Gweithio Gyda’u Gilydd: Pwyllgor Materion Cenedlaethol Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru

Enillydd gwobr Arweinyddiaeth Newid Eithriadol yn Gynhadledd Flynyddol Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan oedd y Pwyllgor Materion Cenedlaethol. Isod mae Christian Hadfield yn esbonio mwy am ei waith.

Logo Pwyllgor Materion Cenedlaethol

Mae’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru wedi gwneud ymrwymiad i sicrhau bod pobl Cymru yn parhau i gael Gwasanaeth Tân ac Achub o’r radd flaenaf, gwasanaeth y gellir ymfalchïo ynddo, a gwasanaeth sy’n seiliedig ar welliant parhaus ac sy’n darparu gwasanaeth gwerth am arian. Mae’r pwysau economaidd presennol yn gosod heriau newydd i bob sefydliad a bwriad y Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru yw ymateb yn uniongyrchol i’r heriau hyn. Er mwyn gwneud hyn, sefydlwyd Pwyllgor Materion Cenedlaethol, sydd newydd nodi ail flwyddyn o lwyddiannau.

Mae’r Pwyllgor Materion Cenedlaethol yn dîm arweinyddiaeth deinamig sy’n cynnwys Penaethiaid a Dirprwy Benaethiaid y Gwasanaeth Tân ac Is-Gadeiryddion y tri Awdurdod Tân ac Achub, a’u nod yw adeiladu ar y cyfleoedd i gydweithredu a manteisio i’r eithaf arnynt er mwyn sicrhau gwell gwasanaethau cynaliadwy, arbedion a manteision economaidd yn ogystal â chadw cymunedau Cymru yn ddiogel ar yr un pryd.

Mae meysydd allweddol ar gyfer cydweithredu wedi’u nodi fel cyfleoedd posibl i ymateb i’r heriau hyn. Mae arweinwyr prosiectau wedi’u henwebu i ganolbwyntio ar y meysydd allweddol hyn ac i gyflwyno adborth i’r Pwyllgor Materion Cenedlaethol ar wireddu’r cyfleoedd newydd. Bydd y blynyddoedd nesaf yn rhoi’r arweinyddiaeth ar brawf ac yn ein hannog i ystyried ffyrdd newydd o weithio, gan fanteisio ar ein cryfderau creadigol a’r gallu i addasu fel Gwasanaeth, fel rydym wedi llwyddo i’w wneud yn ystod y ddwy flynedd ers cyflwyno tîm y Pwyllgor Materion Cenedlaethol.

Mae’r Pwyllgor Materion Cenedlaethol wedi cydnabod y bydd y meysydd allweddol ar gyfer cydweithredu yn effeithio ar bawb, ac maen nhw’n archwilio pob agwedd ar ein gwaith er mwyn sicrhau bod Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru yn cyflawni agenda Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau gwasanaethau cyhoeddus gwell, mwy effeithlon, sy’n canolbwyntio ar ddinasyddion.

Gydag arweinyddiaeth arloesol gref, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru yn goresgyn yr heriau sy’n cael eu hwynebu gan hefyd barhau i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf. Mae’r cryfderau arloesol a’r gallu i addasu i amgylchiadau sy’n newid yn sicrhau dyfodol y Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru ac yn ei lywio.

O’r cychwyn cyntaf, mae’r Pwyllgor Materion Cenedlaethol wedi bod yn benderfynol o sicrhau bod gan bawb y wybodaeth ddiweddaraf am ffrydiau gwaith y Pwyllgor, gydag adroddiadau cynnydd, gwybodaeth reolaidd a briffiau drwy dudalen ar y we a thrwy sianeli cyfathrebu da, gan gynnwys defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol. Mae arweinyddiaeth gadarnhaol y Pwyllgor Materion Cenedlaethol wedi arwain at dimau brwdfrydig yn gweithio’n galetach nag erioed i gyflawni nodau pob maes cydweithredol, a meithrin cysylltiadau gwaith cryfach rhwng y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru gan ymateb yn uniongyrchol i’r gofynion a’r heriau economaidd cyfredol.