Amser i newid ein alaw…


50. Marcus Longley photo 50. Tony Garthwaite photo
Erthygl blog gwadd gan Marcus Longley a Tony Garthwaite, Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru cyn digwyddiadau ‘Atgyfnerthu’r Cysylltiadau‘ mis Ebrill.

Beth ydym yn ei olygu wrth ‘Atgyfnerthu’r Cysylltiadau‘? Mae dwy enghraifft yn dangos beth mae hyn yn wir i gyd amdano …

Mae Richard yn ddyn 88 oed yn byw ar ei ben ei hun  yn ei gartref. Un prynhawn dydd Gwener, mae ei gymydog yn dod i boeni am ei gyflwr, ac yn galw y feddygfa leol. Mae’r meddyg teulu yn ymweld cyn y clinig nos ac yn gyflym yn sylweddoli bod gan Richard haint sydd angen triniaeth ar unwaith. Mae’n gwbl ymarferol i’w drin yn y cartref, ond mae Richard yn mynd i angen mewnbwn nyrsio, a gofal arall yn y cartref dros y penwythnos i sicrhau ei fod yn derbyn gofal priodol. Os gall y meddyg teulu drefnu hyn yn gyflym, gall Richard aros gartref. A yw hynny’n pecyn gofal sydd ar gael ar unwaith, neu a fydd Richard gael eu derbyn i’r ysbyty, gyda’r risg real iawn y bydd ei allu i fyw’n annibynnol byth yn cael ei adfer?

Mae Eileen yn dioddef o gyflwr terfynol, ond gan ei bod dan reolaeth dros dro, mae hi ar fin cael ei rhyddhau o’r ysbyty. Mae’r gweithwyr cymdeithasol yn ffonio ei merch y i ddweud wrthi bod Eileen ar fin dod adref i dŷ y ferch, gan tawo fan  hynny cafodd ei derbyn i’r ysbyty. ‘Ond ni allaf darparu lefel y gefnogaeth mae angen bellac, dwi allan yn y gwaith bob dydd’, mae hi’n dweud wrth y gweithiwr cymdeithasol. ‘Beth bynnag, pam na feddyliodd unrhywun am hwn pan gafodd ei derbyn gyntaf?’ ‘Wel, rydym lle yr ydym. Bydd yn rhaiddatgan eich mam yn ddigartref, ac yna gofyn i’r adran Dai  asesu ei hanghenion. ” Ond mae hynny’n mynd i gymryd diwrnodau … Fedrwch chi ddim datrys rhywbeth yn uniongyrchol gyda’ch cydweithwyr Tai? ” O na, nid oni bai ei bod yn ddigartref mewn gwirionedd ‘. A yw Eileen yn mynd i dreulio diwrnod gwerthfawr yn aros ar y ward er mwyn i’r system weithio ar chyfer hi?

Mae gofal a gwasanaethau cymorth yn eu hanfod yn ymwneud â cwrdd ag anghenion unigolion ac eto mae’r asiantaethau llywodraeth sy’n trefnu ac yn darparu’r gwasanaethau hynny yn biwrocratiaethau mawr, gyda eu ffocws yn aml yn ymddangos i fod ar gymysgedd o wleidyddiaeth, cyllidebau, systemau a strategaethau. Felly, sut y gallwn sicrhau bod yr unigolyn, sydd trwy ddiffiniad ar bwynt sy’n agored i niwed mewn bywyd, yn parhau i fod yn brif sylw comisiynwyr a darparwyr, gyda’r fiwrocratiaeth yn dod yn y rhan fwyaf yn gefnlen anweledig?

Mae’r fenter ‘Atgyfnerthu’r Cysylltiadau‘ wedi ei gynllunio i ddod a chydweithwyr yn y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol ac annibynnol yn nes at ei gilydd i sicrhau bod pobl yn derbyn gwasanaethau heb deimlo y lympiau o gael eu trosglwyddo o un i’r llall. Mae gwersi a ddysgwyd mewn mannau eraill yn awgrymu bog rhaid i arweinwyr a rheolwyr wrthsefyll y demtasiwn i ganolbwyntio eu hymdrechion integreiddio ar strwythurau a newid sefydliadol ac, yn lle hynny, blaenoriaethu’r gofal sydd ei angen gan ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a chleifion ar y lefel unigol. Wrth gwrs, bydd newidiadau yn y systemau a phrosesau yn hanfodol i wneud y newidiadau angenrheidiol, ond dim ond os ydynt yn cael eu gwneud ar ran yr unigolyn.

Mae SIGCC – Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru  – yn falch o fod yn cefnogi ADSS Cymru a Chonffederasiwn y GIG Cymru, a’u partneriaid, gyda’u prosiect ‘Atgyfnerthu’r Cysylltiadau’ trwy pedwar digwyddiad arddangos rhanbarthol mawr ledled Cymru. Bydd y rhain yn dod â amrywiaeth o bobl o bob rhan o’r sectorau gwirfoddol ac annibynnol iechyd, gofal cymdeithasol ynghyd i glywed am fentrau llwyddiannus yn integreiddio gwasanaethau ac i drafod sut y gellir gwneud cynnydd ranbarthol a chenedlaethol.

Bydd SIGCC hefyd yn gweithio’n agos gydag arweinwyr a rheolwyr allweddol yn y saith gymuned iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru er mwyn helpu i ddod o hyd i ffyrdd o symud yr agenda integreiddio yn ei blaen. Bydd y ‘sgyrsiau strategol’ yn helpu i adnabod y galluogwyr a rhwystrau i gynnydd a nodi’r camau allweddol sydd eu hangen. Mae integreiddio wedi saethu i fyny’r siartiau gair hud yn ddiweddar. Os yw am wneud gwahaniaeth i’r gofal a chefnogaeth mae pobl yn ei dderbyn, bydd rhaid i’r dôn gyfarwydd o “i Chi, i Fi” newid.