Archifau Misol: Mawrth 2014

Amser i newid ein alaw…


50. Marcus Longley photo 50. Tony Garthwaite photo
Erthygl blog gwadd gan Marcus Longley a Tony Garthwaite, Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru cyn digwyddiadau ‘Atgyfnerthu’r Cysylltiadau‘ mis Ebrill.

Beth ydym yn ei olygu wrth ‘Atgyfnerthu’r Cysylltiadau‘? Mae dwy enghraifft yn dangos beth mae hyn yn wir i gyd amdano …

Mae Richard yn ddyn 88 oed yn byw ar ei ben ei hun  yn ei gartref. Un prynhawn dydd Gwener, mae ei gymydog yn dod i boeni am ei gyflwr, ac yn galw y feddygfa leol. Mae’r meddyg teulu yn ymweld cyn y clinig nos ac yn gyflym yn sylweddoli bod gan Richard haint sydd angen triniaeth ar unwaith. Mae’n gwbl ymarferol i’w drin yn y cartref, ond mae Richard yn mynd i angen mewnbwn nyrsio, a gofal arall yn y cartref dros y penwythnos i sicrhau ei fod yn derbyn gofal priodol. Os gall y meddyg teulu drefnu hyn yn gyflym, gall Richard aros gartref. A yw hynny’n pecyn gofal sydd ar gael ar unwaith, neu a fydd Richard gael eu derbyn i’r ysbyty, gyda’r risg real iawn y bydd ei allu i fyw’n annibynnol byth yn cael ei adfer?

Mae Eileen yn dioddef o gyflwr terfynol, ond gan ei bod dan reolaeth dros dro, mae hi ar fin cael ei rhyddhau o’r ysbyty. Mae’r gweithwyr cymdeithasol yn ffonio ei merch y i ddweud wrthi bod Eileen ar fin dod adref i dŷ y ferch, gan tawo fan  hynny cafodd ei derbyn i’r ysbyty. ‘Ond ni allaf darparu lefel y gefnogaeth mae angen bellac, dwi allan yn y gwaith bob dydd’, mae hi’n dweud wrth y gweithiwr cymdeithasol. ‘Beth bynnag, pam na feddyliodd unrhywun am hwn pan gafodd ei derbyn gyntaf?’ ‘Wel, rydym lle yr ydym. Bydd yn rhaiddatgan eich mam yn ddigartref, ac yna gofyn i’r adran Dai  asesu ei hanghenion. ” Ond mae hynny’n mynd i gymryd diwrnodau … Fedrwch chi ddim datrys rhywbeth yn uniongyrchol gyda’ch cydweithwyr Tai? ” O na, nid oni bai ei bod yn ddigartref mewn gwirionedd ‘. A yw Eileen yn mynd i dreulio diwrnod gwerthfawr yn aros ar y ward er mwyn i’r system weithio ar chyfer hi?

Mae gofal a gwasanaethau cymorth yn eu hanfod yn ymwneud â cwrdd ag anghenion unigolion ac eto mae’r asiantaethau llywodraeth sy’n trefnu ac yn darparu’r gwasanaethau hynny yn biwrocratiaethau mawr, gyda eu ffocws yn aml yn ymddangos i fod ar gymysgedd o wleidyddiaeth, cyllidebau, systemau a strategaethau. Felly, sut y gallwn sicrhau bod yr unigolyn, sydd trwy ddiffiniad ar bwynt sy’n agored i niwed mewn bywyd, yn parhau i fod yn brif sylw comisiynwyr a darparwyr, gyda’r fiwrocratiaeth yn dod yn y rhan fwyaf yn gefnlen anweledig?

