Cofnod Dysgu Coronafeirws Wythnos 6: Rhoi syniadau ar waith

Roedd canfyddiadau’r wythnos ddiwethaf yn canolbwyntio ar symud o sail ddamcaniaethol ar gyfer ein gwaith i’w roi ar waith.  Rwyf wedi myfyrio ar y 5 brif her a’r hyn rwyf wedi ei ddysgu ohonynt.

  • Casglu data
  • Gweithio mewn amgylchedd ‘dysgu cyflym’
  • Gweithio ar draws y sefydliad
  • Egluro’r data
  • Rheoli ein hamser

Casglu data

triad

Lansiwyd ein hofferyn rhannu data Sensemaker yr wythnos hon.  Gwnaethom anfon ein harolwg at y timau yma yn Archwilio Cymru i weld beth oeddent wedi ei weld ynghylch y ffordd mae gwasanaethau cyhoeddus yn newid eu hymddygiad.  Roeddem eisiau sicrhau nad oedden yn methu unrhyw beth a all ymddangos yn amherthnasol ynddo’i hun, ond ochr yn ochr â mewnbwn arall, gall fod yn arwyddocaol.  Gwnaethom gyfeirio at hyn yn blaen yn yr arolwg, gan ddweud wrth gyfranogwyr:

“Gosodwch unrhyw bryderon ynghylch ‘a yw hyn yn berthnasol?’ i un ochr. Mae’r holl wybodaeth yn werthfawr, a gall fod yr union beth mae rhywun arall angen ei wybod”

Rydym yn gofyn iddynt ddisgrifio’n union ba newidiadau maent wedi eu gweld.

Rydym yn gofyn iddynt fanylu ar ffocws yr hyn maent wedi ei ddisgrifio. A yw’r ffocws ar fodloni amcanion y sefydliadau, ymateb i gymdeithas, neu ar lefel unigol? A allai fod yn newid economaidd, yn un amgylcheddol, neu un sydd wedi ei anelu at newid y ffordd y mae pobl yn rhyngweithio?

Mae gofyn i gyfranwyr wedyn fanylu ar effaith y newidiadau mae ein harchwilwyr wedi eu profi, a beth y gellir ei ddysgu gan y newidiadau mae’r gwasanaethau hyn wedi eu gwneud.

Rydym hefyd yn gofyn iddynt ystyried unrhyw fethiannau sydd ynghlwm â’r newid a beth y gellir ei ddysgu ohonynt.

  • Wrth gynnal ymchwil neu gasglu data, mae angen ystyried canlyniadau gwahanol. Byddwch yn drylwyr yn eich dadansoddi a gofynnwch a oes ffyrdd o fynd i’r afael â’r ymchwil nad ydych wedi eu harchwilio eto. Bydd hyn yn eich galluogi i fod â safbwynt trylwyr a chymesur o’r syniad rydych yn ei archwilio, heb ormod o duedd i gadarnhau.

Amgylcheddau ‘dysgu cyflym’

peer to peer

Mae amgylcheddau ‘dysgu cyflym’ yn amgylcheddau lle mae dysgu yn medru digwydd yn gyflym, gan ddefnyddio dull profi a methu gyda phenderfyniadau a defnyddio technoleg.

I ddechrau, nid oeddem yn ystyried y gwaith rydym yn ei wneud o safbwynt dysgu cyflym. Fodd bynnag, mae’r gyfradd yr ydym wedi bod yn datblygu’r prosiect hwn, ynghyd â’n defnydd o offer fel cynadledda ar-lein yn ei osod yn gadarn yn y categori hwnnw!

Rydym yn bwriadu gofyn pa rai o’r newidiadau rydym yn eu gweld rydym eisiau eu cadw. Gallwn wedyn drefnu cyfres o ddigwyddiadau neu weminarau i drafod y materion hyn, gan rannu gwybodaeth yn ôl drwy sianeli fel blogiau, podlediadau a fideos, yn tynnu ar ganfyddiadau wrth fynd ymlaen.

  • Gall hwyluso’r ffyrdd rydym yn dysgu ei fod yn rhywbeth cyflym a hawdd i’w wneud; gall hyn fod drwy sefydliad yn cynnal digwyddiadau dysgu, gan ymestyn eu defnydd o dechnoleg – gan gynnwys cynadledda dros fideo, a’i wneud yn haws i staff rwydweithio. Ar ben hynny, drwy oedi bob hyn a hyn i adolygu eich camau gweithredu, gallwch arfer disgyblaeth ac addysgu eich hun i wella’n barhaus

Gweithio ar draws y sefydliad

trello

Mae dysgu cyflym wedi ei adlewyrchu yn ein ffyrdd o weithio fel tîm hefyd.  O ddefnyddio Trello i gofnodi a rhannu’r tasgau sydd wedi eu neilltuo inni, i newid ein patrymau gweithio i bwysleisio cyfathrebu a phroses olygyddol gadarn, rydym yn dysgu ac yn addasu. Rydym yn bwydo ein canfyddiadau ar gyfer yr wythnos ar ddydd Gwener, rydym yn cyfarfod â’n tîm cyfathrebiadau i gytuno ar weithgareddau ac rydym hefyd yn ymgysylltu â rheolwyr archwilio i rannu’r data rydym yn ei gasglu.

