Pan nid yw rheoli ynni i’r ‘person ynni’ yn unig

Blog gwadd gan Geraint Norman, Gweithgor Asedau Cenedlaethol yw hon.

Ar ddiwedd mis Mehefin, cymerais ran mewn seminar Gyfnewidfa Arfer Da. Roedd yr un yma ar Reoli Ynni. Fel Neville Rookes o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (sydd eisoes wedi blogio am y seminar), helpais i hwyluso’r gweithdy ar y diwrnod. Roedd llawer o arbenigwyr ynni yn y seminar, ond beth oedd mwyaf diddorol i mi oedd yr angen i osgoi agwedd ‘bytiog’ i reoli ynni. Gwnewch reoli ynni yn rhan o waith bob dydd pawb a byddwch yn mynd llawer pellach na gadael y cyfan i’r arbenigwyr ynni yn unig.

National Assets Working Group / Gweithgor Asedau Cenedlaethol

Nid wyf yn gwybod os bydd pob darllenwr yn cytuno â mi ar unwaith. Mewn rhai sefydliadau, cyfrifoldeb y tîm cyfleusterau yw ynni ac nid yw bob amser yn ennyn diddordeb uwch arweinyddiaeth. Ond beth am y Cynllun Effeithlonrwydd Ynni CRC? Beth am arbed arian mewn cyfnod caled? Gall sicrhau y gall ynni yn cael ei reoli ar draws eich sefydliad arwain at rai manteision gwirioneddol.

Roedd hi’n wych clywed llawer o arfer da gan gynrychiolwyr. Roedd yna hefyd lawer o rannu syniadau ac enghreifftiau lle mae rheoli ynni gwell wedi gwella gwasanaethau. Roedd gen i ddiddordeb arbennig mewn tri syniad a drafodwyd yn ystod y seminar.

  1. Cynnwys rheoli ynni mewn adolygiadau perfformiad staff. Mae’n swnio ychydig yn frawychus, ond gallai fod yn ffordd effeithiol o sicrhau bod pob adran yn cadw ar ben defnydd ynni. Mae hefyd yn ffordd o ddangos sgiliau rheoli da; staff a rheoli cyllideb. Gall gyfarwyddwyr hefyd ddal eu rheolwyr yn atebol os ydynt yn cael eu gwneud yn gyfrifol am yr agwedd benodol hon o arbed arian.
  2. Ennyn diddordeb uwch arweinwyr mewn effeithlonrwydd ynni. Rwyf yn gwybod nid yw bob amser yn hawdd, ond bydd ei wneud yn un o amcanion allweddol eich sefydliad yn rhoi cryn dipyn o drosoledd i gyflawni pethau. Roedd gan Renia Kotynia o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam rhai enghreifftiau da o sut i gynnwys uwch arweinyddiaeth.
  3. Ceisiwch wneud arbed ynni yn hwyl. Wrth gwrs, dylai fod yn rhan o’ch strategaeth ac wrth gwrs dylid ei fonitro a’i reoli’n ofalus – ond dylai hefyd gynnwys eich cydweithwyr. Yn ystod y seminar, clywais am systemau sticer lliw, blacowts a gofyn i staff eu barn ar brosiectau ynni newydd. Gallai’r rhain fod yn ffyrdd da i wneud yn siŵr bod pawb yn meddwl am arbed ynni wrth iddynt fynd at eu gwaith bob dydd, ac nid dim ond y rheolwr ynni.

Felly, beth ydw i a’r Gweithgor Asedau Cenedlaethol yn mynd i gymryd o’r seminar hon? Wel, yn gyntaf fel grŵp mae angen i ni drosglwyddo allbynnau’r seminar i’r sectorau. Yna mae’n rhaid i ni gadw rheoli ynni ar yr agenda ac ystyried yr angen ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol. Fel Grŵp byddwn hefyd yn cefnogi Swyddfa Archwilio Cymru yn ei seminarau dysgu a rennir dyfodol. Edrychaf ymlaen at weld rhai ohonoch yno.

Leave a Reply