Banc Doethineb

Beth yw’r Banc Doethineb a sut all wefan helpu pobl Torfaen i ddatblygu perthynas well gyda’u gilydd a gwasanaethau cyhoeddus? Isod mae Matt Basham o Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn dweud mwy wrthym.

Banc Doethineb Torfaen

Mae pobl yn gwybod pethau defnyddiol.

Mae hynny’n wir ac yn syml.

Mae gan bawb lyfrgell o gynghorion, awgrymiadau a gwybodaeth – beth am i ni eu galw’n “Ddoethineb” – maent yn eu cludo o gwmpas y lle gyda hwy, yn eu pen. Wrth i ni ddechrau edrych ar ein cymunedau lleol yn eu cyfanrwydd, ac wedyn lluosogi’r adnoddau gwybodaeth yma gyda’r holl bobl sy’n byw yno, rydyn ni’n delio â rhywbeth arwyddocaol a gwerthfawr iawn. Fel rhywun sy’n gweithio i awdurdod lleol, fe ddylwn i fod â llyfrgell enfawr o ddoethineb ar flaenau ’mysedd, sy’n bodoli yn y trigolion, y cymunedau a’r busnesau lleol. Pe bawn i’n gallu datgloi’r adnoddau yma, byddwn yn gallu cael gwybodaeth a chyngor a allai sicrhau manteision enfawr i gymdeithas. Fe allwn i gynnig cefnogaeth i bobl fregus, cyngor i’r anghenus, deallusrwydd i fusnesau lleol, a help i’r rhai sydd ei angen fwyaf, o ffynhonnell maent yn ymddiried ynddi ac yn ei pharchu.

Er hynny, mae cymdeithas yn newid. Mae bywyd modern yn rhy brysur a does gennym ni ddim amser bob tro i sgwrsio gyda’r bobl o’n cwmpas ni. Dydyn ni ddim yn cyfarfod ein cymdogion mor rheolaidd ag yr oeddem yn arfer ei wneud. Dydyn ni ddim yn taro ar ffrindiau yn y neuadd bentref, yn y ganolfan gymunedol neu yn y dafarn leol hyd yn oed. Yn rhy aml, dydyn ni ddim yn gwybod beth yw enw ein cymdogion ni hyd yn oed.

Mewn oes gyda chymaint o gysylltu, byddai rhywun yn disgwyl ei bod yn haws rhannu gwybodaeth ddefnyddiol a lleol ar-lein o leiaf. Ond nid yw hynny’n wir yn ôl pob tebyg. Mae nifer o rwystrau arwyddocaol yn atal gwybodaeth rhag symud yn ôl ac ymlaen rhwng trigolion, sefydliadau a busnesau:

  • Mae maint enfawr a natur fyd-eang y rhyngrwyd yn ei gwneud yn fwy anodd cael hyd i wybodaeth berthnasol sy’n adleisio ein profiad ni ein hunain. Rydym yn cael ein mygu gan ormod o wybodaeth.
  • Mae cyfranwyr posib yn ofni cyfrannu rhag cael eu cyhuddo o seibr fwlio neu drolio. Faint o fideos defnyddiol, llawn gwybodaeth, ydych chi wedi’u gweld ar YouTube sydd wedi cael eu cyfarch gan watwar, sarhad a sen?
  • Mae’r brandiau cyfryngau cymdeithasol sydd wedi’u sefydlu’n wamal, yn bell oddi wrth bobl ac mae ganddynt obsesiwn â selebs

Rhannu Gwybodaeth ar y Banc DoethinebY sefyllfa hon sydd wedi arwain at sefydlu’r Banc Doethineb. Y nod yw sefydlu amgylchedd lleol i greu adnoddau gan y gymuned ar gyfer y gymuned.

Mae strategaeth ddiogelwch fanwl yn gosod y pŵer adrodd yn ôl yn nwylo’r defnyddiwr. Mae unrhyw gynnwys y ceir cwyn amdano, gan gynnwys ymateb fforwm unigol, yn cael ei wahardd dros dro ar unwaith, i aros cymedroli. Mae hyn yn golygu bod modd cael gwared ar seibr fwlis a thrôls yn lleol. Does dim rhaid aros am ymateb polisi gan weithrediaeth y we ymhell i ffwrdd yn Nyffryn Silicon. Mae posib gweithredu’n lleol ar unwaith.

Mae brand newydd ar y we, a chynllun arloesol i’r safle, yn annog cyfranogiad cymunedol. Nod y Banc Doethineb yw cael ei gydnabod fel cyrchfan ar gyfer gwybodaeth o safon.

Gydag amser, rydym eisiau i’r safle weithio fel banc, gyda phobl yn gosod gwybodaeth sydd ganddynt i’w rhannu ynddo, ac yn tynnu gwybodaeth allan pan maent angen cyngor. Mae’r adnoddau gwybodaeth hyn nid yn unig yn ddefnyddiol, ond yn eithriadol werthfawr hefyd. Maent yn helpu i gadw pobl yn hapus, yn iach ac yn ddiogel. Maent yn helpu pobl i ddod o hyd i waith, ac ymdopi â straen neu sefyllfaoedd anodd. Maent yn helpu busnesau lleol i fasnachu a ffynnu. Felly sut mae creu a chynnal cysylltiadau cymdeithasol defnyddiol yn y byd modern? Rydyn ni wedi gweld potensial y rhyngrwyd ar gyfer cysylltu a dod â phobl at ei gilydd ond, hyd yma, does neb wedi datblygu rhywbeth sy’n gweithio mewn cyd-destun lleol, i ddarparu gwybodaeth o safon.

A dyma pam y mae arnom ni angen y Banc Doethineb, i greu amgylchedd ar-lein lleol ble gall pobl rannu eu gwybodaeth. Er mwyn i drigolion a busnesau lleol weithio gyda’r Banc Doethineb a chyfrannu ato, mae’n rhaid i ni greu amgylchedd sy’n addas i’w hanghenion.

Rydyn ni wedi gweithio’n galed i wneud y safle mor ddiogel â phosib, gan ddatblygu strategaeth ddiogelwch fanwl iawn.

Rydyn ni wedi sicrhau bod y Banc Doethineb yn gweithio’n effeithlon, ac wedi datblygu safle clir a hawdd ei ddefnyddio.

Yn fwy na dim, mae’r safle’n groesawus ac rydym wedi sicrhau bod cymunedau’n gallu gosod ffilmiau a thudalennau gwe ynddo, er mwyn rhannu eu gwybodaeth. Rydym yn credu bod gan ein trigolion a’n busnesau wybodaeth bwysig i’w rhannu ac rydym yn rhoi adnoddau iddyn nhw i gyflawni hyn.

Yn ogystal â gosod ffilmiau a thudalennau ar y wefan, mae’r Banc Doethineb yn creu rhwydweithiau ar-lein newydd hefyd, yn seiliedig ar ddiddordebau cyffredin yn hytrach na chyfeillgarwch ymlaen llaw. Rydym yn rhoi adnoddau cyfathrebu amrywiol i’r defnyddwyr fel eu bod yn gallu rhyngweithio, cymryd rhan a chefnogi ei gilydd.

Yn y pen draw, bydd ansawdd a phŵer y Banc Doethineb yn dibynnu ar sut mae ein cymunedau’n cymryd rhan a faint maent yn dewis cyfrannu.

Fel sefydliad, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn credu’n gryf y bydd ein trigolion yn ymateb yn gadarnhaol ac yn creu adnodd arbennig ac unigryw er lles pawb.

Ewch i www.wisdombank.org.uk i edrych ar botensial y dull newydd hwn o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.