Sawl gwaith ydych chi wedi bod yn styc y tu ôl i lori bin pan mae rhaid i chi fynd i’r gwaith ar frys?

Gall eich sefydliad chi elwa o optimeiddio llwybrau? Yn y blogbost isod mae Andy Phillips, Archwilydd Perfformiad yn Swyddfa Archwilio Cymru yn edrych ar y manteision posibl. 

Rubbish / SbwrielMae pigo fyny sbwriel yn weithgaredd hanfodol i’r cyngor ac mae yna dystiolaeth weladwy i bawb o effeithlonrwydd y gwasanaeth anddeniadol yma. Er bod y swydd yn ymddangos i fod yn un syml ar yr olwg gyntaf, mewn gwirionedd rhaid cynllunio’n drwyadl ac ystyried yr angen i gadw costau mor isel â phosibl, rhoi rowndiau casglu mewn lle sy’n cwmpasu’r sir gyfan, sy’n rhedeg yn effeithlon ac er boddhad preswylwyr a masnachwyr. A gyda chyn lleied o darfu ag sy’n bosibl.

Dim jyst sbwriel sy’n cael ei gasglu. Mae’r maint o ailgylchu yn cynyddu, jyst fel y mathau o ddeunyddiau a gesglir megis bwyd, deunydd ailgylchu sych a gwastraff gardd. Mae’r faint o rain sydd angen i gynghorau gasglu yn newid yn gyson gyda gweithgarwch economaidd, tymhorau, a chyflwyno strategaethau gwastraff. Yn ymarferol, gall hyn olygu bod angen nifer o wahanol fathau o gerbydau casglu ar gynghorau, ac efallai bydd rhaid i weithredwyr sortio deunydd ailgylchadwy ar ymyl y ffordd. Mae’r criw ar rowndiau casglu yn wynebu her gorfforol sylweddol i lwytho sbwriel a deunydd ailgylchu drwy’r dydd ac ym mhob tywydd, felly rhaid i rowndiau casglu amddiffyn eu diogelwch a’u lles a chydbwyso eu llwythi gwaith yn deg rhwng pob criw.

Mae optimeiddio dyluniad llwybrau casglu gwastraff yn ffordd dda o wneud y llwybrau’n fwy effeithlon. Gall dylunio gofalus o lwybrau lleihau nifer y cerbydau neu asedau eraill sy’n cael eu defnyddio. Gall hyn arwain at lai o filltiroedd, llai o danwydd a llai o ôl-troed carbon. Ond does neb yn gwybod y rowndiau yn well na’r criwiau eu hunain. Dyma pam mae angen iddynt fod yn rhan o unrhyw adolygiad o’u rowndiau oherwydd gall beth sy’n edrych fel llwybr gwych ar fap cael lot o broblemau ymarferol fel mynediad trwy strydoedd cul neu dagfeydd, fel y gwelir wrth gasglu gwastraff pan mae pobl ar y ffordd i’r ysgol.

Mae rheolwyr gwastraff o bob rhan o Gymru yn cwrdd yn Ganolfan Adnoddau’r Cyfryngau yn Llandrindod ar ddydd Mercher 25 Mawrth i weithdy optimeiddio llwybrau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru profiad gwych o redeg seminarau dysgu a rennir ar gyfer meysydd eraill drwy ei Chyfnewidfa Arfer Da, ac fe fydd bydd yn cynorthwyo gyda’r gweithdy. Bydd siaradwyr o’r diwydiant gwastraff yn arddangos eu technegau optimeiddio llwybr a meddalwedd, ac fe fydd cynrychiolwyr o gynghorau sydd eisoes wedi rhesymoli eu rowndiau casglu gwastraff yn rhannu eu profiadau ac yn cynnig rhai arferion da. Bydd y sesiynau yn rhyngweithiol ac fe ddylai fod yn ddadl fywiog sy’n arwain at fudd mawr o ran rhannu mynediad cyflym i wybodaeth a phrofiad, a chreu trafodaethau a chydweithrediadau a all barhau ar ôl i’r cyfarfod dod i ben. Bydd y ffocws ar yr arbedion a wnaed, yr heriau a wynebir a’r gwersi a ddysgwyd.

Er bod y gweithdy hwn ar gyfer rheolwyr gwastraff, gall yr un broses o optimeiddio llwybrau cael ei ddefnyddio ar gyfer meysydd eraill, fel cynnal a chadw yn y gaeaf, glanhau strydoedd, gwasanaethau symudol megis llyfrgelloedd, archwiliadau priffyrdd, torri porfa a gwrychoedd, ceisiadau gofal cymdeithasol fel ymweliadau cartref arferol, casglu plant o’r ysgol a’r ganolfan ddydd neu fwyd Pryd ar Glud. Trwy gymryd y wybodaeth a gafwyd o’r gweithdy a’i rhannu o fewn eich sefydliad eich hun, gallwch gynyddu’r manteision o fynychu’r gweithdy yn Llandrindod. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno am 10am, hynny yw os nad ydych chi’n mynd yn styc tu ôl i lori bin…