Sut gallwch chi wella’ch cynllunio ar gyfer eich Gweithlu Gofal Cymdeithasol?

Yn 2011/12 nododd arolygiadau Estyn ac AGGCC bod angen i Gyngor Sir Penfro mynd i’r afael â phroblemau’n ymwneud â chadw a recriwtio gweithwyr cymdeithasol. Isod, mae Anne Nicholson yn trafod sut mae’r cyngor wedi mynd ati i wneud hynny.

Pembrokeshire County Council / Cyngor Sir PenfroGwnaethom waith ymchwil sylweddol ar recriwtio a chadw, llwyth gwaith a chymorth ar gyfer gweithwyr cymdeithasol. Daeth i’r amlwg o’r gwaith ymchwil hwnnw fod gennym nifer uchel o weithwyr cymdeithasol sy’n gwerthfawrogi’r ffaith eu bod yn byw a gweithio yn Sir Benfro ac sydd am barhau i weithio i’r Awdurdod. Wrth gwrs, mae hyn yn rhinwedd, fodd bynnag, adroddodd y rhain nad oedd y manteision o weithio a byw yn y sir yn cyfiawnhau’r ddadl dros “y gyfradd gyffredinol ar gyfer y swydd” a’r angen am lwyth achosion y gellir ei reoli. Mae gennym nifer uchel o ymarferwyr profiadol sydd â sgiliau priodol ac sydd wedi ymrwymo i weithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Nododd y pwyllgor Trosolwg a Chraffu y dylid gwneud y broses o recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol yn flaenoriaeth ar gyfer Sir Benfro gan ei gwneud yn eitem barhaus ar eu hagenda, a bydd adroddiadau rheolaidd ar gynnydd y gwaith hwn yn cael eu cyflwyno.

Dewiswyd y prosiect cynllunio’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol fel un o Gytundebau Canlyniadau Sir Benfro ar gyfer 2013-2016. Yn ogystal â bod yn flaenoriaeth i Gyngor Sir Penfro, dangosodd gysylltiad clir â Thema Strategol Rhaglen Lywodraethu Cymru ar gyfer Trechu Tlodi. Roeddem yn credu y byddai canlyniadau plant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n bwy mewn tlodi yn gwella drwy ddarparu gwasanaeth gofal cymdeithasol proffesiynol effeithiol gan weithlu gofal cymdeithasol wedi cymhwyso a hyfforddi’n ddigonol. Dyma sut aethom ati i gyflawni hyn:

  • Datblygu model ar gyfer recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol
  • Datblygu mecanweithiau effeithiol i atgyfeirio plant a theuluoedd i’r prosiect Dechrau’n Deg er mwyn derbyn cymorth arbenigol.

Gyda’i gilydd, mae’r broses o adolygu cyflogau a graddfeydd a’r broses o ddatblygu technolegau er mwyn helpu i recriwtio wedi profi’n ffordd lwyddiannus o arwain gwelliannau yn y maes hwn. Yn sgil ategiad y farchnad a chanlyniadau’r Adolygiad o Gyflogau a Graddfeydd cafwyd cynnydd yng ngraddfeydd y cyflogau cychwynnol a’r cyflogau uwch yn Sir Benfro gan wneud Sir Benfro yn fwy cystadleuol. Mae nifer y swyddi gwag ar gyfer gweithwyr cymdeithasol wedi lleihau 88%; mae nifer y staff asiantaeth sy’n angenrheidiol wedi gostwng 60% ac mae lefel trosiant cyffredinol wedi gostwng.

Rydym wedi gostwng costau drwy symud oddi wrth ddulliau hysbysebu mwy traddodiadol ac, yn aml, mwy costus (sy’n rhan o’n strategaeth gyffredinol ar gyfer recriwtio Gweithwyr Cymdeithasol) ac wedi recriwtio ymgeiswyr yn llwyddiannus drwy ddulliau hysbysebu newydd e.e. drwy YouTube, Google, Facebook a LinkedIn.

Erbyn hyn, mae gennym weithdrefn gadarn ar waith ar gyfer cyflogi gweithwyr asiantaeth ac mae’n rhaid cael swydd wag mewn tîm cyn y gellir eu cyflogi.