Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth i wella iechyd a llesiant

SGNôl ym mis Tachwedd, cyflwynodd Sarah Wills, Gofal, weithdy yn ein digwyddiad ‘Gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaethi wella iechyd a llesiant’. Yn y blog hwn, mae Sarah yn cyflwyno Gofal i ni, beth y mae’n ei wneud a’r datblygiadau cadarnhaol ers ein digwyddiad…

Ynglŷn â Gofal

Mae gan Gofal weledigaeth syml – ‘Iechyd meddwl da a lles i bawb’.  Mae Gofal yn gweithio gyda’r canlynol:

  • Pobl sy’n byw â salwch meddwl difrifol a pharhaus sy’n wynebu’r heriau mwyaf sylweddol wrth gyflawni a chynnal bywydau annibynnol o fewn cymunedau
  • Pobl â phroblemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol sy’n effeithio ar eu gallu i gyflawni a chynnal bywydau iach, boddhaus o fewn cymunedau
  • Y cyhoedd, cyflogwyr, grwpiau, elusennau eraill a’r cyfryngau er mwyn gwella ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a hyrwyddo iechyd meddwl a llesiant y boblogaeth gyfan
  • Gwleidyddion, swyddogion y Llywodraeth a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol er mwyn llywio a gwella deddfwriaeth, polisïau ac arfer

Heddiw, mae Gofal yn helpu dros 2,000 o bobl bob blwyddyn; mae ein model gwella yn darparu fframwaith cadarn sy’n seiliedig ar dystiolaeth i weithredu o’i fewn a gallwn ddangos tystiolaeth glir o’r gwahaniaeth cadarnhaol y mae ein gwasanaethau yn ei wneud i fywydau pobl. Mae ein hymarferion ymgynghori rheolaidd yn golygu ein bod yn gwybod yn union beth sy’n bwysig i’r bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau ac mae hyn wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn gweithio yn ardaloedd 13 o Awdurdodau Lleol a phum Bwrdd Iechyd.

Rydym yn gadarn o’r farn y gallwn gyflawni mwy drwy gydweithio ag eraill. Rydym wedi gweithio’n galed i feithrin cydberthnasau cryf ac adeiladol yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Rydym yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn y sector statudol, y trydydd sector a’r sector preifat er mwyn ceisio cyflawni gweledigaeth Gofal.

Fy Rôl

Fel Pennaeth Gwasanaeth y Rhanbarth Canolog, rwyf yn gyfrifol am oruchwylio’r trefniadau gweithredol a strategol ar gyfer rheoli gwasanaethau ledled Caerdydd a’r Fro, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Fel rhan o’r swyddogaeth hon, bûm yn goruchwylio’r broses o ddatblygu a gweithredu Cynllun Tai â Chymorth Gwasgaredig i Bobl â Phroblemau Iechyd Meddwl ym Mro Morgannwg. Gwerthuswyd y gwasanaeth gan Lywodraeth Cymru ar ôl cael ei gydnabod fel model o arfer da ac am ei ddull gweithredu arloesol gan mai partneriaeth ydyw rhwng Gofal, Cymdeithas Tai Newydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Bro Morgannwg.

Y Digwyddiad

Ar ôl y gwerthusiad, cawsom wahoddiad i gynnal gweithdy yn Nigwyddiad Arfer Da SAC ar ddulliau gweithredu mewn Partneriaeth mewn perthynas â darparu gwasanaethau er mwyn sicrhau gwell canlyniadau yng Ngogledd a De Cymru, a gofynnwyd i ni hefyd gymryd rhan yn y drafodaeth panel lawn ar weithio mewn partneriaeth. Cyflwynwyd y gweithdai gennym yng Ngogledd a De Cymru mewn partneriaeth â Bro Morgannwg a Newydd.

Beth sydd wedi Digwydd ers Hynny?

