’n tîm TG
 • Mae’n bosibl i Gymhleth ddod yn Syml, wrth i wybodaeth wella a chael ei rhannu’n eang

Dyrys:

Mae ‘Egin arfer’ – dysgu wrth i ni fynd ymlaen – yn allweddol yma

 • Nid yw’r berthynas rhwng achos ac effaith i’w gweld ar unwaith yn y senario hwn
 • Mae hyn yn gofyn am sefydlu arbrofion ‘diogel i fethu’ a rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio i ddod o hyd i atebion gwerth chweil
 • Un enghraifft o hyn yw’r newid i’r digwyddiad ar-lein y bu’n rhaid i ni ei wneud. I ddechrau, nid oeddem yn gwybod a fyddai hyn yn ymarferol
 • Wrth ddatblygu brechlynnau, mae llawer o dreialon yn cael eu cynnal ynghylch diogelwch ac effeithiolrwydd brechlyn

Anhrefn

Mae ‘arfer newydd’ yn golygu penderfynu ar gamau gweithredu yn hanfodol

 • Nid oes unrhyw berthynas rhwng achos ac effaith
 • Y nod yma yw cymryd camau pendant i symud i sefyllfa gymhleth mor gyflym â phosibl
 • Bu’n rhaid i lywodraethau gymryd camau pendant iawn i atal y coronafeirws rhag lledaenu

Hwyluso cymar i gymar

Un o elfennau allweddol cymhlethdod y gwnaeth Snowden ei grybwyll yw’r syniad y gall hierarchaethau traddodiadol dorri i lawr mewn sefyllfaoedd cymhleth.

Gall mynnu targedau a chwotâu sydd yn aml yn cael eu llacio yn ystod argyfwng, fod yn rhan o ganolbwynt hierarchaeth annaturiol.

Mae argyfyngau’n gofyn am gydnabyddiaeth bod gan wahanol bobl alluoedd a gwybodaeth, nad oes gan yr arweinydd o bosibl

Rydym yn gobeithio ymestyn ein hymchwil i ffyrdd arloesol o weithio ar draws y sefydliad a chyrff y sector cyhoeddus sy’n barod i ymgysylltu. Mae hyn yn gofyn am ddefnyddio’r offer cyfathrebu sydd ar gael i ni er mwyn estyn allan at staff a chreu gwe o gysylltiadau.

Mae Sam a Chris wedi datblygu teclyn gwneud synnwyr i gynorthwyo yn y prosiect:

Mae hyn yn caniatáu i Swyddfa Archwilio Cymru ymateb yn briodol i’r Coronafeirws. Mae Chris Bolton yn crybwyll ‘Rwy’n gorfod newid y ffordd rwy’n gweithio’.

Mae’r teclyn hwn yn caniatáu i ni gasglu arfer da, newydd a gwreiddiol, o wahanol safbwyntiau.

O’r fan honno, gallwn ddadansoddi’r wybodaeth hon i roi mewnwelediad, gan rannu pan fo hynny’n briodol.

Yn hanfodol, mae’r dasg yn ein helpu i gyflawni ein pwrpas o gysylltu pobl a sefydliadau.

Mae sicrhau eich bod yn casglu mewn amser real yn helpu i osgoi ystumio a chydlyniant ôl-weithredol

Dosbarthu tasgau

‘Rydym yn hynod o gysylltiedig fel adran. Mae gan bawb ddarn o wybodaeth unigryw’ meddai Chris Bolton, gan gyfeirio at y ffaith y gall argyfyngau fel hon ofyn am ffurfiau mwy llorweddol o drefn

Dywed Sion Owen wrthyf ei fod yn deall y ffordd yr ydym yn mynd ati fel adran, gan gyfeirio at y ffocws ar adael i staff ddysgu sgiliau newydd sy’n canolbwyntio ar ffordd ‘ddiogel i fethu’ o weithio, lle nad ydych yn cael eich cosbi am fethu

Rwy’n gallu uniaethu’n bersonol â hynny yn yr ystyr bod syniadau fel ‘diogel i fethu’ a ‘chymhlethdod’ yn ymddangos yn eithaf haniaethol pan ddes i ar eu traws am y tro cyntaf – nawr maen nhw’n teimlo fel rhan o’m proses feddwl!

Mae dyfyniad yn troelli yn fy mhen ynglŷn â dweud wrth GPX nad ydym ‘yn achlysurol mwyach’. Drwy wneud synnwyr o’r syniadau hynny gallwn sylweddoli bod gennym oll ran i’w chwarae a bod sefyllfaoedd cymhleth yn golygu nad oes angen i unrhyw un fod yn achlysurol

Osgoi Cydlyniad Ôl-weithredol

Yn y llun: Sut rydw i’n dychmygu stori yn erbyn sut y digwyddodd mewn gwirionedd

Cydlyniant Ôl-weithredol yw’r syniad ein bod ni’n ei ddychmygu fel dilyniant trefnus o ddigwyddiadau wrth adrodd stori. Mae hyn yn aml yn adlewyrchu dilyniant y digwyddiadau y mae pobl yn ‘meddwl’ a ddigwyddodd. Gall hefyd fod yn rhagfarnllyd iawn ac adlewyrchu pethau fel digwyddiad o safbwynt un person, sut y bydden nhw wedi hoffi i ddigwyddiadau ddigwydd, neu fersiwn sy’n cynrychioli eu barn.

Does dim byd o’i le gyda chydlyniad ôl-weithredol. Rydw i wedi ei ddefnyddio yma. Fodd bynnag, ein nod y tu ôl i geisio casglu gwybodaeth mewn amser real yw casglu’r hyn oedd yn cael ei deimlo, ei benderfynu a’i ddeall, gan osgoi natur fformiwläig adolygiadau ôl-ddigwyddiad.

Yn eu cyfweliadau â mi, mae pob aelod o’r tîm wedi sôn eu bod wedi gwneud nodiadau trwy gydol yr wythnos. Ysgrifennais erthygl ychydig wythnosau yn ôl lle roeddwn i’n siarad am esgus bod yn newyddiadurwr mewn digwyddiad ar gynghorau trefn neu gynghorau cymunedol. Un o’r ymatebion roeddwn i’n eu cael oedd, byddwn yn briffio’r ‘wasg yn nes ymlaen’ h.y. byddwn yn ymgynghori ac yna’n cysylltu â chi’. Mae hyn yn cynrychioli’r ddeuoliaeth yn berffaith

Gweithredu ‘Y tu allan i’r byd’

‘Rwyf wedi bod yn gweld straeon am bobl yn diystyru canllawiau Coronafeirws’ meddai Debera Allen

‘Mae pobl eraill yn codi ofn’ meddai Sion, gan dynnu sylw at y ffaith bod canllawiau’r llywodraeth yn cynnwys ymddiriedaeth, er bod mwy o arwahanrwydd oddi wrth ei gilydd yn ystod y sefyllfa hon, yn meithrin drwgdybiaeth: ‘y tro cyntaf i mi fod y tu allan i ffin [ein tŷ a’n gardd ] am wythnos a hanner. Dydw i ddim yn gwybod beth fyddem yn ei wneud gyda’r plant pe byddem yn mynd yn sâl’

Mae Snowden yn tynnu sylw, mewn argyfwng, bod angen i chi ddod o hyd i gonsensws ar gyfer yr hyn a fyddai fel arall yn newid annerbyniol. Achos dan sylw: gwahardd cynulliadau. ‘Dechreuwch wneud hynny trwy ddod o hyd i’r arbenigwyr y gwnaethoch eu hanwybyddu ac ymddiheuro’ mae’n cynghori, gan roi enghraifft o feddygon sy’n gorfod defnyddio arbenigedd i benderfynu pwy sy’n byw a phwy sy’n marw fel enghraifft o wneud penderfyniadau anodd.

