Gweithdy Optimeiddio Llwybrau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru – Sut yr aeth hi…

What is Route Optimisation? / Beth yw Optimeiddio Llwybrau?

Rydym ni i gyd yn gwybod y gall gwasanaeth gwastraff fod yn wasanaeth anodd ei newid. Mae’n un o’r gwasanaethau mwyaf gweladwy a redir gan yr awdurdod lleol. Mae unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth yn cael effaith ar bob preswylydd, felly does dim angen dweud y dylid ystyried goblygiadau unrhyw newidiadau yn y gwasanaeth yn drylwyr. Gall rhoi sylw i optimeiddio llwybrau hwyluso pontio rhwydd heb effeithio ar gyflenwi’r gwasanaeth. Gall hefyd gyflawni arbedion ariannol sylweddol, gan helpu i gadw’r cyhoedd a’r gwleidyddion yn hapus.

Nid yw’n hawdd – nid oes ffon hud – ond nid yw hi’n anodd ychwaith, ond mae dyrannu’r adnoddau cywir yn hanfodol er mwyn cael y canlyniadau gorau.

Dyma grynodeb o’r dulliau a grybwyllwyd yn ein gweithdy:

Dull Sir Gâr

Yn ei gyflwyniad, rhannodd Hywel Thomas o Gyngor Sir Gâr eu profiadau o ddilyn y broses optimeiddio llwybrau. Mae gan Sir Gaerfyrddin anghenion amrywiol, gan fod gogledd y sir yn eithaf gwledig a’r de yn fwy trefol. Ond ni waeth ym mha ran o’r sir y maen nhw, mae’r boblogaeth yn mynnu gwasanaeth casglu cadarn, cost effeithiol, effeithlon a dibynadwy.

Y penderfyniad mwyaf pwysig oedd neilltuo staff penodedig i’r prosiect. Symudwyd nhw oddi wrth eu gwaith arferol a galluogodd hyn y staff i ganolbwyntio 100% ar y prosiect optimeiddio llwybrau.

Cyn dechrau gweithio ar y prosiect ei hun, mae’n hanfodol casglu data cadarn, gan gynnwys: y tunelleddau a gesglir ar y llwybrau presennol, yr amser ar gyfer y llwybrau presennol, capasiti’r cerbydau (fesul math o ffrydiau deunydd), a mynediad at ardaloedd anodd eu cyrraedd. Mae’r diwrnod gwaelodlin hwn yn hanfodol ar gyfer mesur yr arbedion effeithlonrwydd a wnaed.

Pan fydd y data sylfaenol i gyd wedi’i gasglu, mae’r gwaith go iawn yn cychwyn. Defnyddiodd Sir Gaerfyrddin wybodaeth ac arbenigedd lleol i gynllunio eu llwybrau eu hunain gan sicrhau bod y tîm gweithredu yn hapus â’r manylion terfynol.

Canlyniad yr holl waith caled hyn oedd arbedion a buddiannau sylweddol:

  • Gwasanaeth effeithlon
  • Gostyngiad o 6 yn nifer y cerbydau rheng flaen
  • Gostyngiad o 31% mewn milltiredd
  • Cyngor ac arweiniad ar gyfer Awdurdodau Lleol

Y gweithdai

Dyma grynodeb o’r pwyntiau allweddol o’r pedwar gweithdy.

Cawsom wybod o weithdy Webaspx fod data gwaelodlin cywir yn hanfodol fel man cychwyn. Clywsom hefyd os ydych yn rhedeg amrywiaeth o sefyllfaoedd, y gallwch sicrhau eich bod yn cael y canlyniad gorau ar gyfer eich awdurdod lleol, gan ei fod yn rhoi tystiolaeth bendant i chi i helpu â’r broses o wneud penderfyniadau.

Yn y gweithdy Sgiliau Integredig, clywsom sut y mae ‘Binfo’ yn galluogi criwiau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf yn ‘fyw’ i reolwyr gweithredol a rheolwyr gwastraff. Clywsom eto fod data cywir yn hanfodol, gan fod dibynnu ar ragdybiaethau a chyfartaleddau’n gallu achosi trafferthion. Y neges allweddol a ddaeth o’r gweithdy oedd nad yw arbedion yn arbedion tan eu bod wedi eu cyflawni – mae’n rhaid cyflawni cynlluniau’n effeithiol.

Canolbwyntiodd y drafodaeth yng ngweithdy Sir Gâr ar neilltuo amser ac adnoddau o’r dechrau ar gyfer casglu gwybodaeth berthnasol. Mae gan staff mewnol y wybodaeth a’r arbenigedd lleol y dylem fanteisio arno er mwyn gwneud y gorau o’r dechnoleg, oherwydd gall staff a thechnoleg weithio law yn llaw i gyflawni arbedion dryw optimeiddio llwybrau.

Bu llawer o drafodaethau yng ngweithdy Caerffili, gan gynnwys manteision ymgysylltu â’ch staff a’r undebau o’r dechrau, er mwyn gallu dod â phawb ar y daith gyda chi – byddwch yn agored ac yn dryloyw. Bydd hyn hefyd yn helpu i gynnal perthynas barhaus gyda’r criwiau wrth addasu newidiadau ychwanegol. Mae’n hanfodol cael cynllun prosiect cadarn gydag amserlen realistig, ac mae manteision i ymgynghori ag adrannau eraill fel yr adran gynllunio er mwyn deall datblygiadau adeiladu’r dyfodol

Beth gefais i o’r diwrnod?

Wrth adael y gweithdai, roedd hi’n amlwg mai’r tair prif neges oedd:

  • Data gwaelodlin cadarn
  • Ymgysylltu â’r holl randdeiliaid cyn gynted ag y bo modd
  • Defnyddio staff mewnol a gwybodaeth leol

Y camau nesaf i chi?

Mae’n bosibl bod cymorth ar gael i chi a’ch cyngor gan y Rhaglen Newid Gydweithredol drwy Raglen Gweithredu’r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau (WRAP).

Cyfathrebu yw’r allwedd i sicrhau llwyddiant yn ystod y broses optimeiddio llwybrau. Mae cyfleoedd ar gael i rwydweithio drwy Grwpiau Rheolwyr Gwastraff De a Gogledd Cymru. Cofiwch fod trafod yn syniad da.

Gwyndaf Parry, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru