303 Eiliad

Ar bnawn dydd Gwener olaf mis Ionawr fe wnaeth grŵp o bobl dod i Swyddfa Archwilio Cymru yng Nghaerdydd i roi cynnig ar rywbeth doedden nhw ddim wedi gwneud o’r blaen…… siarad am rywbeth diddorol am 5 munud i bawb arall yn y ‘stafell.

Dyna ddiwedd y cyfarwyddiadau. Roedd y syniad wedi’i seilio’n fras ar strwythur 300 Eiliad.

Felly beth ddigwyddodd?

Wel, fe wnaeth saith person siarad am bynciau amrywiol, ond serch hynny roedd popeth yn ffitio gyda’i gilydd ac yn llifo. Fe wnaeth pawb gwneud cyflwyniadau mewn fformatau gwahanol, gan gynnwys sleidiau, fflip siart, siarad heb nodiadau, a hyd yn oed enghraifft o dechneg myfyrdod ble rydych chi’n ‘cerdded yn gyflym gyda darn o bapur’.

Roedd pawb yn meddwl roedd e’n brofiad defnyddiol, ble roedd yna rywfaint o wybodaeth a syniadau y gallan nhw roi ar waith yn bersonol neu gyda’u gwaith. Mae yna gynllun i wneud rhywbeth tebyg ymhen ychydig o fisoedd. Yn y cyfamser, dyma grynodeb byr o bob un o’r cyflwyniadau 303 eiliad (mewn geiriau pob un o’r saith cyflwynwr).

303 Seconds / Eiliad

1. Diwrnod Hacio’r GIG Caerdydd ar benwythnos 26/27 Ionawr, 2014 (#nhshd). Chris Bolton

Roedd y cyflwyniad yma yn rhedeg trwy sut wnaeth Diwrnod Hacio’r GIG Caerdydd gweithio, a hefyd syniadau ar rai o fanteision y digwyddiad a’r risgiau posibl. Mae’n bosib gellir defnyddio elfennau o’r dull gyda gwasanaethau cyhoeddus eraill. Mae Chris yn gweithio gyda’r prif drefnydd Dr Anne Marie Cunningham i edrych ar etifeddiaeth y digwyddiad a’i effaith. Cadwch lygad ar y blog yma neu blog Chris am y newyddion diweddaraf.

2. Twitter a fi. Helen Thomas

Helen yw Pennaeth Proffesiynol Therapi Galwedigaethol mewn Anableddau Dysgu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Siaradodd Helen am ei phrofiad hi o drydar yn bersonol. Yn ei geiriau hi:

“Roedd hwn yn rhan o gyflwyniad wnes i i fy Nghyfarwyddiaeth ynglŷn â mynychu Ysgol Haf Academi Cymru yn 2013. Roeddwn i’n meddwl am seicoleg dysgu gadarnhaol: deall beth sy’n gyrru chi ‘mlaen,  ac ail-grefftio bywyd, gwaith, cariad, chwarae a chyfeillgarwch o amgylch cryfderau’ch cymeriad chi.

“Edrychais ar fy nhrydar i ac fe sylweddolais i ble mae fy angerdd i, sef o amgylch defnyddwyr gwasanaethau a staff, ‘all you need is love’. Mae fe mor bwysig i fod yn angerddol am beth da chi’n wneud, ac mae hyn yn dod yn glir trwy beth rwy’n trydar ar Twitter”.

3. Cadwch symud! James Moore

Mae symud yn wirioneddol bwysig am ddau reswm:

  • Mae ymarfer corff caled yn wrtaith i’r ymennydd ac yn gwneud ni’n graffach.
  • Wrth i ni weld , clywed a theimlo’r byd o wahanol lefydd, da ni’n deall pobl eraill yn well.

Mae’r ddau beth ‘ma yn gwneud ni’n fwy llwyddiannus!

Gallwch ffeindio allan mwy am raglen Cerdded ac Ymchwilio James ar wefan Academi Cymru, neu @Explorewalk ar Twitter.

4. Ymwybyddiaeth ofalgar a dilysrwydd. Moira Morgan

I barhau ‘da’r thema o symud, fe wnaeth Moira gwneud arddangosiad go iawn o dechneg myfyrdod ‘gerdded yn gyflym gyda darn o bapur’. Sgil sy’n werth datblygu.

Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn cefnogi dilysrwydd drwy fod yn bresennol gyda’ch cydweithwyr, teulu a ffrindiau. Mae’r dechneg amdano wybod bod hyn yn ei hun yn ddigon, a bod chi eich hun yn ddigon.

Gallwch weld sleidiau o gyrsiau Moira ar wefan Academi.

5. 5 awgrym ar gyfer Cysylltiadau Rhyngwladol. Ena Lloyd

Ers ei phlentyndod ar arfordir Ceredigion, mae Ena wedi magu uchelgais i nofio mewn cynifer o’r moroedd a’r cefnforoedd y byd ag y gallai. Mae hyn wedi arwain at deithiau epig drwy dros 50 o wledydd a dyw hi ddim wedi gorffen eto.

Gan fod Ena’n teithio ar ei phen ei hun, mae hi wedi datblygu dull o oroesi a ffynnu am pan da chi’n filoedd o filltiroedd o gartref.

Gallwch ddarllen am rai o deithiau Ena yma.

6 . Athroniaeth FISH! Jackie Parsons

Gwella diwylliant sefydliadol trwy Athroniaeth FISH! Datblygodd John Christensen yr Athroniaeth FISH! yn 1998. Mae’r athroniaeth yn seiliedig ar ei brofiad o Farchnad Pysgod Pike Place yn Seattle, Washington State, UDA.

Mae’r athroniaeth yn cynnwys:  ‘Chwarae’, ‘Bod Yna’, ‘Gwneud eu Diwrnodau’ a ‘Dewis eich Agwedd’.

Mae’r athroniaeth wedi cael ei fabwysiadu gan lawer o gwmnïau a sefydliadau er mwyn gwella gwaith tîm ac i ddatblygu  gwasanaethau cyhoeddus sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid.

7 . GEMAU YMADAEL. Bethan Johnson.

Y syniadau o; greadigrwydd, darganfod a llif dylanwad y seicoleg o ymgysylltu. Dyma beth sy’n ffurfio sail y dull a ddatblygwyd gan Mihaly Csikszentmihali.

Fe wnaeth e ddatblygu profiad dysgu newydd yn Budapest o’r enw GEMAU YMADAEL. Mae grwpiau o bobl yn cydweithio i ddatrys posau gweithredol yn fyw, er mwyn datblygu addysg, meistrolaeth a llif.

Roedd y sesiwn yma’n llif o gymysgedd eclectig a wnaeth darparu rhywfaint o ddysgu ymarferol roedd pobl yn gallu rhoi ar waith yn bersonol neu yn y gweithle.