Sefyll dros eich iechyd … yn llythrennol

Rydym yn treulio llawer o amser yn eistedd ar bwys ein desgiau yn y gweithle. A all sefyll wrth ein desgiau helpu ni i fod yn iachach yn y gwaith? Fe wnaeth Sophie Knott o Swyddfa Archwilio Cymru rhoi cynnig arni am wythnos.

Faint o amser ydych chi’n ei dreulio’n eistedd bob dydd? Rydw i’n eistedd LLAWER IAWN. Ar ddiwrnod arferol yn ystod yr wythnos, rydw i’n credu ’mod i’n eistedd am ryw 12 awr. Ychwanegwch hynny at yr wyth awr rydw i’n eu treulio’n gorwedd i lawr yn cysgu, ac rydw i’n teimlo’n eithaf digalon!

Be wn i? Dydw i ddim yn feddyg

Wel mae’n debyg bod hyn wedi bod yn poeni sawl aelod o’r proffesiwn iechyd hefyd. Canfu astudiaeth ddiweddar o 50,000 o bobl yn Norwy gyswllt rhwng lefelau uchel o eistedd a marwolaeth gynamserol. Mae hyd yn oed Public Health England wedi dechrau rhoi sylw i’r broblem, gan gomisiynu astudiaeth ar y cyd sy’n argymell y dylai gweithwyr swyddfa dreulio dwy awr o leiaf ar eu traed yn y gwaith, er mwyn ceisio lleihau afiechydon cronig ac, yn y pen draw, byw yn hirach.

Dyddiau da Blue Peter

Fe wnes i benderfynu rhoi cynnig ar sefyll yn y gwaith. Does gen i ddim pryderon mawr am fy iechyd i ar hyn o bryd, ond fe hoffwn i bethau aros felly hefyd. Roedd dwy awr y diwrnod i weld yn bosib. Wrth gwrs, nid fi yw’r person cyntaf i fod eisiau sefyll yn y gweithle ac mae digon o opsiynau o ran desg ar gael, os oes gennych chi £300+ i’w sbario. Doeddwn i ddim eisiau gwario £0. Fe gasglais i focsys cardfwrdd, ffeiliau bocs a phapur a’u gosod o dan fy sgrin, fy allweddell a’r llygoden nes bod popeth ar uchder cyfforddus i mi.

Roedd y newid yn rhyfeddol o hawdd:

Desg Sophie Knott, a gafodd ei addasu

Doedd y sefyll, ar y llaw arall, ddim hanner mor hawdd. Ar ôl y 30 munud cyntaf, roedd fy nghefn i’n brifo ac roedd fy nghoesau i eisiau eistedd. Fe wnes i ddyfalbarhau am awr ac wedyn cael seibiant roeddwn i wedi’i lawn haeddu. Fe wnes i awr arall yn nes ymlaen yn ystod y dydd, gan ddioddef ychydig bach mwy yn gorfforol, er mawr ddifyrrwch i’m cydweithwyr.

Y diwrnod canlynol, fe wnes i ddwy awr arall, a’r diwrnod wedyn, dwy arall. Ar ôl pum diwrnod, roeddwn i wedi sefyll am ddeg awr ac roedd fy nghefn a ’nghoesau i’n iawn. Doedd fy nghydweithwyr i ddim yn sylwi erbyn hynny ac mae rhai ohonyn nhw wedi ystyried rhoi cynnig ar sefyll eu hunain.

Chwe wythnos yn ddiweddarach …

Mae’n rhaid i mi gyfaddef bod tair wythnos o wyliau a diwrnod neu ddau o flinder ar ôl hedfan wedi dod â’r sefyll i ben am y tro. Hefyd, roedd hwn yn arbrawf answyddogol iawn ac roedd rhai cydweithwyr pryderus yn cwestiynu a oeddwn i’n sefyll mewn ffordd gywir ac a oedd popeth ar uchder addas i mi.

Rydw i’n cytuno nad ydw i eisiau gwneud pethau’n waeth i mi fy hun a does dim ffordd o wybod mewn gwirionedd a ydw i’n gwneud lles o gwbl. Ond mae gwyddoniaeth yn dweud wrthym ni fod eistedd yn llonydd yn beth drwg i ni ac rydw i wedi mwynhau fy mhrofiad hyd yma. Dydi creu eich desg eistedd/sefyll ddim mor hawdd i bawb â chydio mewn ychydig o focsys a nawr rydw i’n mynd i edrych ar offer swyddogol er mwyn gwneud hyn yn iawn. Rydw i wedi cael fy siomi ar yr ochr orau gan adwaith rhai o fy uwch gydweithwyr yn y gweithle ac rydw i’n gwybod na fyddai hynny’n wir ym mhob man. Ond fe hoffwn i feddwl bod posib i fwy ohonom ni fod yn gyfrifol am ein hiechyd ein hunain, a phleidleisio gyda’n traed.