Mae mwy nag un aelod o fy nhîm yn disgrifio’r gymdeithas rydym yn byw ynddi fel un sy’n teimlo’n ‘dystopaidd’. Mae Snowden yn mynd ymlaen i ategu’r ffaith y gall pobl fel Sion ddal i ‘ymosod ar yr ardd’ fel ymarfer corff, oherwydd bod y cyfyngiadau pellter cymdeithasol yn cynnwys rhywfaint o hyblygrwydd.  ‘Ni allwch or-gyfyngu ar y system…ni fydd cyfyngiadau llawn fel y rhai yn Sbaen yn gweithio am dri mis’

Oherwydd y mesurau a gymerwyd i frwydro yn erbyn yr epidemig a’r effaith bosibl y gallent ei chael ar gymdeithas, mae’n amlygu ‘ar ôl i hyn ddod i ben bydd y wleidyddiaeth yn erchyll’,

Er nad ydw i eisiau manylu ar y prosesau gwleidyddol yn y wlad hon, yr Unol Daleithiau, neu’r rheol ordeiniad sydd newydd eu pasio yn Hwngari, bydd y ffordd rydyn ni’n rhyngweithio â’n gilydd nawr yn effeithio ar y ffordd rydyn ni’n meddwl am gymdeithas. Prynu mewn panig, croesi’r stryd pan welwch rywun yn pesychu – mae’r rhain yn ymatebion i sefyllfa gymhleth, sydd â goblygiadau.

Yn y cyd-destun hwn y dywed Sion ‘Po hiraf yr wyf fi y tu allan i’r byd, y mwyaf ofnus ydw i ohono’

Cyfleoedd Dysgu

 • Gall defnyddio’r Fframwaith Cynefin fel un ffordd o fesur, gall meddwl yn ddamcaniaethol am y gwaith a wnawn fod yn ffordd arall o asesu ein hunain, gan ddarganfod p’un a yw’r actifadiadau yr ydym yn eu hystyried yn safonol yn werth chweil, neu a oes angen ailfeddwl. Gall hefyd helpu i wneud synnwyr yn feddyliol o’ch ymddygiadau, trwy roi fframwaith i chi i’w mesur yn eu hôl.
 • Efallai na fydd hierarchaethau traddodiadol yn gweithio mewn argyfwng, felly mae’n bwysig defnyddio rhwydweithiau cymar i gymar i asesu cryfderau a galluoedd y naill a’r llall, a gweithio mewn ffyrdd democrataidd, sy’n canolbwyntio ar y tîm, er mwyn gwella’r broses o wneud penderfyniadau a gweithio i ddefnyddio galluoedd pawb, i gyflawni canlyniadau da.
 • Peidiwch â gorlwytho un aelod o’r tîm, gan roi cyfleoedd i’r naill a’r llall ddysgu o wahanol brofiadau, a sylweddoli’r angen i fethu fel dull o ddysgu.
 • Os oes arfer neu syniad newydd yn dod i’r amlwg, daliwch ef! Peidiwch ag aros tan ar ôl i hyn ddod i ben i roi cyfrif o’r hyn weithiodd a’r hyn na weithiodd. Mae’n debygol y bydd yn cynnwys elfennau o gydlyniant ôl-weithredol!
 • Dylech sylweddoli beth yw’r goblygiadau ar raddfa fwy y bydd y Coronafeirws yn eu cael ar gymdeithas. Mae llawer o bobl yn dechrau meddwl na fydd cymdeithas byth yr un fath eto. Ceisiwch, drwy eich gwaith a’ch ymddygiad i sicrhau bod y gwersi a ddysgwyd o Covid-19 yn gallu cyflawni dibenion cadarnhaol.

 

Log Dysgu Coronafeirws Wythnos 1: Arloesi trwy gymhlethdod

Oherwydd yr achosion o Covid19, mae Arfer Da bellach yn cael ei gyflawni’n llwyr o bell. O ystyried mai ein pwrpas yw rhannu dysgu er mwyn darganfod ffyrdd newydd o weithio, bydd y logiau hyn yn olrhain sut rydym ni, ein cydweithwyr, a chyrff ar draws y sector cyhoeddus wedi dewis arloesi yn y sefyllfa hon. Fel y dywedodd y swyddog cyfnewid gwybodaeth Sion Owen: ‘Nawr mae’n rhaid i ni arloesi allan o reidrwydd yn hytrach nag allan o ddewis’

Yr heriau sydd wedi’u codi:

 • Defnyddio ein cysylltiadau yn Swyddfa Archwilio Cymru, i’n galluogi i ymgysylltu’n uniongyrchol â chyrff cyhoeddus a chynghorau.
 • Ein digwyddiad ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn cael ei ganslo yn y pen draw
 • Gorfod dod o hyd i ffyrdd o symud ein gwaith wyneb yn wyneb – cyfarfodydd, gweminarau, digwyddiadau – i sffêr ar-lein.
 • Delio â’r dryswch a’r pryder sy’n codi o’r sefyllfa
 • Gorfod newid ein patrymau gwaith

Rwy’n rhagweld y bydd ein heriau’n dod yn llawer mwy penodol o wythnos i wythnos.

Defnyddio Ein Cysylltiadau

Ar ddechrau’r wythnos, gofynnodd Chris Bolton ‘A oes unrhyw un yn defnyddio arloesedd a dysgu ochr yn ochr â thimau ymateb Covid19?’ Byddwn yn mynd i fwy o fanylion am hyn mewn logiau dysgu yn y dyfodol. Fodd bynnag, gan eich bod ar y daith hon gyda ni, roedden ni’n teimlo bod angen rhannu dechreuad yr hyn yr ydym wedi’i ddatblygu.