Mae’r fenter ‘Atgyfnerthu’r Cysylltiadau‘ wedi ei gynllunio i ddod a chydweithwyr yn y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol ac annibynnol yn nes at ei gilydd i sicrhau bod pobl yn derbyn gwasanaethau heb deimlo y lympiau o gael eu trosglwyddo o un i’r llall. Mae gwersi a ddysgwyd mewn mannau eraill yn awgrymu bog rhaid i arweinwyr a rheolwyr wrthsefyll y demtasiwn i ganolbwyntio eu hymdrechion integreiddio ar strwythurau a newid sefydliadol ac, yn lle hynny, blaenoriaethu’r gofal sydd ei angen gan ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a chleifion ar y lefel unigol. Wrth gwrs, bydd newidiadau yn y systemau a phrosesau yn hanfodol i wneud y newidiadau angenrheidiol, ond dim ond os ydynt yn cael eu gwneud ar ran yr unigolyn.

Mae SIGCC – Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru  – yn falch o fod yn cefnogi ADSS Cymru a Chonffederasiwn y GIG Cymru, a’u partneriaid, gyda’u prosiect ‘Atgyfnerthu’r Cysylltiadau’ trwy pedwar digwyddiad arddangos rhanbarthol mawr ledled Cymru. Bydd y rhain yn dod â amrywiaeth o bobl o bob rhan o’r sectorau gwirfoddol ac annibynnol iechyd, gofal cymdeithasol ynghyd i glywed am fentrau llwyddiannus yn integreiddio gwasanaethau ac i drafod sut y gellir gwneud cynnydd ranbarthol a chenedlaethol.

Bydd SIGCC hefyd yn gweithio’n agos gydag arweinwyr a rheolwyr allweddol yn y saith gymuned iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru er mwyn helpu i ddod o hyd i ffyrdd o symud yr agenda integreiddio yn ei blaen. Bydd y ‘sgyrsiau strategol’ yn helpu i adnabod y galluogwyr a rhwystrau i gynnydd a nodi’r camau allweddol sydd eu hangen. Mae integreiddio wedi saethu i fyny’r siartiau gair hud yn ddiweddar. Os yw am wneud gwahaniaeth i’r gofal a chefnogaeth mae pobl yn ei dderbyn, bydd rhaid i’r dôn gyfarwydd o “i Chi, i Fi” newid.

Beth nesaf?

Blogbost gwadd gan Alastair Blair o The Potent Mix, sy’n adlewyrchu ar Seminar Dysgu a Rennir Rhoi Rhinwedd i’r Rhithwir. Gallwch weld y blogbost wreiddiol yma, a gallwch weld Alastair a siaradwyr eraill yn trafod y digwyddiad yn y fideo isod.

Mewn byd trefnus, mae’r Cynghorau yng Nghymru (a Lloegr) a chyrff cyhoeddus eraill yn dysgu sut i arbed arian yn yr un ffordd ag y mae Cynghorau yn yr Alban wedi’i wneud, ac yna maent yn mabwysiadu porth sy’n debyg i tellmescotland.

Yn y byd go iawn, mae’n werth edrych ar beth sydd wedi digwydd. Hyd yn oed yn yr Alban, er bod 80% o’r Cynghorau wedi mabwysiadu rhywfaint o’r mesurau a ddysgwyd o’u hyfforddiant gan thePotentMix neu bob un ohonynt, mae nifer fach heb wneud unrhyw beth o hyd ac yn arbed dim o ganlyniad. Mae degau ar filoedd o bunnoedd i’w harbed o hyd, ar ben y cannoedd ar filoedd sydd eisoes wedi’u harbed. Yn eironig, mae’r rhan fwyaf o’r awdurdodau lleol hyn wedi ymddangos ar dudalen flaen eu papur lleol o dan y pennawd ‘Rhaid i’r Cyngor arbed miloedd’, gyda dyfyniad i ddilyn gan swyddog i’r perwyl ‘rydym yn gwneud popeth yn ein gallu i arbed arian’. Nac ydyn wir, ac hefyd, os nad ydyn nhw’n arbed arian yn y maes bach hwn y mae gennyf ddealltwriaeth ohono, ym mha feysydd eraill maen nhw’n gwneud hynny?

