Etholi’n Gymdeithasol: canllawiau defnyddiol ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod purdah

Cafodd hwn ei bostio’n wreiddiol gan Dan Slee ar ei blog. Rydym wedi ail-blogio hwn er mwyn ei rannu ymhellach a sicrhau ei fod ar gael yn y Gymraeg, gan ei fod yn adnodd defnyddiol iawn ac yn ganllaw gwych i Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Elect Social / Etholi'n Gymdeithasol

Ceir cyfnod rhyfedd cyn etholiad lle mae ymddygiad timau cyfathrebu llywodraeth leol yn newid.

Caiff y datganiadau i’r wasg gan wleidyddion eu disodli gan ddyfyniadau gan swyddogion. Pam? Er mwyn sicrhau na ellir cyhuddo’r cyngor o duedd wleidyddol yn ystod y cyfnod cyn diwrnod yr etholiad.

Mae hyn wedi bod yn wir ers degawdau ac mae gan dimau cyfathrebu llywodraeth leol ddealltwriaeth gadarn o’r hyn y mae’n ei olygu. Yn unol â’r Cod Arfer a Argymhellir ar Gyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol (Deddf Llywodraeth Leol 1986), caiff effaith ar gylchlythyrau, datganiadau i’r wasg, cynadleddau, bathodynnau a gwefannau.

Noda’r cod y canlynol:

Yn ystod y cyfnod rhwng yr adeg y cyhoeddir etholiad a’r etholiad ei hun, dylid osgoi unrhyw fath o gyhoeddusrwydd rhagweithiol mewn perthynas ag ymgeiswyr a gwleidyddion eraill sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r etholiad.

Ni ddylai cyhoeddusrwydd ymdrin â materion dadleuol na chyflwyno safbwyntiau, cynigion nac argymhellion mewn ffordd sy’n eu cysylltu ag aelodau unigol neu grwpiau o aelodau.
Fodd bynnag, o dan amgylchiadau priodol, mae’n dderbyniol i’r awdurdod ymateb i ddigwyddiadau ac ymholiadau dilys am wasanaethau ar yr amod bod ei atebion yn ffeithiol ac nad ydynt yn wleidyddol.

Dylai aelodau mewn swyddi gwleidyddol neu ddinesig allweddol allu cyflwyno sylwadau mewn argyfwng neu pan fo angen ymateb yn wirioneddol ar lefel aelodau i ddigwyddiad pwysig y tu allan i reolaeth yr awdurdod.

Ni ddylai digwyddiadau rhagweithiol a gaiff eu trefnu yn ystod y cyfnod hwn gynnwys aelodau sy’n debygol o sefyll yn yr etholiad.

Mae hyn yn golygu na ddylai adnoddau’r cyngor gael eu defnyddio at ddibenion gwleidyddol yn ystod y cyfnod hwn sy’n gyfnod sensitif iawn yn wleidyddol, ac na ddylid ymddangos eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion o’r fath.

Chwe rheol euraidd yn ystod cyfnod Purdah

 1. Ni roddir unrhyw gyhoeddusrwydd i faterion sy’n wleidyddol ddadleuol.
 2. Rhagdybir yn gyffredinol na wneir unrhyw gyfeiriadau at wleidyddion unigol mewn datganiadau i’r wasg (ac eithrio lle y bydd argyfwng dilys fel y nodir isod)
 3. Dylid gochel cyn cynnal unrhyw ymarfer sylweddol yn y cyfryngau oni ellir dangos ei fod wedi’i gynnwys yn y blaen-ddyddiadur cyn galw’r etholiad.
 4. Ni chyhoeddir unrhyw ffotograffau o ymgeiswyr yn yr etholiad
 5. Cyn y caiff unrhyw gais am ffotograffau a deunyddiau eraill gan y cyngor ei ystyried, gwneir ymholiadau ynghylch y defnydd a wneir ohonynt a rhoddir cyfyngiad priodol ar y defnydd a wneir ohonynt os cânt eu darparu.
 6. Mae sefyllfa’r Maer fel arweinydd yr awdurdod yn wahanol a chyhoeddir deunydd, ar yr amod nad yw o natur wleidyddol.

Ond mae’r cyfryngau cymdeithasol yn peri problemau i’r timau. Sut mae hyn yn effeithio ar ffrwd Twitter? Dyma ganllawiau cadw i bobl sy’n gweithredu sianelau cyfryngau cymdeithasol cynghorau (ymwadiad: gofynnwch i’ch tîm cyfreithiol fwrw golwg drostynt yn gyntaf).

Twitter

 1. Eglurwch fel un o sianelau cyfathrebu’r cyngor eich bod wedi’ch rheoli gan Purdah yn ystod y cyfnod cyn etholiad. Gall fod yn ddefnyddiol trydar dolen i esboniad o Purdah er mwyn darparu arweiniad.
 2. Peidiwch ag aildrydar safbwyntiau pleidiau gwleidyddol, gwleidyddion na safbwyntiau gwleidyddol.
 3. Peidiwch â thrydar ar faterion sy’n wleidyddol ddadleuol.
 4. Peidiwch â thrydar delweddau o bleidiau gwleidyddol, gwleidyddion na phynciau sy’n wleidyddol ddadleuol.
 5. Peidiwch â chynnal ymgyrch sylweddol ar Twitter oni ellir dangos ei bod wedi’i chynnwys yn y blaen-ddyddiadur cyn galw’r etholiad.
 6. Gellir aildrydar negeseuon Twitter gan y Maer ac am y Maer ar yr amod nad ydynt o natur wleidyddol.
 7. O dan amgylchiadau eithriadol, gofynnwch am ganiatâd gan yr uned gyfathrebu yn gyntaf cyn trydar neu aildrydar sylw gan wleidydd yn ystod Purdah.

