Prosiect 10 Cam i Ysgolion

Georgina James, Cartrefi Melin

Wrth i mi ysgrifennu hwn, rwy’n eistedd wrth fy nesg yn gweithio tuag at ddatblygu ein cyfraniad at raglen ysgolion Melin dros y 5 mlynedd nesaf, rhaglen ysgolion nad oedd yn bodoli 4 blynedd yn ôl.

Gan edrych yn ôl ar ein prosiect effeithlonrwydd ynni, Pweru Cymunedau, ac roeddem yn mynd i mewn i ysgolion yn cynnig rhaglen ynni fach yn hyfforddi Hyrwyddwyr Ynni Gwyrdd Iau. Roedd ein cystadlaethau enwi strydoedd gydag ysgolion yn llwyddiant ac roeddem yn cynnig ein bws mini Melin i ysgolion ar gyfer teithiau addysgol. Gyda threigl amser, datblygodd y gwaith roeddem yn ei wneud mewn ysgolion gyda’r rhaglen eco’n helpu ysgolion i gyflawni eu baneri ECO gyda mudiad Cadwch Gymru’n Daclus ac roedd y grwpiau’n creu caneuon arbed ynni i alawon adnabyddus ac yn eu perfformio yn ein digwyddiadau. Byddwn i’n dweud mai ein cam cyntaf o ran cydnabod pwysigrwydd gweithio gydag ysgolion oedd penderfynu cynnal digwyddiad dathlu diwedd prosiect gyda’r plant roeddem wedi gweithio gyda nhw. Gwnaethom weithio gyda phartneriaid megis Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Cadwch Gymru’n Daclus, Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru a Techniquest er mwyn cyflenwi carwsél o weithdai gyda thros 100 o blant ac athrawon yn bresennol. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol a dyna pryd y gwnaethom feddwl, “WAW! Y bobl ifanc rydym yn gweithio gyda nhw yw preswylwyr, aelodau staff, a chynghorwyr lleol neu gefnogwyr y dyfodol”. Mae angen i ni sicrhau bod ein gwaith yn cynnwys pobl ifanc ein cymunedau a’r ffordd orau o wneud hynny yw drwy ysgolion. Nawr, nid llwyddiant dros nos oedd ein taith gydag ysgolion. Cymerodd fisoedd, os nad blynyddoedd, i ddatblygu prosiectau a chydberthnasau ag ysgolion a phartneriaid.

Roedd un o’n partneriaethau â Gyrfa Cymru, yr oeddem wedi gwneud gwaith llysgennad ad hoc iddo o’r blaen.  Daeth atom er mwyn gweld a hoffem feithrin partneriaeth fusnes â 2 ysgol uwchradd a oedd yn ein hardal. Erbyn hyn, rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth fusnes 3 blynedd â’r ddwy ysgol ac rydym yn canolbwyntio ar ddull gweithredu triphlyg rhwng y disgyblion, y staff a’r rhieni, er mwyn sicrhau ein bod yn cael effaith ac yn gwneud gwahaniaeth i’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw.

A’r rhan orau yw bod Melin wedi ymrwymo i gyflenwi rhaglen ysgolion am y 5 mlynedd nesaf. Pe na byddai Melin wedi cael y syniad o wneud y pethau bach mewn ysgolion, ni fyddem wedi gwneud y fath gynnydd. Prosiectau newydd sy’n canolbwyntio ar iechyd a lles disgyblion ac athrawon. Ac mae hynny’n ein harwain at y prosiect 10 Cam… Os ydych am wybod mwy am ein sefyllfa bresennol a’r hyn sydd yn yr arfaeth, dewch draw i seminar Swyddfa Archwilio Cymru a fydd yn trafod Defnyddio dulliau cyflwyno amgen er mwyn cyflwyno gwasanaethau cyhoeddus.