Fel rydyn ni wedi’i grybwyll, y nod yw casglu gwybodaeth yn ddigidol am sut mae cyrff sector cyhoeddus yn gweithio’n wahanol

Gallwn brosesu’r wybodaeth honno, gan nodi arferion newydd a chyfleoedd tymor hir (‘pan fydd hyn drosodd’)

Gallwn rannu’r data hwnnw, trwy wasgu data (siartiau, ystadegau, graffiau) a chynnwys cyfryngau (podlediadau, blogiau)

Rydym yn parhau i Ailadrodd y broses

Er ein bod ni yn y canol, gallai archwilwyr gymryd rhan yn hyn yn hawdd, yn ogystal â thimau fel Dadansoddi Data. Ei fudd yw ei fod yn ein helpu i wneud synnwyr o ymatebion i sefyllfa gymhleth. Yng ngeiriau Chris Bolton mae’n ymwneud â ‘helpu dinasyddion Cymru yn ystod argyfwng’

pic

Canslo digwyddiad

Cafodd ein digwyddiad ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ei ganslo. Roedd gennym nifer sylweddol o gynrychiolwyr ar gyfer Gogledd Cymru a Chaerdydd. Roedd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen yn ôl y bwriad! Wrth i’r newyddion ledu, daeth yn anodd cyfiawnhau hyn. Cynllun B: byddem yn dad-wahodd cynrychiolwyr ac yn manteisio ar y cyfle i gasglu cynnwys wedi’i recordio gan y siaradwyr. Diwrnod cyn i ni fod i adael, argymhellodd y llywodraeth yn erbyn teithio diangen. Cynllun C oedd dibynnu ar ein siaradwyr i greu cynnwys i ni. Dywedodd trefnydd y digwyddiad, Sion Owen:

 ‘Roedd gen i syniad o sut roedd popeth yn mynd i weithio. Roedd yn teimlo fel fyd mod i’n colli rheolaeth. Mae gen i dri neu bedwar o bobl sydd wedi aros mewn cysylltiad â mi. Er hynny, mae eu blaenoriaethau yn mynd i fod yn wahanol yn ystod cyfnod o gyfyngiadau symud’

Mae hyn yn sôn am yr angen i greu sefydlogrwydd yn y tîm, tra’n sylweddoli, mewn sefyllfa gymhleth, bod dysgu ac addasu i amgylchiadau sy’n newid yn hanfodol bwysig.

Symud Ar-lein

Mae cwestiynau’n bodoli o hyd ynghylch ein gallu i gynnal digwyddiadau sy’n pwysleisio ymarferion grŵp. Yn fwyaf diweddar, roedd Bethan Smith i fod i gynnal trafodaeth gyda Heddlu De Cymru oedd yn cynnwys anghytuno defodol – yr ymarfer lle mae syniadau ac ymagweddau unigolion, yn destun beirniadaeth yn fwriadol. Mynegodd bryder bod methu â chynnal digwyddiadau yn bersonol yn ei gwneud yn anodd rhwydweithio.  Er gwaethaf hyn, tynnodd Sam Williams sylw at y ffaith bod llawer o’r sgwrsio y byddem yn gyffredinol yn ei gael mewn coridorau wedi symud i ddiwedd cyfarfodydd – bod anffurfioldeb yn dal i fodoli, ond ‘mewn ffordd wahanol’.

Un peth cadarnhaol a ddaeth yn gynnar oedd defnyddio Zoom a Skype fel llwyfannau ar gyfer cynnal cyfarfodydd ar-lein, gweminarau a chynadleddau.  Mae nodweddion fel recordio a rhannu sgrin yn ddefnyddiol wrth gyfathrebu, heb aberthu unrhyw gyfleoedd dysgu. Er enghraifft, cymerodd Deb Allen nodiadau mewn uwch-gyfarfod a ddigwyddodd trwy skype. Un pwynt negyddol oedd achosion technegol. Fodd bynnag, rhoddodd gyfle i bawb gael eu clywed heb y torri ar draws sy’n digwydd fel arfer mewn cyfarfodydd, a siaradodd y mynychwyr yn gryno o ganlyniad.

download

Fe wnaethon ni lwyddo i gynnal gweminar ar gymhlethdod trwy Zoom. Y ffefryn o’r llwyfannau cynadledda ar-lein, un budd yw nad yw’r cyfarfod yn cau i lawr os bydd sawl sy’n cynnal y cyfarfod yn gadael. ‘Fe wnaeth fy ngliniadur droi ei hun i ffwrdd hanner ffordd drwodd’ meddai Sam, gan fanylu ar un mewn cyfres o faterion technegol yr oedd wedi’u hwynebu yr wythnos hon. Fel mae’n digwydd, roedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar symud i ffwrdd oddi wrth systemau targedau a syniadau mympwyol o’r ffordd rydyn ni’n gweithio, gan sylweddoli:

 ‘ni all Arfer Gorau fod yn wir. Mae’r hyn sy’n gweithio yn newid drwy’r amser. Bydd yr hyn sy’n gweithio yn stopio gweithio mewn amgylchedd cymhleth’.

Roedd profi ffordd newydd o ymgysylltu o ganlyniad i’r cymhlethdod a grëwyd o ganlyniad i Covid19, yn ffordd wych o arddangos arfer arloesol, creadigol, yn ystod sesiwn ddysgu am yr union bwnc hwnnw.

Dryswch a Phryder

Yn ystod fy sgyrsiau ag aelodau’r tîm, daeth ffocws ar iechyd meddwl i’r amlwg.

Tynnodd rhai sylw at y ffaith y gall diwrnod hir o alwadau fod yn feichus, yn enwedig heb y teithio’n ôl a blaen a’r rhyngweithio sy’n dod o weithio o bell. Clywais sylwadau oedd yn mynegi pryder ynghylch cysylltu ag eraill, ansicrwydd ynghylch p’un a ydynt yn gwneud y ‘gwaith iawn’. Er bod rhai aelodau o’r tîm wedi arfer gweithio gartref, nodwyd y gallai tynnu opsiynau eraill i ffwrdd deimlo’n ‘gyfyngol’

Coronaanxiety1

Yna mae’r pryder sy’n cael ei achosi gan yr effaith ar gymdeithas. Mae Boris Johnson bellach wedi cyhoeddi cyfyngiadau symud ledled y wlad. ‘Dydw i ddim eisiau byw yn y math hwnnw o fyd, ond rwy’n barod i wneud hynny’ meddai Sion Owen, cyn tynnu sylw at y ffaith ein bod ni’n freintiedig i weithio i Swyddfa Archwilio Cymru, a’i fod wrth reswm yn poeni am aelodau ei deulu sy’n hunangyflogedig neu wedi colli gwaith. ‘Dydyn ni ddim yn hoffi ansicrwydd’ mae’n mynd ymlaen, gan dynnu sylw at y ffaith nad ydym yn gwybod pa mor hir y byddwn ni’n dioddef o dan effeithiau’r coronafeirws, Mae’n cyfaddef: ‘ymlaciwch, ‘does neb arall yn gwybod beth sy’n mynd ymlaen. Meddyliwch beth y gallwch chi ei wneud nawr’

dyma ddolen i erthygl sy’n rhoi rhywfaint o gyngor defnyddiol ar ofalu am eich iechyd meddwl yn ystod y coronafeirws.

