Chwilio am enghreifftiau ymarferol o ‘gyd-gynhyrchu’

Yn gynyddol, soniwn am ddylunio a darparu gwasanaethau drwy ‘cyd-gynhyrchu’. Ond beth yw ystyr hyn yn ymarferol? Buom yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i ddatblygu digwyddiad rhoi enghreifftiau clir o arferion da yn ‘cyd-gynhyrchu’.

Mae cyd-gynhyrchu yn ymwneud â newid y berthynas rhwng y rhai sy’n darparu a’r rhai sy’n defnyddio gwasanaethau. Mae’n ymwneud ag ail-lunio sut ydych chi’n dylunio, cynllunio a darparu gwasanaethau, ond yn gwneud hyn ochr yn ochr â’r cyhoedd.

Weithiau, bydd gwasanaethau cyhoeddus yn saethu ymlaen â datblygu gwasanaethau newydd a gorffen gyda rhestr o’r gwasanaethau ffurfiol y maent yn gwthio’r cyhoedd mewn iddynt. Mae aelodau o’r cyhoedd yn teimlo’n rhwystredig bod eu hawdurdod lleol yn cynnig gwasanaethau sy’n cael eu gweld fel gwastraffus a ddim yn cynnig pethau syml y maent wir angen. Mae llawer o wasanaethau cyhoeddus dal yn cael eu darparu o safbwynt y darparwyr gwasanaethau unigol. Mae hyn yn arwain ar ddinasyddion yn profi dulliau lluosog a thameidiog gall arwain at:

  • Ymyriadau anghyson ac sy’n gwrthdaro;
  • Canlyniadau gwael ar gyfer y defnyddiwr gwasanaeth; a
  • Gwastraff ar adnoddau gwerthfawr a gwerth gwael am arian.

I unrhyw un sydd â diddordeb mewn enghreifftiau eraill ymarferol o arfer da o gyd-gynhyrchu, gallech ddechrau gyda’r ddau gasgliad defnyddiol o astudiaethau achos yma:

Chwiliom ni am enghreifftiau penodol o sefydliadau sy’n gweithio’n agos â’r cyhoedd i ddatblygu’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt mewn gwirionedd. Er bod y digwyddiad yng Nghaerdydd yn llawn (gyda’r llefydd ar gael o hyd yng Ngogledd Cymru), byddwch yn gallu dod o hyd i’r holl gyflwyniadau arfer da hyn ar ein gwefan ar ôl y digwyddiad.

Yr Athro Tony Bovaird, Prifysgol Birmingham, yw ein prif siaradwr, a fydd yn edrych ar enghreifftiau ymarferol o gyd-gynhyrchu canlyniadau cyhoeddus sydd o bwys gwirioneddol:

Saesneg yn unig

Yna gwelsom bedwar gweithdy grêt:

  • Bydd Kerrine Phillips, Caerdydd Cyngor Trydydd Sector, yn sôn am y portffolio o brosiectau Cyd-gynhyrchu Newid Iachus;
  • Bydd Simon Pickthall, Vanguard, yn siarad am enghreifftiau ymarferol o ail-lunio gwasanaethau yn radical ar lefel ardal leol;
  • Bydd Sally Church, Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen a Jon Argent, GLL, yn rhoi enghraifft ymarferol o’r rôl gall mentrau cymdeithasol  chwarae wrth ail-lunio gwasanaethau â’r cyhoedd; a
  • Bydd Alan Armstrong, Barod CIC, yn rhedeg gweithdy ymarferol yn edrych ar bŵer, rheolaeth a gwybodaeth glir wrth weithio gyda’r cyhoedd.

Bydd Barod hefyd yn dangos enghraifft ymarferol iawn o sut i weithio gyda’r cyhoedd ar newid gwasanaethau – y Gwasanaeth Sibrwd. Mae Barod yn arbenigo mewn gwneud gwybodaeth yn haws i ddeall, a gwneud cyfarfodydd a digwyddiadau yn fwy cynhwysol. Mae’r gwasanaeth sibrwd yn gyfieithiad ar y pryd o’ “siarad cynhadledd” mewn i eiriau clir, bob dydd. Sut ydych chi ‘gyd-gynhyrchu’ gwasanaethau â’r cyhoedd pan ydych yn gweithio o fewn iaith a phrosesau efallai nad yw rhai’n deall?

Am y ddwy wythnos nesaf, byddwn yn rhannu blogiau ychydig o’r siaradwyr hyn, yn rhannu eu profiadau eu hunain. Byddwn hefyd yn rhannu nifer o ddolenni at wefannau defnyddiol, astudiaethau achos ac adnoddau eraill ar Twitter ar #ReshapeServices. Gallwch hefyd ddilyn  yr hashtag yma i gymryd rhan yn y sgwrs yn ystod ein seminar Ail-lunio Gwasanaethau gyda’r Cyhoedd.