A yw ‘synnwyr cyffredin’ yn fwy defnyddiol na ‘phrosesau a’r llyfr rheolau’ wrth gymryd risgiau a reolir yn dda?

Read this blog post in English Cynhaliodd y Gyfnewidfa Arfer Da seminar beilot ar sut i reoli risg mewn perthynas â newid sefydliadol, trawsnewid gwasanaethau ac arloesedd. Yn y blog hwn, mae Chris Bolton yn ystyried beth mae pobl yn ei ddefnyddio i’w helpu i wneud penderfyniadau ynghylch risg. Dyma’r ail o gyfres o flogiau … Continue reading A yw ‘synnwyr cyffredin’ yn fwy defnyddiol na ‘phrosesau a’r llyfr rheolau’ wrth gymryd risgiau a reolir yn dda?

Risgiau a reolir yn dda: Cyd-destun yw popeth

Read this blog post in English Cynhaliodd y Gyfnewidfa Arfer Da seminar beilot ar sut i reoli risg mewn perthynas â newid sefydliadol, trawsnewid gwasanaethau ac arloesedd. Yn y blog hwn, mae Chris Bolton yn edrych ar y ffordd mae gwasanaethau cyhoeddus yn mynegi methu yn ôl y data. Dyma’r cyntaf o gyfres o flogiau … Continue reading Risgiau a reolir yn dda: Cyd-destun yw popeth

Canolfannau Teuluoedd Conwy – Cefnogaeth i Bawb

‘Roedd ein digwyddiad ar Brofiadau Niweidiol mewn Plentyndod yn barod i fynd. Y siaradwyr yn barod i symud y sgwrs ymlaen tu hwnt i godi ymwybyddiaeth. Y bwriad oedd i’r rhai a fyddai’n mynychu’r digwyddiad i edrych ar le’r oeddem, a’r hyn oedd angen digwydd nesaf. Mae pawb yn gwybod beth ddigwyddodd wedyn. Daeth y … Continue reading Canolfannau Teuluoedd Conwy – Cefnogaeth i Bawb

Atebolrwydd a Llywodraethu mewn Gwasanaethau Partneriaeth – Chwarae Rhan Newyddiadurwr

Roedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar atebolrwydd o fewn gwasanaethau, ac yn ceisio dod â gwasanaethau cyhoeddus ynghyd i ddysgu ar y cyd. Un o’r meysydd sy’n cael ei archwilio gan y Tîm Cyfnewid Arfer Da yw defnyddio sefyllfaoedd ffuglennol er mwyn i bobl brofi a datblygu eu ffordd o feddwl a sgiliau cynllunio, mewn … Continue reading Atebolrwydd a Llywodraethu mewn Gwasanaethau Partneriaeth – Chwarae Rhan Newyddiadurwr

Taclo Anghydraddoldeb

Ers ei lansio yn 2012 mae Chwaraeon Cymru wedi buddsoddi £4miliwn o gyllid y Loteri Genedlaethol dros ddau gyfnod o’i raglen GalwAmWeithredu mewn 21 prosiect unigol.  Mae wedi arddangos ymarfer rhagorol trwy bartneriaethau arloesol i gyflawni cyfranogiad gan grwpiau anodd eu cyrraedd. Mae Carwyn Young – swyddog arweiniol Chwaraeon Cymru ar gyfer GalwAmWeithredu yn rhoi … Continue reading Taclo Anghydraddoldeb

Creu Cymunedau Cryf: Gwyliwch y Bwlch

Mae Charlotte Waite @charlotwaite o Hyb Cymorth ACE @acehubwales wedi ysgrifennu blog i ni cyn ein digwyddiad Creu Cymunedau Cryf.  Mae hi’n herio ei hun, a phob un ohonom, i fod yn rhywun sy’n cyfrannu at gymunedau cryf, sy’n wahanol iawn i WNEUD cymunedau cryf. Mewn gŵyl lefty hyfryd y cefais yr anrhydedd o fynd iddi … Continue reading Creu Cymunedau Cryf: Gwyliwch y Bwlch

Gwerth mewn sgwrs – Prifysgolion yn dod at ei gilydd i roi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith

Rhan o rôl y tîm GPX yw adeiladu perthynasau gydag sefydliadau led led Cymru a tu hwnt, a rhannu gwybodaeth arloesol neu ddiddorol. Rydym wedi bod yn gweithio gyda’r Grŵp Addysg Uwch Cymru ar gyfer Cenedlaethau’r dyfodol (HEFGG) ers ychydig o flynyddoedd yn awr. Mae’r Grŵp yn awyddus iawn i gydweithio â gwasanaethau cyhoeddus ehangach, … Continue reading Gwerth mewn sgwrs – Prifysgolion yn dod at ei gilydd i roi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith

Pa mor uchelgeisiol y gall eich sefydliad fod o ran defnyddio technoleg i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell?

Mae Paul Taylor @PaulBromford, o Bromford Housing, wedi ysgrifennu blog ar ein cyfer cyn ein seminar ‘Ysbrydoli gwasanaethau cyhoeddus i gyflwyno annibyniaeth a llesiant drwy uchelgais ddigidol’ ar 5 a 14 o Fehefin. Darllenwch ymlaen i gael rhagor o wybodaeth am newid digidol, y rhwystrau diwylliannol ac am dorri’n rhydd o hen arferion… Rydym yn … Continue reading Pa mor uchelgeisiol y gall eich sefydliad fod o ran defnyddio technoleg i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell?