Dyfodol Hysbysebu Hysbysiadau Cyhoeddus yng Nghymru: Rhan III

Dyma’r diweddaf yn y gyfres ynghlyn a dyfodol hysbysbu hysbysiadau Cyhoeddus yng Nhgymru gan Alastair Blair p the Potent Mix.

Dyma linc i

Rhan 1

Rhan II

potent mix logoAlastair Blair

Gyda thwf y rhyngrwyd a thranc papurau newydd o ganlyniad (byddaf yn sôn mwy am hyn mewn blog arall cyn hir), roedd rhaid i gyhoeddwyr papurau newydd ystyried sut i ymateb. Newidiodd fawr ddim ar y dechrau. Yn raddol, dechreuodd y maes recriwtio, y peiriant arian sy’n sail i lawer o bapurau newydd lleol, ddirywio, yn rhannol oherwydd bod y cyhoeddwyr wedi bod yn rhy araf yn datblygu eu harlwy ar-lein i ategu’r cyfrwng print traddodiadol. Yn sgil twf hysbysfyrddau swyddi, gyda Monster ar flaen y gad ar y cychwyn, sylweddolodd sefydliadau’r sector cyhoeddus y byddai’n syniad da datblygu eu pyrth eu hunain, gan osgoi’r gwariant enfawr ar hysbysebion recriwtio mewn papurau newydd. Ar wahân i Monster, ac Indeed erbyn hyn hefyd, mae’n werth nodi bod y rhan fwyaf o hysbysfyrddau swyddi’n cael eu cyhoeddi gan gyhoeddwr ‘prif ffrwd’ gyda phortffolio print mawr.

Cydnabyddir yn gyffredinol bod y sector cyhoeddus yn araf yn newid. Dyma oedd yn rhannol gyfrifol am arafwch yr ymateb gan y cyhoeddwyr i dwf y rhyngrwyd: roedden nhw’n dal i gael hysbysebion print a refeniw sylweddol o’r sector cyhoeddus. Erbyn hyn, fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o Gynghorau a rhannau mawr o’r sectorau addysg ac iechyd yn y DU yn defnyddio eu hysbysfyrddau swyddi eu hunain. Mae rhai o’r rhain yn llwyddiannus iawn, megis NHSjobs a myjobscotland (enillodd hwn wobr Ddigidol Sector Cyhoeddus y DU am Wasanaethau a Rennir ddwy flynedd yn ôl), a daeth y llwyddiant hwn law yn llaw â’r dirywiad yn refeniw hysbysebion papurau newydd. Dim ond mater o amser oedd hi cyn i rywun gyflwyno’r syniad o wneud yr un fath gyda hysbysiadau cyhoeddus.

Gan ei fod eisoes wedi sefydlu myjobscotland fel enghraifft o borth ar-lein sy’n lleihau gwariant awdurdodau lleol ac yn cynyddu effeithlonrwydd trwy leihau costau cysylltiedig a gweinyddol, y sector llywodraeth leol yn yr Alban yw arweinydd y DU yn y maes hwn. Sawl blwyddyn yn ôl, cafodd yr Improvement Service (IS), cwango sy’n gweithio i gefnogi gwaith y Confederation of Scottish Local Authorities (COSLA), y dasg o drefnu tendr ar gyfer porth i hysbysiadau cyhoeddus. Tua’r un pryd, cafwyd ymgais yn senedd yr Alban i newid y gyfraith sy’n ei gwneud hi’n ofynnol i hysbysiadau cyhoeddus gael eu rhoi mewn papurau newydd. Trafodwyd hyn ym mis Ionawr 2010 a phleidleisiodd y senedd yn erbyn y cynnig. Roedd y diwydiant papurau newydd wedi lobïo’n eang (ac yn llwyddiannus) i geisio dylanwadu ar y canlyniad. Nid yw’n syndod i lawer o’r lobïo hwn ddefnyddio data a ddewiswyd yn benodol i gefnogi’r achos. Yn ogystal, dywedwyd wrth gynrychiolwyr etholedig bod y papurau newydd a) yn cyflogi llawer o bobl leol, b) yn bwysig i ddemocratiaeth leol, ac c) na fyddai’r wybodaeth yn cyrraedd y bobl hynny nad ydynt yn gallu defnyddio’r rhyngrwyd. Wrth gwrs, os yw hyn yn wir, pam mae’r cyhoeddwyr yn buddsoddi’n enfawr yn eu harlwy ar-lein eu hunain?

Er gwaethaf hyn, cyflwynwyd y porth hysbysiadau cyhoeddus newydd, www.tellmescotland.gov.uk, ac aeth yr IS ati i gyflwyno rhaglen hyfforddi fawr i annog Cynghorau’r Alban i ddefnyddio’r porth. O ganlyniad, cyflogodd yr IS thePotentMix i ddarparu hyfforddiant i holl Gynghorau’r Alban i’w cynghori ynglŷn â sut i leihau cynnwys eu hysbysiadau statudol ac anstatudol. O ganlyniad, mae cannoedd ar filoedd o bunnoedd o arian trethdalwyr yn cael eu harbed bob blwyddyn (er y gellid arbed mwy fyth – fel y byddaf yn esbonio mewn blog yn y dyfodol): ffigur sy’n talu am gost y porth a mwy, gan wrthbrofi rhai o’r adroddiadau a’r dadleuon yn senedd yr Alban a oedd yn awgrymu y byddai cost unrhyw ateb digidol yn golygu na fyddai unrhyw arian yn cael ei arbed o gwbl.

Alastair Blair
thepotentMix

 Fy safbwyntiau i yw’r rhain. Os hoffech chi ddysgu sut i arbed arian ar eich hysbysebion hysbysiadau cyhoeddus, ewch i: http://www.thepotentmix.co.uk/services/public-notice-advertising