Gall disgyblion ac athrawon cyflenwi helpu gwella gwersi a gyflenwir – os gofynnir iddynt

22. Covering Teachers' AbsenceBlog gwadd gan ein cyd-weithwyr.

Cafodd cyhoeddiad adroddiadau diweddar gan Estyn a ninnau (Swyddfa Archwilio Cymru) mewn i drefniadau cyflenwi ar gyfer absenoldeb athrawon yng Nghymru llawer o ddiddordeb a hefyd achosodd i ni feddwl yn ôl i’n dyddiau ysgol ni.

Dwedodd y Daily Post hwn orau yn ei erthygl olygyddol (Athrawon Absennol yn costio mwy nag arian, 17 Medi), a greodd llun o’r wers rydd ‘bonws’ lle mae’r athro gyflenwi dibrofiad yn cael ei dynnu / ei thynnu i mewn i ‘warchod’ y dosbarth. Efallai fod llawer ohonom ni yn cofio’r gwersi lle ni wnaethom lawer mwy na ‘parhau yn dawel’ oherwydd roedd yr athrawon gyflenwi ddim wedi eu paratoi i ddilyn ymlaen o ble orffennodd yr athro neu athrawes.

Mae’r ddau adroddiad yn cynnig cyngor ar sut i ddelio â’r mater, sydd yn ymddangos i fod yn effeithio cynnydd disgyblion yng Nghymru ac mae rhai syniadau ardderchog o’r adroddiadau o sut mae rhai ysgolion yn cwrdd â’r broblem – mae’r esiamplau gorau yn mynd yn bellach ni dim ond monitro trefniadau ac yn edrych yn fewnol am ddatrysiadau.

Mae’r esiampl gyntaf i neidio allan yn cynnwys mynd yn syth i wraidd y broblem a chasglu barnau disgyblion. Mae hwn yn edrych fel cam da cyntaf tuag at fesur effaith yr absenoldeb ar y disgyblion eu hunain. Mae arolygu ‘defnyddwyr gwasanaeth’ yn rhywbeth arferol mewn sectorau eraill ond efallai ddim yn cael ei ddefnyddio cymaint wrth ddatblygu polisïau a threfniadau addysg. Fel dangosodd y nifer a gymerodd rhan yn arolwg diweddar Chwaraeon Cymru mewn i gyfranogaeth plant mewn chwaraeon (09 Hydref), nid yn unig oes yna flas gyda disgyblion i rannu eu barnau (110,000 atebion gan ddisgyblion trwy gydol Cymru) ond maen nhw’n gallu cynnig mewnwelediad ardderchog.

Yn ogystal, mae’n ymddangos fel bod angen dod â staff cyflenwi mewn i’r drafodaeth a gofyn iddynt gymryd rhan yn gwella lefel ac ansawdd y gwersi a gyflenwir.

Mae nifer o awgrymiadau trwy gydol y ddau adroddiad sy’n ffocysu ar hyfforddiant a rheoli perfformiad i staff cyflenwi. Er enghraifft, mae’r rhain yn cynnwys annog staff cyflenwi  i gymryd rhan mewn trefniadau rheoli perfformiad, sicrhau eu bod yn derbyn gwybodaeth angenrheidiol ar iechyd a diogelwch a diogelu ac, yn bwysig, darparu cyfleodd datblygu proffesiynol rheolaidd.

Er bydd rhai materion yn gyffredin rhwng yr holl ysgolion yng Nghymru, mae llawer o fudd mewn cynfasu barnau ac awgrymiadau pob un ysgol. Trwy annog disgyblion ac athrawon cyflenwi i gymryd rhan yn cynllunio’r gwasanaethau yma, mae yna symudiad tuag at ddull mwy cryf o wneud gwersi a gyflenwir yn well. Y bwriad yw creu systemau sydd wedi paratoi’n well i sicrhau ansawdd y gwersi a lleihau effaith absenoldeb athrawon ar gyrhaeddiad disgyblion a lle gwell i ddechrau na gyda rheini sy’n cael eu heffeithio fwyaf – gwers sy’n berthnasol i unrhyw wasanaeth cyhoeddus sy’n defnyddio staff dros dro.