Ailffocysu gwaith gyda plant a phobl ifanc

Dyma’r blog diweddaraf o blog diweddaraf o Wobrau Cymunedol Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan ym mis Tachwedd diwethaf.Sut gall eich sefydliad chi ail-edrych ar eich g waith gyda phlant a phobl ifanc? Isod mae Tracy Jelfs o Gyngor Sir Fynwy yn dweud wrthym amdano beth wnaethon nhw yn ein 

Monmouthshire County Council / Cyngor Sir FynwyMae Gwasanaethau Plant Sir Fynwy wedi gweld newidiadau sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae hyn wedi arwain at wasanaeth aneffeithlon i blant a phobl ifanc a morâl isel ymysg staff. Ers mis Ebrill 2014, bu’n rhaid cychwyn canolbwyntio o’r newydd ar waith uniongyrchol â phlant a phobl ifanc yng nghyd-destun arfer da.

Dechreuwyd ar y gwaith hwn drwy wrando ar staff, sef ein prif adnodd, er mwyn deall beth oedd angen er mwyn sicrhau gwelliannau. Sefydlwyd cyfres o adnoddau, hyfforddiant a chymorth ar gyfer y grŵp staff gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys sesiynau hyfforddi a gwefan er mwyn cysylltu’r holl wybodaeth ar gyfer Gwasanaethau Plant, gan alluogi staff i gael gafael ar adnoddau’n rhwydd. Mae staff yn parhau i nodi’r hyn sydd ei angen arnynt ac yna rydym yn darparu’r cymorth a’r adnoddau er mwyn diwallu’r anghenion fel y bo angen. Yn ogystal, mae staff wedi ystyried pa systemau a phrosesau sy’n cyflawni’r canlyniadau gorau ar gyfer plant ac mae’r rhain yn parhau i gael eu datblygu.

O’r gwaith cychwynnol, gwelwyd nad yn y Gwasanaethau Plant yr oedd y rhwystrau ond yng ngwasanaethau ehangach y Cyngor a chymerwyd peth amser i’w datrys. Achosodd hyn oedi gan beryglu’r broses o reoli newid, gan fod staff o’r farn eu bod yn cael eu tanseilio ac nad oedd yr awdurdod yn gwrando arnynt.

Gwnaethpwyd gwaith sylweddol i ddatrys y materion hyn a chael staff i ganolbwyntio o’r newydd ar yr hyn mae plant a phobl ifanc ei angen. Roedd angen i’r gwasanaeth symud oddi wrth weithredu fel pedwar tîm i weithredu fel un gwasanaeth ac i flaenoriaethu anghenion plant a phobl ifanc, gan sicrhau bod arfer gorau yn sail i hyn. Arweiniodd hyn at gael un lleoliad yn hytrach na dau leoliad ar gyfer dau dîm fel yn flaenorol. Mae hyn wedi bod yn drobwynt pwysig ar gyfer y grŵp staff ac mae wedi sicrhau y gellir cynnal sgyrsiau uniongyrchol a datblygu’r timau i greu gwasanaeth gyda phwrpas cyffredin.

Yn ogystal, mae newidiadau wedi’u gwneud i’r broses recriwtio, mae’n sicrhau bod gan y tîm ddarlun cliriach o’r ymgeiswyr ac yn sicrhau ein bod yn recriwtio’r staff cywir ar gyfer y gwasanaeth. Mae morâl yn parhau i wella ac erbyn hyn mae staff mewn sefyllfa i allu ystyried gwahanol ffyrdd o gydweithio â phlant a phobl ifanc ac yn datblygu syniadau ac achosion busnes er mwyn datblygu a gwella eu maes gwasanaeth ymhellach.

Mae’r gwasanaeth wedi sefydlu diben a chyfeiriad clir sy’n galluogi teuluoedd a chymunedau i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel ac i gyrraedd eu potensial yn llawn. Mae’r gwasanaeth hefyd yn datblygu diwylliant o berchnogaeth a disgwyliadau mawr o ymarfer gan bob aelod staff beth bynnag fo’u rôl yn y gwasanaeth. Mae datblygiadau pellach wedi’u cynllunio wrth i’r gwaith hwn fynd rhagddo. Mae hyn yn cynnwys achosion busnes mewn nifer o feysydd yn seiliedig ar dystiolaeth a blaenoriaethu anghenion plant a phobl ifanc.

Mae’r gwasanaeth wedi creu amgylchedd sy’n galluogi gweithwyr i allu gwneud penderfyniadau mor agos i’r rheng flaen â phosibl, gan sicrhau eu bod yn cael cefnogaeth i wneud y penderfyniadau hynny. Mae’n darparu diwylliant hefyd lle mae barn staff yn cael blaenoriaeth wrth ddatblygu gwasanaethau, gan sefydlu disgwyliadau clir o’r grŵp staff yng Ngwasanaethau Plant Sir Fynwy.

Dyma’r blog diweddaraf o gyfres ar Wobrau Cymunedol Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan ym mis Tachwedd 2014.