Mae’r mwyafrif helaeth o’r Cynghorau yn yr Alban bellach yn defnyddio http://www.tellmescotland.gov.uk ac mae nifer gynyddol o gyrff cyhoeddus eraill yn yr Alban yn gwneud hynny hefyd. Fodd bynnag, mae lleiafrif bach wedi cymryd mwy o amser na’r disgwyl i ymgyfarwyddo â’r porth a chael hyfforddiant i’w ddefnyddio. Mae’n bwynt gwerthu unigryw – sef y ffaith ei fod yn hysbysu dinasyddion beth sy’n mynd ymlaen, yn ei gwneud yn llawer gwell nag unrhyw system arall sy’n bodoli, lle y mae angen i’r cyhoedd geisio gwybodaeth am hysbysiadau cyhoeddus, naill ai ar wefan Cyngor neu drwy hysbyseb neu boster ar bolyn lamp. Yn ogystal, nid yw’n anodd ei ddefnyddio: yn Glasgow, y Cyngor mwyaf yn yr Alban, mae’r adran gynllunio yn llwyddo i lanlwytho pob un o’i hysbysiadau i tellme mewn cyn lleied â deg munud yr wythnos.

Mae’r Gwasanaeth Gwella yn yr Alban wedi ceisio mynd â’r neges i’r llywodraeth i’r de o’r ffin, fel rwyf innau hefyd wedi ceisio ei wneud. Mae’r ymateb wedi bod yn dawel iawn ar y cyfan (ar wahân i ambell eithriad). Mae’r cynnig yn un syml – gwnewch hyn ac mi fyddwch yn arbed arian, yn gwella cyfathrebu, yn ticio’r blwch ‘newid cyfrwng‘ hollbwysig hwnnw ac yn diogelu eich system hysbysebu hysbysiadau cyhoeddus ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn rhywbeth mor hawdd i’w gyflawni, ac eto, mae gormod o bobl, ar bobl lefel (ac rwyf i wedi cyfathrebu/siarad â Chyfarwyddwyr, Cadeiryddion, pobl mewn adrannau cyfathrebu, caffael ac ati, mewn nifer o gyrff cyhoeddus mawr – hyd yn oed y DCLG) mor amharod i wneud hynny.

Fodd bynnag, i’r diwydiant papurau newydd, mae anfodlonrwydd rhai yn y sector cyhoeddus i newid yn rhoi gobaith y bydd yr arian yn parhau i lifo i mewn am gryn amser i ddod. Maen nhw’n iawn i obeithio hynny. O’m profiad helaeth i yn delio â’r sector cyhoeddus ledled y DU, mae gormod o unigolion nad ydynt am newid, ac o ganlyniad, mae newid yn araf ac yn ysbeidiol. Ond ar adeg pan fo’n rhaid i’r sector cyhoeddus arbed arian, gwella gwasanaethau a’u diogelu ar gyfer y dyfodol, mae hyn yn anfaddeuol ac mae’n cael ei weld yn gynyddol fel hyn.

Yn baradocsaidd, i rywun sydd â chefndir yn y sector preifat (fel swyddog gweithredol yn y diwydiant papurau newydd), mae’r amharodrwydd hwn i newid yn anodd iawn ei ddirnad. Yn wir, y sylw mwyaf cyffredin gan ffrindiau yn y sector preifat yw y byddai angen i’r pechadur ateb cwestiynau lletchwith iawn petai ei gwmni’n colli’r diddordeb hwn mewn mabwysiadu proses gadarn o arbed arian.

