Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Rhondda Cynon Taf

Mae Kaitlyn o Wasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Rhondda Cynon Taf  wedi blogio am y gwersi mwyaf defnyddiol y mae hi wedi eu dysgu wrth gymryd rhan mewn nifer o brosiectau ieuenctid a chymunedol, cyn ein digwyddiad ‘Pobl ifanc yn dylanwadu penderfyniadau am yr hyn sy’n bwysig iddynt’.

yeps

Gallaf dybio bod unrhyw un sy’n darllen hwn wedi eistedd mewn dosbarth o leiaf unwaith, ac wedi pleidleisio dros gynrychiolydd eu blwyddyn ar y cyngor ysgol. O flwyddyn 3 hyd at y chweched dosbarth, diwrnod etholiad oedd fy nghyfle i i ddisgleirio! Fi yw Kaitlyn, ac ym mis Medi’r llynedd, des i’n aelod balch o Dîm Arwain fy ysgol. O ganlyniad, ym mis Rhagfyr, es i i fy nghyfarfod cyntaf o Fforwm Ieuenctid Rhondda Cynon Taf.  Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydw i wedi gweithio GYMAINT gyda Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Rhondda Cynon Taf (neu YEPS yn Saesneg). Rydw i wedi datblygu nifer o sgiliau’n aruthrol, yn ogystal â chyfleoedd sydd wedi arwain at fy safle nawr – neu fy safleoedd, hyd yn oed: gwirfoddolwr dros YEPS, Aelod o’r Senedd Ieuenctid, Ysgrifennydd Fforwm Ieuenctid y Sir ac Arolygydd Ieuenctid. A dweud y gwir, rwy’n aml yn colli cyfrif o’r holl deitlau sydd gen i, ond dydyn nhw ddim yn bwysig.  Yr hyn sy’n bwysig yw’r hyn rydw i wedi ei ddysgu ar y daith…

Un o’r gwersi pwysicaf rwyf wedi’i dysgu wrth gymryd ran mewn nifer o brosiectau cymunedol ac ieuenctid yw pwysigrwydd rhyngweithio cymdeithasol.  Rydw i wedi cwrdd â nifer fawr o bobl sydd wedi dysgu pethau gwahanol i fi, ac mae pob un o’r rheini wedi effeithio ar y penderfyniadau rydw i wedi eu gwneud ers hynny. Fy hoff enghraifft o hyn yw fy ffrindiau Kelly a Zoey.  Des i i adnabod y ddwy gariadus hyn trwy fy niddordeb mewn theatr ac ysgrifennu.  Trwy wefan ieuenctid YEPS, WICID.tv, gofynnwyd i fi fynychu noson i’r wasg yn y Ballet yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, a gwneud adolygiad o’r sioe.  Yno, des i i adnabod Kelly a Zoey. Nhw wnaeth fy annog i ddechrau fy mlog fy hun. Roedd yn rhywbeth roeddwn i wedi ystyried ei wneud yn y gorffennol, ond doedd gen i ddim digon o hyder. Wedi hynny, dechreuais fy mlog theatr fy hun. Rwy’n hoffi ysgrifennu’r blog yn ogystal ag i WICID, ac rydw i wir wedi mwynhau pob sioe gerdd, drama neu berfformiad rydw i wedi eu gweld ers hynny.  Mae hyn wedi fy arwain at gymaint o flogwyr eraill sy’n fenywod ac yn Gymry, ac maen nhw’n rhoi cyngor a chefnogaeth 100% i fi, drwy’r amser.

Er fy mod yn gwneud cymaint y tu hwnt i Yeps, byddaf bob amser yn cofio ble y dechreuodd fy uchelgais dros bobl ifanc. Un o fy mlaenoriaethau yn fy nghyfarfod cyntaf o’r Fforwm Ieuenctid oedd Iechyd Meddwl. Roeddwn yn gwybod fy mod i eisiau bod yn rhan o’r is-bwyllgor yn ymwneud â’r pwnc.  I ddechrau, cefais hyfforddiant i fod yn swyddog cymorth cyntaf iechyd meddwl fel rhan o gwrs 6 wythnos o hyd (sy’n wych i’r CV), ac yn fwy diweddar, ar daith gyfnewid i’r Almaen, cefais gyfle i redeg fy ngweithdy iechyd meddwl fy hun. Mae’n llesol iawn, ac yn hynod braf mai’r bobl ifanc eu hunain sy’n cael trefnu’r gweithgareddau hyn. Mae hyn yn rhoi ymdeimlad o bwrpas a sicrwydd iddyn nhw bod eu lleisiau’n cael eu clywed.  Mae siarad gyda pherson yr un oedran ac ar yr un lefel â chi yn dod â phersbectif newydd i chi, yn hytrach na synnwyr bod rhywun awdurdodol ac egotistaidd yn edrych i lawr arnoch chi, gan eu bod wedi byw am nifer o flynyddoedd! Mae’n bosib bod yn aeddfed yn 16, rwy’n sicr!

Roedd y syniad o aeddfedrwydd yn 16 yn un o fy nadleuon i  a 300 ASI (Aelodau o’r Senedd Ieuenctid) mewn dadl flynyddol yn Nhŷ’r Cyffredin yn 2018, wrth i ni drafod yr hawl i bleidleisio yn 16 oed.  Ym mis Tachwedd y llynedd, diolch i Yeps, BYC a Youth Cymru, es i i Lundain! Os oedd llais pobl ifanc yn cael ei glywed yn fy Fforwm Ieuenctid Lleol, roedd yn sicr yn cael ei glywed ar raddfa ehangach yma, ac roedd yn fraint cael bod yn un o’r 2 i fynychu o Rondda Cynon Taf.  Trafodwyd nifer o bynciau, a ddewiswyd gan dros filiwn o bobl ifanc ar draws y DU, ac fe benderfynwyd ar ddwy flaenoriaeth ar gyfer ein hymgyrchoedd yn 2019: y bleidlais yn 16 a thaclo trosedd â chyllyll.

Wrth i fi wirfoddoli gyda Yeps, mae gweithio gyda phobl ifanc o safbwyntiau, cefndiroedd ac amcanion gwahanol wedi agor fy llygaid i gymaint o bethau newydd, y tu hwnt i ‘fyd bach Kaitlyn’ fel mae Dad yn dweud. Mae’r sgiliau rydw i wedi eu datblygu, yn gymdeithasol ac yn feddyliol, wedi profi fy mod i ac unrhyw berson ifanc arall yn gallu achosi newid.  Mae’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid wedi cynnig llawer o hyfforddiant i fi, gan gynnwys siarad cyhoeddus, sydd wedi fy mharatoi ar gyfer y byd go iawn. Ni fyddaf yn gorfod poeni am fynd i gyfweliad heb brofiad gwaith neu wirfoddoli chwaith, gan fy mod i wedi cael digon i bara oes mewn cyfnod o flwyddyn yn unig, diolch i gefnogaeth Yeps.

Rwy’n lwcus iawn o fod wedi gallu gweithio gyda’r gweithwyr ieuenctid mwyaf caredig a gofalgar, sydd wedi fy annog i wthio fy hun y tu hwnt i fy meddylfryd fy hun a chyflawni mwy nag oeddwn i’n meddwl oedd yn bosibl.