Defnyddio Technoleg Gwybodaeth i alluogi gwell gwasanaethau cyhoeddus

Defnydd effeithiol o Dechnoleg Gwybodaeth

Ein seminar dysgu a rennir ar Ddefnydd Effeithiol o Dechnoleg Gwybodaeth oedd yr un cyntaf i mi wedi trefnu ers ymuno â’r Gyfnewidfa Arfer Dda yn Swyddfa Archwilio Cymru. Dysgais i siwd gymaint o ran sicrhau digwyddiadau effeithiol yn y dyfodol, ond hefyd ar y pwnc ei hun.

Pan siaradon ni i Archwilydd Cyffredinol Cymru ynghylch y seminarau, roedd e’n glir iawn am rôl Technoleg Gwybodaeth mewn galluogi ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau.

Fe wnaeth yr effaith uniongyrchol roedd Technoleg Gwybodaeth yn cael ar y ddarpariaeth o wasanaethau taro fi yn y seminar. Roeddwn i’n ddigon ffodus i hwyluso gweithdy Andrew Durant yng Ngogledd Cymru, a wnaeth edrych ar y gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth ar y cyd rhwng Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Roedd e’n ddiddorol clywed sut mae staff rheng flaen gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd yn gallu cydlynu eu gwaith yn well gan fod nhw’n gallu cyrchu calendrau gwaith ei gilydd.

Nid dyma’r unig sesiwn a wnaeth edrych ar sut gall Technoleg Gwybodaeth hwyluso well gwasanaethau cyhoeddus. Fe wnes i fynd i weithdy Wendy Xerri o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar Dechnoleg Gwybodaeth Ecogyfeillgar hefyd, ble ffocysiwyd ar anghenion myfyrwyr. Roedd myfyrwyr yn ffurfio ciwiau diddiwedd i argraffu eu traethodau yn aml, ond trwy ganolbwyntio ar brofiad y myfyrwyr, fe gafodd y system cyflwyno traethodau ei symud ar-lein. Fe wnaeth hyn symleiddio’r system er budd myfyrwyr a lleihau’r faint o bapur a gafodd ei ddefnyddio i brintio.

Gan fod yna amrywiaeth eang o gyrff gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru, nid yw’n syndod bod y dulliau ac offer Technoleg Gwybodaeth yn amrywio o fudiad i fudiad. Mae’n amlwg does yna ddim ateb ‘un maint i bawb’ ar gyfer Technoleg Gwybodaeth, ond roedd yn galonogol clywed sut roedd y staff gwasanaethau cyhoeddus yn ein seminar yn edrych i wella effeithiolrwydd eu systemau.

Dyfrig