Fodd bynnag, mae llygedyn o obaith ar y gorwel, i Gymru o leiaf. Mae Swyddfa Archwilio Cymru, yr ymddengys yn aml fod ganddi gylch gwaith blaengar a rhagweithiol, wedi clywed am waith y Gwasanaeth Gwella a’i bartneriaid yn y sector preifat yn yr Alban ac mae’n cymryd camau i gyflwyno hyn yng Nghymru. Mae cynllun peilot yn Wrecsam ar y trywydd iawn i arbed y Cyngor tua 40% o’i gostau hysbysebu blaenorol. Mae cyfarfodydd pellach wedi’u cynllunio ar draws y wlad a’r gobaith yw y bydd y cyhoeddwyr yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus yno hefyd i ddod o hyd i ffordd ymlaen sy’n dderbyniol i’r ddwy ochr. O ystyried, yn breifat, ar lefel uchel iawn, bod cyhoeddwyr yn derbyn y bydd refeniw hysbysebu hysbysiadau cyhoeddus, un diwrnod, yn darfod, yr hyn sy’n bwysig yw’r hyn sy’n digwydd yn y cyfamser. Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd.

Alastair Blair
The Potent Mix

Gadewch i ni roi’r gorau i redeg pobl o gwmpas

49. Stewart PhotoBlog gwadd gan Stewart Greenwell, ADSS Cymru

Felly pam cymaint o sylw ar integreiddio gwasanaethau, yn enwedig iechyd a gwasanaethau cymdeithasol? Wel, mae’n gwneud synnwyr os yw’r sector cyhoeddus yn symud i ffwrdd oddi wrth, yn anffodus, yr hyn y mae wedi bod yn dda iawn yn gwneud, cyhyd ag y gallaf gofio a chyn belled gan fy mod wedi bod yn rhan ohono – felly nid ydw i’n ysgrifennu fel paragon o rinwedd!!

Mae’n achosi pobl redeg o gwmpas

Gofynnwch i unrhywun sy’n defnyddio iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn rheolaidd a byddant yn gallu disgrifio amgylchiadau pan fyddant wedi eu pasio yn ôl ac ymlaen rhwng asiantaethau a gweithwyr proffesiynol, yn aml yn cael eu gadael i ddatrys y gwahaniaeth rhwng prosesau gwahanol asiantaethau a’u cyfrifoldebau gwahanol, heb gymorth a chefnogaeth.

Pryd i fynd at y cyngor, pryd i’r GIG, pryd i sefydliad gwirfoddol? A beth yw’r canlyniadau os ydych yn ei gael yn anghywir? Ar y gorau gall hyn olygu oedi ac, ar y gwaethaf, dim cael mynediad i’r wybodaeth a’r cyngor cywir i’ch helpu i ddod o hyd i ateb neu ymateb i’r hyn sy’n eich poeni.

Felly dyna’r rheswm pam fod integreiddio a chydweithio rhwng asiantaethau mor bwysig. Mae’n ei gwneud yn haws i bobl weithio allan eu ffordd o amgylch y system, neu fel arfer SYSTEMAU. Anaml y bydd yn teimlo fel un system.

Mae ‘Cryfhau’r Cysylltiadau’ yn ceisio pontio’r bwlch y mae pobl yn profi rhwng y GIG a llywodraeth leol, tra’n cydnabod bod yna lawer o asiantaethau eraill sy’n cynnig cymorth i bobl pan fydd angen help hefyd, felly mae angen cysylltiadau hawdd a perthynas da ar draws yr holl asiantaethau. Nid yw pobl yn byw eu bywydau yn y ffiniau cyfrifoldebau asiantaethau, felly dylai gweithwyr proffesiynol ac asiantaethau ei wneud yn hawdd i rywun i weithio allan eu ffordd i gael cymorth, dim gadael pobl yn sownd mewn beth sy’n teimlo fel system gymhleth iawn. Mae Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a’r Conffederasiwn GIG Cymru yn gweithio gyda’i gilydd ar y prosiect hwn i wneud i hyn ddigwydd, gan ddangos ei bod yn bosibl i oresgyn gwahaniaethau, os ydym yn canolbwyntio ar ein nod cyffredin, i wella’r gwasanaethau sydd ar gael i bobl a’u profiadau o’r gwasanaethau hynny.

