Cryfhau ein Cysylltiadau #integration14

Mae’r Tîm Arfer Da wedi dod o hyd i rai partneriaid newydd i helpu rannu gwybodaeth ac arfer da ym maes iechyd a gofal cymdeithasol integredig. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn gweithio gyda Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Conffederasiwn GIG Cymru a Sefydliad Cymru dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Byddwn yn rhannu rhai o’r syniadau diddorol ac arferion da sy’n dod allan o’u prosiect Cryfhau Cysylltiadau, sy’n edrych ar gydweithio ac integreiddio rhwng llywodraeth leol a GIG Cymru.

Felly, sut ddigwyddodd hyn? Cawsom ni, y Tîm Arfer Da, sgwrs gyda chydweithwyr am y themâu allweddol y dylem fod yn canolbwyntio ar y flwyddyn hon. Fe wnaeth iechyd a gofal cymdeithasol integredig fflachio i fyny fel maes lle y gallai rhannu rhywfaint o arfer da a ffyrdd o weithio bod yn fuddiol. Felly, dechreuom ni gynllunio rhai seminarau dysgu a rennir. Gallwch ddychmygu pa mor hapus oeddem wedyn i ddarganfod prosiect ‘Cryfhau’r Cysylltiadau’ ADSS Cymru, Conffederasiwn GIG Cymru a WIHSC. Ac fel rhan o’r prosiect hwn, eu bod hyd yn oed yn cynllunio cyfres o ddigwyddiadau arddangos ar draws Cymru i arddangos rhai astudiaethau achos diddorol a syniadau. Yr ateb amlwg? I uno ein digwyddiadau a gweithio gyda’i gilydd i rannu arfer da a gwybodaeth yn ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol integredig.

A pham ydym yn credu bod y dull hwn yn fuddiol? Wel, mae’n ddull integredig ynddo’i hun. Rydym yn cael cyfuno profiad y Tîm Arfer Da wrth rannu gwybodaeth ac arfer da gydag arbenigedd ein partneriaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym yn cael cynnwys yr astudiaethau achos diddorol a welsom ni o fewn digwyddiadau arddangos mwy o faint a gwneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd y gynulleidfa gywir. Mae hyn yn cynnwys rhai enghreifftiau ardderchog o rannu data o Sir Gaer a gofal integredig mewn cartrefi gofal o Sheffield. Rydym hefyd yn cael helpu rhannu’r gwaith gwerthfawr y mae ein partneriaid yn ei wneud eleni. Ond yn bwysicaf oll, mae gweithio gyda’n gilydd yn helpu i gydlynu’r ymdrech i ddarparu gofal integredig, a chanolbwyntio yn wirioneddol ar anghenion unigol. Mae Cronfa’r Brenin wedi cynhyrchu fideo gwych i ddod â gofal integredig i fywyd ac dangos yr hyn y mae mewn gwirionedd ei olygu i gleifion.

Nawr mae gennym rai cynlluniau am sut y gallwn helpu ein partneriaid i rannu syniadau, gwybodaeth ac arfer da sy’n datblygu allan o’u gwaith. Dros y mis nesaf, byddwch yn gweld rhai blogiau gwadd yma gan ein partneriaid ac eraill i rannu gwybodaeth yn y maes integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn rhannu dolenni i erthyglau, syniadau ac adnoddau diddorol ar ofal integredig ar Twitter – bydd yn wych i glywed gan unrhyw un ohonoch sy’n gwybod am waith da s’yn mynd ymlaen yn y maes hwn. Ac wrth gwrs, byddwn yn trydar a blogio o gwmpas y cyfres o ddigwyddiadau arddangos a gynlluniwyd ar gyfer mis Ebrill, yn gadael i chi gymryd rhan yn y sgwrs, rhannu eich syniadau eich hun a gweld yr allbynnau o’r digwyddiadau.