Defnydd personol o gyfryngau cymdeithasol

Social Media

Cyn dechreuais i’r swydd ‘ma yn Gyfnewidfa Arfer Dda Swyddfa Archwilio Cymru, roeddwn i’n cadw trydar gwaith ar wahân i drydar personol.

Roeddwn i wastad yn teimlo roedd yna bosibilrwydd byddwn i’n dod â gwarth ar fy nghydweithwyr trwy drydar rhywbeth amhriodol. Ond ar ôl i mi fod yn ddigon ffodus i dderbyn y swydd yma, fe wnes i sylweddoli roeddwn i’n debygol o golli cysylltiadau achos doedd dim cyfrif Twitter gan y prosiect ar y pryd (ond mae ‘na un nawr). Penderfynais i i gymysgu busnes gyda phleser.

Pan weithiais i yn WCVA, roeddwn i’n edmygu sut roedd fy nghydweithiwr i Michelle Matheron yn llwyddo i wneud hyn drwy drydar am wleidyddiaeth Cymru i’r trydydd sector a (yn ei geiriau hi) “girlie nonsense”. Ond mae’r “girlie nonsense” mae hi’n trydar yn rhoi cyd-destun i’w gwaith . Fe wnaeth e hefyd dangos i mi nad swydd yn unig oedd gweithio gyda gwleidyddiaeth Cymraeg i Michelle, ond yn hytrach roedd e’n ddiddordeb. Mae dilysrwydd ei thrydar yn ychwanegu pwysau i beth mae hi’n ddweud , ac mae’n atgoffa fi gallai ymgysylltu â hi yn uniongyrchol.

Ar yr adeg yma doeddwn i ddim yn siŵr byddai fi’n gallu fod yn bersonol mewn cyd-destun proffesiynol neu wneud y gwrthwyneb, ond ers cymryd y cam ‘ma rwy’n falch fy mod i wedi gwneud hynny. Does ‘da fi ddim cefndir mewn archwilio o gwbl, felly mae ‘da fi lot i ddysgu. Mae Twitter wedi rhoi’r cyfle i mi ddysgu mwy am beth mae staff Swyddfa Archwilio Cymru yn gwneud, ac mae fe hefyd wedi rhoi’r cyfle i mi ddod i nabod nhw fel unigolion. Mae llawer o bobl yn y Swyddfa sy’n werth dilyn, ond er mwyn rhoi dwy enghraifft dda i chi, mae’n werth dilyn Huw Lloyd-Jones, sydd wedi tynnu sylw at arferion trydar da mewn llywodraeth leol yng Ngogledd Cymru, a Mike Palmer, achos mae ei frwdfrydedd e ar gyfer datblygu cynaliadwy yn glir o’i drydar.

Mae cyfryngau cymdeithasol hefyd yn rhoi’r cyfle i ni ddatblygu perthnasau ag eraill, sy’n codi posibiliadau cyffrous ar gyfer sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn ymwneud â phobl.

Rydyn ni mewn sefyllfa well i wybod beth trydar effeithiol yn edrych fel i ddinasyddion os ydym ar gyfryngau cymdeithasol yn bersonol. Y peth gwych yw bod llawer o wasanaethau cyhoeddus yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol mewn modd personol, cyfeillgar a defnyddiol yn barod. Mae mudiadau fel Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn rhyngweithio yn gyflym, yn effeithlon ac yn y cyfrwng mae’r unigolyn yn dewis (Twitter yn yr achos ‘ma).

Mae fe’n glir dyw mudiadau ddim yn gallu parhau i weithio yn yr un ffordd ag oeddent cyn cyfryngau cymdeithasol. Mae’n amlwg bod y ffordd mae pobl yn cael gafael ar wybodaeth wedi newid, yn ogystal â’r ffordd maen nhw’n cyfathrebu. Mae’r blog gwych yma o Comms 2.0 yn amlinellu pam mae angen newid – gan fod pobl eisiau clywed oddi wrthym mewn iaith maen nhw’n deall, mewn iaith maen nhw’n defnyddio’n bersonol, lle mae’n glir mai pobl sy’n cynnal gwasanaethau cyhoeddus hefyd.