Fe dalodd Llywodraeth Cymru am y prosiect hwn fel rhan o gefnogi gweithrediad darn pwysig iawn o ddeddfwriaeth sydd ar hyn o bryd yn gwneud ei ffordd trwy bwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru). Mae’r Mesur yn blaenoriaethu gwella bywydau pobl, gan roi rheolaeth i bobl dros eu bywydau a chael gwared ar rwystrau diangen a di-fudd i bobl dderbyn gwasanaethau o safon.

Mae rhai negeseuon pwysig a chyffredin sy’n dod i’r amlwg o’n gwaith a fydd yn arwain at welliannau go iawn:

Gwrando ar yr hyn mae pobl yn ei ddweud wrthych am yr hyn sy’n gweithio a’r hyn sydd ddim – gwneud mwy o’r hyn sy’n gweithio a llai o’r hyn sydd ddim. 

Datblygu dealltwriaeth o fusnes asiantaethau eraill – bydd hyn yn rhwystro chi rhag basior baich i eraill ac yn eich gwahodd i helpu pobl i weithio allan eu ffordd tuag at wasanaeth da.

 Os ydych yn gwneud rhywbeth ar eich pen eich hun, mae’n debyg eich bod yn ei wneud yn anghywir – fel gweithiwr rheng flaen, chwiliwch am y gweithwyr eraill sy’n rhan o fywyd y person ac yn cysylltu â nhw; fel rheolwr, siarad â rheolwyr o asiantaethau eraill ac ystyried beth y gallwch ei wneud gyda’n gilydd – darganfod y llawenydd o rannu cyfrifoldeb! 

Byddwch yn barod i adael i fynd o fod mewn rheolaeth o’r hyn sy’n digwydd – gall fod gan bobl eraill rhywbeth defnyddiol i’w gynnig ac yn aml y person sydd angen cymorth, pan roddir llais, yn gallu roi cliw i hyn a fydd yn gwneud gwahaniaeth i’w bywydau.

Mae Cryfhau’r Cysylltiadau yn golygu hynny’n union: rhaid inni ddod o hyd i ffyrdd o ddod a gwasanaethau at ei gilydd fel ein bod yn adeiladu yr hyn sydd gennym i’w gynnig o gwmpas bywydau pobl, yn hytrach na disgwyl i bobl ffitio i mewn i’r ffiniau artiffisial yr ydym wedi creu o gwmpas ymddygiad proffesiynol a chyfrifoldebau asiantaethau.

Fodd bynnag, nid yw’n hawdd, gan fod rhaid i ni adael fynd o sut yr ydym wedi gwneud pethau yn y gorffennol ac mae’n rhaid i ni ganiatáu i eraill i ddylanwadu ar yr hyn rydym yn ei wneud, ond …..

Mae ei wneud yn wahanol hefyd yn llawer mwy o hwyl, yn fwy heriol ac yn galw ar mwy o greadigrwydd, wrth i ni ddod o hyd i ffyrdd o symud ymlaen gyda’n gilydd a chyda’r cyhoedd rydym yn eu gwasanaethu.

Rôl Graffu y Cynghorydd Rhwydwaith

CraffuTuag at ddiwedd blwyddyn ddiwethaf mi wnes i redeg un neu ddau o sesiynau Rhwydwaith Cynghorydd mewn cynhadledd Craffu wych a gafodd ei drefnu’n dda yng Nghymru. Un o’r pethau sy’n creu argraff arnaf i pan rwy’n ymweld â Chymru yw’r ymrwymiad gwirioneddol tuag at ddysgu amdano a ffeindio arfer da o fewn llywodraeth genedlaethol a lleol. Un o’r ffyrdd mae’r gynhadledd hon yn gwneud hyn yw trwy ofyn i bob un o’r hwyluswyr i gyfrannu blogbost dilynol. Dyma, yn hwyr braidd, fy ymdrech i.

