Rhannu ymarferion gofal heb ei drefnu

Ar gyfer yr erthygl yma, dwi wedi penderfynu trio rhywbeth ychydig yn wahanol. Byddai’n tynnu at ei gilydd ychydig o ymarfer diddorol mae fy nghydweithwyr wedi darganfod wrth ysgrifennu adroddiad ar Ofal Heb ei Drefnu. Mae rhai darnau bach o arfer da yn yr adroddiad a dwi’n teimlo bod angen eu rhannu. Felly dyma (dim ond) rhai syniadau neis o’r adroddiad fallai bydd yn dal eich sylw – ond wrth gwrs mae’r adroddiad yn cynnig llawer mwy na allai i fan hyn.

Dros y byd, cynhaliwyd nifer o ymgyrchoedd i geisio newid y ffordd mae’r cyhoedd yn defnyddio gwasanaethau gofal heb ei drefnu. Mae yna elfen gryf o farchnata i’r ymgyrchoedd yma ac mae llawer o esiamplau ar gael i helpu cyrff GIG dylunio eu cyfathrebiadau – cymerwch olwg ar y posteri.

Unscheduled Care

Does dim llawer o brofiad marchnata gyda fi ac fe rannodd yr adroddiad nai o brif elfennau llwyddiant, wedi eu hysgrifennu gan y Ganolfan Genedlaethol Marchnata Cymdeithasol. I mi, roedd y rhain yn lle da i ddechrau:

  • Ceisiwch newid ymddygiad go iawn pobl, nid yn unig eu hagweddau;
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall eich cwsmeriaid yn hollol;
  • Defnyddiwch theori ymddygiadol (rhywbeth bydd rhaid i rai ohonom ni ddysgu);
  • Ceisiwch ddeall beth sy’n ysgogi’ch cwsmeriaid;
  • Ystyriwch yn ofalus y costau a’r buddion o ymddygiadau newydd;
  • Deall beth arall sy’n cystadlu am sylw eich cwsmeriaid;
  • Osgoi ‘un dull sy’n addas i bawb’ (sydd yn cyd-fynd yn dda gyda bwriad y Gyfnewidfa Arfer Da); a
  • Defnyddiwch nifer o ddulliau gwahanol.

Roedd hefyd yn ddiddorol darllen am rai ymarferion newydd mae’r GIG wedi bod yn profi.

Mae rhai ysbytai yn Lloegr wedi bod yn defnyddio sustem larwm i gysylltu â chlinigwyr pan mae cleifion yn cyrraedd yr adran achosion brys. Mae hyn yn golygu gellir dweud pryd maent yn disgwyl ymateb i’r alwad ac yn galluogi’r ysbyty i gadw llygad ar amseroedd amser. Mae mwy o esiamplau fel hyn yn yr adroddiad NHS Improvement: Making the connections with the challenges of unscheduled care.

Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi bod yn profi ymarfer newydd, o’r enw ‘Galwch yn Gyntaf’. Mae’r cyhoeddusrwydd wedi bod yn annog cleifion i alw yn gyntaf, i dderbyn y lefel cywir o ofal, yn ymestyn o helpu eu hunain i fynd i’r adran achosion brys. Maent yn aros i weld sut mae’r prawf yn gweithio ac, os mae’n llwyddiannus, bydd y Bwrdd yn ymestyn yr ymarfer i ysbytai eraill.

Mae Grŵp Mynediad i Ofal Sylfaenol Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan was lansio cynllun o’r enw ‘A for Access‘ lle mae practisau’n cael sgôr am eu trefniadau mynediad. Daeth y cynllun o brosiect ar y cyd rhwng y bwrdd iechyd a’r Sefydliad Gofal Sylfaenol. Mae’r sgorau yn cael eu cyhoeddi ar wefan y bwrdd iechyd ac mae angen i bob practis arddangos tystysgrif gyda’i sgôr.

Felly, i bobl sy’n gweithio ym myd gofal heb ei drefnu, ble allwch fynd i gael mwy o gyngor ar arfer da?

Yn adroddiad y Sefydliad Gofal Sylfaenol, Urgent care in general practice, mae rhai egwyddorion allweddol ar gyfer gwella mynediad i ofal brys yn ogystal ag astudiaethau achos.

Mae Adroddiad Canolfan Atebion Iechyd Deloitte Primary care: Today and tomorrow, Improving General practice by working differently yn darparu tystiolaeth o fodelau ar gyfer darparu gofal sylfaenol.

Gobeithio bydd rhai o rhain o ddefnydd i chi.

Tanwen