Dyfodol Hysbysebu Hysbysiadau Cyhoeddus yng Nghymru: Rhan II

Dyma’r ail blog yn y gyfres o dri.  Ofynodd Alastair Blair, o the Potent Mix, trodwethaf, a Oes unrhyw un yn darllen hysbysebion hysbysiadau cyhoeddus mewn papurau newydd? yn y blog yma, mae o yn trafod yr efaith o’r hysbysebion.

potent mix logo

Alastair Blair

Yn y blog diwethaf, gofynnais y cwestiwn cyffredinol, ‘a oes unrhyw un yn darllen hysbysebion hysbysiadau cyhoeddus mewn papurau newydd?’.  Wrth i nifer y bobl sy’n darllen papurau newydd leihau, mae’n amlwg y bydd llai o bobl yn gweld yr hysbysiadau cyhoeddus statudol a gyhoeddir yn eu papurau newydd wythnosol lleol. Ond a oedden nhw’n eu darllen nhw yn y lle cyntaf? Beth mae’r dystiolaeth sydd ar gael yn ei awgrymu? Fel y nodwyd eisoes, mae’r rhan fwyaf o’r gwaith yn y maes hwn wedi’i wneud yn yr Alban, ond mae ganddo oblygiadau enfawr i Gymru a gweddill y DU gan ei bod hi’n annhebygol iawn mai dim ond yn yr Alban y mae’r casgliadau hyn yn berthnasol.

 

Cefais fy nghyflogi gan yr Improvement Service (IS) i helpu i ddatblygu’r achos busnes newydd ar gyfer COSLA i’w gyflwyno i Holyrood gyda’r nod o newid y gyfraith yn yr Alban. Ysgrifennais ddrafft cyntaf y papur hwn, a oedd yn seiliedig ar ymchwil eang a gynhaliwyd gan IS a thePotentMix.

Prin iawn yw’r wybodaeth am nifer y bobl sy’n darllen hysbysebion hysbysiadau cyhoeddus yn y wasg leol. Cynhaliwyd ymchwil ar effeithiolrwydd hysbysebion cyffredinol yn y cyfryngau lleol gan y Newspaper Society yn 2011 (Living Local), ond aeth yr ymchwil hon ati i grwpio hysbysebion hysbysiadau cyhoeddus ochr yn ochr â hysbysebion cyffredinol, heb archwilio’n benodol a oedd hysbysiadau cyhoeddus yn cael eu darllen yn eang. Awgrymodd astudiaeth gan Swyddfa’r Cabinet yn Camden yn 2007 (‘Informing the public in a multi media age’) mai dim ond 1.4% o’r boblogaeth sy’n darllen hysbysiadau yn y wasg leol. Yn ogystal, mae amryw o arolygon llai wedi’u cynnal gan wahanol gyhoeddwyr lleol, ond mae eu dilysrwydd a’u cymhwysedd ystadegol i’r boblogaeth ehangach yn amheus o ystyried y samplau bach a ddefnyddiwyd a’r ffaith bod y samplau wedi’u cymryd o baneli darllen presennol papurau newydd yn aml, felly roedd hi’n annhebygol y byddent yn cynrychioli’r cyhoedd (mewn geiriau eraill, roedd y samplau wedi’u cymryd o bobl a oedd eisoes yn defnyddio’r papur newydd).

Fel rhan o ymchwil yr Alban, gofynnwyd i sampl o Gynghorau, gan gynnwys dau gyngor dinas (Glasgow, Dundee) a chyngor ardal fwy gwledig (Dwyrain Ayrshire), fonitro’r ymateb i’w hysbysebion hysbysiadau cyhoeddus. Mae’r dystiolaeth yn gryf: yn Glasgow, am fis gofynnodd yr Adran Gynllunio i bawb a ddaeth i’w swyddfa i drafod mater yn ymwneud â chais cynllunio beth oedd wedi peri iddynt wneud hynny. Dim ond 6% a ddywedodd eu bod wedi dod i’r swyddfa o ganlyniad i weld hysbyseb. I’r gwrthwyneb, dywedodd 48% eu bod wedi dod i’r swyddfa o ganlyniad i ‘Hysbysiad Cymdogaeth’; hynny yw, yr hysbysiadau a ddosberthir (yn ôl gofyniad statudol) i gymdogion a allai gael eu heffeithio gan gais cynllunio/datblygiad.

Yn ogystal, aeth Cyngor Dinas Dundee ati i fonitro galwadau i’w Ganolfan Alwadau dros gyfnod o dros 8 wythnos: doedd dim un yn ymwneud â hysbyseb hysbysiad cyhoeddus. Yn Nwyrain Ayrshire, lle aethpwyd ati i fonitro hysbysiadau ffyrdd, dim ond un ymateb a gafwyd mewn perthynas â hysbyseb mewn mis. Cawsom hefyd dystiolaeth anecdotaidd gan amryw o Gynghorau eraill a oedd yn cefnogi’r astudiaethau manylach hyn.

Yng Nghymru, nid wyf yn ymwybodol o unrhyw ymchwil o’r fath, ond gwn nad yw Adran Gynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cofio’r tro diwethaf (mewn blynyddoedd) i unrhyw un ymateb i un o’u hysbysebion.

Efallai mai rhan o’r broblem yw nad yw’r hysbysebion hyn yn hawdd eu darllen. Er bod llawer o dystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu nad yw’r arddull, y teip, maint y ffont ac yn enwedig yr iaith a ddefnyddir mewn hysbysebion hysbysiadau cyhoeddus yn ‘hawdd eu defnyddio’ nac yn hygyrch i’r rhai heb gefndir ym maes cynllunio neu’r gyfraith, ar hyn o bryd does dim tystiolaeth empirig i gefnogi’r honiadau hyn. Fodd bynnag, mae fy mhrofiad i o hyfforddi Cynghorau ledled y DU ar gynnwys hysbysebion hysbysiadau cyhoeddus wedi dangos bod hyd yn oed staff y Cynghorau hyn yn cael trafferth gyda’r iaith gyfreithiol, felly pa obaith sydd gan y cyhoedd?

Felly, os yw’r cyhoedd yn ei chael hi’n anodd deall yr hysbysebion hyn a’u bod yn cael y wybodaeth o bosteri a hysbysiadau lleol beth bynnag, beth yw’r pwynt parhau i roi’r hysbysebion hyn mewn papurau newydd?

Alastair Blair
thepotentMix

 Fy safbwyntiau i yw’r rhain. Os hoffech chi ddysgu sut i arbed arian ar eich hysbysebion hysbysiadau cyhoeddus, ewch i: http://www.thepotentmix.co.uk/services/public-notice-advertising

 

 

One thought on “Dyfodol Hysbysebu Hysbysiadau Cyhoeddus yng Nghymru: Rhan II

  1. Pingback: Dyfodol Hysbysebu Hysbysiadau Cyhoeddus yng Nghymru: Rhan III | Good Practice Exchange at The Wales Audit Office

Comments are closed.