Gall pethau bach gwneud gwahaniaeth mawr: Bagiau atal gwylanod

Rydym yn aml yn clywed am newidiadau mawr sydd wedi cael eu rhoi ar waith sydd wedi newid gwasanaethau mewn ffordd ddramatig. Ond weithiau gall newidiadau bach gael effaith fawr. Yn y Gynhadledd Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan clywsom am fagiau atal gwylanod Dinbych y Pysgod a’r gwahaniaeth maen nhw wedi gwneud. Dyma Tracy Wornham i esbonio mwy.

Original photo of Tenby by Dave Smith http://bit.ly/1y7cLGH (Creative Commons License) Llun wreiddiol o Ddinbych y Pysgod gan Dave Smith (Trwydded Creatrive Commons)

Llun wreiddiol o Ddinbych y Pysgod gan Dave Smith (Trwydded Creatrive Commons)

Roedd nifer o bryderon yn cael eu codi am sbwriel yn llenwi strydoedd cyrchfannau gwyliau wedi i wylanod ac anifeiliaid eraill ymosod ar fagiau bin du a adawyd allan ar gyfer eu casglu. Yn ogystal â’r ffaith eu bod yn edrych yn flêr ac yn annymunol, mae’n achosi problemau i wasanaethau casglu gwastraff a’r gwasanaethau glanhau strydoedd hefyd. Cysylltodd Cyngor Tref Dinbych-y-Pysgod â Chyngor Sir Penfro yn rhan gyntaf 2014 er mwyn gweld beth y gellid ei wneud i wella’r sefyllfa. Yn dilyn cyfarfod, cytunwyd i dreialu bagiau atal gwylanod amldro.

Beth Wnaethom Ni

Dewiswyd sawl eiddo domestig o fewn ardal fach yn Ninbych-y-Pysgod (sy’n cynnwys chwe stryd) i’w treialu lle’r oedd y problemau gyda bagiau gwastraff du ar eu gwaethaf. Gwnaethom yn siŵr hefyd fod y treial yn cynnwys cymysgedd o aelwydydd gwahanol e.e. tai a fflatiau. Yr un timau casglu gwastraff a glanhau strydoedd a oedd yn gofalu am yr ardal a ddewiswyd hefyd, felly roedd modd cael adborth cyson ganddynt.

Cyflwynodd Cyngor Tref Dinbych-y-Pysgod lythyr i bob aelwyd yn eu gwahodd i gymryd rhan yn y cynllun. Ymatebodd 73 o dai yn gofyn am fagiau. Cychwynnodd y treial ar 2 Mehefin a daeth i ben ar 1 Awst.

Beth Wnaethom ei Gyflawni

Er mwyn mesur pa mor effeithiol oedd y treial, cyflwynwyd holiadur byr un dudalen i bob aelwyd a fu’n cymryd rhan – roedd cyfradd yr ymateb tua 40%. Dim ond un unigolyn oedd ddim am weld y cynllun yn parhau. Ar y cyfan, roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn.

Cawsom farn y gweithwyr casglu gwastraff a gwasanaethau glanhau hefyd, ac unwaith eto roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn.

Mae’r gwaith hwn yn gysylltiedig â dau o’r dangosyddion perfformiad cenedlaethol hefyd, sef:

STS005a Y Dangosydd Glendid

STS005b Canran y priffyrdd a’r tir perthnasol a arolygir sydd â safonau glendid uchel neu dderbyniol. Mae’r dangosydd hwn yn rhan o’n Cerdyn Sgorio Rheolaeth Perfformiad Corfforaethol a chaiff ei fonitro bob chwarter. Cyflwynir y perfformiad data hwn i’n Bwrdd Rheolaeth Corfforaethol a’n Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar y Cabinet a’r Amgylchedd bob chwarter.

Mae’r gwaith hwn hefyd yn cysylltu’n uniongyrchol â’r gwaith o gyflawni un o Brif Ganlyniadau Cyngor Sir Penfro “Gall pobl Sir Benfro fanteisio ar amgylchedd deniadol, cynaliadwy ac amrywiol”.

Y Camau Nesaf

Bydd Cyngor Tref Dinbych-y-Pysgod yn trafod y treial mewn cyfarfod yn y dyfodol. Unwaith y gwyddom y canlyniad, gellir gwneud penderfyniad ynglŷn â chyflwyno’r cynllun yn ehangach.

2 thoughts on “Gall pethau bach gwneud gwahaniaeth mawr: Bagiau atal gwylanod

  1. Gan fod Sgwâr Mount Stuart ym Mae Caerdydd yn dioddef yr un broblem gyda gwylanod gobeithio bydd Cyngor Caerdydd yn clywed am ganlyniadau’r arbrawf Dinbych-y-Pysgod. Ond, ddifrifol, mae’n holl bwysig bod pethau bychain yn cael eu ystyried. Mae Atebolrwydd wedi’i seilio ar Ganlyniadau (sef Results Based Accountability) yn cydnabod hyn a gwahodd darlunwyr o wasanaethau yn gynnar yn y proses darlunio i ystyried pethau am cost isel neu sy’n rhad ac am ddim

    • Mae cam fel hyn yn bendant yn gallu hybu lles pobl. Gall hyn fod o ran annog nhw i wneud mwy o ddefnydd o’r gofod o’u hamgylch, neu stopio heintiau rhag lledu trwy’r sbwriel a gwastraff. Roedd e’n diddorol iawn clywed am waith yng Nghwm Garw ble roedd pobl lleol wedi tacluso a gweithio arno parc lleol ac wedi cael pobl i barchu eu hamgylchedd a wedi magu balchder yn y lle. Fel ti’n dweud, mae pethau rhad ac am ddim yn gallu bod yn ‘quick wins’ sy’n gallu dechrau momentwm mewn gwella, a helpu pobl lleol i ymddiried mewn gwasanaethau. Diolch am y sylw!

      Dyfrig

Comments are closed.