Canolfannau Teuluoedd Conwy – Cefnogaeth i Bawb

‘Roedd ein digwyddiad ar Brofiadau Niweidiol mewn Plentyndod yn barod i fynd. Y siaradwyr yn barod i symud y sgwrs ymlaen tu hwnt i godi ymwybyddiaeth. Y bwriad oedd i’r rhai a fyddai’n mynychu’r digwyddiad i edrych ar le’r oeddem, a’r hyn oedd angen digwydd nesaf.

Mae pawb yn gwybod beth ddigwyddodd wedyn. Daeth y firws oedd wedi bod yng nghefndir y newyddion ers wythnosau i mewn o’r cyrion i fod yn ganolbwynt. Daeth yn gynyddol amlwg y byddai cyfyngiadau yn cael eu gosod. Wrth i ni ddod i ddeall y risgiau o gasglu nifer o bobl mewn ystafell gyda’i gilydd, yr unig ddewis synhwyrol oedd canslo.

Fel y gwelir o’r gyfres o flogiau sy’n cofnodi’r hyn ‘rydym yn ei ddysgu yn y cyfnod yma, tydi’r gwaith o rannu gwersi ac arfer da ddim yn peidio.’Rydym yn ymwybodol hefyd mai sefyllfa dros dro yw’r sefyllfa bresennol. Byddwn yn y pen draw yn camu mewn i fyd newydd, byd fydd eto i sefydlogi yn yr arferol newydd neu neidio yn ôl i’r hen drefn.

Mae syniadau da yn parhau i fod yn ddefnyddiol, a bydd yn bosib cyfarfod wyneb yn wyneb eto rhyw ddydd. Gyda hynny mewn cof bu i ni recordio Deborah Job o Ganolfannau Teuluoedd Conwy yn cyflwyno’r hyn oedd wedi bwriadu ei ddweud yn y digwyddiad yn Llanrwst. Bu i Ganolfannau Teuluoedd Conwy dderbyn caniatâd i ddefnyddio eu cyllid grant yn hyblyg er mwyn darparu gwasanaethau ar draws Conwy yn hytrach na mewn codau post penodol yn unig. Dyma ddolen i’r fideo

O weld fod Canolfan Deulu Llanrwst wedi bod yn darparu gwasanaeth yn llwyddiannus ers blynyddoedd, penderfynwyd ei fabwysiadu a’i addasu fel model ar gyfer darparu gwasanaethau ar draws y sir. Mae Canolfannau Teuluoedd Conwy yn darparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar ymgysylltu a grymuso teuluoedd trwy adeiladu perthnasau a rhwydweithiau cefnogol.

Mae Canolfannau Teuluoedd Conwy hefyd yn canolbwyntio ar y gwahaniaeth maent yn ei wneud i’r teuluoedd sy’n derbyn cefnogaeth, ac yn eu galluogi i helpu eu hunain. Maent hefyd yn ymwybodol o gyd-destun cymdeithasol eu gwaith, gan weithio er mwyn cynnig gwasanaethau heb dynnu sylw at y rhai sy’n derbyn neu ofyn am gymorth mewn cymunedau clos.

Prif ddangosydd llwyddiant i Ganolfannau Teuluoedd Conwy yw’r hanesion teulu maent yn eu casglu o dro i dro fel rhan o’u dull mesur perfformiad. Mae’r straeon yma’n atgof grymus o’r effaith mae’r Canolfannau teuluoedd wedi eu cael. Wedi eu cyfuno gyda chyfrifiad o’r adenillion cymdeithasol o’r buddsoddiad, mae’n dangos yr effaith gadarnhaol i’r pwrs cyhoeddus sy’n deillio o gefnogaeth gynnar ac effeithiol i deuluoedd.

Recordiwyd y fideo yn gynnar yn y cyfnod o argyfwng, ac o’r herwydd mae’n adlewyrchu ymateb i’r sefyllfa ar y pryd. ‘Rydym yn gobeithio trefnu sgwrs bellach, er mwyn dysgu sut mae gwasanaeth sydd yn gweithredu’n bennaf trwy waith grŵp ac wyneb-yn-wyneb wedi parhau i gynnig gwasanaeth wedi addasu i weithio o bell.

Gellir gweld y fideo yma.

Leave a Reply