Newid patrymau gwaith

Un agwedd a ddaeth yn amlwg wrth gyfweld aelodau’r tîm oedd yr angen i reoli disgwyliadau.

‘Rwy’n gorfod jyglo gwaith a bywyd personol’ meddai Bethan Smith am gydbwyso gweithio gartref a’i dyletswyddau fel mam i blentyn dwy flwydd oed. ‘Mae’n wahanol i unrhyw beth y mae unrhyw un ohonom ni erioed wedi’i brofi, felly rwy’n dysgu peidio â rhoi gormod o bwysau arnaf fi fy hun’ mae hi’n parhau. Mae her ddiddorol yma gan fod hwn ar yr un pryd yn un o’n hamseroedd mwyaf a lleiaf prysur. Fel y gwelwch, rydym yng nghanol prosiect i gasglu a lledaenu gwybodaeth rydyn ni wedi’u dysgu o’r newidiadau i gymdeithas sy’n deillio o Covid19. Fodd bynnag, rydyn ni’n cydnabod y gallai gweithio fel hyn arwain wrth reswm at gynhyrchiant unigol is.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid cydnabod ein bod mewn sefyllfa anodd a bod angen ein hymdrechion ar y cyd fel tîm i gadw ein rôl fel rhannwyr gwybodaeth, gan ymateb i sefyllfa gymhleth.

Cyfleoedd Dysgu

 • Creu cyd-ymddiriedaeth: Cofiwch, nid ydym yn ceisio beirniadu ond gofyn i bobl ‘beth allwch chi ei ddysgu i ni?’, gan ddysgu o’u harferion arloesol. Efallai y bydd hyn yn cymryd amser, ond gallwn ddechrau trwy estyn allan at ein cydweithwyr a’n partneriaid, yr ydym eisoes yn eu hadnabod ac yn ymddiried ynddynt, a chreu cysylltiadau o’r fan honno.
 • Derbyn y ffaith nad fyddwn bob amser yn rheoli: Yn y cyd-destun presennol er enghraifft, mae ffordd pawb o weithio yn dibynnu ar sut mae’r sefyllfa’n datblygu ac felly gellir taflu gweithgareddau fel trefnu digwyddiad i anhrefn. Dylai’r ffocws fod ar ddysgu, o’r ffordd mae eraill yn addasu a’r ffordd rydyn ni’n addasu fel unigolion. Ni fydd popeth rydyn ni’n rhoi cynnig arno yn llwyddiant!
 • Peidiwch â cheisio edrych am y ffordd orau posibl o wneud pethau: ceisiwch sylweddoli y gall amgylchiadau eu hatal rhag gweithio neu o leiaf eu hatal rhag bod yn ymarferol. Yn lle hynny ceisiwch ymateb i newidiadau yn eich amgylchedd. Dadansoddwch gyd-destun cymdeithasol ehangach a chanlyniadau eich gweithredoedd a gofynnwch i chi eich hun, ‘ai hwn yw’r peth mwyaf defnyddiol neu gynhyrchiol y gallwn i fod yn ei wneud?’
 • Gofalwch amdanoch chi eich hun: Peidiwch â chael eich llusgo i lawr trwy deimlo fel nad ydych chi’n gwneud digon o waith, ond peidiwch â cheisio gorweithio eich hun chwaith. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cymryd seibiannau, cymerwch amser i fwynhau hobïau neu ymarfer corff. Yn bwysig, byddwch yn dawel eich meddwl na fydd y sefyllfa rydyn ni ynddi ar hyn o bryd yn para am byth! I mi, mae edrych ar unrhyw broblemau trwy lens amserol yn fecanwaith ymdopi defnyddiol
 • Creu nodau cyffredin: Yr hyn rwy’n ei olygu yw dod o hyd i bethau y gall eich tîm a’ch grŵp anelu atyn nhw, sy’n dal i ganiatáu i aelodau unigol weithio ar eu cyflymder eu hunain, ac yn eu ffordd eu hunain. Ein rhan ni yw rhannu arfer da ond mae gan bob un ohonom syniadau unigryw ar sut i gyflawni hynny. Yn y weminar cymhlethdod y gwnaethom ni ei chynnal, cyfeiriwyd at hyn fel ‘Rhyng-fewnol’ – rhyddid unigol a ffactorau allanol sy’n dylanwadu arnoch chi yn dod ynghyd.

Tan y tro nesaf, cofiwch aros y tu mewn, gofalu am eich iechyd meddwl a chorfforol a golchi eich dwylo!

Cymdeithas Pentref Loftus

Pentref Loftus

 

Mae Alison a Bron o Grŵp Pobl wedi ysgrifennu blog i ni cyn ein digwyddiad Creu Cymunedau Cryf ar Gymdeithas Pentref Loftus – cymuned a gafodd ei chreu’n fwriadol y maen nhw wedi bod yn rhan ohoni o’r dechrau. Dewch i ymuno â ni yn y digwyddiad er mwyn dysgu mwy am y llwyddiannau a’r heriau y mae’r gymuned hon, a Pobl, wedi’u profi yn ystod eu taith gyda’i gilydd.

Dechreuodd taith Cymdeithas Pentref Loftus yn 2014 pan aeth Charter Housing (Grŵp Pobl bellach) ati i geisio dod o hyd i 19 o aelwydydd a oedd yn awyddus i symud i Bentref Gardd Loftus o dan gynllun rhanberchnogaeth, a dod yn gydweithredwyr ar yr un pryd.

Roedd hi’n ffordd anarferol, o’r brig i lawr, o sefydlu cymuned fwriadol.

Yn gyffredinol, mae prosiectau cyd-drigo yn dechrau gyda grŵp o bobl sydd am rannu lle ac amser gyda’i gilydd am resymau amrywiol ond, yn yr achos hwn, roedd gennym y cartrefi, ond nid y bobl!

Roeddem wedi gwneud ymchwil i’r farchnad ac wedi nodi grŵp o bobl oedd â diddordeb yn y syniad yn ôl yn 2012/13.  Felly, aethom ati i gysylltu â’r bobl hynny ac, yn ddiddorol ddigon, dilynodd un o’r bobl hynny y daith hyd at y diwedd a, 6 blynedd yn ddiweddarach, mae’n aelod o bwyllgor rheoli’r Gydweithrediaeth.

Roedd llawer o bobl yn hoffi’r syniad o fyw ym Mhentref Gardd Loftus.  Mae’n ddatblygiad tai newydd hynod o brydferth, felly roedd yn atyniadol iawn.

Hefyd, roedd y rhan fwyaf o bobl yn hoffi’r syniad o fyw mewn stryd lle maent yn adnabod eu cymdogion i gyd cyn iddynt symud i mewn, yn ogystal â stryd ddiogel ag ymdeimlad o gymuned lle gallent fwynhau byw mewn amgylchedd deniadol i’r llygad…. felly, yn fuan iawn, mabwysiadodd Cymdeithas Pentref Loftus y gwerthoedd ‘Byw’n Fwy Gwyrdd, Glân a Darbodus’.  Fodd bynnag, roedd yr holl faterion cyfreithiol/ariannol cysylltiedig yn faen tramgwydd i rai.

Roedd dod o hyd i fodel ariannol a chyfreithiol yn gur pen i Pobl fel sefydliad ac i’n darpar gydweithredwyr hefyd. Gwnaethom ystyried modelau cyfreithiol ac ariannol gwahanol cyn llunio ein model ein hun a oedd yn teimlo’n iawn i ni a’r cydweithredwyr.  Ar ôl gwneud hynny, treuliodd y cydweithredwyr fisoedd yn drafftio cytundeb rheoli, yn ogystal â misoedd o sesiynau hyfforddi ar sut i gydweithio’n effeithiol.   Yn ôl y cytundeb rheoli, mae’r Gydweithrediaeth yn gyfrifol am gasglu rhenti, ailwerthu a phrynu canran uwch yn ogystal â delio â chamau cynnar unrhyw gwynion gan gymdogion (dim un hyd yn hyn).

Gwnaethom golli pobl, denu pobl ac, yn y diwedd, roedd gennym 19 o aelwydydd o faint, oedrannau a chefndiroedd gwahanol.  I rai, dyma oedd eu cartref cyntaf. Os oeddech yn aelod o’r Gydweithrediaeth, gallech brynu â chyfran o 30% yn unig, a oedd yn golygu ei fod yn opsiwn mwy fforddiadwy na’r rhan fwyaf o gynlluniau rhanberchnogaeth.  Roedd eraill yn dechrau arni o’r newydd ar ôl i’w hamgylchiadau newid, ac roedd eraill yn chwilio am gartref ar gyfer ymddeol.

Er mwyn cadw morâl wrth aros i’r adeiladwyr ‘frysio a gorffen y gwaith’, roedd ein cydweithredwyr wedi mwynhau tasgau difyr fel dewis eu cegin a’u hystafell ymolchi, teils a lloriau, trafod beth roeddent am ei wneud â’r ardd a’r adeilad (garej) cymunedol, a dod i adnabod ei gilydd yn gyffredinol.

Gwnaethom ddefnyddio system gwneud cais er mwyn sicrhau ein bod yn dod o hyd i bobl a oedd am fod yn rhan o gymuned a helpu ei gilydd, yn hytrach na dim ond byw mewn tŷ braf. Roedd yn rhaid i ddarpar gydweithredwyr lenwi adran a oedd yn gofyn iddynt nodi faint o amser y gallent ei gynnig bob wythnos neu bob mis.

Ddwy flynedd yn ôl, dechreuodd pobl symud i mewn i’r stryd yn raddol, gyda llawer o gyffro.  Roedd llawer iawn o gyfeillgarwch gyda phobl yn rhoi ‘help llaw’ i’w gilydd gyda’r broses drafferthus o symud i mewn.

Bellach mae gan y Gydweithrediaeth ardd gymunedol brydferth, dau le cymunedol, swyddfa a garej i storio a chadw offer yr ardd.  Maen nhw wedi cynnal llawer o ddigwyddiadau cymdeithasol (sy’n aml yn cynnwys y gymuned ehangach), gan gynnwys Carolau o gwmpas y Goeden Nadolig, Calan Gaeaf, dathliadau’r Pasg, digwyddiad Stryd Chwarae pan gafodd y ffordd ei chau er mwyn i’r plant gael chwarae.  Mae costau fel gwasanaethu bwyleri a thaliadau ynni yn is am eu bod yn bargeinio ar y cyd, ac mae ganddyn nhw ôl troed carbon is na strydoedd eraill am eu bod yn rhannu offer peiriannol.

Maen nhw newydd gynnal eu trydydd cyfarfod cyffredinol blynyddol.  Dydi popeth ddim wedi bod yn fêl i gyd a bydd hynny’n parhau.  Maen nhw’n cwyno am ei gilydd weithiau, yn cwyno am Pobl ac, yn gyffredinol, yn ceisio osgoi gwneud y pethau diflas.

Ond maen nhw’n gymuned ac maen nhw’n sicr yn gwerthfawrogi pŵer hynny, ac ni fydden nhw am newid hynny.

Casnewydd Mwy Diogel – cynllun canolbwyntio ar ardal leol

Cyn i’n digwyddiad ‘Gweithio mewn Partneriaeth: Dal y drych i fyny’ gael ei gynnal, mae Tracy McKim @Lady_McK o Gyngor Dinas Casnewydd yn dweud wrthym am y bartneriaeth rhwng y Cyngor a’r Heddlu yn dilyn argyfwng yn ardal Pillgwenlli, Casnewydd. Dewch i’n digwyddiadau yng Nghaerdydd a Llanrwst i weld gweithdy Tracy, lle y bydd yn trafod yn fanylach y gwaith a wnaed mewn partneriaeth er mwyn gwella’r ardal hon o Gasnewydd, ar y cyd â Heddlu Gwent.

OneNewport logoYn dilyn achosion difrifol o aflonyddu cyhoeddus yn ardal Pillgwenlli yn ystod hydref 2016, arweiniodd y Cyngor a Heddlu Gwent ymateb mewn partneriaeth o’r enw Cynllun Canolbwyntio ar Ardal Pillgwenlli.  Gwnaeth tîm Polisi a Phartneriaeth y Cyngor ddwyn rhanddeiliaid allweddol a oedd yn gweithio ym Mhillgwenlli ynghyd, gan gynnwys Heddlu Gwent, Gwasanaeth Ieuenctid y Cyngor, Gwasanaethau’r Ddinas, Iechyd yr Amgylchedd a gwasanaethau Safonau Masnach ynghyd â phartneriaid gan gynnwys Cartrefi Dinas Casnewydd a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a nifer o ddarparwyr gwasanaeth eraill a rhoi amrywiaeth eang o ymyriadau ar waith gyda’r nod o wneud y canlynol:

 • Gwella llesiant cymuned Pillgwenlli
 • Mynd i’r afael â’r materion trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n peri pryder i’r gymuned
 • Meithrin ymddiriedaeth a hyder y gymuned yn y partneriaid allweddol
 • Hyrwyddo cyfranogiad cymunedol, ymdeimlad o falchder a helpu i rymuso pobl

Map-Pill

Camau gweithredu effeithiol

Mae’r partneriaid sy’n gweithio ym Mhillgwenlli yn canolbwyntio ar y materion allweddol a nodir gan y bobl leol. Mae’r camau a gymerir hyd yma yn cynnwys y canlynol:

