Ydy Diogelu Data yn rhwystro gwelliant yng ngwasanaethau cyhoeddus?

Yn y Seminar Lles ddiweddar yn Lanrwst a Chaerdydd, fe wnaeth y pynciau o Rhannu a Diogelu Data cael eu codi fel materion allweddol i wasanaethau cyhoeddus Cymreig. Yn y blog yma, mae Dyfrig Williams yn edrych ar pam mai Diogelu Data yn cymaint o rhwystr.

Yn sesiwn llawn y seminar lles, disgrifiodd Anne Marie Cunningham, sy’n meddyg teulu ac hefyd yn Ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd, y problemau mae meddygon teulu yn gwynebu os maen nhw eisiau rhannu data. Gallwch wylio’r drafodaeth ar ddechrau’r fideo isod.

Nid dyma’r tro cyntaf mae’r pwnc wedi cael ei nodi fel mater allweddol. Roedd Diogelu Data yn testun trafod yn ein seminar Technoleg Gwybodaeth, a wnaeth arwain at gweminar ar cyfrifiadura cwmwl. Yn y gweminar fe wnaeth Evan Jones o Lywodraeth Cymru trafod ofnau pobl a mynd i’r afael â mythau.

Roedd y mater ychydig yn wahanol yn y seminar lles gan ei fod yn deillio o wasanaethau cyhoeddus yn rhannu data yn hytrach na pherchnogaeth o data gan gwmnïau Americanaidd. Ond fe wnaeth yr un amharodrwydd i rannu data dod ohono.

Er gwaethaf y rhwystrau sydd mewn lle, mae rhai mudiadau wedi cyd-drafod y mater ac wedi gwella eu gwasanaethau. Roedd e’n diddorol clywed o Mark Shone o Wasanaeth Tân ac Achub Swydd Gaer yn nigwyddiadau Atgyfnerthu’r Cysylltiadau. Ar 03:32 yn y fideo isod, mae Mark yn egluro sut mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi sefydlu Cytundeb Rhannu Data gyda’r GIG yn ei ardal. Mae ei gyflwyniad yn dangos sut maen nhw wedi canfod y bobl sydd yn y perygl fwyaf o danau cartref a gwneud gwaith ataliol gyda nhw.

Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi rhannu arfer da yn eu Cod Ymarfer ar Rannu Data, sy’n cynnwys adran ar Gytundebau Rhannu Data. Er bod y rhagarweiniad yn ffocysu’n gwbl briodol ar hawliau ddinasyddion, mae’n drawiadol gan ei fod yn nodi bod ‘pobl eisiau eu data personol i weithio ar eu cyfer. Maent yn disgwyl i sefydliadau i rannu eu data personol lle mae’n angenrheidiol er mwyn rhoi iddynt y gwasanaethau maen nhw eisiau. Maent yn disgwyl cymdeithas i ddefnyddio ei adnoddau gwybodaeth er mwyn atal trosedd a thwyll ac i gadw dinasyddion yn ddiogel’.

Byddwn yn sicr yn edrych i fynd i’r afael â Diogelu Data fel rhan o’n digwyddiadau ar gyfer 2015-16. Os gall gwasanaethau cyhoeddus dygymod ag anghenion y cod, mae’n helpu i roi sail dda ar gyfer cydweithio effeithiol. Trwy edrych yn fanwl ar y pwnc yma, gallwn helpu i rannu’r wybodaeth ac ymarfer cywir er mwyn mynd i’r afael â’r materion sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus.

One thought on “Ydy Diogelu Data yn rhwystro gwelliant yng ngwasanaethau cyhoeddus?

  1. Pingback: Bod yn agored yn ddiofyn | Good Practice Exchange at The Wales Audit Office

Comments are closed.