Skip to content

Mis: Mehefin 2014

Gwella Eich Gofod

Thema ein seminarau dysgu a rennir dros y flwyddyn ddiwethaf oedd asedau, a ni ‘di bod yn gweithio gyda’r Gweithgor Asedau Cenedlaethol i rannu arfer da rhwng pobl sy’n gweithio ym maes rheoli asedau. Mae cwpl o’r prosiectau a gafodd eu harddangos eu hariannu gan y Gronfa Buddsoddi i Arbed, sy’n rhoi cyllid tymor byr i helpu mudiadau gwasanaethau cyhoeddus i drawsnewid y ffordd mane nhw’n gweithio. Mae’r rhain wedi cynnwys y prosiect siaradodd Jonathan Fearn amdano yn Seminar Dysgu a Rennir Tir a Throsglwyddo Asedau, sef yr adolygiad o… Read more Gwella Eich Gofod

Her Craffu Gwent

Bydd darllenwyr fy mlog CfPS yn gwybod fy mod o blaid y dull craffu sydd ar waith yng Nghymru ar hyn o bryd a pha mor ganolog ydyw yn yr ymgyrch i wella gwasanaethau cyhoeddus: diben y blog cyflym hwn yw cadarnhau fy mod mor gefnogol ag erioed! Rwyf ar fy ffordd yn ôl o gynhadledd lwyddiannus, llawn dop, ystyriol a heriol arall am graffu yng Nghymru – wedi’i drefnu’r tro hwn gan lond llaw o swyddogion craffu o awdurdodau Sir Fynwy, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Blaenau Gwent yng Ngwent, fel… Read more Her Craffu Gwent

Lleihau’r baich o adrodd

Bydd Mesur Cenedlaethau’r Dyfodol yn golygu newidiadau mawr i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Roeddwn i’n ddigon ffodus i hwyluso gweithdy gan y Cyngor Adrodd Integredig ac Ystâd y Goron yn ein Seminar ar Fil Cenedlaethau’r Dyfodol, lle wnes i gael y cyfle i wrando ar Mark Gough a Kate Jefferies amlinellu sut gallai Adrodd Integredig bod o fudd i fudiad, yn enwedig mewn perthynas â’r bil. Gallwch weld Mark a Kate yn trafod y sesiwn yn y fideo isod, ac mae’r cyflwyniadau o’r sesiwn llawn a’r gweithdy ar gael ar dudalen… Read more Lleihau’r baich o adrodd