Facebook

 1. Eglurwch fel un o sianelau cyfathrebu’r cyngor eich bod wedi’ch rheoli gan Purdah yn ystod y cyfnod cyn etholiad.
 2. Peidiwch â chyflwyno na rhannu diweddariadau gan bleidiau gwleidyddol, gwleidyddion na safbwyntiau gwleidyddol.
 3. Peidiwch â chyflwyno na rhannu delweddau gan bleidiau gwleidyddol, gwleidyddion na safbwyntiau gwleidyddol.
 4. Dylech fonitro eich tudalen a dileu unrhyw gynnwys sy’n wleidyddol ddadleuol gan roi esboniad eich bod wedi gwneud hyn oherwydd rheolau Purdah sy’n gysylltiedig â’r cyngor hwn.
 5. Gellir aildrydar negeseuon Twitter gan y Maer ac am y Maer ar yr amod nad ydynt o natur wleidyddol.
 6. Peidiwch â chynnal ymgyrch sylweddol ar Facebook oni ellir dangos ei bod wedi’i chynnwys yn y blaen-ddyddiadur cyn galw’r etholiad.
 7. O dan amgylchiadau eithriadol, gofynnwch am ganiatâd gan yr uned gyfathrebu yn gyntaf cyn trydar neu aildrydar sylw gan wleidydd yn ystod Purdah.

YouTube

 1. Eglurwch fel un o sianelau cyfathrebu’r cyngor eich bod wedi’ch rheoli gan Purdah yn ystod y cyfnod cyn etholiad.
 2. Peidiwch â chyflwyno na rhannu diweddariadau gan bleidiau gwleidyddol, gwleidyddion na safbwyntiau gwleidyddol.
 3. Peidiwch â chyflwyno na rhannu delweddau gan bleidiau gwleidyddol, gwleidyddion na safbwyntiau gwleidyddol.
 4. Dylech fonitro eich tudalen a dileu unrhyw gynnwys sy’n wleidyddol ddadleuol gan roi esboniad eich bod wedi gwneud hyn oherwydd rheolau Purdah sy’n gysylltiedig â’r cyngor hwn.
 5. Gellir ychwanegu fideos gan y Maer neu am y Maer ar yr amod nad ydynt o natur wleidyddol.
 6. Peidiwch â chynnal ymgyrch sylweddol ar YouTube oni ellir dangos ei bod wedi’i chynnwys yn y blaen-ddyddiadur cyn galw’r etholiad.
 7. O dan amgylchiadau eithriadol, gofynnwch am ganiatâd gan yr uned gyfathrebu yn gyntaf cyn ychwanegu clip YouTube gan wleidydd yn ystod Purdah.

Proffiliau trydydd parti ar gyfryngau cymdeithasol

Caiff staff cynghorau sy’n diweddaru proffiliau trydydd parti ar gyfryngau cymdeithasol fel rhan o’u swydd eu rheoli gan Purdah. Mae’r proffiliau hyn yn cynnwys proffiliau partneriaethau busnes a gefnogir gan y cyngor.

Ceir dau opsiwn:

 1. Optio allan: Yn ystod cyfnod Purdah, trosglwyddwch yr HOLL waith gweinyddol i aelod o’r bartneriaeth nad yw’n gysylltiedig â’r cyngor gan ganiatáu iddo ychwanegu cynnwys wedi’i gyfyngu gan Purdah na all staff y cyngor ei gyflwyno. Gallwch ddychwelyd i ychwanegu cynnwys a’i reoli ar ôl yr etholiad.
 2. Optio i mewn: Gall cyflogeion cynghorau barhau i ychwanegu cynnwys neu rannu dyletswyddau gweinyddol ond caiff yr HOLL gynnwys ei reoli gan gyfyngiadau Purdah.

Flickr

 1. Eglurwch fel un o sianelau cyfathrebu’r cyngor eich bod wedi’ch rheoli gan Purdah yn ystod y cyfnod cyn etholiad.
 2. Peidiwch â chyflwyno na rhannu lluniau gan bleidiau gwleidyddol, gwleidyddion na safbwyntiau gwleidyddol.
 3. Dylech fonitro eich tudalen a dileu unrhyw gynnwys sy’n wleidyddol ddadleuol gan roi esboniad eich bod wedi gwneud hyn oherwydd rheolau Purdah sy’n gysylltiedig â’r cyngor hwn.
 4. Gellir ychwanegu delweddau gan y Maer neu am y Maer ar yr amod nad ydynt o natur wleidyddol.
 5. Peidiwch â chynnal ymgyrch sylweddol ar Flickr oni ellir dangos ei bod wedi’i chynnwys yn y blaen-ddyddiadur cyn galw’r etholiad.
 6. O dan amgylchiadau eithriadol, gofynnwch am ganiatâd gan yr uned gyfathrebu yn gyntaf cyn ychwanegu clip YouTube gan wleidydd yn ystod Purdah.
 7. Analluogwch y gallu i lawrlwytho delweddau o wleidyddion yn ystod Purdah.

Credyd Creative commons
Fan yr etholiad: https://www.flickr.com/photos/48600108001@N01/463965443/