Y Weinyddiaeth Gyfiawnder: Gwelliant Parhaus a Sicrhau canlyniadau

Dros yr wythnosau nesaf, bydd ein blog yn arddangos y bobl sydd wedi cael eu henwebu ac ennill gwobrau Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan. Dyma Caroline Phillips o’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn dweud wrthym am eu Gwasanaethau a Rennir a pham eu bod nhw wedi ennill y categori ‘Darparu Canlyniadau – Gwneud yn Well’.

Ministry of Justice / Y Weinyddiaeth CyfiawnderYn ystod cyfnod o newid ac ansicrwydd, mae Gwasanaethau Cyswllt Cwsmeriaid y Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi trawsnewid y ffordd y mae’n gweithio drwy rymuso pob aelod staff rheng flaen i wneud penderfyniadau ac arwain drwy esiampl.

Yn ystod yr 8 mis diwethaf, mae ein sefydliad ni wedi cyflwyno prosiect i ddatblygu strategaethau, strwythurau, systemau a diwylliannau/hinsawdd a ysgogir gan bobl er mwyn sicrhau effeithiolrwydd mewn sefydliadau a sicrhau ein bod gam ar y blaen yng nghyd-destun y galw cynyddol. Rydym wedi profi bod buddsoddi mewn amser, cyfathrebu a hyfforddiant ymysg ein staff rheng flaen er mwyn datblygu gwybodaeth a phrofiad, yn gwneud ein staff yn frwdfrydig ac yn llawn cymhelliant, gan arwain at ddatrys mwy o ymholiadau y tro cyntaf a chynyddu ein sgôr Bodlonrwydd Cwsmeriaid.

Yr unig ffordd o sicrhau gwelliannau yw trwy gael gweithlu medrus ac ysgogol, a dyna pam rydw i’n frwdfrydig iawn am ddatblygu ein staff, er mwyn rhoi hyder iddynt a gadael iddynt gymryd perchnogaeth o weithgareddau gweithredol allweddol. Mae Gwasanaethau Cyswllt Cwsmeriaid y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ddibynnol iawn ar raglenni, platfformau a systemau TG; fodd bynnag, rydw i’n credu’n gryf mai’r hyn sy’n gwneud f’adran a’n sefydliad mor gystadleuol yw ein pobl.

Yn ogystal â chanlyniadau rhagorol, rydym wedi llwyddo i greu tîm sy’n poeni o ddifrif am eu gwaith ac yn ymfalchïo ynddo, ac mae canolbwyntio ar gwsmeriaid yn ganolog iddynt. Mae yna aelodau o’r tîm sy’n mynd y tu hwnt i’r gofyn o’u pen a’u pastwn eu hunain, ac ar brydiau’n gweithio am gyfnodau hwy na’r disgwyl er mwyn sicrhau bod ymholiad pob cwsmer yn cael ei ddatrys yn llawn. Mae agwedd ac ymroddiad fel hyn yn amhrisiadwy mewn rôl brysur yn y maes gwasanaethau cwsmeriaid ac mae canlyniadau terfynol yn bwysig iawn i’n staff.

Yng nghamau cychwynnol y prosiect, roeddem yn gwybod y byddai herio ffordd o weithio sydd wedi hen sefydlu yn anodd. Fodd bynnag, rydw i’n falch bod gennyf weithlu sydd â mwy o allu a hyder erbyn hyn i gyflawni eu rolau gweithredol. Mae ein staff yn greadigol wrth ganfod atebion i broblemau ac yn cymryd mwy o berchnogaeth o weithgareddau busnes allweddol, gan alluogi fy nhîm rheoli a minnau i ganolbwyntio mwy ar yr agweddau mwy strategol ar ein rolau.