Atal: Beth yw Gwirionedd Symud eich Adnoddau?

Bromford's preventative approach

Dull ataliol Bromford

Mae’r term ‘atal’ yn cael ei ddefnyddio’n fwyfwy rhydd mewn gwasanaethau cyhoeddus ar hyn o bryd. Ond beth yw gwirionedd symud y ffocws gwasanaethau i ffwrdd o ymateb a thuag at atal? Buom yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru (Rhaglen Gwasanaethau Effeithiol ar gyfer Grwpiau Agored i Niwed Grŵp Arwain y Gwasanaethau Cyhoeddus) i gasglu rhai enghreifftiau ymarferol o sut y mae sefydliadau wedi mynd i’r afael â’r agenda ‘atal’ hwn mewn ffurf seminar. Rydym hefyd am gael y bobl sy’n gweithio i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus i mewn i ystafell a gofyn iddynt beth oedd eu profiadau nhw.

Hoffwn i rannu rhai o brofiadau cadarnhaol y cynrychiolydd o ymdrechu tuag at atal a hefyd yr hyn y maent yn cael trafferth â nhw o ddydd-i-ddydd.

Yn gyntaf, ceir rhai enghreifftiau da o wasanaethau cyhoeddus yn edrych y tu hwnt i’w meysydd penodol o arbenigedd. Mae’r Gwasanaethau Tân ac Achub yn enghraifft glir, pan fyddant wedi cymryd golwg gyfannol ar les pobl o fewn eu cartrefi. Clywsom hefyd gan Ganolfan Trin Alcohol Caerdydd, lle mae sectorau amrywiol (megis Undeb y Myfyrwyr, yr adran drwyddedu Cyngor a chyrff iechyd) i gyd yn elwa o un prosiect. Hefyd roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn trafod eu gwaith i gysylltu Meddygfeydd i asedau cymunedol ar gyfer iechyd a lles, er enghraifft trwy sicrhau bod gweithiwr iechyd cymunedol yn seiliedig mewn meddygfeydd teulu.

Mae yna hefyd rai cyfleoedd gwych o fewn rôl y sector gwirfoddol. Pwysleisiodd y cynrychiolwyr y rôl y gallant ei chwarae wrth gymryd rhywfaint o gyfrifoldeb oddi wrth y sector cyhoeddus ar gyfer atal, a’r adnoddau ychwanegol y maent yn eu darparu ar gyfer gwaith ataliol arbenigol. Trafododd cynrychiolydd Cyngor Gweithredu Cwirfoddol Cymru gwaith ymyrraeth gynnar bod y sector eisoes yn ei wneud mewn cymunedau. Fodd bynnag, roeddent yn teimlo nad oedd llawer o bobl yn gwybod faint y maent mewn gwirionedd yn cynnig a bod llawer mwy o le i gynnwys y sector gwirfoddol nid fel ‘trydydd’ sector ond fel rhan annatod o wasanaethau ataliol yn y gymuned.

Yn olaf, ceir enghreifftiau o fudiadau sy’n barod i gymryd risgiau a reolir yn dda ac addasu ymagweddau newydd fel y maent yn mynd. Trafod Cyngor Sir Ynys Môn eu gwaith ar drawsnewid gwasanaethau plant, gan symud o sicrwydd diogel i ansicrwydd diogel. Fel mae Bromford wedi’i wneud, trafododd Cartrefi Conwy gwaith ar broffilio tenantiaid, er mwyn symud i ffwrdd o’r dull un-maint-i-bawb ac addasu i bob cleient. Clywsom enghreifftiau o sut mae newidiadau bach iawn mewn adnoddau fel y rhain, ynghyd â pharodrwydd i lansio gwasanaethau amherffaith ac addasu yn ôl yr angen, yn gallu cael effaith fawr ar ddatblygu gwasanaethau ataliol.

Fodd bynnag, fe hefyd trafodom ni amrywiaeth o heriau y mae profiadau cynrychiolwyr yn eu rolau o ddydd i ddydd. Y cyntaf ac efallai’r un a ddisgwylir fwyaf o’r rhain oedd cyllid. Yn benodol, sut i daro cydbwysedd rhwng ariannu gwasanaethau statudol ac ariannu dulliau atal arloesol. Ar ben hynny, os mae gweithgareddau atal yn llwyddiannus, mae disgwyl y bydd gwariant yn lleihau dros amser yn aml. Ond yn dal angen adnoddau hyn i gynnal gwaith atal.

Yn ail, sut yr ydych yn dangos manteision gwaith ataliol? Sut ydych chi’n dangos rhywbeth yr ydych yn rhwystro rhag digwydd? Roedd hyn yn her arbennig i gynrychiolwyr pan mae’r canlyniadau ariannol neu eraill yn cael eu gweld gan eraill.

Gallwch weld yr holl gyflwyniadau ar ein gwefan, yn ogystal â mwy o’r syniadau allweddol a godwyd yn ystod y dydd.