 • Rhoddodd y Cyngor Orchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus ar waith er mwyn rhoi pwerau newydd i’r heddlu i fynd i’r afael â’r dulliau mwyaf cyffredin o ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn bennaf, yfed yn y stryd, defnyddio sylweddau seicoweithredol a gangiau gwrthgymdeithasol.
 • Cynhaliwyd saith ‘Diwrnod Gweithredu ym Mhillgwenlli’ gyda swyddogion y Cyngor gan weithio ochr yn ochr â’r Heddlu a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru er mwyn gorfodi’r Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus, sicrhau bod llety rhent preifat yn ddiogel a bod masnachwyr, safleoedd trwyddedig a chwmnïau tacsis yn ymddwyn yn gyfrifol. Roedd y Diwrnod Gweithredu, a gynhaliwyd ym mis Mehefin, hefyd wedi cynnwys yr Heddlu Bach (o Ysgol Gynradd Pillgwenlli) yn y gwaith o godi ymwybyddiaeth o gyflymder a hyrwyddo ailgylchu.
 • Mae Ymgyrchoedd Jewel a Gravitas Heddlu Gwent, sy’n targedu cyflenwi cyffuriau, wedi arwain at arestio 61 o bobl yn cael eu harestio a daw nifer o bobl a gollfarnwyd o gyfeiriadau yn ardal Pillgwenlli. Mae beiciau a ddefnyddiwyd gan gludwyr cyffuriau wedi’u hatafaelu a’u dinistrio.
 • Mae drama sydd â neges gwrth-gangiau wedi cael ei pherfformio yn Ysgolion Uwchradd Casnewydd a chafodd groeso cadarnhaol gan ddisgyblion a staff.
 • Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid, Casnewydd Fyw a sefydliadau cymunedol e.e. ‘The Bigger Picture’ wedi darparu amrywiaeth o weithgareddau difyrru ar gyfer pobl ifanc.
 • Mae dim ond un o dri phrosiect Heddlu Bach, sydd ar waith yng Nghymru ar hyn o bryd, yn cael ei gynnal yn Ysgol Gynradd Pillgwenlli gyda’r nod o feithrin ymddiriedolaeth rhwng yr heddlu a’r gymuned a datblygu dysgu, sgiliau a phrofiad pobl eraill.
 • Mae’r Cyngor a phartneriaid eraill wedi cefnogi’r digwyddiadau glanhau cymunedol rheolaidd a drefnir gan Balchder ym Mhillgwenlli, gan ryddhau staff i wirfoddoli ochr yn ochr â phobl leol.
 • Mae llwybr dargyfeiriol ar waith ar gyfer gweithwyr rhyw er mwyn sicrhau y cynigir y cymorth amlasiantaethol sydd eu hangen arnynt, gan gydnabod y gall pobl fod wedi camfanteisio arnynt, ond gan ddefnyddio pwerau gorfodi hefyd yn erbyn troseddwyr cyson a’r rhai sy’n hel puteiniaid o gerbyd.
 • Mae dull gweithredu cydgysylltiedig o orfodi materion amgylcheddol wedi’i ddatblygu gan y Cyngor e.e. hysbysiadau cau ar gyfer eiddo sy’n peri problemau ym Mhillgwenlli a gorfodi caniatâd cynllunio ar gyfer anheddau anawdurdodedig yn yr ardal.
 • Mae adran Iechyd yr Amgylchedd a’r Gwasanaeth Tân wedi cynnal sawl arolygiad ar y cyd o eiddo dai amlfeddiannaeth ac wedi nodi rhai nad ydynt wedi’u trwyddedu yn ogystal â diffygion diogelwch.
 • Mae Cartrefi Dinas Casnewydd yn bwrw ymlaen â’r gwaith, sy’n werth £10 miliwn, o adfywio eu heiddo ym Mhillgwenlli a fydd yn helpu i ddileu trosedd. Bydd yn agor Canolfan Gymunedol cyn bo hir yn ardal Francis Close er mwyn darparu ar gyfer grwpiau a gwasanaethau lleol, a bydd sefydliad ieuenctid ‘Bigger Picture’ wedi’i leoli yno.


Gwella canfyddiad y cyhoedd

Ar ddechrau prosiect Pillgwenlli ym mis Ionawr 2017, cynhaliwyd arolwg diogelwch cymunedol fel y gallai trigolion nodi’r materion a oedd yn peri’r pryder mwyaf iddynt, a sefydlu llinell sylfaen y gellid mesur cynnydd yn ei herbyn.  Cynhaliwyd arolwg dilynol ym mis Hydref 2017 ac mae’r canlyniadau’n dangos cynnydd calonogol yn erbyn mesurau canfyddiadau allweddol y cyhoedd.

 • Mae nifer y bobl sy’n dweud eu bod yn teimlo’n anniogel iawn yn cerdded adref ar ôl iddi dywyllu wedi gostwng o 64% i 41% (gwelliant o -36%)
 • Mae nifer y bobl sy’n dweud bod trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn fwy o broblem eleni nag oedd y llynedd wedi gostwng o 43% i 26% (gwelliant o -40%)
 • Mae nifer y bobl sy’n dweud eu bod yn fodlon/bodlon iawn ar y gwasanaeth a ddarperir gan yr heddlu a’u partneriaid wedi cynyddu o 22% i 36% (gwelliant o +63%)
 • Mae nifer o bobl sy’n dweud bod y gwasanaeth a ddarperir gan yr heddlu wedi gwella o gymharu â’r llynedd wedi cynyddu o 15% i 38% (+153%)

Y camau nesaf

Rydym yn ystyriol o’r angen i sicrhau y caiff y cynnydd cynnar ei gynnal yn yr hirdymor.  Mae pob un o’r partneriaid allweddol wedi nodi eu bod yn bwriadu parhau i ganolbwyntio ar Billgwenlli, o ran adnoddau plismona yn y gymdogaeth, gan gynnal Digwyddiadau Gweithredu rheolaidd ym Mhillgwenlli, gweithgareddau gorfodi a gwella’r gwaith o ymgysylltu â’r gymuned leol.  Caiff rhaglen waith Canolbwyntio ar Ardal Pillgwenlli ei datblygu yn awr drwy ymyriadau Cynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a Casnewydd Mwy Diogel. Mae gwaith Canolbwyntio ar Ardal Pillgwenlli yn llunio model ar gyfer y ffordd y bydd angen i ni weithio yn y dyfodol, a hynny yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – gan ganolbwyntio ar nodau llesiant integredig drwy gydweithio a thrwy gynnwys cymunedau a bod yn ystyriol o ddulliau ataliol o weithredu ac effeithiau hirdymor.

Pa mor uchelgeisiol y gall eich sefydliad fod o ran defnyddio technoleg i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell?

Mae Paul Taylor @PaulBromford, o Bromford Housing, wedi ysgrifennu blog ar ein cyfer cyn ein seminar ‘Ysbrydoli gwasanaethau cyhoeddus i gyflwyno annibyniaeth a llesiant drwy uchelgais ddigidol’ ar 5 a 14 o Fehefin. Darllenwch ymlaen i gael rhagor o wybodaeth am newid digidol, y rhwystrau diwylliannol ac am dorri’n rhydd o hen arferion…

Rydym yn byw mewn oes arbennig iawn.