Ers hynny, mae Cynllun Gwasgaredig y Fro wedi ehangu i gynnwys uned ychwanegol, gan olygu bod cyfanswm o 7 eiddo ac mae’n debygol y caiff uned arall ei hychwanegu er mwyn bodloni’r galw cynyddol.

Ar ôl y digwyddiad, cysylltodd Rheolwr Datblygu Rhanbarthol Tai â Chymorth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr â mi. Roedd y trefniadau gweithio mewn partneriaeth a’r canlyniadau llwyddiannus a gyflawnwyd gan ein Cynllun Tai â Chymorth Gwasgaredig i Bobl â Phroblemau Iechyd Meddwl wedi gwneud argraff dda iawn arnynt.  Gwnaethant ymweld ddechrau mis Chwefror a lluniwyd ethos a dull gweithredu cyffredin gennym mewn perthynas â darparu gwasanaethau. Trafodwyd sut y gellid mabwysiadu ein dull gweithredu yng Ngogledd Cymru er mwyn diwallu anghenion defnyddwyr gwasanaethau yn well ond hefyd trafodwyd ffyrdd eraill y gallai Bwrdd Iechyd y Brifysgol gydweithio â Gofal.

Gofynnwyd i ni hefyd roi’r cyflwyniad i Fforwm Strategaeth Byw’n Annibynnol Blaenau Gwent, gyda chynrychiolwyr o’r adran Cefnogi Pobl, yr adran Gwasanaethau Cymdeithasol a’r adran Iechyd. Roeddent yn awyddus iawn i ddysgu mwy am ein dull gweithredu ac maent wedi parhau â’u trafodaethau mewn perthynas â sut y gellid dyblygu’r model yno.

Rydym wedi cyflwyno cais llwyddiannus am Gynllun Gwasgaredig tebyg ym Merthyr yn seiliedig ar ein llwyddiannau ym Mro Morgannwg, gan weithio mewn partneriaeth â’r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol, yr adran Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymdeithas Tai Merthyr Tudful. Mae’r gwaith datblygu yn mynd rhagddo ar hyn o bryd ac mae cyffro mawr yn ei gylch; yn enwedig y cyfleoedd a gynigir i gamu lawr o dai â chymorth ar lefel uwch, mwy o annibyniaeth a gwell ansawdd bywyd i unigolion yn ogystal ag arbedion cost i gyllidebau Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Rydym hefyd wedi gwneud cyflwyniad ar Gynllun Gwasgaredig y Fro i Fwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl, gan ddenu sylw pellach i’r prosiect a’r dull gweithredu ar lefel polisi cenedlaethol.  Cafwyd cryn dipyn o drafod ymhlith aelodau’r bwrdd am y ffordd y gallwn sicrhau bod y math hwn o weithio mewn partneriaeth yn rhan annatod o bolisïau cenedlaethol.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

Rydym wedi dechrau trafodaethau ynghylch trefnu taith i Ogledd Cymru i gyfarfod â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr unwaith eto, yn ogystal â rhai o arweinwyr yr Awdurdodau Lleol er mwyn gweld pa drefniadau y gellir eu datblygu yno.

Mae Awdurdodau Lleol eraill wedi parhau i ddangos diddordeb yn y cynllun a’n dull gweithredu, er enghraifft, cysylltodd adran Cefnogi Pobl Sir Fynwy â ni yn ddiweddar i drefnu i ymweld â’r prosiect. Cynhelir yr ymweliad hwnnw ym mis Ebrill.

Rydym yn parhau i wneud cynnydd wrth roi’r Cynllun Gwasgaredig newydd ar waith ym Merthyr; mae’r pedwar unigolyn cyntaf wedi’u nodi ac rydym wrthi’n cynnal asesiadau ar y cyd o’u hanghenion gyda hwy ac yn gweithio gyda Chymdeithas Tai Merthyr Tudful i nodi eiddo addas.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am Gofal, ewch i’w gwefan.