Ymestyn Allan, Tynnu i Mewn

Yn parhau y gyfres o blogau o flaen y Gynhadledd Craffu ar 28 Tachwedd, mae Cyng. Andrew Jenkins o Bwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot yn rhannu ei sylwadau ar y bwysigrwydd o  ymgysylltu â’r cyhoedd i helpu ei rol fel gynghorydd

Cllr andrew jenkins

Partneriaeth rhwng yr etholedig a’r etholwyr – dyna yw cynrychiolaeth ddemocrataidd.

Dydw i ddim yn meddwl bod unrhyw un sy’n rhan o lywodraeth leol neu’r sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru o dan unrhyw argraff na fydd y sefyllfa yn unrhyw beth ond anodd dros y blynyddoedd sydd i ddod. Gyda chyllidebau’n crebachu, mwy o alw am rai gwasanaethau ac economi sy’n adfer ond ar raddfa araf iawn, fe fydd hi’n flynyddoedd lawer cyn y bydd llawer o’n cymunedau yn elwa’n llawn, ac yn y cyfamser bydd yna ddigon o drafod anodd a phenderfyniadau amhosib i’w gwneud.

Yn y cyd-destun anodd hwn, mae pobl hefyd yn ddrwgdybus iawn o wleidyddion a llawer o’n cyrff cyhoeddus, yn rhannol oherwydd eu methiannau mynych dros y degawd diwethaf i gyfathrebu ac ymgysylltu â phobl ledled Cymru. Mae tuedd i ddulliau traddodiadol cynghorwyr o ymgysylltu – cylchlythyron, cymorthfeydd, cyfarfodydd cyhoeddus ac ati – golli adrannau mawr o’r boblogaeth neu dydyn nhw ddim yn hwyluso ac annog cyfathrebu dwy ffordd.

Mae hyn wedi ategu’r cysyniad sydd gan bobl fod llywodraethau lleol ar wahân i’r cymunedau y maen nhw’n eu llywodraethu, ac nad oes gan y cymunedau hynny fawr o ddylanwad ar y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.

Mae’r twf aruthrol yn nefnydd pobl o’r we ar draws y wlad wedi newid y ffordd mae’r cyhoedd yn ymgysylltu â gwleidyddiaeth, ac felly mae angen i wleidyddion ar bob lefel addasu’r ffordd maen nhw’n ymgysylltu â’r cyhoedd. Ym 1993 dim ond 0.5% o boblogaeth y DU oedd ar-lein, gyda’r niferoedd yn 2013 yn nes at 86%. Mae dros 70% o’r boblogaeth yn defnyddio’r rhyngrwyd yn ddyddiol, a bydd y ffigurau hyn yn parhau i godi yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod.

Mae’n rhaid i nifer o fusnesau a sefydliadau addasu i adlewyrchu’r byd sydd ohoni, gan adeiladu’r hyn rwy’n ei alw’n ‘wydnwch digidol’, sef y gallu i addasu a manteisio ar y cynnydd hwn ym  maes ar-lein. Mae’n rhaid i’r rhai sydd wedi’u hethol wneud yr un peth. Os yw mwyafrif poblogaeth Cymru yn prynu nwyddau a gwasanaethau ar-lein ac yn siarad â phobl ym mhedwar ban byd yn y dull hwn, onid yw’n  anghredadwy braidd na all llawer siarad â’u cynrychiolydd etholiadol a dod o hyd i wybodaeth am eu hynt a’u helynt ar-lein?

Fel rhan o’m strategaeth ymgysylltu â’r cyhoedd ar-lein (mae hynny’n swnio’n llawer mwy trefnus nag yw e mewn gwirionedd!) mae gen i wefan sy’n cysylltu â’m cyfrifon facebook a twitter fel y galla’i ddiweddaru’r tri phlatfform, a hynny gydag un clic. Mae hefyd yn rhoi tri phlatfform gwahanol i bobl allu cysylltu â fi, darllen fy marn a chael gwybodaeth am yr hyn dwi’n ei wneud i’w gwasanaethu. Mae’n cymryd amser i ddatblygu hyn, ac rwy’n dal i drio gweithio allan beth sy’n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio, a sut i dargedu’r hyn dwi am ei ddweud er mwyn ymgysylltu’n well â thrigolion fy ward.

Mae’r ymgysylltu ar-lein hwn yn ategu gweithgareddau traddodiadol, all-lein yn hytrach na chymryd eu lle, ac ni ddylai’r un cynghorydd feddwl y bydd creu presenoldeb ar-lein effeithiol yn cymryd lle ymgysylltu wyneb yn wyneb, hen ffasiwn. Dyw hynny ddim yn wir nawr, ac ni fydd yn wir yn y dyfodol.

Gyda chyllidebau’n crebachu a bod angen i bob cynghorydd wneud penderfyniadau anodd am ddarpariaeth gwasanaethau, swyddi a lles cymunedol yng nghyd-destun ehangach diffyg ffydd cynyddol y cyhoedd mewn gwleidyddion, mae’n amlwg bod angen i ni edrych ar ffyrdd newydd o ymgysylltu’n well ac o hwyluso craffu gan y cyhoedd. Mae hyn yn fwy na meithrin ymddiriedaeth o’r newydd rhwng y cyhoedd a’r gwleidydd – mae hwyluso cyfathrebu rhwng y naill a’r llall yn grymuso’r naill a’r llall hefyd. Mae’n rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd am yr hyn sy’n cael ei wneud ar eu rhan ac yn eu galluogi i ddylanwadu ar y rhai sy’n gwneud y penderfyniadau hynny. O safbwynt gwleidyddion, mae’n rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt er mwyn gofyn cwestiynau gwell a gwneud gwell penderfyniadau.

Partneriaeth rhwng yr etholedig a’r etholwyr – dyna yw cynrychiolaeth, a gall y cyfryngau cymdeithasu roi hwb i’r bartneriaeth hon.

Twitter: @CllrJenkins

Facebook Cllr Andrew Jenkins

Cllr. Andrew Jenkins (cllr.a.jenkins@neath-porttalbot.gov.uk)

One thought on “Ymestyn Allan, Tynnu i Mewn

  1. Pingback: Chwalu jargon | Good Practice Exchange at The Wales Audit Office

Comments are closed.