Gadewch i’ch gorffennol, a’n presennol, lywio eu dyfodol – Katie Hoddinott

Bydd #WAOYouth yn digwydd ar 12 ac 28 Mawrth, yng Nghaerdydd a Lanrwst.

Mae Katie Hoddinott yn 17 oed. Mae hi’n gwirfoddoli gyda Melin Homes ac yn astudio yn Ysgol Uwchradd ac roedd hi’n awyddus i gael rhywfaint o brofiad gwaith. Gyda’n digwyddiad ieuenctid roeddem yn awyddus i ddysgu am y materion sy’n bwysig i bobl ifanc heddiw, a pha un ai a yw’r “bobl sy’n rheoli” yn clywed, yn deall ac yn gwrando ar bobl ifanc. Arweiniodd profiad personol Katie o deimlo’n ansicr ynghylch beth i’w wneud ar ôl gorffen yr ysgol ati’n edrych ar sut mae’r system addysg yn helpu plant a phobl ifanc i geisio eglurder ar eu dyfodol. Penderfynodd Katie ymchwilio i’r canlynol:

Gofynnodd i’r bobl ifanc pa swydd y maen nhw ei heisiau pan fyddant wedi tyfu i fyny; pa heriau maen nhw’n eu hwynebu wrth geisio cael y swydd y maen nhw ei heisiau; a beth mae athrawon ysgol, gwleidyddion a’r bobl sy’n rheoli yn ei wneud i’w helpu nhw i gael y swydd y maen nhw ei heisiau. Gofynnodd i’r genhedlaeth hŷn pa swydd oeddynt ei heisiau pan oeddent yn iau, ac a oeddent yn y swydd honno ar hyn o bryd ai peidio, a sut y cawsant yno. Yna aeth Katie ymlaen i holi am yr heriau sy’n wynebu pobl ifanc heddiw, i weld a oedd y genhedlaeth hŷn yn deall ac yn gweld y materion y mae pobl ifanc yn eu hwynebu heddiw.

Bydd Katie yn blogio i ni yn fuan, i ehangu ar yr hyn mae hi’n ei rannu yn y vlog hwn.