Ni’n frwdfrydig i beidio ail-ddyfeisio’r olwyn

Un o gredoau craidd y Gyfnewidfa Arfer Dda yw dydyn ni ddim yn credu mewn ail-ddyfeisio’r olwyn. Os ni’n dod ar draws ymagwedd neu brosiect sydd wedi cael ychydig o lwyddiant yn y sector cyhoeddus, preifat neu’r trydydd sector o unrhyw le yn y byd, rydyn ni eisiau ei hyrwyddo. Ni’n credu bod e’n eithaf tebygol bydd mudiadau eraill yn cael problem debyg.

Rydyn ni’n teimlo’n gryf am hyn. Er enghraifft, efallai bod mudiad wedi gwneud llawer o waith i wneud achos busnes i newid dull o wasanaeth. Ein barn ni yw y bydd o leiaf rhai gwersi a ddysgwyd gan dîm y prosiect o fudd i fudiadau eraill. Mae gwybod pa bethau i chwilio amdanynt, osgoi, gwneud mwy arnynt neu lai, a’r ffyrdd wahanol o’u rheoli yn siŵr o fod o fudd o ran amser ac arian i fudiadau eraill sydd mewn (neu bydd mewn) sefyllfa debyg.

Os edrychwn mwy ar hyn, beth os yw’r ffordd mae’r achos busnes wedi cael ei roi at ei gilydd mor debyg i beth mae mudiad arall eisiau gwneud, ei fod e’n gallu arbed cannoedd o ddyddiau staff? Nad yw e’n gwneud synnwyr llwyr i ni hyrwyddo’r achos busnes yma?

[Rhaid i mi fod yn glir ar ran y Tîm Arfer Da; dydyn ni ddim yn dweud mai dyma’r unig ddull o weithredu, ond bod hyn yn UN dull o weithredu gallech chi ystyried. Mae’r un peth yn wir pan rydyn ni’n sôn am astudiaethau achos o arfer da yn hytrach nag arfer gorau. Ni’n credu bod arfer gorau yn awgrymu bod yna UN dull o weithredu, ond mewn gwirionedd, ni’n dweud mai UN dull o weithredu yw hwn. Yn y bôn dydyn ni ddim yn argymell dull ‘un maint i bawb’.]

Enghraifft dda o achos busnes rydyn ni wedi hyrwyddo yw achos busnes gweithio hyblyg Cyngor Sir Fynwy (fel rhan o’n Seminar Dysgu a Rennir ar Weithio Ystwyth). Rhoddodd y Cyngor hwn ar waith dros ddwy flynedd yn ôl nawr. Ni’n teimlo bod y Cyngor mewn sefyllfa wych i rannu’r holl bethau a weithiodd yn dda, beth oedd ddim yn gweithio mor dda a beth y byddent yn ei wneud yn wahanol pe bai ganddynt eu hamser eto.

Mae Sian Hayward o Gyngor Sir Fynwy yn rhywun sydd wedi gwneud ymdrech mawr i rannu gwybodaeth o’i phrosiect gweithio hyblyg. Mae hi wedi cael ymweliadau / sgyrsiau ffôn gan bron pob awdurdod lleol yng Nghymru a llawer o fudiadau eraill, a gallwch gweld hi’n siarad am hyn yn y fiedo uchod. Ni’n credu bod hyn yn ffordd effeithiol i fudiadau i ddysgu, addasu’r achos busnes a’i gymryd ymlaen yn gynt achos does dim rhaid iddyn nhw ddechrau gyda thudalen wag.

Enghraifft arall o beidio ag ail-ddyfeisio’r olwyn yw’r fenter gymdeithasol Indycube. Mae’r cwmni wedi sefydlu cyfres o swyddfeydd gyda WiFi yng Nghymru lle gall unigolion neu gwmnïau logi desg am £10 y dydd. Beth am y syniad o fudiadau’n gweithio gydag Indycube i sefydlu safle yn eu sefydliad? Gwrandewch ar beth mae’r perchennog Mark Hooper yn dweud am y syniad a’r dulliau gwahanol a ddefnyddir gan fudiadau presennol sy’n defnyddio’r gwahanol leoliadau.

Felly os, ar ôl darllen y blog hwn, rydych chi’n gwybod am ddull neu brosiect mae gwasanaethau cyhoeddus eraill yn elwa ohonno, beth am roi galwad i ni? Byddwn ni’n hoffi clywed wrthoch chi, achos ni’n gweithio i rannu’r profiad … a’r canlyniadau.

Ena

Leave a Reply