Gallwch brynu llechen Android am lai na £50 yn eich archfarchnad leol. Er na chaiff ei hystyried fel un o’r goreuon ar y farchnad yn y maes technoleg – bydd yn rhoi mynediad i chi at ryngrwyd sy’n gwasanaethu hanner poblogaeth y ddaear.

Mae dros dair biliwn o bobl ar-lein, sy’n rhannu newyddion, sefydlu cymunedau newydd, cofnodi hanes ein planed, ac yn llunio ei dyfodol.  Er hynny, mae sefydliadau sector cyhoeddus yn gymharol araf o hyd yn addasu i gyfleoedd technoleg ddigidol.

Felly os gall dyfais sy’n costio £50 newid bywydau pobl, pam fod sefydliadau yn treulio cymaint o amser ac yn gwario ar adnoddau ‘trawsnewidiadau digidol’ nad ydynt yn cyflawni eu hamcanion yn aml?

Y broblem yw bod newid digidol yn gofyn am ffordd o feddwl hollol wahanol nad yw’n seiliedig ar sgiliau yn unig. Bellach mae ein cwsmeriaid yn derbyn gormod o wybodaeth bob dydd, ac oherwydd hynny mae eu rhychwant sylw wedi gwaethygu’n gyflym.

Mae ail-ddylunio ein gwasanaethau o gwmpas ein cwsmeriaid yn gofyn am feddylfryd mwy diwylliannol na thechnolegol. Mae’n golygu bod angen i ni fabwysiadu ymddygiadau sefydliadol gwahanol.

Gallaf weld rhai o’r rhwystrau diwylliannol sydd angen i ni eu goresgyn os byddwn am gynnal disgwyliadau ein dinasyddion a’n cymunedau:

 • Mae sefydliadau yn parhau i orfeddwl technoleg ddigidol ac maent yn ofalus iawn – gan aros i bethau dawelu cyn penderfynu ar beth i’w wneud. Gellir dadlau bod yr opsiwn ‘aros i weld’ hwn yn fwy tebyg i ‘aros i farw’.
 • Weithiau, rydym yn defnyddio ffyrdd o weithio sydd eisoes yn bodoli ac yn eu digideiddio – gan drosglwyddo problemau heddiw i lwyfan arall mewn gwirionedd.
 • Mae rhai yn gwrthod newid gan eu bod yn meddwl y byddai trafod cudd-wybodaeth artiffisial yn pechu staff neu eu defnyddwyr – fel pe baent yn byw mewn rhyw fyd lle nad yw Siri, Alexa, Cortana a Google yn bodoli.
 • Ac mae rhai sy’n ystyried technoleg ddigidol fel cyfle i dorri costau yn unig. Maent yn canolbwyntio ar y tymor byr yn hytrach na’i ystyried fel buddsoddiad yn eich dyfodol.

Mae’n ymddangos yn syml – ond gellir negodi llawer o’r rhwystrau hyn os byddwn yn dechrau gyda’r defnyddiwr ac yn ffurfio ein cynnig digidol o gwmpas y berthynas sydd ei hangen arnynt.

Yn Bromford rydym wedi lansio dull a elwir yn Hyfforddi’r Gymdogaeth. Dyma ganlyniad yr holl brofi, treialu a’r gwaith archwilio rydym wedi bod yn eu cynnal dros y saith mlynedd diwethaf. Gan ddysgu o’r holl dreialon hyn, ein prif gasgliad yw: dim ond wrth ddod i’w hadnabod yn iawn y gallwn gael yr effaith fwyaf ar ein cymunedau ac yn cael ein rhyddhau o’n harferion blaenorol.

Mae’r arferion hyn yn cynnwys dull seilo o weithio, polisïau cyfyngol, dibyniaeth ar ganolfannau cyswllt a meddalwedd ‘rheoli’ perthynas cwsmeriaid.

Mae gennym gyfle i gefnogi’r berthynas gywir gyda’r dechnoleg gywir – lle mae technoleg ddigidol yn galluogi pwrpas gwell. I ni, mae hyn yn golygu nad ydym yn canolbwyntio ar Bromford fel terfyn y daith ond yn hytrach ei ystyried fel llwyfan ar gyfer cysylltu pobl er mwyn iddynt gyflawni eu dymuniadau.

Caiff rhywfaint o hyn ei gyflawni gan offer digidol, ond ni fydd hynny’n ddigonol. Mae ein dull yn seiliedig ar ein canfyddiadau a’r ffordd orau o’i gyflawni yw sicrhau mai ein cydweithwyr a’n cwsmeriaid sy’n gyfrifol am dechnoleg a’u bod yn rhoi cynnig ar bethau mewn ffordd sydd â chost a pherygl isel.

Ni all y mwyafrif ohonom roi ein barn ar rywbeth drwy ddarllen amdano yn unig. Mae angen i ni ei weld, ei deimlo a’i brofi. Dyna pam rydym yn canolbwyntio ar yr hyn a elwir yn ‘brofion’. Mae profion fel arfer yn cynnwys amser cyfyngedig, braidd dim adnoddau a risg isel o ganlyniad i hynny. Gallai enghraifft o hyn olygu creu rhywbeth o’r newydd, megis tudalen we, a gofyn am farn cwsmeriaid, neu roi mynediad iddynt at Alexa Amazon a dadansoddi’r hyn y maent yn ei gyflawni ohono. Mae’r holl egwyddor yn canolbwyntio ar gyflwyno pethau i bobl cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi treulio cymaint o amser a gwario cymaint o arian ar fethiannau drud.

Pa mor uchelgeisiol y gall eich sefydliad fod o ran defnyddio technoleg i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell?

Mae’r ateb gyda’ch cwsmeriaid a’ch defnyddwyr – a bydd yn llai cymhleth o lawer na’r hyn rydych yn ei ddisgwyl fwy na thebyg.

Caffael: Mae’r sylw ar Gymru

Mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, wedi sôn yn gyhoeddus am y rôl hollbwysig y mae caffael cynaliadwy yn ei chwarae o ran ategu nodau llesiant ar sawl achlysur. Dyma flog a ysgrifennodd Sophie cyn gweminar Caffael Cynaliadwy y Gyfnewidfa Arfer Da sydd ar ddod…

Amcangyfrifir, dros y degawd nesaf, y bydd gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn gwario mwy na £60 biliwn yn caffael amrywiaeth o nwyddau, gwasanaethau a gwaith. Os bydd yr arian hwn yn cael ei wario i brynu pethau a gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol pobl a chymunedau Cymru, dychmygwch beth fyddai hynny’n ei olygu? Mae gan Cymru gyfle gwych nawr i ystyried sut a ble y bydd yn gwario’r arian hwnnw er budd cenedlaethau’r dyfodol.