Yn fy marn i o leiaf, y peth cyntaf i nodi yw’r cyswllt cryf sydd rhwng y meddylfryd y tu ôl i’r Cynghorydd Rhwydwaith a’r cyfleoedd mae’r swyddogaeth graffu yn cynnig i ffeindio ffyrdd o wneud pethau’n wahanol. Mae hyn yn hyd yn oed yn fwy gwir yng Nghymru, lle mae Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 wedi agor i fyny sut gallwch gyrchu’r swyddogaeth craffu o fewn llywodraeth leol. Fel canlyniad, mae llawer o waith yn cael ei wneud yng Nghymru i archwilio ffyrdd y gallwn gynnwys y cyhoedd yn well yn y broses o atebolrwydd.

Yr hyn rwy’n gwerthfawrogi am y gynhadledd – ac sydd wedi aros gyda mi – oedd y pwyslais ar yr angen i greu diwylliant o atebolrwydd. Un o’r sesiynau mwyaf pwerus i mi oedd Ymchwiliad Cyhoeddus Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ganol Swydd Stafford, gan fod cymaint o’r methiannau yn dod lawr i ymddygiad sefydliadol yn hytrach na jyst y broses neu ddata.

Bwriad y Cynghorydd Rhwydwaith yw ffeindio ffyrdd o newid ymddygiad a rhoi safbwyntiau ymarferol i gyfranogwyr. Man cychwyn y rhaglen yw’r angen am gynrychiolwyr sy’n rhwydweithiol, agored, cyd-gynhyrchiol ac sy’n frodorol yn ddigidol. Mae’r rhain yn cael ei gyflwyno yn bwrpasol fel ymddygiadau yn hytrach na rhestr wirio o sgiliau technegol. Os ydyn ni’n rhoi’r un agweddau diwylliannol i’r broses ddemocrataidd, yna mae’n amlwg bod rhain yn ffitio’n dda gyda’r cyfle yma i gynnig ymgysylltiad trwy’r broses o graffu i’r cyhoedd. Dychmygwch broses graffu sy’n wirioneddol agored, sy’n bodoli fel rhan o rwydwaith o sgyrsiau a chyfranogiad, ac sy’n gwneud synnwyr i gymdeithas sy’n fwyfwy digidol a rhwydweithiol.

Mae Cymru eisoes yn rhwydweithio’n dda iawn, ac er fydd adroddiad Williams a’r ad-drefniad sy’n dilyn yn amharu ar natur y rhwydweithiau hynny, nid yw’n mynd i newid y ffaith yma. Oherwydd hyn rwyn credu ei fod yn le ddelfrydol i ni ystyried beth all digwydd os ydyn ni’n cael màs critigol o gynghorwyr rhwydwaith, a lle gallwn ddechrau gofyn cwestiynau am beth gall democratiaeth rwydwaith edrych fel. Mae Cymru’n arbrofi gyda’r ffordd mae’n gwneud penderfyniadau, y ffordd mae llywodraeth yn gweithio gyda’r cyhoedd, ac mewn ffordd real iawn y ffordd y mae’n trefnu isadeiledd llywodraeth – beth am feddwl am sut y gallem gynllunio system ddemocrataidd ar gyfer y gymdeithas rhwydwaith?

Cryfhau ein Cysylltiadau #integration14

Mae’r Tîm Arfer Da wedi dod o hyd i rai partneriaid newydd i helpu rannu gwybodaeth ac arfer da ym maes iechyd a gofal cymdeithasol integredig. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn gweithio gyda Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Conffederasiwn GIG Cymru a Sefydliad Cymru dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Byddwn yn rhannu rhai o’r syniadau diddorol ac arferion da sy’n dod allan o’u prosiect Cryfhau Cysylltiadau, sy’n edrych ar gydweithio ac integreiddio rhwng llywodraeth leol a GIG Cymru.

