Creu Gwelliant Parhaus

Beth all gwasanaethau cyhoeddus dysgu o weithgynhyrchu? Aeth Dyfrig Williams i ymweld â Schaeffler UK gyda Chymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan i weld sut maen nhw’n ceisio gwella’u gwaith yn barhaus.

Schaeffler

Gan fy mod i o Orllewin Cymru, does dim angen esgus arnaf i ddychwelyd adref. Wedi’r cyfan, fel dywedodd Ray Gravell, “West is Best”. Ond ers imi ymweld â ffatri Ricoh yn Telford gydag Ideas UK, rydw i ‘di bod yn awyddus i weld beth gall gwasanaethau cyhoeddus dysgu am wella’n dulliau o weithio o gwmnïau gweithgynhyrchu. Roedd yr ymweliad â Schaeffler yn Llanelli yn gyfle perffaith i ddysgu may – mae’n amlwg o’u gwefan bod gwella’n rhan ganolog o’u gwaith, a bod “parodrwydd i wella’u cynnyrch a’u prosesau’n barhaus yn nodweddiadol o’r cwmni.”

Kaizen

Ricoh's Kaizen Forest / Coedwig Kaizen Ricoh

Coedwig Kaizen Ricoh

Yn ôl Wikipedia, mae Kaizen yn golygu “newid er gwell,” ac mae’n cyfeirio at weithgareddau sy’n gwella’r holl swyddogaethau’n barhaus ac yn cynnwys yr holl staff. Gan fy mod i wedi crwydro drwy Goedwig Kaizen yn Ricoh, roeddwn i’n disgwyl lot o Schaeffler.

Ond roedd sgwrs gyflym am sut maen nhw’n cynnal eu cyfarfodydd yn ddigon i ddangos imi sut y mae gwella’n barhaus yn rhan annatod o beth maen nhw’n wneud. Maen nhw’n cynnal gweithdai 15 munud yn y gweithle, sy’n gwneud e’n lot haws i ddangos sut mae’r trafodaethau’n berthnasol i waith bob dydd y staff. Drwy’r gweithdai, gallant hefyd ddangos beth yw eu bwriad, a chaiff hyn ei danlinellu gan y data sy’n cael ei arddangos er mwyn i’r staff gweld sut maen nhw’n gwneud ac effaith eu gwaith.

Mae syniadau’r staff yn allweddol i’r broses o wella’r sefydliad. Yn ystod yr ymweliad, clywsom “dylai ni byth wrthod awgrymiadau neb, hyd yn oed os maen nhw’n swnio fel syniadau dwp. Efallai byddai’r awgrym nesaf wedi datrys y broblem.” Os mai’r syniadau yn dod o’r staff eu hunain, maent yn lot mwy tebygol o dderbyn y newidiadau sy’n cael eu cynnig.

Cyrraedd y nod?

Mae’n bosib mai dyfyniad y dydd oedd “Y gair allweddol yn yr ymadrodd Dangosyddion Perfformiad Allweddol yw ‘allweddol’”. Clywsom sut mae targedau disynnwyr, wrth reswm, yn gwylltio’r gweithlu, felly mae’n bwysig gwrthsefyll yr awydd i greu rhagor o dargedau a gofalu bod y targedau rydym yn gosod yn fwy ystyrlon. Ond mae hynny’n golygu bod rhaid inni herio targedau i wneud yn siŵr bod nhw’n gall.

Hefyd, os dydyn ni ddim yn cyrraedd y targedau hynny, dywedwyd wrthym am beidio â thybio ein bod ni’n gwybod y rheswm pam. Os yw’r Heddlu’n cyrraedd yn hwyr, a yw hynny, o reidrwydd, yn golygu bod angen ceir cyflymach arnynt? Gallai amrywiaeth eang o ffactorau fod yn gyfrifol am y methiant. Trafodwyd amrywiaeth o syniadau a phecynnau, fel defnyddio Pareto Analysis i ystyried y materion mawr ac i graffu ar y manylion. Soniwyd hefyd am ddiagramau Ishikawa, a’r 5 Pam a dulliau ymarferol Toyota o ddatrys problemau.

Beth ddysgais i?

Mae’n deg dweud fy mod i wedi dysgu lot yn ystod fy ymweliad â Schaeffler. Mae eu pwyslais ar arfer da a gwella’n barhaus yn anhygoel. Mae’n ddiddorol iawn gweld sefydliad sydd ddim jyst yn canolbwyntio ar y gwael a’r hyn sydd o’i le, ond sydd hefyd yn ystyried pam y mae’r nodweddion da mor dda, er mwyn dod o hyd i ffyrdd eraill o wella’u dulliau o weithio.

Er bod yr amgylchedd a’r amgylchiadau yn wahanol yng ngwasanaethau cyhoeddus, gallwn ddysgu lot o sut mae Schaeffler yn canolbwyntio ar wella. O’r ffordd dryloyw maen nhw’n defnyddio data i’r ffordd y maen nhw’n croesawu syniadau’r staff, mae’n grêt i weld sut mae Schaeffler yn manteisio ar yr arbenigedd yn y cwmni i sicrhau eu bod nhw’n gwella’n barhaus.