Gadewch i ni roi’r gorau i redeg pobl o gwmpas

49. Stewart PhotoBlog gwadd gan Stewart Greenwell, ADSS Cymru

Felly pam cymaint o sylw ar integreiddio gwasanaethau, yn enwedig iechyd a gwasanaethau cymdeithasol? Wel, mae’n gwneud synnwyr os yw’r sector cyhoeddus yn symud i ffwrdd oddi wrth, yn anffodus, yr hyn y mae wedi bod yn dda iawn yn gwneud, cyhyd ag y gallaf gofio a chyn belled gan fy mod wedi bod yn rhan ohono – felly nid ydw i’n ysgrifennu fel paragon o rinwedd!!

Mae’n achosi pobl redeg o gwmpas

Gofynnwch i unrhywun sy’n defnyddio iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn rheolaidd a byddant yn gallu disgrifio amgylchiadau pan fyddant wedi eu pasio yn ôl ac ymlaen rhwng asiantaethau a gweithwyr proffesiynol, yn aml yn cael eu gadael i ddatrys y gwahaniaeth rhwng prosesau gwahanol asiantaethau a’u cyfrifoldebau gwahanol, heb gymorth a chefnogaeth.

Pryd i fynd at y cyngor, pryd i’r GIG, pryd i sefydliad gwirfoddol? A beth yw’r canlyniadau os ydych yn ei gael yn anghywir? Ar y gorau gall hyn olygu oedi ac, ar y gwaethaf, dim cael mynediad i’r wybodaeth a’r cyngor cywir i’ch helpu i ddod o hyd i ateb neu ymateb i’r hyn sy’n eich poeni.

Felly dyna’r rheswm pam fod integreiddio a chydweithio rhwng asiantaethau mor bwysig. Mae’n ei gwneud yn haws i bobl weithio allan eu ffordd o amgylch y system, neu fel arfer SYSTEMAU. Anaml y bydd yn teimlo fel un system.

Mae ‘Cryfhau’r Cysylltiadau’ yn ceisio pontio’r bwlch y mae pobl yn profi rhwng y GIG a llywodraeth leol, tra’n cydnabod bod yna lawer o asiantaethau eraill sy’n cynnig cymorth i bobl pan fydd angen help hefyd, felly mae angen cysylltiadau hawdd a perthynas da ar draws yr holl asiantaethau. Nid yw pobl yn byw eu bywydau yn y ffiniau cyfrifoldebau asiantaethau, felly dylai gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau ei wneud yn hawdd i rywun i weithio allan eu ffordd i gael cymorth, dim gadael pobl yn sownd mewn beth sy’n teimlo fel system gymhleth iawn. Mae Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a’r Conffederasiwn GIG Cymru yn gweithio gyda’i gilydd ar y prosiect hwn i wneud i hyn ddigwydd, gan ddangos ei bod yn bosibl i oresgyn gwahaniaethau, os ydym yn canolbwyntio ar ein nod cyffredin, i wella’r gwasanaethau sydd ar gael i bobl a’u profiadau o’r gwasanaethau hynny.

Fe dalodd Llywodraeth Cymru am y prosiect hwn fel rhan o gefnogi gweithrediad darn pwysig iawn o ddeddfwriaeth sydd ar hyn o bryd yn gwneud ei ffordd trwy bwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru). Mae’r Mesur yn blaenoriaethu gwella bywydau pobl, gan roi rheolaeth i bobl dros eu bywydau a chael gwared ar rwystrau diangen a di-fudd i bobl dderbyn gwasanaethau o safon.

Mae rhai negeseuon pwysig a chyffredin sy’n dod i’r amlwg o’n gwaith a fydd yn arwain at welliannau go iawn:

Gwrando ar yr hyn mae pobl yn ei ddweud wrthych am yr hyn sy’n gweithio a’r hyn sydd ddim – gwneud mwy o’r hyn sy’n gweithio a llai o’r hyn sydd ddim. 

Datblygu dealltwriaeth o fusnes asiantaethau eraill – bydd hyn yn rhwystro chi rhag basior baich i eraill ac yn eich gwahodd i helpu pobl i weithio allan eu ffordd tuag at wasanaeth da.

 Os ydych yn gwneud rhywbeth ar eich pen eich hun, mae’n debyg eich bod yn ei wneud yn anghywir – fel gweithiwr rheng flaen, chwiliwch am y gweithwyr eraill sy’n rhan o fywyd y person ac yn cysylltu â nhw; fel rheolwr, siarad â rheolwyr o asiantaethau eraill ac ystyried beth y gallwch ei wneud gyda’n gilydd – darganfod y llawenydd o rannu cyfrifoldeb! 

Byddwch yn barod i adael i fynd o fod mewn rheolaeth o’r hyn sy’n digwydd – gall fod gan bobl eraill rhywbeth defnyddiol i’w gynnig ac yn aml y person sydd angen cymorth, pan roddir llais, yn gallu roi cliw i hyn a fydd yn gwneud gwahaniaeth i’w bywydau.

Mae Cryfhau’r Cysylltiadau yn golygu hynny’n union: rhaid inni ddod o hyd i ffyrdd o ddod a gwasanaethau at ei gilydd fel ein bod yn adeiladu yr hyn sydd gennym i’w gynnig o gwmpas bywydau pobl, yn hytrach na disgwyl i bobl ffitio i mewn i’r ffiniau artiffisial yr ydym wedi creu o gwmpas ymddygiad proffesiynol a chyfrifoldebau asiantaethau.

Fodd bynnag, nid yw’n hawdd, gan fod rhaid i ni adael fynd o sut yr ydym wedi gwneud pethau yn y gorffennol ac mae’n rhaid i ni ganiatáu i eraill i ddylanwadu ar yr hyn rydym yn ei wneud, ond …..

Mae ei wneud yn wahanol hefyd yn llawer mwy o hwyl, yn fwy heriol ac yn galw ar mwy o greadigrwydd, wrth i ni ddod o hyd i ffyrdd o symud ymlaen gyda’n gilydd a chyda’r cyhoedd rydym yn eu gwasanaethu.