Felly, sut ddigwyddodd hyn? Cawsom ni, y Tîm Arfer Da, sgwrs gyda chydweithwyr am y themâu allweddol y dylem fod yn canolbwyntio ar y flwyddyn hon. Fe wnaeth iechyd a gofal cymdeithasol integredig fflachio i fyny fel maes lle y gallai rhannu rhywfaint o arfer da a ffyrdd o weithio bod yn fuddiol. Felly, dechreuom ni gynllunio rhai seminarau dysgu a rennir. Gallwch ddychmygu pa mor hapus oeddem wedyn i ddarganfod prosiect ‘Cryfhau’r Cysylltiadau’ ADSS Cymru, Conffederasiwn GIG Cymru a WIHSC. Ac fel rhan o’r prosiect hwn, eu bod hyd yn oed yn cynllunio cyfres o ddigwyddiadau arddangos ar draws Cymru i arddangos rhai astudiaethau achos diddorol a syniadau. Yr ateb amlwg? I uno ein digwyddiadau a gweithio gyda’i gilydd i rannu arfer da a gwybodaeth yn ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol integredig.

A pham ydym yn credu bod y dull hwn yn fuddiol? Wel, mae’n ddull integredig ynddo’i hun. Rydym yn cael cyfuno profiad y Tîm Arfer Da wrth rannu gwybodaeth ac arfer da gydag arbenigedd ein partneriaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym yn cael cynnwys yr astudiaethau achos diddorol a welsom ni o fewn digwyddiadau arddangos mwy o faint a gwneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd y gynulleidfa gywir. Mae hyn yn cynnwys rhai enghreifftiau ardderchog o rannu data o Sir Gaer a gofal integredig mewn cartrefi gofal o Sheffield. Rydym hefyd yn cael helpu rhannu’r gwaith gwerthfawr y mae ein partneriaid yn ei wneud eleni. Ond yn bwysicaf oll, mae gweithio gyda’n gilydd yn helpu i gydlynu’r ymdrech i ddarparu gofal integredig, a chanolbwyntio yn wirioneddol ar anghenion unigol. Mae Cronfa’r Brenin wedi cynhyrchu fideo gwych i ddod â gofal integredig i fywyd ac dangos yr hyn y mae mewn gwirionedd ei olygu i gleifion.

Nawr mae gennym rai cynlluniau am sut y gallwn helpu ein partneriaid i rannu syniadau, gwybodaeth ac arfer da sy’n datblygu allan o’u gwaith. Dros y mis nesaf, byddwch yn gweld rhai blogiau gwadd yma gan ein partneriaid ac eraill i rannu gwybodaeth yn y maes integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn rhannu dolenni i erthyglau, syniadau ac adnoddau diddorol ar ofal integredig ar Twitter – bydd yn wych i glywed gan unrhyw un ohonoch sy’n gwybod am waith da s’yn mynd ymlaen yn y maes hwn. Ac wrth gwrs, byddwn yn trydar a blogio o gwmpas y cyfres o ddigwyddiadau arddangos a gynlluniwyd ar gyfer mis Ebrill, yn gadael i chi gymryd rhan yn y sgwrs, rhannu eich syniadau eich hun a gweld yr allbynnau o’r digwyddiadau.

Ymgysylltiad Cyhoeddus Mewn Archwilio

Seminar Dysgu a Rennir ar Fil Cenedlaethau'r Dyfodol

Yn swydd ddiwethaf fi roeddwn i’n gweithio i hybu cyfranogiad mewn gwasanaethau cyhoeddus, felly mae ‘di bod yn wych i weld sut mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ymgysylltu â phobl. Mae gwefannau Fy Nhref Iach a Fy Ngheredigion yn hawdd i bobl eu defnyddio (ar gyfrifiadur ac  ar ffôn symudol) ac maent yn osgoi lot o’r jargon sydd mewn ymgynghoriadau traddodiadol.