Mae ffyrdd eraill rydym yn archwilio dysgu cyflym yn cynnwys drwy syniadau fel cyfarfodydd sgwrs anffurfiol a threialon coffi ar hap y gallwch ddarllen amdanynt yn y cofnod dysgu diwethaf.

  • Wrth rannu eich syniadau, ystyriwch y cwestiynau a all godi. Rhoi ystyriaeth i ddiddordebau a phroses feddwl yr unigolion neu sefydliadau yr ydych yn ymgysylltu â nhw, gan eu galluogi i ddeall unrhyw beth rydych yn eu cyflwyno iddynt. Bydd hyn yn galluogi ac yn gwella cyfleoedd i gydweithio.

Egluro ein syniad

Yr wythnos hon rydym wedi bod allan yn siarad â sefydliadau sydd â diddordeb yn y gwaith rydym yn ei wneud i weld sut y gallwn weithio gyda nhw a’u rhwydweithiau.  Dangosodd rai ddiddordeb yn sut allwn rannu a dadansoddi’r data rydym yn ei gasglu, gan ei wneud yn dryloyw ac agored.

Gwnaethom hefyd gynnal cyfarfodydd yn fewnol i sicrhau bod bwriadau cwestiynau’r arolwg yn glir.  Bydd cymryd yr amser i wneud hyn yn golygu bod yr ymatebion yn dod o arsylwi sut mae pethau – peidio â chael eich llethu â dyfarniadau beirniadol nac, yn wir, canmoliaeth, a rhoi cyfrif gonest a diduedd o unrhyw beth a welwyd.

  • Sicrhewch eich bod yn egluro eich syniadau yn glir ac yn gryno. Bydd rhwydweithio a siarad â phobl o wahanol sefydliadau a chefndiroedd yn gwneud y broses hon yn haws ac yn gwella eich sgiliau cyfathrebu.

Rheoli ein hamser

Dywedodd un o’m cydweithwyr yr wythnos hon ‘Rwyf wedi dysgu mai symudedd yw’r ffordd orau o guddio oddi wrth y plant. Daliwch ati i symud, ni fyddant yn medru dod o hyd ichi’

Mae’n rhaid inni oll addasu ein patrymau gweithio o gartref oherwydd amgylchiadau personol, a’r ffaith y gall popeth deimlo’n wahanol yng nghyd-destun coronafeirws. Yr wythnos ddiwethaf, mynychais weminar ar yr union bwnc hwn, a oedd yn pwysleisio pwysigrwydd hyblygrwydd ac empathi. Mae un dyfyniad pwysig o’r gweminar wedi ei nodi isod:

‘Gall y rheiny nad oeddent yn gweithio o adref eisoes fod wedi eu taflu i fyd heb strwythur ac mae’n rhaid iddynt addasu wrth reoli eu pryderon. Mae’n bosibl y bydd gan bob un ohonom ni rywbeth i’w ddysgu ynghylch hunanddisgyblaeth, hunan-ynysu a chymhelliant. Ac mae’r pellter rhwng gwaith a’r person wedi erydu’n aruthrol. Nid yw’n amhosibl i blentyn bach gor-frwdrydig amharu ar gyfarfod rhith pwysig. Ychydig wythnosau’n ôl, efallai y byddai hynny wedi bod yn destun cywilydd .’

Erbyn hyn mae llai fyth o wahaniaeth rhwng bywyd gwaith a bywyd cartref. Mewn byd lle mae angen inni ffitio ein bywyd cartref o amgylch bywyd teulu a pharhau i gael y sgyrsiau anffurfiol hynny gyda chydweithwyr gan ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael, mae syniadau ynghylch bod yn rhy ffurfiol a gwahanu’r ddau feddylfryd, yn llai perthnasol nag erioed o bosib.

  • Rheoli eich amser yn effeithiol. Pan rydym yn gweithio o adref, nid ydym yn cael amser hamdden, ond eto nid ydym yn yr amgylchedd mwyaf ffurfiol ychwaith. Gall sylweddoli hynny a threfnu ein diwrnod yn effeithiol arwain at well synnwyr o lesiant emosiynol.

Leave a Reply