Mae defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn bersonol yn ffordd wych o fynd i’r afael â’r hyn a ddisgwylir o fudiad. Ond yn fwy na hynny, drwy ddefnyddio nhw fel unigolion, ni’n rhoi gwybod i bobl sut mae mudiadau ni’n gweithio, sut ni’n cyrraedd y penderfyniadau ni’n gwneud a pham. Fel mae Tim Lloyd yn dweud yn y blog yma ar gyfer Adran Busnes a Sgiliau Llywodraeth y Deyrnas Unedig, “mae wyneb, enw a gwybodaeth ddofn o faes polisi penodol, yn llawer mwy deniadol i’n cynulleidfaoedd na datganiadau dienw o gyfrif corfforaethol”. Sa i’n siŵr os yw hwn yn wir am bawb, ond mae hwn yn bendant yn wir yn bersonol, achos rwy’n dilyn lot mwy o bobl na mudiadau.

Dyfrig

2 thoughts on “Defnydd personol o gyfryngau cymdeithasol

 1. Dyfrig, blog da ac dwi’n siwr y bydd pobl yn fwy hyderus i gyfuno’u cyfrifau – neu hunanoliaethau? – Twitter wedi ddarllen hyn. Ond ga i awgrymu nad yw’r berthynas rhwng eich cyflogwr a’ch hunain yr unig perthynas sy’n berthnasol yma. Lle mae swydd rhywun yn dibynnu ar gronfa allanol, neu sydd rhan o berthynas dan gytundeb, mae na dimensiwn arall i’w ystyried. Gallaf gofio bod heb ganiata^d i ddefnyddio Twitter. Ni fyddai’n tor-cytundeb pe buaswn yn trydaru ond buasai’n tor-ysbryd y gytundeb wedi gael fy rhybuddio i beidio a^ thrydaru. Roedd yn rhwystrol iawn ar y pryd. Byddai’n well i mi ar y pryd yna pe gallai’r ddau barti yn y gytundeb gytuno amodau derbyniol i drydaru yn hytrach na chael rheol cynhwysfawr, ond fel perchennog y gwasanaeth roedd hawl ganddynt i osod.

  Efallai y byddai’n bwysig i bobl i ystyried yr amgylchiadau – sef cyllidwyr, noddwyr, contractwyr – o dan y rheini yr ydynt yn gweithio

  • Diolch Russell, pwynt da. Rwy’n meddwl mae hynny’n wir – rhaid ystyried pwy sy’n cyllido prosiectau hefyd. Rhaid i mi fod yn onest a dweud bod natur cyfrif fi wedi newid ychydig – dydw i ddim yn trydar erthyglau sy’n gor-wleidyddol nawr achos hynny, ond fel unigolyn rydw i wedi wneud y dewis hynny achos mae mantais mwy i mi’n bersonol i wneud cysylltiadau ar gyfer gwaith ac i gasglu arfer da yng ngwasanaethau cyhoeddus. Serch hynny, rydw i’n bendant yn deall os nad yw pobl yn teimlo’n cyfforddus i gael un cyfrif ar gyfer gwaith a hamdden os mae ganddynt

   Rhaid hefyd bod yn wyliadwrus hyd yn oed gyda cyfrifau ar wahan. Yn y dyddiau ‘ma mae’n hawdd i bobl ffeindio cyfrifau personol a gwneud y cysylltiad bod nhw’n gweithio i mudiad cyhoeddus. Cyn i mi cysylltu fy nghyfrif â gwaith, roedd rhai pobl ym myd-gwaith wedi dechrau dilyn fi’n barod, felly mae’n anodd iawn cael ffîn go iawn rhwng bywyd personol a gwaith. Felly rhaid i ni fod yn wyliadwurus hyd yn oed pan ni’n trydar o’n gyfrifau personol.

   Diolch am y sylw, ffactor pwysiag arall i feddwl amdano.

   – Dyfrig

Comments are closed.