Diogelu eich elusen

Seminar Dysgu a Rennir Ynglŷn ag Ymddiriedolwyr

Gall ein seminarau ni ar gyfer ymddiriedolwyr ysbrydoli unrhyw un. Does dim byd fel gweithio mewn ystafell sy’n llawn o bobl sy’n rhoi eu hamser a’u harbenigedd am ddim i wneud i chi sylweddoli bod yna lot o dda yn y byd ni’n byw ynddo. Fe wnes i weithio yn y sector gwirfoddol am wyth mlynedd cyn dechrau gweithio yn Swyddfa Archwilio Cymru, felly mae da fi buddsoddiad emosiynol yn y sector hefyd.

Yn sesiwn agoriadol y ddau ddiwrnod fe glywon ni Mike Palmer a Chris Bolton yn siarad amdano waith Swyddfa Archwilio Cymru trwy adroddiadau er budd y cyhoedd. Fel mudiad, rydyn ni wir eisiau osgoi’r sefyllfaoedd hyn. Y seminarau yma yw ein ffordd ni o geisio atal neu leihau’r tebygolrwydd o hyn digwydd yn y dyfodol.

Trustees Seminar - Seminar Ymddiriedolwyr

Fe wnes i fynd i weithdai’r Comisiwn Elusennau yn y ddau ddigwyddiad, lle’r oedd e’n glir mai’r ffordd orau o ddiogelu eich elusen yw sicrhau bod ganddo’ch y prosesau cywir mewn lle ar y dechrau. Mae’n swnio fel neges amlwg, ond dywedodd lot o bobl bod nhw’n dueddol o ffocysu ar waith yr elusen, ac yn aml yn anghofio am y prosesau sydd tu ôl i’r gwaith hynny.

Roedd e’n ddiddorol clywed am y camau mae mudiadau yn cymryd i sicrhau bod nhw’n rheoli risgiau. Soniodd un ymddiriedolwr amdano’r ‘prawf wasg’ – sut byddai’r gweithredoedd yn edrych os byddan nhw’n cael eu cynnwys yn fanwl yn y wasg? Mae’n ddull syml sy’n annog ymddiriedolwyr i ystyried eu penderfyniadau ac i osgoi gwneud nhw ar frys. Y peth pwysig i gofio yw bod rhaid i bob gweithred fod er fudd yr elusen.

Roedd yna drafodaeth hefyd am gyrsiau cynefino a hyfforddiant. Oes gan eich ymddiriedolwyr syniad clir o beth sy’n cael eu disgwyl ohonynt? Ydyn nhw wedi cael y wybodaeth iawn sy’n galluogi iddynt weithio’n effeithiol?

Roedd yna lot o drafodaethau diddorol am beth i’w wneud os mae rhywbeth yn mynd o’i le. Yn seminar Caerdydd, fe wnaeth Rosie Stokes o’r Comisiwn Elusennau cadarnhau bod y defnydd o gronfeydd elusennol at ddibenion cyfreithiol yn ddefnydd dilys o gronfeydd elusennol. Mae’n bwysig bod elusennau’n delio â materion yn effeithiol ac yn drylwyr os ydynt am ddiogelu eu helusen.

Gallwch glywed Rosie’n trafod y gweithdy yn y fideo uchod, ac mae’r cyflwyniad o weithdy’r Comisiwn Elusennau ar-lein hefyd. Mae’n werth cael golwg ar y ddau er mwyn i chi feddwl am y negeseuon sydd ynddyn nhw a’i gymharu gyda beth rydych chi’n rhoi ar waith yn eich mudiad chi. Un o’r negeseuon allweddol a ddaeth allan o’r digwyddiad yw bod dogfennau llywodraethol yn nodi amcanion eich elusen. Ac os ydych chi’n gweithio i’r nodau ac amcanion hynny, yna rydych chi’n lot fwy tebygol o ddarparu’r gwasanaethau effeithiol sydd angen ar eich buddiolwyr.

Dyfrig