Mae’r ymdrechion yma wedi ysgogi fi i ddechrau meddwl amdano bwrpas ein hymgysylltu â’r cyhoedd – pa wahaniaeth mae fe’n gwneud i’n gwaith ni?

Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da yn edrych ar ddulliau amrywiol ac arloesol, a gan fy mod i’n gweithio i gorff archwilio mae fe ‘di bod yn ddiddorol iawn i weld sut mae’r Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn edrych i gynnwys pobl yn ei waith. Mae ymgysylltiad wedi’i ymgorffori yn ei gwaith, gan gynnwys ar lefel strategol.

Mae Cyfranogaeth Cymru yn ymgymryd â’r gwaith gyda AGGCC, felly fe wnes i ddal i fyny â’i Reolwr Mandy Williams i ddarganfod bach mwy am sut maen nhw’n bwriadu sicrhau bod lleisiau pobl yn llywio gwaith AGGCC . Roedd e’n ddiddorol clywed sut maen nhw’n edrych i gyfoethogi eu gwaith archwilio a chael darlun cliriach o wasanaethau.

Un o egwyddorion y Gyfnewidfa Arfer Dda yw does dim angen ailddyfeisio’r olwyn, felly os oes rhywun wedi datblygu dull diddorol mae ‘na lawer gallwn ni ddysgu ohono. Mae yna lot o wybodaeth ar wefan AGGCC, gan gynnwys eu cynllun cyfranogi, sy’n adnodd defnyddiol sy’n gallu cael ei addasu.

Mae hyn yn arbennig o berthnasol wrth feddwl amdano Bil Cenedlaethau’r Dyfodol, sy’n meddwl bydd rhaid i’r sector cyhoeddus yng Nghymru sicrhau bod penderfyniadau allweddol yn cael eu gwneud gyda lles tymor hir mewn golwg. Gan fod ymgysylltu â’r cyhoedd yn elfen allweddol o’r fil (a’r cysyniad o ddatblygu cynaliadwy yn gyffredinol), fe wnes i dal i fyny ‘da Mike Palmer, sy’n gweithio i reoli a datblygu ymateb Swyddfa Archwilio Cymru i’r bil.

Roedd e’n ddiddorol iawn clywed sut bydd y bil yn golygu newid y ffordd mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gweithio, yn enwedig yn y ffordd ni’n archwilio cyrff allanol.

Mae hyn i gyd yn dod â fi yn ôl i’r pwynt ar ddechrau’r blog ‘ma – pa wahaniaeth bydd cyfranogi yn gwneud i’n gwaith ni? A hefyd sut ydyn ni’n dangos bod ein gwaith archwilio ni’n cael effaith ar wasanaethau cyhoeddus Cymreig? Gan mai dinasyddion yw’r rhai sy’n derbyn gwasanaethau, maen nhw mewn sefyllfa ddelfrydol i werthuso os yw’n gwaith ni wedi gwneud gwahaniaeth i’r ddarpariaeth o wasanaethau. Unwaith eto, mae’n ddiddorol iawn i ddarllen am Baneli Adolygiad Ansawdd AGGCC, sy’n adolygu ac yn gwerthuso ei waith nhw o ran meysydd gwasanaethau penodol.

Felly ar y cyfan mae lot o bethau diddorol i gadw llygad arno, o ran yr hyn y mae Bil Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei olygu i ni, a hefyd yr hyn y gallwn ei ddysgu o ddulliau cyfranogi AGGCC.

Felly, fy nghwestiwn i yw sut gall Swyddfa Archwilio Cymru symud ein dull o ymgysylltu â’r cyhoedd ymlaen?

Dyfrig