Her Craffu Gwent

jessica_portrait_jpg250x166Bydd darllenwyr fy mlog CfPS yn gwybod fy mod o blaid y dull craffu sydd ar waith yng Nghymru ar hyn o bryd a pha mor ganolog ydyw yn yr ymgyrch i wella gwasanaethau cyhoeddus: diben y blog cyflym hwn yw cadarnhau fy mod mor gefnogol ag erioed! Rwyf ar fy ffordd yn ôl o gynhadledd lwyddiannus, llawn dop, ystyriol a heriol arall am graffu yng Nghymru – wedi’i drefnu’r tro hwn gan lond llaw o swyddogion craffu o awdurdodau Sir Fynwy, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Blaenau Gwent yng Ngwent, fel rhan o’u cynllun i gadw’r rhod i droi yn dilyn y Gynhadledd Goleuni ar Graffu ysgubol yng Nghymru y llynedd.

Os ydych chi ar Twitter, gallwch ddilyn y drafodaeth a’r cwestiynau drwy’r hashnod #GwentChallenge14, ond gwnaeth ambell beth argraff arna i yn ystod y bore:

  • Eto fyth, sut mae ansawdd ac effeithlonrwydd craffu yn dibynnu ar yr hyn y mae craffwyr yn ei wneud, ond hefyd ar ansawdd ac effeithlonrwydd yr ymgysylltu a’r wybodaeth y maent yn ei chael gan eraill – sydd i gyd yn deillio o ddiwylliant yr arweinyddiaeth – yn wleidyddol ac ar lefel reoli. Roedd rhwystredigaeth gyda’r feirniadaeth honedig o graffu ar ffactorau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth, a rhywfaint o herio yn ôl i’r rheoleiddwyr o ran pwy oedd yn craffu arnyn nhw. Fodd bynnag, croesawyd her yn ôl i gadw ffocws ar yr hyn sydd dan eu rheolaeth a pharhau i ofyn y cwestiynau, pa bynnag mor anodd ydynt!
  • Roedd thema gyffredin arall yn adlewyrchu pwysigrwydd ansawdd arweinyddiaeth a chyfraniadau aelodau, o ran sut i ymdrin ag aelodau nad oedd yn mynychu’r cyfarfodydd rhagarweiniol ac yna’r treulio’r prif gyfarfodydd yn hoelio’r sylw, neu sut i wella ansawdd y cynllunio, agendâu cyfarfodydd a sgiliau cwestiynu. Roedd rhai cynrychiolwyr yn mynnu hyfforddiant gorfodol: a yw hyn yn rhywbeth y dylid ei ystyried yn ehangach?
  • Mae hyd a lled yr heriau ariannol sy’n wynebu awdurdodau lleol – a phartneriaid eraill – yn gysgod cynyddol dros bawb. Roedd dwy elfen i fy ymateb i ar banel Hawl i Holi y digwyddiad: mae llai yn golygu mwy ym myd craffu – mae cyfyngiadau ariannol yn golygu bod blaenoriaethu cadarn hyd yn oed yn bwysicach i sicrhau bod craffu’n canolbwyntio ei adnoddau cyfyngedig ar y materion sy’n wirioneddol bwysig. Ac yn ail, mae cymorth wrth law! Rydym wedi llunio canllawiau newydd ar graffu ariannol, fel rhan o’n rhaglen a gyllidir gan Lywodraeth Cymru, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Grant Thornton, sy’n llawn cynghorion, enghreifftiau o arferion da, cyngor clir i ddeall papur monitro cyllideb cyngor a chwestiynau heriol i’w gofyn.

CfPS logoCofiwch fwrw golwg ar y canllawiau newydd hyn, a fydd yn cael eu lansio ar ddiwedd y mis, ar ein gwefan: www.cfps.org.uk a dewch i’r digwyddiad lansio am ddim ar fore’r 26ain Mehefin yng Nghaerdydd. Y Gweinidog, Lesley Griffiths AC, sy’n eu lansio a bydd cyfle i drafod heriau ariannol cyffredin a chlywed sut mae eraill yn mynd i’r afael â nhw. Cysylltwch ag Andrew.jones@cfps.org.uk i gofrestru’ch diddordeb mewn mynychu.

Jessica Crowe

Cyfarwyddwr Gweithredol, Y Ganolfan Craffu Cyhoeddus (CfPS)

6 Mehefin 2014

One thought on “Her Craffu Gwent

  1. Pingback: Craffu ariannol mewn cyfnod heriol | Good Practice Exchange at The Wales Audit Office

Comments are closed.