Hyd yma, roedd y broses gaffael yn rhywbeth a gafodd ei wneud mewn ffordd benodol, ac fe’i hystyrir yn aml yn rhwystr yn hytrach na galluogwr, proses drafodol yn hytrach na phroses drawsnewidiol. Mae tensiwn o hyd rhwng ceisio sicrhau’r costau isaf yn hytrach na chyflawni’r buddiannau ehangach, gyda chanfyddiad y gall caffael cynaliadwy gostio mwy dros y byrdymor o leiaf, hyd yn oed os yw’n cynnig arbedion hirdymor.

Fel un o ddarnau o ddeddfwriaeth fwyaf arloesol a blaenllaw’r byd, mae gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol y pŵer i newid y ffordd rydym yn gwneud pethau yng Nghymru heddiw ar gyfer y dyfodol. Mae hyn nid yn unig yn rhywbeth da i’w wneud, ond mae’n rhwymedigaeth statudol o ran sicrhau ein bod yn gweithredu er budd pennaf cenedlaethau’r dyfodol drwy wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Yn hollbwysig, ystyrir bod y pedair agwedd ar lesiant yr un mor bwysig â’i gilydd, ac mae saith nod llesiant sy’n helpu cyrff cyhoeddus i wneud y cyfraniad mwyaf posibl at y Ddeddf. Mae gan caffael rôl hanfodol i’w chwarae yn hyn o beth.

Felly, mae’r sylw wir ar Gymru.

Yn fy marn i, mae angen dull cyfannol a chydgysylltiedig symlach o lawer o weithredu o ran yr hyn y gall caffael ei gyflawni, drwy lunio fframwaith sy’n cynnig eglurder, nid dryswch pellach, ac mae’r Ddeddf yn cynnig hyn.

Mae angen arweinyddiaeth gryfach ymhob maes o’n sector cyhoeddus, ac ymrwymiad i gynyddu’r ymdrechion hyn. Ystyrir caffael yn aml fel un maes, yn ei seilo ei hun, ond os ydym am wneud hyn yn iawn, mae angen i’n dulliau caffael ystyried y system gyfan, nid un maes yn unig. Mae cyfle bellach i sicrhau bod caffael yn addas ar gyfer y dyfodol.

Mae gan gyrff cyhoeddus bellach ddyletswydd i ystyried effaith hirdymor; fwy na 10 mlynedd yn ôl, dangosodd Tasglu Caffael Cynaliadwy y DU y bydd caffael cynaliadwy, pan gaiff ei ystyried yn flaenoriaeth sefydliadol sy’n herio’r angen i wario, yn cael gwared ar wastraff, yn chwilio am atebion arloesol ac yn cael ei gyflawni gan weithwyr proffesiynol hyfforddedig, yn lleihau gwariant cyhoeddus dros y byrdymor a’r hirdymor, yn hytrach nag ychwanegu ato.

Gwyddom fod arbed costau mewn cyfnod estynedig o gyni cyllidol yn dal i fod yn bwysig. Mae cyni cyllidol yn ei gwneud hi’n bwysicach fyth i chwilio am atebion gwahanol, a lleihau’r galw er mwyn cyflawni buddiannau mwy hirdymor nid arbedion cost byrdymor yn unig.

Atebion megis:

 • caffael bwyd lleol o ansawdd da a all gael effaith gadarnhaol ar iechyd, a chefnogi busnesau lleol yn ogystal â lleihau’r ôl troed carbon;
 • ei gwneud yn ofynnol i ailddefnyddio ac ailgylchu dodrefn neu ddeunydd adeiladu; neu
 • ystyried cost hirdymor ac arbedion carbon drwy gaffael fflyd electronig neu newid y goleuadau a defnyddio bylbiau LED.

Yn Preston, mae cyrff cyhoeddus wedi cynyddu eu gwariant â sefydliadau lleol 13.2% neu £74.8 miliwn (rhwng 2012/13 a 2016/17), sy’n dangos y gallwch gefnogi datblygiad economaidd lleol, hyd yn oed mewn cyfnodau o gyni cyllidol. Mae gennym y seilwaith yng Nghymru drwy ein Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i wneud yr un peth.

Mae gennym hefyd ddyletswydd i ystyried y swm annheg o ddyled a banc gwag o adnoddau’r byd rydym yn eu trosglwyddo i genedlaethau’r dyfodol – mae 7 biliwn o bobl yn byw ar y Ddaear ac rydym yn darwagio ei hadnoddau ar gyfraddau nad ydynt yn gynaliadwy. Wrth wraidd y Ddeddf mae’r syniad o sicrhau cydraddoldeb rhwng y cenedlaethau – hynny yw, ni ddylai cenedlaethau’r dyfodol dalu am y penderfyniadau rydym yn eu gwneud heddiw.

Mae’n amlwg bod rhai enghreifftiau o arfer da yng Nghymru – rhaglen ysgolion yr 21ain Ganrif sy’n adeiladu’r mathau o ysgolion sydd eu hangen ar Gymru ar gyfer y dyfodol, gydag adeiladau ac amgylcheddau cadarn, carbon isel, gan gefnogi’r gwaith o ddatblygu sgiliau ar gyfer y dyfodol. Pan oedd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn caffael dodrefn ar gyfer ei swyddfeydd newydd, gwnaeth arbed 41 o dunelli o wastraff rhag cyrraedd safleoedd tirlenwi. Roedd y prosiect wedi arbed cyfanswm o tua 134 o dunelli o CO2, digon i lenwi 804 o fysiau deulawr.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi hyfforddi ei denantiaid fel rhan o’r broses o ddysgu am yr hyn sy’n gwneud cartref o ansawdd da drwy ei Safon Ansawdd Tai, sy’n dangos ei bod hi’n bosibl cynnwys cyflenwyr a defnyddwyr terfynol yn y broses gaffael. Gwnaeth Cynllun Ynni Cymunedol Abertawe gynyddu nifer y bobl leol a oedd yn cael eu cyflogi drwy ddatblygu model newydd ar gyfer caffael buddiannau cymunedol drwy ynni adnewyddadwy ar gyfer adeiladau’r cyngor, ac roedd yn annog y weledigaeth carbon isel o ffyniant rydym yn ymdrechu i’w sicrhau. Drwy wrando ar leisiau a barn ei disgyblion cydwybodol, gwnaeth Ysgol Uwchradd Cathays brynu dillad ysgol Masnach Deg – opsiwn mwy moesegol sy’n cefnogi llesiant ein cymunedau byd-eang.

Felly, beth am ymuno â gweminar Caffael Cynaliadwy Tîm Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru ddydd Mercher 18 Ebrill, rhwng 12pm a 1.30pm. Bydd hwn yn gyfle i glywed gan banel arbenigol a chymryd rhan drwy ofyn cwestiynau i’r panel. Helpu i annog newid yn y ffordd o feddwl fel y gall gwasanaethau cyhoeddus ddechrau gweithio mewn ffordd wahanol er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud y defnydd gorau o’r £60 biliwn a gaiff ei wario yng Nghymru a helpu i sicrhau’r Gymru a garem.

Gallwch gofrestru yma