Ail-hawlio cyfrifoldeb personol, ail-lunio gwasanaethau a ariennir yn gyhoeddus a dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio gyda’n gilydd (neu newid yr iâr a’r wy)

Ail-lunio gwasanaethau gyda'r Cyhoedd

Blog gwadd gan Barod CIC cyn ein seminar ar Ail-lunio Gwasanaethau gyda’r Cyhoedd #ReshapeServices

  • Mae rhywbeth yn mynd o’i le. Rydym yn codi’r ffôn neu’n mynd i adeilad ac yn disgwyl i wasanaethau cyhoeddus ddatrys pethau i ni.
  • Mae galw ar wasanaethau cyhoeddus am wasanaeth. Maent yn disgwyl cael penderfynu beth (os unrhyw beth) i gynnig a sut i’w ddarparu.

Iawn, mae elfen o or-ddweud yma. Yng Nghymru, mae rhai pobl a gwasanaethau cyhoeddus eisoes yn ail-siapio eu perthynas. Y gwir amdani yw bod y berthynas rhwng holl wasanaethau cyhoeddus ac aelodau o’r cyhoedd angen newid er lles pawb.

Mae angen i ni gymryd mwy o gyfrifoldeb dros ein hunain, ein teuluoedd, ein ffrindiau, ein cymdogion ac ein cymunedau.

  • Mae angen i wasanaethau cyhoeddus gofio mai gweision ydyn nhw, nid meistri. Mae rhai pethau, megis glanhau strydoedd, all ond gael eu darparu’n gyfunol, ac mae angen iddyn nhw ddarparu’r pethau yma. Mae angen iddyn nhw ein cefnogi ni i fyw ein bywydau heb gymryd perchnogaeth o’n bywydau.

Fel yn achos yr iâr a’r wy, mae’r ddau angen newid, ond pwy sydd angen newid gyntaf? Fel arfer rydyn ni’n clywed straeon am wasanaethau cyhoeddus yn newid, yn annog ac yn gyrru perthynas wedi’i newid. Fe ddechreuodd stori Barod y ffordd groes.

Barod

Cydweithfa i weithwyr yw Barod. Roedd disgwyl i ddau ohonom ddibynnu ar wasanaethau cyhoeddus i’n helpu ni i gael gwaith gan fod gennym anabledd dysgu. Fe roddon ni gynnig arni, ond ni weithiodd hynny. Fe gawson ni wasanaethau i’n paratoi ni, ond y gwir amdani yw ein bod ni eisoes yn barod. Doedd dim pwynt i ni ddisgwyl i wasanaethau cyhoeddus newid. Yn hytrach, fe wnaethon ni gymryd cyfrifoldeb dros ein hunain, ac ar y cyd ag eraill oedd yn rhannu ein gweledigaeth, fe wnaethon ni ddechrau busnes ein hunain – Barod.

Doedd dim modd i ni wneud popeth ein hunain. Roedden ni angen cefnogaeth gan weithwyr proffesiynol mewn gwasanaethau wedi’u hariannu’n gyhoeddus. Roedden ni angen iddyn nhw wrando, darganfod ffordd o ddarparu’r hyn roedden ni’n gwybod ein bod ni  eu hangen, ac yn bwysicaf oll, credu y gallwn ni lwyddo.

Nid oedden ni’n gallu datblygu’r berthynas yma gyda’r rhan fwyaf o wasanaethau a’u hariennir yn gyhoeddus. Fe roddodd rhai ohonynt restr o beth allent eu cynnig – ond doedd hyn ddim yn cyfateb i’r hyn roedden ni angen. Gydag eraill, byddai’r gost o gael eu cymorth wedi golygu colli rheolaeth dros ein bywydau a chyfeiriad Barod.

Roedd modd i ni gael y berthynas yma gyda dau o wasanaethau wedi’u hariannu’n gyhoeddus. Heb eu cefnogaeth, fe fyddai Barod wedi ei chael hi’n anodd. Ni wnaeth unrhyw un o’r ddau geisio cymryd yr awenau. Ni wnaeth unrhyw un ohonynt geisio gwerthu eu gwasanaethau drwy roi llwyth o esiamplau o arferion da. Fe wnaeth y ddau wrando. Fe wnaeth y ddau weithio gyda ni i ddarganfod atebion. Mae ein dyled ni’n fawr i’r ddau ohonynt. Diolch, Canolfan Cydweithredol Cymru ac Enterprise Mentoring.

Ein negeseuon i eraill:

  • Boed yn iâr neu’n wy, mae’n amser da i fwrw ‘mlaen a gwneud pethau’n wahanol.
  • Mae pobl yn bodoli sydd yn gwneud cynlluniau ac yn cymryd cyfrifoldeb dros eu dyfodol eu hunain, sy’n newyddion calonogol i wasanaethau cyhoeddus.
  • Mae newyddion calonogol i aelodau o’r cyhoedd hefyd, gan fod gwasanaethau cyhoeddus yn bodoli sydd yn fodlon defnyddio eu sgiliau proffesiynol, eu cysylltiadau a’u cyllid er mwyn eich cefnogi chi i gyflawni’r hyn all ymddangos yn amhosib. Efallai y bydd angen i chi ddal i chwilio, ond fe ddewch chi o hyd iddynt.